System oceny jakości zajęć dydaktycznych w opinii studentów Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

S

dr inż. Agata SZKIEL -Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Polska; e-mail: a.szkiel@wznj.umg.edu.pl

Otrzymano 7.09.2023. Przyjęto 10.10.2023

Abstrakt

Cel: Celem badania była ocena postrzegania przez studentów stosowanej na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (WZNJ UMG) metody gromadzenia ich opinii na temat jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy nauczycieli akademickich.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Do realizacji celu pracy zastosowano metodę ankietową. Narzędziem badawczym był zaprojektowany na potrzeby badania kwestionariusza ankiety.
Wyniki/wnioski: Studenci WZNJ UMG postrzegają ankietę oceniającą jakość zajęć dydaktycznych jako ważne narzędzie doskonalenia procesu kształcenia, jednakże w niewielkim stopniu angażują się w tę ocenę oraz nie są zainteresowani jej wynikami. Do najważniejszych czynników ograniczających udział studentów w ankiecie należą: brak zauważalnego przełożenia wyników oceny na realne działania związane z doskonaleniem jakości kształcenia, duża liczba kwestionariuszy ankiety kierowanych do studentów i związana z tym czasochłonność oceny. Studentów zachęciłyby do udziału w ankiecie przede wszystkim: dzień dziekański wolny od zajęć, zwolnienie z zajęć przez opiekuna roku oraz dofinansowanie celów studenckich.
Ograniczenia: Badanie dotyczące opinii studentów na temat ankietowej oceny jakości zajęć dydaktycznych zostało przeprowadzone wśród studentów tylko jednego wydziału i tylko jednej uczelni. Badania przeprowadzone w innych uczelniach, stosujących różne formy ankietowania i różne narzędzia badawcze (kwestionariusze ankiety oceny jakości zajęć dydaktycznych), mogłyby dostarczyć inne wyniki.
Zastosowanie praktyczne: Wyniki badania mogą być wykorzystane przez WZNJ UMG do określenia i wdrożenia działań mających na celu zwiększenie udziału studentów w ankiecie i ich zaangażowania w ocenę jakości zajęć. Takie działania są niezbędne dla zwiększenia wiarygodności wyników ankiety i ich przydatności do doskonalenia procesu kształcenia oraz zwiększenia zaangażowania kadry dydaktycznej Wydziału w realizację obowiązków dydaktycznych. Mogą być także inspiracją dla innych uczelni do doskonalenia wdrożonych systemów gromadzenia opinii studentów na temat jakości zajęć.
Oryginalność/wartość poznawcza: Badania mające na celu poznanie opinii studentów WZNJ UMG na temat ankietyzacji jakości zajęć dydaktycznych dotychczas nie były na Wydziale prowadzone. Nie zidentyfikowano więc czynników, które determinują stopień zaangażowania studentów w proces oceny jakości zajęć, oraz korzyści, które zmotywowały studentów do zwiększenia ich udziału w ankiecie.

Słowa kluczowe

jakość kształcenia, uczelnia, ankieta studencka, ocena zajęć dydaktycznych, kształcenie

Add Comment