Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie usługowym. Studium przypadku

R

dr Wojciech SADKOWSKI – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, ulica Prof. S. Łojasiewicza 4,
pokój: 2.378, 30-348 Kraków, Polska; e-mail: wojciech.sadkowski@uj.edu.pl

Otrzymano 15.03.2024. Przyjęto 28.03.2024

Abstrakt

Cel: Identyfikacja i analiza poziomu oraz struktury kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie usługowym. Główny problem badawczy dotyczy wykorzystania rachunku kosztów jakości jako narzędzia do pomiaru kosztów jakości w organizacjach usługowych.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Zastosowano podejście triangulacyjne do badań. W pracy wykorzystano studium przypadku, analizę dokumentacji, analizę wskaźnikową, a także procedurę modelu rachunku kosztów jakości.
Wyniki/wnioski: Największy udział w strukturze kosztów jakości badanego przedsiębiorstwa usługowego stanowią koszty zgodności, z dominującymi kosztami profilaktyki (ok. 81%). Odnotowano bardzo niewielki udział kosztów niezgodności w analizowanej jednostce.
Ograniczenia: Rachunek kosztów jakości jest narzędziem fakultatywnym, podobnie jak pozostałe narzędzia rachunkowości zarządczej, a więc jego wdrożenie może być utrudnione zwłaszcza dla organizacji, które nie prowadzą pełnej księgowości i nie posiadają certyfikowanych systemów zarządzania.
Zastosowanie praktyczne: Przyjęta procedura szacowania kosztów jakości i ich rachunek mogą być punktem odniesienia do podobnych analiz dla dowolnej organizacji usługowej.
Oryginalność/wartość poznawcza: Autorskie podejście do liczenia kosztów jakości zastosowane w artykule stanowi nowoczesne rozwiązanie dla przedsiębiorstw usługowych. Porządkuje procedury obliczeniowe i pozwala na ich implementację dla dowolnej organizacji usługowej.

Słowa kluczowe

analiza wskaźnikowa, koszty jakości, przedsiębiorstwo usługowe, rachunek kosztów jakości

Add Comment