DLA RECENZENTÓW

D

Wszystkie manuskrypty naukowe podlegają anonimowej recenzji (tzw. double blind peer review).

Procedura recenzowania materiałów autorskich publikowanych w czasopismach Wydawnictwa SIGMA-NOT

1) Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent – najlepiej z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego – musi gwarantować:

– niezależność opinii,

– brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu,

– zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.

2) Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kieruje do nich pisemną ofertę, do której dołącza opis lub streszczenie artykułu zakwalifikowanego do recenzji, określając równocześnie wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia. Recenzent ma maksymalnie 6 tygodni na sporządzenie recenzji.

3) Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji wraz z formularzem recenzji obowiązującym w tej Redakcji.

4) Personalia Recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne. Raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.

5) Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji. Po wpłynięciu recenzji, Sekretarz Redakcji:

– informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),

– kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedź na recenzję,

– kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.

6) Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

7) W przypadku jednej recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta. W przypadku dwóch recenzji dyskwalifikujących artykuł, Redaktor Naczelny odrzuca pracę.

8) Końcowa wersja artykułu (po złamaniu) zostaje wysłana do Autora. Artykuł oczekuje w kolejce na publikację maksymalnie 6 miesięcy. 9) Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego w celu dokonania korekty autorskiej.

Lista recenzentów:

dr hab. inż. Wiktor Adamus,
dr hab. Paweł J. Borkowski,
prof. dr hab. Marek Bugdol,
dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki,
dr hab. inż. Marta Dudek-Burlikowska
dr inż. Tomasz Ewertowski,
dr inż. Anna Dobrowolska,
prof. dr hab. inż. Jan Figurski,
mgr inż. Jacek Frydrych,
dr hab. inż. Bożena Gajdzik,
dr hab. inż. Piotr Grudowski,
dr hab. inż. Józef Gruszka,
dr hab. inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk,
dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz,
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec,
dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek,
dr inż. Monika Kaczmarczyk,
dr hab. Agnieszka Kister,
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk,
dr hab. Aleksandra Kowalska,
dr hab. inż. Jolanta Kowalska,
dr hab. inż. Anna Lis
dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz,
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma,
dr inż. Ewa Marjańska,
dr hab. inż. Małgorzata Matusiak,
dr inż. Anna Mazur,
dr hab. Oleksandr Melnychenko,
dr hab. inż. Agnieszka Misztal,
płk dr hab. Szymon Mitkow,
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski,
dr Honorata Nyga-Łukaszewska,
prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski,
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
prof. dr hab. Andrzej Rapacz,
dr hab. Piotr Rogala,
dr hab. inż. Marek Roszak,
dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska,
dr hab. Adam Skrzypek,
dr hab. inż. Małgorzata Sławińska,
dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak,
dr inż. Stanisław Strzelecki,
prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska,
dr hab. Dawid Szostek,
prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska,
dr hab. inż. Andrzej Świderski,
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk,
prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk,
dr hab. inż. Wiesław Urban,
prof. dr hab. Maciej Urbaniak,
dr hab. Sławomir Wawak,
dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka,
prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska,
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek,
prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak,
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, płk rez.;
dr hab. Zofia Zymonik,
dr Janusz Zymonik,
dr inż. Hanna Żakowska
prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Pytania?
Napisz do: problemyjakosci@sigma-not.pl