Marketingowe konsekwencje ważności predyktorów wyboru posttowaroznawczych kierunków studiów

M

dr hab. Aleksander LOTKO – Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, ul. Chrobrego 29, 26-600 Radom, Polska;
e-mail: aleksander.lotko@uthrad.pl
dr hab. inż. Krzysztof MELSKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska; e-mail: krzysztof.melski@ue.poznan.pl
dr hab. Małgorzata LOTKO – Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, ul. Chrobrego 29, 26-600 Radom, Polska;
e-mail: m.lotko@uthrad.pl

Otrzymano 2.10.2023. Przyjęto 23.10.2023

Abstrakt

Cel: Segmentacja studentów ze względu na wartości predyktorów wyboru kierunku studiów, określenie ważności tych predyktorów i wskazanie jej konsekwencji dla marketingu uczelni.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania zrealizowane z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza na próbie 240 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach studiów jakość i rozwój produktu (JiRP) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP). Do opracowania rankingu predyktorów oraz charakterystyki uzyskanych segmentów zastosowano drzewa klasyfikacyjne i algorytm CART.
Wyniki/wnioski: Opracowano model segmentacji studentów ze względu na predyktory związane z kryteriami wyboru kierunków studiów. Najważniejszymi predyktorami okazały się: (1) nazwa kierunku studiów, (2) możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera oraz (3) źródła informacji o przyszłym kierunku studiów.
Ograniczenia: Niewielka liczebność próby (240 studentów) i uwzględnienie tylko 2 kierunków studiów.
Zastosowanie praktyczne: Dostarczenie rekomendacji istotnych dla efektywnych działań marketingowych uczelni. Na kierunku JiRP decydującym predyktorem jest możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, podczas gdy na kierunku ZIP takim predyktorem jest nazwa kierunku studiów.
Oryginalność/wartość poznawcza: Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w badanym obszarze. Uzyskana segmentacja studentów, utworzenie rankingu predyktorów wyboru i wskazanie marketingowych implikacji wyników tych analiz.

Słowa kluczowe

posttowaroznawstwo, wybór kierunku studiów, segmentacja, marketing uczelni

Add Comment