O CZASOPIŚMIE

O

Problemy Jakości
dwumiesięcznik
ISSN 0137-8651
e-ISSN 2449-9862

Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Problemy Jakości” otrzymuje 40 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Tematyka:
Pismo naukowe prezentujące w sposób pogłębiony dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości i zarządzania od 1968 roku. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z jakością organizacji i zarządzania oraz wdrażaniem, realizacją i certyfikacją systemów zapewnienia jakości. Prezentuje badania naukowe stanowiące podstawę do dyskusji i wymiany doświadczeń na łamach czasopisma. Misją „Problemów Jakości” jest upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki w obszarze zarządzania poprzez popularyzowanie narzędzi i metod doskonalenia jakości oraz inspirowanie i integrowanie środowiska kwalitologów.

Słowa kluczowe:
Jakość, kwalitologia, zarządzanie jakością, certyfikacja, audyt, norma, wdrażanie, system kontroli jakości, zapewnienie jakości, system zarządzania jakością, model jakości

Autorzy:
Wybitni teoretycy, pracownicy naukowi oraz praktycy

Czytelnicy:
Kadra zarządzająca, menedżerowie, przedsiębiorcy, naukowcy, studenci

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, Polska
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01