DLA AUTORÓW

D

Wszystkie manuskrypty naukowe podlegają anonimowej recenzji (tzw. double blind peer review).

Opłata za publikację

W związku z polityką redakcyjną po otrzymaniu 70 punktów MEiN publikacje w „Problemach Jakości” są płatne. Koszt 1 strony druku to 100,00 zł netto. Opłata pokrywa koszty składu oraz druku i pobierana jest po pozytywnym przejściu procedury recenzji, ale przed publikacją.

ZASADY ETYKI w publikacjach czasopisma
„Problemy Jakości”
(opracowane na podstawie wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics)

Redakcja czasopisma „Problemy Jakości” jest zobowiązana do podejmowania działań na rzecz przestrzegania etyki w publikacjach naukowych, publikowania wysokiej jakości artykułów i przeciwdziałania zjawiskom nieetycznym w nauce.

Stosowania się do zasad etyki oczekuje się w równym stopniu od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy „Problemów Jakości”.

Obowiązki Redaktora czasopisma „Problemy Jakości”

Redaktor „Problemów Jakości” dokonuje oceny materiału w sposób całkowicie obiektywny i sprawiedliwy, nie dyskryminując autorów ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i geograficzne. Swoje decyzje opiera wyłącznie na podstawie zawartości analizowanego artykułu uwzględniając jego oryginalność, wartość naukową, jasność prezentowania zagadnień, ważność badań lub informacji dla środowiska naukowego i technicznego w danej dziedzinie.

Redaktor „Problemów Jakości” traktuje wszelkie materiały otrzymane od Autorów jako poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom, które nie uczestniczą bezpośrednio w procesie publikacji (autorzy, redaktorzy, recenzenci itp.) oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora.

Redaktor „Problemów Jakości” umożliwia Autorowi publikację rzeczowej polemiki, odnoszącej się do części artykułu poddanej krytyce.

Redaktor „Problemów Jakości” nie blokuje możliwości publikowania negatywnych wyników badań.

Redaktor wraz z Redakcją „Problemów Jakości” zwracają szczególną uwagę na obowiązujące wymogi prawne dotyczące praw autorskich.

Obowiązki Recenzenta czasopisma „Problemy Jakości”

Zadaniem procesu recenzji jest pomoc Redaktorowi Naczelnemu oraz Redakcji „Problemów Jakości” w podejmowaniu decyzji o publikacji artykułu oraz ewentualna pomoc Autorowi w poprawieniu lub ulepszeniu jego pracy.

Recenzent powinien obiektywnie ocenić, czy może podjąć się sporządzenia recenzji artykułu uwzględniając zakres merytoryczny materiału oraz określone przez Redakcję „Problemów Jakości” ramy czasowe.

Recenzent nie podejmuje się przygotowania recenzji jeżeli stwierdzi występowanie konfliktu interesów wynikającego np. z finansowych, osobistych lub służbowych związków z którymkolwiek z autorów artykułu, firmą lub instytucją.

poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom trzecim bez zgody Redakcji „Problemów Jakości” oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora. Recenzja powinna być przygotowana w sposób obiektywny, jasny, jednoznaczny, bez odniesień personalnych, a uwagi krytyczne poparte konkretnymi argumentami.
Recenzent powinien poinformować Redaktora „Problemów Jakości”, jeżeli stwierdzi występowanie w artykule treści o znaczącym stopniu podobieństwa do występujących w innych publikacjach, które zna.

Obowiązki Autora czasopisma „Problemy Jakości”

Autor przesyła do Redakcji „Problemów Jakości” wyłącznie materiały oryginalne i wcześniej niepublikowane, jednocześnie oświadczając, że przysługuje mu prawo rozporządzania tymi materiałami. Niedopuszczalne jest zgłaszanie artykułów jednocześnie do kilku wydawnictw.

Artykuł powinien być przygotowany z uwzględnieniem właściwego cytowania źródeł oraz przedstawiać metody, badania i wyniki w sposób jasny i czytelny, tak by umożliwić prześledzenie toku rozumowania Autora i ewentualne powtórzenie badań przez innych badaczy w danej dziedzinie. Artykuł powinien uwzględniać stan wiedzy w danej dziedzinie, a wyniki badań powinny być szczegółowo i obiektywnie opisane i przeanalizowane. Jeżeli wyniki częściowe zostały wcześniej opublikowane, Autor powinien poinformować o tym fakcie Redaktora „Problemów Jakości” i umieścić informację o tym w artykule.

Autor oświadcza, że dane badawcze wykorzystane w publikacji nie były fabrykowane lub manipulowane.

Autorstwo artykułu jest ograniczone do osób, które miały znaczący wpływ na koncepcję, założenia, metody, prowadzenie badań i interpretację wyników oraz opracowanie merytoryczne artykułu. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie artykułu muszą być wymienione jako współautorzy. Autor zgłaszający publikację powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy akceptują zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz ostateczną wersję artykułu.

Autor powinien zawiadomić Redakcję „Problemów Jakości” o zauważonych istotnych błędach w swojej publikacji i współdziałać z Redaktorem „Problemów Jakości” w celu ich poprawienia lub sprostowania.

Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę Redakcji „Problemów Jakości” lub uprawnionych instytucji.

Autor potwierdza w uzasadnionym przypadku, że wszystkie badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz formalnych obowiązujących w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej).

Autor powinien poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieetycznych praktyk w czasopiśmie „Problemy Jakości”

W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie nierzetelności w opublikowanym lub zgłoszonym artykule, w szczególności dotyczącej zjawiska plagiatu, „ghostwriting” lub „guest authorship”, Redaktor „Problemów Jakości” podejmuje działania w celu wyjaśnieniu sprawy, przy czym w pierwszej kolejności prosi o ustosunkowanie się Autora. W przypadku potwierdzonej nierzetelności znacząco naruszającej zasady etyki Redaktor „Problemów Jakości” podejmuje dalsze kroki, do których może należeć m.in. opublikowanie informacji o wykrytej nierzetelności oraz powiadomienie jednostek, przy których Autor jest afiliowany. Wszelkie przejawy nierzetelności w nauce są dokumentowane przez Redakcję „Problemów Jakości”.

WYMAGANIA EDYTORSKIE

Redakcja przyjmuje oryginalne, nigdzie dotychczas niepublikowane artykuły naukowe i dotyczące aspektów praktycznych z zakresu tematycznego miesięcznika. Akceptowane są prace w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej. Artykuły kwalifikowane są do druku na podstawie pozytywnej recenzji i możliwości wydawniczych redakcji. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną: problemyjakosci@sigma-not.pl.
Redakcja informuje autora o wyniku recenzji oraz przekazuje mu ewentualne poprawki i sugestie zmian.
Dwumiesięcznik Problemy Jakości jest czasopismem czarno-białym.


Struktura artykułu

 • Imię i nazwisko Autora/ów, stopnie naukowe, identyfikator ORCID,  jednostka organizacyjna, adres jednostki, adres e-mail (Times New Roman, 12, pogrubione)
 • Tytuł artykułu w jęz. polskim (Times New Roman, 16, pogrubiony, wyśrodkowany)
 • Tytuł artykułu w jęz. angielskim (Times New Roman, 16, pogrubiony, wyśrodkowany)
 • Ustrukturyzowany abstrakt w jęz. polskim – do 250 słów (Times New Roman, 12)
 • Słowa kluczowe w jęz. polskim — do pięciu (Times New Roman, 12)
 • Ustrukturyzowany abstrakt w jęz. angielskim — do 250 słów (Times New Roman, 12)
 • Słowa kluczowe w jęz. angielskim — do pięciu (Times New Roman, 12)
 • Wprowadzenie (Times New Roman, 14, pogrubione, wyjustowane do lewego marginesu)
 • Tytuły rozdziałów (Times New Roman, 14, pogrubione, wyjustowane do lewego marginesu)
 • Podtytuły rozdziałów (Times New Roman, 12, pogrubione, wyjustowane do lewego marginesu)
 • Podsumowanie (Times New Roman, 14, pogrubione, wyjustowane do lewego marginesu)
 • Bibliografia wg stylu Chicago (Times New Roman, 12, wyjustowana do lewego marginesu)

Informacje uzupełniające

• tekst artykułu (do 30 000 znaków) powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12p, wyjustowany,
• marginesy dolny, górny, lewy, prawy – 2,5 cm,
• interlinia pojedyncza,
• akapity z jednym wcięciem równym 1 tab.,
• tabele, rysunki, wykresy etc. – dopuszczalne są wyłącznie jako czarno-białe (odcienie szarości),
• tytuły tabel – u góry, Times New Roman, 12p, pogrubione,
• podpisy rysunków i wykresów pod obiektem – Times New Roman, 12p,
• źródło – pod tabelą, rysunkiem, schematem – Times New Roman, 12p (Uwaga! W tekście powinno znajdować się odwołanie do rysunku, tabeli, wykresu),
• przywoływanie publikacji w tekście – w tekstach przygotowywanych dla czasopisma Problemy Jakości stosowane są przypisy śródtekstowe, które odwołują się do publikacji. Wskazują one numer, ujęty w nawiasie kwadratowym, pod którym w wykazie bibliografii kryje się cytowana praca – np. [1],
• abstrakty (w jęz. polskim oraz w jęz. angielskim) należy opracować zgodnie z następującymi wytycznymi:
– abstrakt artykułu (do 250 słów ) powinien być ustrukturyzowany i zawierać pogrubione nagłówki: Cel, Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja, Wyniki/wnioski, Ograniczenia, Zastosowanie praktyczne, Oryginalność/wartość poznawcza (ang. Purpose, Design/Methodology/Approach, Findings/Conclusions, Research limitations, Practical implications, Originality/value). Bezpośrednio po abstrakcie należy podać słowa kluczowe (maksymalnie 5).

Cel
dlaczego przeprowadzono badania, na jakie pytanie/pytania szukano odpowiedzi              

Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja
w jaki sposób przeprowadzono badania (narzędzia i metody użyte w badaniach)

Wyniki/wnioski
co stwierdzono, jak to zinterpretowano i jakie wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań

Ograniczenia
wszelkie zidentyfikowane ograniczenia w procesie badawczym oraz sugestie dotyczące przyszłych badań

Zastosowanie praktyczne
sugerowane wykorzystania dla praktyki

Oryginalność/wartość poznawcza
co nowego wnosi badanie, jego wartość

Słowa kluczowe (maksymalnie pięć)
słowo, słowo, słowo, słowo, słowo

Wymogi dotyczące bibliografii:


Wymogi dotyczące bibliografii:
Tworzenie bibliografii w stylu Chicago podlega następującym regułom:

 1. Tytuł „Bibliografia” jest wyjustowany do lewego marginesu;
 2. Format bibliografii:
  [1] Nazwisko autora publikacji, Imię. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt): strony.
  Należy podać pełne imię autora/ów publikacji.
  Uwaga! Jeśli autorów jest dwóch i więcej:
  [1] Nazwisko Imię, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt): strony.
  [1] Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19(1): 37–41.
 3. Wpisy (pozycje literatury) są ułożone w porządku alfabetycznym;
 4. Kolejne wpisy są oddalone od siebie o jeden wiersz (wers);
 5. Wykaz stron internetowych (linki muszą prowadzić do artykułu) znajduje się na końcu bibliografii.
 6. Bibliografia znajduje się na końcu całego tekstu.
  Przykład stylu Chicago dla artykułu naukowego:
  autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię #2 nazwisko. rok. „tytuł”. czasopismo tom (zeszyt): strony.
  Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19(1): 37–41.
  Przykład stylu Chicago dla książki:
  Autor #1 nazwisko #1 imię, autor #2 imię #2 nazwisko, autor #3 imię #3nazwisko. Rok. Tytuł książki . Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne . Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.
  Przykład stylu Chicago dla rozdziału w książce:
  Autor#1 nazwisko #1 imię, autor #2 imię #2nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki , Strony. Wydawnictwo.
  Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia , 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Pytania? 
Napisz do: problemyjakosci@sigma-not.pl