Kategoriazeszycie 2023-05, publikacja

System sugestii pracowniczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym: przykład wdrożenia w Zakładzie Produkcji Stali

S

dr Marta TUTKO – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Polska; e-mail: marta.tutko@uj.edu.pl
mgr inż. Rafał KOSTKA – ArcelorMittal Poland S.A., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Polska; e-mail: rafal.kostka@gmail.com

Otrzymano 19.10.2023. Przyjęto 23.10.2023

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zbadanie efektów wdrożenia systemu sugestii pracowniczych (SSP) w przedsiębiorstwie z branży hutniczej. Postawiono trzy cele badawcze: (1) prezentacja SSP, (2) przedstawienie wskaźników skuteczności SSP oraz (3) identyfikacja pozytywnych efektów wdrożenia SSP.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano metodę studium przypadku, analizowano Zakład Produkcji Stali ArcelorMittal Poland S.A.
Wyniki/wnioski: 1. SSP został wdrożony w Zakładzie Produkcji Stali etapowo w sposób sformalizowany. 2. Trzy wskaźniki skuteczności stosowane w analizowanym przedsiębiorstwie, tj. liczba zgłoszonych sugestii pracowniczych na tydzień, na linię produkcyjną oraz w podziale na kategorie wpływu, dostarczają ogólnej informacji na temat skuteczności SSP. 3. Zidentyfikowano wiele pozytywnych efektów wdrożenia SSP. Poprawa warunków pracy została uznana za najważniejszy efekt.
Ograniczenia: Ograniczenie wynika z zastosowanej metody badawczej, która nie pozwala na dokonywanie uogólnień. W niniejszym badaniu niebezpieczeństwo błędnego uogólnienia wynika z faktu, że analizowano tylko jeden przypadek.
Zastosowanie praktyczne: Charakterystyka SSP oraz wybrane mierniki skuteczności SSP mogą posłużyć jako wskazówki dla innych organizacji przy tworzeniu założeń systemu. Ponadto wykazane pozytywne efekty SSP mogą zachęcić inne organizacje do wdrożenia tego systemu.
Oryginalność/wartość poznawcza: Jest to jedno z pierwszych badań dotyczących skutecznego SSP w przedsiębiorstwie z branży hutniczej.

Słowa kluczowe

branża hutnicza, Polska, system sugestii pracowniczych, zakład produkcji stali, wskaźnik skuteczności

System oceny jakości zajęć dydaktycznych w opinii studentów Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

S

dr inż. Agata SZKIEL -Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Polska; e-mail: a.szkiel@wznj.umg.edu.pl

Otrzymano 7.09.2023. Przyjęto 10.10.2023

Abstrakt

Cel: Celem badania była ocena postrzegania przez studentów stosowanej na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (WZNJ UMG) metody gromadzenia ich opinii na temat jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy nauczycieli akademickich.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Do realizacji celu pracy zastosowano metodę ankietową. Narzędziem badawczym był zaprojektowany na potrzeby badania kwestionariusza ankiety.
Wyniki/wnioski: Studenci WZNJ UMG postrzegają ankietę oceniającą jakość zajęć dydaktycznych jako ważne narzędzie doskonalenia procesu kształcenia, jednakże w niewielkim stopniu angażują się w tę ocenę oraz nie są zainteresowani jej wynikami. Do najważniejszych czynników ograniczających udział studentów w ankiecie należą: brak zauważalnego przełożenia wyników oceny na realne działania związane z doskonaleniem jakości kształcenia, duża liczba kwestionariuszy ankiety kierowanych do studentów i związana z tym czasochłonność oceny. Studentów zachęciłyby do udziału w ankiecie przede wszystkim: dzień dziekański wolny od zajęć, zwolnienie z zajęć przez opiekuna roku oraz dofinansowanie celów studenckich.
Ograniczenia: Badanie dotyczące opinii studentów na temat ankietowej oceny jakości zajęć dydaktycznych zostało przeprowadzone wśród studentów tylko jednego wydziału i tylko jednej uczelni. Badania przeprowadzone w innych uczelniach, stosujących różne formy ankietowania i różne narzędzia badawcze (kwestionariusze ankiety oceny jakości zajęć dydaktycznych), mogłyby dostarczyć inne wyniki.
Zastosowanie praktyczne: Wyniki badania mogą być wykorzystane przez WZNJ UMG do określenia i wdrożenia działań mających na celu zwiększenie udziału studentów w ankiecie i ich zaangażowania w ocenę jakości zajęć. Takie działania są niezbędne dla zwiększenia wiarygodności wyników ankiety i ich przydatności do doskonalenia procesu kształcenia oraz zwiększenia zaangażowania kadry dydaktycznej Wydziału w realizację obowiązków dydaktycznych. Mogą być także inspiracją dla innych uczelni do doskonalenia wdrożonych systemów gromadzenia opinii studentów na temat jakości zajęć.
Oryginalność/wartość poznawcza: Badania mające na celu poznanie opinii studentów WZNJ UMG na temat ankietyzacji jakości zajęć dydaktycznych dotychczas nie były na Wydziale prowadzone. Nie zidentyfikowano więc czynników, które determinują stopień zaangażowania studentów w proces oceny jakości zajęć, oraz korzyści, które zmotywowały studentów do zwiększenia ich udziału w ankiecie.

Słowa kluczowe

jakość kształcenia, uczelnia, ankieta studencka, ocena zajęć dydaktycznych, kształcenie

Marketingowe konsekwencje ważności predyktorów wyboru posttowaroznawczych kierunków studiów

M

dr hab. Aleksander LOTKO – Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, ul. Chrobrego 29, 26-600 Radom, Polska;
e-mail: aleksander.lotko@uthrad.pl
dr hab. inż. Krzysztof MELSKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska; e-mail: krzysztof.melski@ue.poznan.pl
dr hab. Małgorzata LOTKO – Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, ul. Chrobrego 29, 26-600 Radom, Polska;
e-mail: m.lotko@uthrad.pl

Otrzymano 2.10.2023. Przyjęto 23.10.2023

Abstrakt

Cel: Segmentacja studentów ze względu na wartości predyktorów wyboru kierunku studiów, określenie ważności tych predyktorów i wskazanie jej konsekwencji dla marketingu uczelni.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania zrealizowane z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza na próbie 240 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach studiów jakość i rozwój produktu (JiRP) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP). Do opracowania rankingu predyktorów oraz charakterystyki uzyskanych segmentów zastosowano drzewa klasyfikacyjne i algorytm CART.
Wyniki/wnioski: Opracowano model segmentacji studentów ze względu na predyktory związane z kryteriami wyboru kierunków studiów. Najważniejszymi predyktorami okazały się: (1) nazwa kierunku studiów, (2) możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera oraz (3) źródła informacji o przyszłym kierunku studiów.
Ograniczenia: Niewielka liczebność próby (240 studentów) i uwzględnienie tylko 2 kierunków studiów.
Zastosowanie praktyczne: Dostarczenie rekomendacji istotnych dla efektywnych działań marketingowych uczelni. Na kierunku JiRP decydującym predyktorem jest możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, podczas gdy na kierunku ZIP takim predyktorem jest nazwa kierunku studiów.
Oryginalność/wartość poznawcza: Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w badanym obszarze. Uzyskana segmentacja studentów, utworzenie rankingu predyktorów wyboru i wskazanie marketingowych implikacji wyników tych analiz.

Słowa kluczowe

posttowaroznawstwo, wybór kierunku studiów, segmentacja, marketing uczelni