Kategoriazeszycie 2023-06, publikacja

Satysfakcja klienta z usług medycznych świadczonych w publicznej jednostce ochrony zdrowia

S

dr inż. Urszula BALON – Katedra Zarządzania Jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska; e-mail: balonu@uek.krakow.pl
dr inż. Mariusz GIEMZA – Katedra Zarządzania Jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska; e-mail: giemzam@uek.krakow.pl

Otrzymano 28.06.2023. Przyjęto 28.10.2023

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest ocena czynników kształtujących satysfakcję pacjenta z usługi medycznej świadczonej w publicznej jednostce ochrony zdrowia.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Do realizacji celu pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa dotyczącego czynników kreujących satysfakcję pacjenta oraz metod pomiaru satysfakcji stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia. Badania przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego.
Wyniki/wnioski: Ankietowani pozytywnie ocenili większość czynników kształtujących jakość usług medycznych, wskazali również te, które nie spełniały ich oczekiwań.
Ograniczenia: Badania przeprowadzono w jednej placówce, jaką jest publiczny szpital specjalistyczny. W szpitalu funkcjonuje system zarządzania jakością. Wyniki mogą zostać uogólnione.
Zastosowanie praktyczne: Zaproponowany w badaniach zestaw czynników kształtujących jakość usług medycznych może zostać przyjęty w innych organizacjach tego samego typu. Uzyskane wyniki mogą zostać poddane porównaniu z wynikami innych placówek, także takich bez systemu zarządzania jakością ISO 9001.
Oryginalność/wartość poznawcza: W artykule poruszono tematykę badania satysfakcji klienta specyficznej organizacji, jaką jest szpital, wskazano czynniki kształtujące satysfakcję oraz stopień ich spełnienia.

Słowa kluczowe

satysfakcja pacjenta, PASAT, EUROPAP, MUSA

Znormalizowane systemy zarządzania a realizacja programów ESG

Z

prof. dr hab. Marek BUGDOL – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, Kraków, Polska; e-mail: marek.bugdol@uj.edu.pl

Otrzymano 29.11.2023. Przyjęto 5.12.2023

Abstrakt

Cel: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości realizacji programów ESG przy zastosowaniu istniejących znormalizowanych systemów zarządzania.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W celu zapoznania się ze stanem dotychczasowych badań wykorzystano przegląd literatury. Zastosowana procedura była zgodna z zasadami badań prowadzonych w obszarach zarządzania i biznesu. W opracowaniu wykorzystano przykładowe programy ESG realizowane przez wiodące firmy z branży przemysłowej.
Wyniki/wnioski: Firmy posiadające systemy zarządzania jakością i/lub systemy zarządzania środowiskowego zdecydowanie lepiej radzą sobie w realizacji programów ESG. Dzieje się tak, ponieważ w systemach tych zawartych jest wiele kryteriów, które w bezpośredni sposób można wykorzystać do realizacji takich programów. Szczególnie pomocne są badania kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego, potrzeb i oczekiwań interesariuszy, dokonywanie przeglądu wymagań i przeglądów zarządzania, realizacja planów jakości i środowiska, stosowanie pełnego podejścia procesowego i nadzorowanie procesów zewnętrznych.
Ograniczenia: Przegląd literatury nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. W artykule przedstawiano jedynie ogólne wytyczne realizacji programów ESG, które muszą być dostosowane do potrzeb konkretnych organizacji.
Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań mogą być przydatne do wdrażania programów ESG na podbudowie znormalizowanych systemów zarządzania.
Oryginalność/wartość poznawcza: Łączenie systemów zarządzania z programami ESG jest rozwiązaniem stosunkowo nowym.

Słowa kluczowe

system zarządzania jakością, środowisko, społeczeństwo, ład organizacyjny

Outsourcing w procesie optymalizacji struktur organizacyjnych w kontekście teorii kosztów transakcyjnych na przykładzie podmiotów sektora energetycznego

O

dr inż. Piotr Jacek BIAŁOWĄS – Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Polska; e-mail: Piotr.Bialowas@ue.wroc.pl
dr Magdalena Kinga STAWICKA – Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Polska;
e-mail: Magdalena.Stawicka@ue.wroc.pl

Otrzymano 14.11.2023. Przyjęto 13.12.2023

Abstrakt

Cel: Analiza przebiegu wydzielenia procesów non-core (aktywów medycznych) w ramach jednego z największych polskich holdingów energetycznych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Próba ukazania relacji pomiędzy modelem przekształceń a wartością organizacji wydzielanej, jak również wartością podmiotu, z którego procesy są wydzielane. Badania zostały przeprowadzone w związku z występowaniem znaczącej liczby procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem koncepcji outsourcingu w praktyce gospodarczej w ostatnich dekadach. Koncepcja outsourcingu jest powszechnie stosowana w warunkach polskich od wielu dekad, jednak jej ocena efektywności w literaturze przedmiotu wydaje się być opisana wyłącznie w jednym aspekcie. Skłoniło to autorów do próby rozszerzenia aspektów oceny tej koncepcji, biorąc pod uwagę analizę jakościową. Większość publikacji wskazuje na przydatność stosowania outsourcingu, a ocena przekształceń jest pokazywana jednoaspektowo. Zbyt mało miejsca poświęca się na ocenę efektów stosowania koncepcji w dłuższym horyzoncie czasu, również z punktu widzenia jakości świadczenia usług. Nie występują także w literaturze przedmiotu
szczegółowe opisy wpływu koncepcji na wartość organizacji.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania jakościowe (case study) oraz studium literatury z uwzględnieniem metody indukcyjnej.
Wyniki/wnioski: Głównym wnioskiem, jaki wynika z badań, jest pokazanie możliwości wpływu na wartość transakcji i wartość spółek w zależności od przyjętych szczegółowych modeli wydzielenia. Innymi słowy, procesy tego typu wydają się sterowalne w zakresie uzyskanych efektów w zakresie generowania wartości w zależności od tego, jakie założenia przyjmie spółka wydzielająca procesy. Stoi to w pewnej sprzeczności z zasadą bezwzględnego wpływania na maksymalizację wartości w spółkach kapitałowych i w pewnym sensie na maksymalizację wartości świadczonych usług.
Ograniczenia: Badanie dotyczyło dużego, ale tylko jednego przedsiębiorstwa sektora energetycznego. Zakres realizacji projektu był bardzo duży, ale dla potrzeb uniwersalizacji modelu należałoby zwiększyć liczbę analizowanych organizacji.
Zastosowanie praktyczne: Wydaje się, że analiza ma dużą wartość poznawczą i pomimo że wnioski i próba sformułowania modelu zależności pochodzą z analizy jednego podmiotu, może być brana pod uwagę przez większość organizacji realizujących tego typu projekty w praktyce.
Oryginalność/wartość poznawcza: Pokazane zależności w ramach modelu wydzielenia wydają się oryginalne i mają zastosowanie zarówno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej. Dalsze analizy w kontekście teorii kosztów transakcyjnych mogą ułatwić uniwersalizację wyników badań, a zwiększenie próby badawczej o kilka przedsiębiorstw ułatwi sformułowanie modelu zmian, który może prowadzić do optymalizacji tego typu działań w praktyce i wnieść istotny wkład do teorii organizacji i zarządzania.

Słowa kluczowe

reorganizacja procesów, optymalizacja struktur organizacyjnych, outsourcing, koszty transakcyjne