autorMałgorzata Wierzbicka

System sugestii pracowniczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym: przykład wdrożenia w Zakładzie Produkcji Stali

S

dr Marta TUTKO – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Polska; e-mail: marta.tutko@uj.edu.pl
mgr inż. Rafał KOSTKA – ArcelorMittal Poland S.A., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Polska; e-mail: rafal.kostka@gmail.com

Otrzymano 19.10.2023. Przyjęto 23.10.2023

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zbadanie efektów wdrożenia systemu sugestii pracowniczych (SSP) w przedsiębiorstwie z branży hutniczej. Postawiono trzy cele badawcze: (1) prezentacja SSP, (2) przedstawienie wskaźników skuteczności SSP oraz (3) identyfikacja pozytywnych efektów wdrożenia SSP.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano metodę studium przypadku, analizowano Zakład Produkcji Stali ArcelorMittal Poland S.A.
Wyniki/wnioski: 1. SSP został wdrożony w Zakładzie Produkcji Stali etapowo w sposób sformalizowany. 2. Trzy wskaźniki skuteczności stosowane w analizowanym przedsiębiorstwie, tj. liczba zgłoszonych sugestii pracowniczych na tydzień, na linię produkcyjną oraz w podziale na kategorie wpływu, dostarczają ogólnej informacji na temat skuteczności SSP. 3. Zidentyfikowano wiele pozytywnych efektów wdrożenia SSP. Poprawa warunków pracy została uznana za najważniejszy efekt.
Ograniczenia: Ograniczenie wynika z zastosowanej metody badawczej, która nie pozwala na dokonywanie uogólnień. W niniejszym badaniu niebezpieczeństwo błędnego uogólnienia wynika z faktu, że analizowano tylko jeden przypadek.
Zastosowanie praktyczne: Charakterystyka SSP oraz wybrane mierniki skuteczności SSP mogą posłużyć jako wskazówki dla innych organizacji przy tworzeniu założeń systemu. Ponadto wykazane pozytywne efekty SSP mogą zachęcić inne organizacje do wdrożenia tego systemu.
Oryginalność/wartość poznawcza: Jest to jedno z pierwszych badań dotyczących skutecznego SSP w przedsiębiorstwie z branży hutniczej.

Słowa kluczowe

branża hutnicza, Polska, system sugestii pracowniczych, zakład produkcji stali, wskaźnik skuteczności

System oceny jakości zajęć dydaktycznych w opinii studentów Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

S

dr inż. Agata SZKIEL -Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Polska; e-mail: a.szkiel@wznj.umg.edu.pl

Otrzymano 7.09.2023. Przyjęto 10.10.2023

Abstrakt

Cel: Celem badania była ocena postrzegania przez studentów stosowanej na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (WZNJ UMG) metody gromadzenia ich opinii na temat jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy nauczycieli akademickich.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Do realizacji celu pracy zastosowano metodę ankietową. Narzędziem badawczym był zaprojektowany na potrzeby badania kwestionariusza ankiety.
Wyniki/wnioski: Studenci WZNJ UMG postrzegają ankietę oceniającą jakość zajęć dydaktycznych jako ważne narzędzie doskonalenia procesu kształcenia, jednakże w niewielkim stopniu angażują się w tę ocenę oraz nie są zainteresowani jej wynikami. Do najważniejszych czynników ograniczających udział studentów w ankiecie należą: brak zauważalnego przełożenia wyników oceny na realne działania związane z doskonaleniem jakości kształcenia, duża liczba kwestionariuszy ankiety kierowanych do studentów i związana z tym czasochłonność oceny. Studentów zachęciłyby do udziału w ankiecie przede wszystkim: dzień dziekański wolny od zajęć, zwolnienie z zajęć przez opiekuna roku oraz dofinansowanie celów studenckich.
Ograniczenia: Badanie dotyczące opinii studentów na temat ankietowej oceny jakości zajęć dydaktycznych zostało przeprowadzone wśród studentów tylko jednego wydziału i tylko jednej uczelni. Badania przeprowadzone w innych uczelniach, stosujących różne formy ankietowania i różne narzędzia badawcze (kwestionariusze ankiety oceny jakości zajęć dydaktycznych), mogłyby dostarczyć inne wyniki.
Zastosowanie praktyczne: Wyniki badania mogą być wykorzystane przez WZNJ UMG do określenia i wdrożenia działań mających na celu zwiększenie udziału studentów w ankiecie i ich zaangażowania w ocenę jakości zajęć. Takie działania są niezbędne dla zwiększenia wiarygodności wyników ankiety i ich przydatności do doskonalenia procesu kształcenia oraz zwiększenia zaangażowania kadry dydaktycznej Wydziału w realizację obowiązków dydaktycznych. Mogą być także inspiracją dla innych uczelni do doskonalenia wdrożonych systemów gromadzenia opinii studentów na temat jakości zajęć.
Oryginalność/wartość poznawcza: Badania mające na celu poznanie opinii studentów WZNJ UMG na temat ankietyzacji jakości zajęć dydaktycznych dotychczas nie były na Wydziale prowadzone. Nie zidentyfikowano więc czynników, które determinują stopień zaangażowania studentów w proces oceny jakości zajęć, oraz korzyści, które zmotywowały studentów do zwiększenia ich udziału w ankiecie.

Słowa kluczowe

jakość kształcenia, uczelnia, ankieta studencka, ocena zajęć dydaktycznych, kształcenie

Marketingowe konsekwencje ważności predyktorów wyboru posttowaroznawczych kierunków studiów

M

dr hab. Aleksander LOTKO – Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, ul. Chrobrego 29, 26-600 Radom, Polska;
e-mail: aleksander.lotko@uthrad.pl
dr hab. inż. Krzysztof MELSKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska; e-mail: krzysztof.melski@ue.poznan.pl
dr hab. Małgorzata LOTKO – Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, ul. Chrobrego 29, 26-600 Radom, Polska;
e-mail: m.lotko@uthrad.pl

Otrzymano 2.10.2023. Przyjęto 23.10.2023

Abstrakt

Cel: Segmentacja studentów ze względu na wartości predyktorów wyboru kierunku studiów, określenie ważności tych predyktorów i wskazanie jej konsekwencji dla marketingu uczelni.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania zrealizowane z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza na próbie 240 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach studiów jakość i rozwój produktu (JiRP) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP). Do opracowania rankingu predyktorów oraz charakterystyki uzyskanych segmentów zastosowano drzewa klasyfikacyjne i algorytm CART.
Wyniki/wnioski: Opracowano model segmentacji studentów ze względu na predyktory związane z kryteriami wyboru kierunków studiów. Najważniejszymi predyktorami okazały się: (1) nazwa kierunku studiów, (2) możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera oraz (3) źródła informacji o przyszłym kierunku studiów.
Ograniczenia: Niewielka liczebność próby (240 studentów) i uwzględnienie tylko 2 kierunków studiów.
Zastosowanie praktyczne: Dostarczenie rekomendacji istotnych dla efektywnych działań marketingowych uczelni. Na kierunku JiRP decydującym predyktorem jest możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, podczas gdy na kierunku ZIP takim predyktorem jest nazwa kierunku studiów.
Oryginalność/wartość poznawcza: Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w badanym obszarze. Uzyskana segmentacja studentów, utworzenie rankingu predyktorów wyboru i wskazanie marketingowych implikacji wyników tych analiz.

Słowa kluczowe

posttowaroznawstwo, wybór kierunku studiów, segmentacja, marketing uczelni

TQM jako podstawa przemian projakościowych w szkolnictwie wyższym

T

dr hab. inż. Piotr GRUDOWSKI – prof. Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-293 Gdańsk, Polska; e-mail: piotr.grudowski@pg.edu.pl


Otrzymano 22.08.2023. Przyjęto 24.08.2023

Cel: Przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z badań prowadzonych w różnych regionach świata oraz obserwacji własnych prezentujących wpływ koncepcji TQM na efekty zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano studium literatury wg zaleceń metodycznych J. Creswella. Wnioski płynące z rozważań oparto, przede wszystkim, na podejściu indukcyjnym.
Wyniki/wnioski: Przedstawiono czynniki wspierające wprowadzanie TQM w szkołach wyższych. Wskazano także typowe problemy spotykane w związku z wprowadzaniem TQM oraz koncepcji pokrewnych w uczelniach. Określono warunki skutecznej integracji inicjatyw projakościowych w uczelniach z koncepcją Jakości 4.0 i Społeczeństwa 5.0.
Ograniczenia: Wybrano jedynie najważniejsze – zdaniem autora – czynniki wspierające i problemy dotyczące aplikacji TQM w szkołach wyższych. Wnioski ograniczają się do wyników badań dostępnych w ramach studium literatury światowej i doświadczeń własnych autora.
Zastosowanie praktyczne: Wskazane wnioski z badań oraz praktycznych doświadczeń mogą być uwzględnione przez personel uczelni odpowiedzialny za doskonalenie procesów w ramach konkretnych projektów.
Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł pełni rolę porządkującą, jeśli chodzi o teorię i praktykę dotyczące roli koncepcji TQM w doskonaleniu systemów zarządzania szkół wyższych, wskazując czynniki, które powinny być przedmiotem dociekań w tym zakresie.

Słowa kluczowe

kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), szkolnictwo wyższe

Aspekty zrównoważonego rozwoju w oznakowaniu produktów spożywczych

A

dr Mariusz CHMIELEWSKI – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Strategicznego Rozwoju, Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Polska; e-mail: mariusz.chmielewski@ug.edu.pl
dr inż. Ewa MALINOWSKA – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Strategicznego Rozwoju, Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Polska; e-mail: ewa.malinowska@ug.edu.pl
dr Renata PŁOSKA – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Strategicznego Rozwoju, Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Polska; e-mail: renata.ploska@ug.edu.pl
dr Małgorzata SZYMAŃSKA-BRAŁKOWSKA – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Strategicznego Rozwoju, Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Polska; e-mail: m.bralkowska@ug.edu.pl

Otrzymano 3.07.2023. Przyjęto 31.07.2023

Streszczenie

Cel: Celem głównym artykułu była próba określenia, w jakim zakresie dostawcy wybranych grup produktów spożywczych, dostępnych w sieciach handlowych Biedronka i Lidl, wykorzystują nieobligatoryjne etykiety związane ze zrównoważonym rozwojem. Celem dodatkowym była próba ustalenia, czy dobór tego rodzaju oznakowania jest różny w przypadku różnych grup produktów spożywczych.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badanie polegało na analizie oznakowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju na opakowaniach wybranych produktów spożywczych, dostępnych w wybranych placówkach sieci handlowych Lidl i Biedronka, zlokalizowanych w Trójmieście. Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy, wykorzystano w nim metodę obserwacji nieuczestniczącej, ukrytej, metodę analizy komparatywnej, a także metodę syntezy i wnioskowania logicznego. Badanie ma charakter pilotażowy i będzie podstawą do dalszych badań uszczegóławiających.
Wyniki/wnioski: Oferenci produktów spożywczych z poddanych badaniu kategorii w niewystarczającym zakresie wykorzystują oznakowanie z zakresu zrównoważonego rozwoju. W przypadku etykiet związanych z ekologią dominują te odnoszące się do możliwości recyklingu opakowań, zidentyfikowano też relatywnie dużo oznaczeń dotyczących aspektów jakościowych i miejsca pochodzenia produktów, natomiast na badanych opakowaniach prawie nie występują etykiety społeczne. Zaobserwowano dużą różnorodność nieobligatoryjnych oznaczeń na opakowaniach, co przyczyniło się do swobodnej ich klasyfikacji, która jest jedynie propozycją autorów. Marki własne badanych sieci handlowych przodują w wyraźnym informowaniu klienta o pochodzeniu produktu, sposobie segregacji zużytych opakowań i gwarantowanej, przez własne standardy, jakości. Największa różnorodność oznaczeń charakteryzowała opakowania produktów mleczarskich.
Ograniczenia: Do badania wybrano jedynie cztery grupy produktów spożywczych, w ich ramach natomiast – wybrane kategorie produktów. W ramach tych grup dokonano obserwacji opakowań produktów, które w trakcie badań (28-29 czerwca 2023 roku) były dostępne w miejscach obserwacji. Badanie przeprowadzone zostało w placówkach należących do dwóch najpopularniejszych w Polsce dyskontów spożywczych, zlokalizowanych w Trójmieście.
Zastosowanie praktyczne: Wyniki badania mogą stanowić punkt wyjścia do głębszej oceny stopnia wykorzystania etykietowania zrównoważonego w procesie komunikacji między producentami i dystrybutorami produktów spożywczych a konsumentami. Wykorzystując wyniki badań, dostawcy mogą zaplanować swoje przyszłe działania, których celem byłoby lepsze zrozumienie przez klientów działalności związanej ze zrównoważonym rozwojem.
Oryginalność/wartość poznawcza: Wyniki badań, zaprezentowane w opracowaniu, pozwalają na wstępne określenie zakresu wykorzystania oznakowania związanego ze zrównoważonym rozwojem na opakowaniach wybranych produktów spożywczych, dostępnych w dwóch dyskontowych sieciach handlowych.

Słowa kluczowe

oznakowanie produktu, etykiety ekologiczne, etykiety społeczne, etykiety jakościowe, etykiety zrównoważone, produkty spożywcze, zrównoważony rozwój

Od klasyki do jakości 4.0 i 5.0 – uwarunkowania i konsekwencje

O

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK – Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin, Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska; e-mail: elzbieta.skrzypek@poczta.umsc.lublin.pl
dr hab. Adam SKRZYPEK – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska; e-mail: adam.skrzypek@kul.pl

Otrzymano 27.07.2023. Przyjęto 7.08.2023

Streszczenie

Cel: W warunkach czwartej rewolucji przemysłowej zachodzi wiele zmian, z którymi muszą zmierzyć się organizacje. Powstaje konieczność przystosowania się do funkcjonowania w nowych warunkach przy jednoczesnym akceptowaniu rozwiązań, które sprawdzone zostały w praktycznej działalności. W warunkach przemysłu 4.0 zmiany dotykają także rozwiązań w sferze jakości. Celem artykułu jest pokazanie uwarunkowań powstania jakości 4.0, jej rozumienia i konsekwencji. Ponadto przedstawienie wpływu przemysłu 4.0 na doskonalenie jakości 4.0. Problemy te pokazane zostały w odniesieniu do opublikowanych wyników badań wybranych autorów oraz badań własnych. Ważnym celem jest także odniesienie się do społeczeństwa 5.0 i jakości 5.0.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule dokonano przeglądu prac poświęconych problematyce jakości 4.0, przedstawiono wybrane wyniki badań oraz wyniki badań własnych uzyskane na podstawie autorskiej ankiety skierowanej do 300 polskich przedsiębiorstw posiadających wdrożony SZJ.
Wyniki/wnioski: Uzyskane wyniki, wsparte badaniami literaturowymi i ankietowymi, wskazują na rozwój pojęcia jakość 4.0, trudności w jej postrzeganiu i wdrażaniu zarządzania jakością 4.0. Oznacza to konieczność doskonalenia kompetencji, większego nacisku na szkolenia i zmiany świadomości projakościowej.
Ponadto konieczne są dalsze badania naukowe i wdrożenia praktycznych rozwiązań służących doskonaleniu zarządzania jakością 4.0 i 5.0. Niezbędna jest kontynuacja konferencji naukowych umożliwiających wymianę wiedzy między nauką i praktyką.
Ograniczenia: Badaniami objęto 300 przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo w Polsce, jednak wiele z nich nie wzięło udziału w badaniach lub udzieliło niekompletnych informacji. Istnieje zatem potrzeba kontynuowania badań i rozszerzenia ich także na firmy nieposiadające wdrożonego SZJ.
Zastosowanie praktyczne: Przedstawione wyniki wskazują na kierunki badań, które powinny być podjęte, by wyjaśniać, zachęcać i wskazywać sposoby wdrażania rozwiązań, jakie niesie ze sobą rewolucja 4.0, oraz pokazywać sposoby przezwyciężania pojawiających się problemów. Konieczna jest w tym względzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką.
Oryginalność/wartość poznawcza: Wskazano na możliwe podejścia do jakości 4.0, uzasadniono potrzebę wzajemnego oddziaływania przemysłu 4.0 i jakości 4.0, wskazano na możliwości, jakie posiada przemysł 4.0 w procesie doskonalenia zarzadzania jakością 4.0, przedstawiono przesłanki przemawiające za rozwojem jakości 5.0 w warunkach społeczeństwa 5.0.

Słowa kluczowe

jakość 4.0, jakość 5.0, przemysł 4.0, społeczeństwo 4.0 i 5.0

Czynniki wpływające na proces zarządzania celami jakości. Wnioski z przeglądu istniejących teorii celów

C

prof. dr hab. Marek BUGDOL – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska; e-mail: marek.bugdol@uj.edu.pl

Otrzymano 07.07.2023. Przyjęto 10.07.2023

Streszczenie:

Cel: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników mogących wpływać na proces zarządzania celami jakości.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Dokonano przeglądu różnych teorii celów, aby na tej podstawie dokonać identyfikacji tych czynników psychospołecznych, które mają wpływ na proces zarządzania celami jakości. Zastosowany przegląd literatury był zgodny z procedurami badań prowadzonych w obszarze zarządzania i jakości.
Wyniki/wnioski: Jeśli najwyższe kierownictwo przewiduje porażkę w realizacji celów, to może wyznaczać kolejne cele na niższym poziomie. Poziom trudności w realizacji celów jakości może zależeć od aspiracji osób zarządzających, od tego, na ile są one ambitne. Istotne znaczenie dla całego procesu zarządzania celami mają cechy osobiste, takie jak wytrwałość w dążeniu do celów, umiejętność pokonywania przeszkód, barier.
Ograniczenia: Przegląd literatury nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. Opisywane teorie były weryfikowane w różnych organizacjach, różnych kulturach. Nie wszystkie teorie doczekały się badań w obszarze zarządzania jakością.
Zastosowanie praktyczne: Wyniki przeglądu literatury mogą być przydatne do doskonalenia procesów zarządzania celami jakości.
Oryginalność/wartość poznawcza: W zarządzaniu jakością najczęściej wykorzystuje się teorię zarządzania przez cele. Niewielka jest natomiast wiedza dotycząca możliwości zastosowania innych, mniej znanych teorii.

Słowa kluczowe:

cele jakości, teorie celów, planowanie jakości

Cechy jakości i motywy podróżowania po szlakach kulinarnych w Polsce

C

prof. dr hab. Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA – Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości, Katedra Strategicznego Rozwoju, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl
mgr Justyna KOZŁOWSKA – Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego

Otrzymano 22.06.2023. Przyjęto 26.06.2023

Streszczenie:

Cel: Celem teoriopoznawczym pracy jest zidentyfikowanie cech jakościowych szlaków kulinarnych, zaś empirycznym rozpoznanie znajomości i motywów, które towarzyszą ich wyborowi.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy zastosowano krytyczną analizę literatury, sondaż diagnostyczny oraz metodę syntezy i wnioskowania logicznego.
Wyniki/wnioski: Rozpoznawalność badanych szlaków kulinarnych nie jest satysfakcjonująca. Najwłaściwszą formą ich promocji powinny być media społecznościowe oraz portale internetowe. Do najczęstszych motywów skorzystania ze szlaku turystycznego należą m.in. poznanie nowych smaków oraz chęć odwiedzenia nieznanych i ciekawych miejsc. Atrakcyjne krajobrazy o walorach historycznych, gościnność miejsca oraz możliwość kupna regionalnych produktów to najczęściej wskazywane cechy jakościowe szlaku kulinarnego.
Ograniczenia: Ze względu na nielosowość próby wyniki powinny być traktowane z ostrożnością i jako wstępne do dalszych badań pogłębionych. Z uwagi na rosnącą liczbę seniorów należy zadbać o ich reprezentatywność w przyszłej próbie badawczej.
Zastosowanie praktyczne: Wyniki mogą pozwolić decydentom właściwie zaplanować i uatrakcyjnić istniejący szlak oraz dobrać środki jego promocji.
Oryginalność/wartość poznawcza: Wyniki oraz wnioski poszerzają i uzupełniają wiedzę oraz istniejące w kraju badania na temat znajomości i świadomości istnienia szlaków kulinarnych w Polsce.

Słowa kluczowe:

turystyka, szlak kulinarny, jakość, motywy

Kompetencje w zarządzaniu projektami

K

mgr inż. Weronika KOTOWSKA – PKN Orlen S.A.
prof. dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA – Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, Polska; e-mail: Katarzyna.Szczepanska@pw.edu.pl

Otrzymano 5.06.2023. Przyjęto 13.06.2023

Streszczenie:

Cel: Przedstawienie struktury kompetencji pracowników przedsiębiorstwa przemysłowego w zarządzaniu projektami według kryterium rodzajowego projektów.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Celem badania było zidentyfikowanie kompetencji pracowników w zarządzaniu projektami istotnych w realizacji projektów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Po przeprowadzeniu badania pilotażowego, badanie zasadnicze przeprowadzono na próbie N = 42 za pomocą kwestionariusza ankiety. Badania prowadzono od 16.01.2023 do 27.01.2023 roku. W realizacji celu badania wykorzystano metody: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej oraz statystyczne.
Wyniki/wnioski: Stwierdzono, że: (1) istnieje określony zbiór kompetencji cechujący projekty według kryterium ich rodzaju, (2) kompetencje w danym rodzaju projektu można grupować ze względu na stopnień ich ważności.
Ograniczenia: Liczność próby badawczej, model kompetencji.
Zastosowanie praktyczne: Określenie obszarów doskonalenia modelu kompetencji pracowników w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie przemysłowym.
Oryginalność/wartość poznawcza: Określenie kompetencji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Słowa kluczowe:

kompetencje, projekt, zarządzanie projektem, kompetencje w projektach

PRZYJĘCIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM – STUDIUM PRZYPADKU FIRMY BEL W ALGIERII

P

Nesrine ACHOUR – Master’s degree in Quality Management, Higher National School of Management, Kolea, Algeria; e-mail: nesrine.achour09@gmail.com
Amine FERROUKHI – Professor at the Higher National School of Management, Kolea, Algeria; e-mail: a.ferroukhi@ensmanagement.edu.dz
Ratiba CHIBANI – Standardization Expert, IANOR Institute, Algeria; e-mail: normesdz@gmail.com

Otrzymano 8.12.2022
Przyjęto 8.02.2023

Abstrakt

Cel: Niniejsze opracowanie jest próbą opisania zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z dodatkowymi wymaganiami FSSC 22000 wersja
5.1: 2020 na przykładzie firmy Bel, wiodącej fabryki na rynku mleczarskim w Algierii.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W publikacji zastosowano jakościowe podejście metodologiczne.
Wyniki/wnioski: Wyniki badań wskazują, że zaangażowanie i poświęcenie menedżerów mają istotne znaczenie w prowadzeniu i realizacji działań FSC (food safety culture). Nowe wymagania pozytywnie wpłynęły na zarządzanie operacyjne (wyniki IBHP i wykrywanie ciał obcych).
Ograniczenia: Badanie jest ograniczone do firmy Bel. Ustalenia dotyczą zarządzania operacyjnego na poziomie wyłącznie tej firmy.
Zastosowanie praktyczne: Zaangażowanie menedżerów i ich skuteczna komunikacja zadecydowały o przyjęciu nowych wymagań FSC.
Oryginalność/wartość poznawcza: W opracowaniu przedstawiono wpływ wdrożenia nowych wymagań FSC w firmie Bel.

Słowa kluczowe

FSSC 22000, ISO 22000, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, kultura bezpieczeństwa żywności, wymagania, certyfikacja, zarządzanie, Globalna Inicjatywa na Rzecz Bezpieczeństwa Żywności (GFSI)