System sugestii pracowniczych w przedsiębiorstwie produkcyjnym: przykład wdrożenia w Zakładzie Produkcji Stali

S

dr Marta TUTKO – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Polska; e-mail: marta.tutko@uj.edu.pl
mgr inż. Rafał KOSTKA – ArcelorMittal Poland S.A., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Polska; e-mail: rafal.kostka@gmail.com

Otrzymano 19.10.2023. Przyjęto 23.10.2023

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zbadanie efektów wdrożenia systemu sugestii pracowniczych (SSP) w przedsiębiorstwie z branży hutniczej. Postawiono trzy cele badawcze: (1) prezentacja SSP, (2) przedstawienie wskaźników skuteczności SSP oraz (3) identyfikacja pozytywnych efektów wdrożenia SSP.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wykorzystano metodę studium przypadku, analizowano Zakład Produkcji Stali ArcelorMittal Poland S.A.
Wyniki/wnioski: 1. SSP został wdrożony w Zakładzie Produkcji Stali etapowo w sposób sformalizowany. 2. Trzy wskaźniki skuteczności stosowane w analizowanym przedsiębiorstwie, tj. liczba zgłoszonych sugestii pracowniczych na tydzień, na linię produkcyjną oraz w podziale na kategorie wpływu, dostarczają ogólnej informacji na temat skuteczności SSP. 3. Zidentyfikowano wiele pozytywnych efektów wdrożenia SSP. Poprawa warunków pracy została uznana za najważniejszy efekt.
Ograniczenia: Ograniczenie wynika z zastosowanej metody badawczej, która nie pozwala na dokonywanie uogólnień. W niniejszym badaniu niebezpieczeństwo błędnego uogólnienia wynika z faktu, że analizowano tylko jeden przypadek.
Zastosowanie praktyczne: Charakterystyka SSP oraz wybrane mierniki skuteczności SSP mogą posłużyć jako wskazówki dla innych organizacji przy tworzeniu założeń systemu. Ponadto wykazane pozytywne efekty SSP mogą zachęcić inne organizacje do wdrożenia tego systemu.
Oryginalność/wartość poznawcza: Jest to jedno z pierwszych badań dotyczących skutecznego SSP w przedsiębiorstwie z branży hutniczej.

Słowa kluczowe

branża hutnicza, Polska, system sugestii pracowniczych, zakład produkcji stali, wskaźnik skuteczności

Add Comment