Kategoriazeszycie 2022-03, publikacja

Ocena świadomości wpływu pracowników branży motoryzacyjnej na kształtowanie jakości wyrobu

O

dr inż. Patryk FELICZEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska; e-mail: patryk.feliczek@ue.poznan.pl

otrzymano: 6.06.2022
przyjęto: 13.06.2022

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest analiza wymagań w zakresie świadomości wpływu pracowników na jakość wyrobu motoryzacyjnego zgodnie z wymaganiami normy IATF16949:2016 oraz prezentacja i weryfikacja narzędzia służącego do sprawdzania poziomu tej świadomości.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Stworzone przez autora artykułu narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu zostało zweryfikowane w badaniu ankietowym. Badaniem pilotażowym objęto pracowników, którzy w okresie przeprowadzania badania przebywali w przedsiębiorstwie i dobrowolnie wyrazili chęć do wzięcia udziału w badaniu.
Wyniki/wnioski: W wyniku badania pilotażowego kwestionariusz ankietowy został oceniony jako czytelne oraz zrozumiałe narzędzie. W przedsiębiorstwie, w którym przeprowadzono badanie, można stwierdzić, iż występuje wysoki poziom świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu. Prawie wszyscy pracownicy objęci badaniem znają cele jakościowe przedsiębiorstwa oraz uważają, że ich praca ma bardzo duży lub duży wpływ na kształtowanie jakości wyrobu i procesu.
Ograniczenia: Badanie docelowe, ukierunkowane na poznanie poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu, powinno
zostać dokonane dla wszystkich pracowników, co może stanowić wyzwanie dla dużych organizacji.
Zastosowanie praktyczne: Stworzone przez autora artykułu narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników może zostać zastosowane w organizacjach branży wyrobów motoryzacyjnych, które chcą spełniać wymagania normy IATF 16949:2016.
Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł ma charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach części teoretycznej dokonano analizy tematu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu. W ramach części praktycznej zaproponowano narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu, spełniając wymagania normy IATF 16949:2016.

Słowa kluczowe:

pracownicy, jakość, branża motoryzacyjna, świadomość

Ocena produktów w cyklu życia na tle kwalitologicznej działalności Profesora Romualda Kolmana. Tekst w 100-lecie urodzin Profesora

O

prof. dr hab. inż. Zbigniew KŁOS – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-695 Poznań, Polska; e-mail: zbigniew.klos@put.poznan.pl

otrzymano: 14.02.2022
przyjęto: 28.02.2022

Streszczenie:

Cel: Głównym celem artykułu jest wskazanie inspirującej roli Profesora Romualda Kolmana w rozwoju prac naukowych i aplikacyjnych skupionych na zagadnieniach
oceny produktów, w szczególności w obszarze tematycznym uwzględniającym ich cykl życia.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wspomniane wyżej rozważania mają swoje źródło w zauważanych w otoczeniu, nie tylko w odniesieniu do obiektów technicznych, przemianach jakościowych, które to przemiany winny być analizowane i oceniane w całym cyklu życia produktów.
Wyniki/wnioski: Analiza dostępnych materiałów publikacyjnych autorstwa Profesora Romualda Kolmana i innych autorów wskazuje, iż był on pierwszą osobą w polskim środowisku naukowym wskazującą na konieczność oceniania produktów w perspektywie ich cyklu życia, to jest od projektowania do likwidacji.
Ograniczenia: Z racji językowego zasięgu oddziaływania publikacji Profesora Romualda Kolmana (publikacje w języku polskim) analizę oddziaływania tych publikacji ograniczono głównie do opracowań w języku polskim.
Zastosowanie praktyczne: Podjęta w artykule problematyka jest praktycznym wyrazem doceniania twórczej działalności Profesora Romualda Kolmana, będąc przy okazji 100-lecia urodzin wyrazem uznania dla tej działalności.
Oryginalność/wartość poznawcza: Do analizy dokonanej w tym artykule podjęto niewskazywane do tej pory, wybrane dokonania jednego z pionierów rozwijania problematyki kwalitologicznej w Polsce, ujawniające się aktualnie w tak intensywnie rozwijanej tematyce, kryjącej się pod hasłem „zarządzania cyklem życia” (Life Cycle Management).Słowa kluczowe:

Profesor Romuald Kolman, jakość, cykl życia, badania naukowe i stosowane

Lean Management a jakość zarządzania w uczelni – szanse i zagrożenia

L

dr hab. Beata DETYNA – prof. uczelni, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska; e-mail: bdetyna@puas.pl

otrzymano: 6.06.2022
przyjęto: 13.06.2022

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest prezentacja przesłanek i rekomendacji wdrożenia LM w szkole wyższej – na rzecz podniesienia efektywności i jakości zarządzania. Na tle przeglądu literaturowego Autorka proponuje rozwiązania (narzędzia) LM, których zastosowanie w różnych obszarach funkcjonalnych uczelni może przynieść korzystne zmiany w postaci usprawnienia działań, oszczędności czasu, a także racjonalizacji i większej efektywności realizowanych procesów.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Cel badań zrealizowano na podstawie przeglądu najnowszej światowej literatury. Artykuł stanowi również studium przypadku z propozycją implementacji LM w wybranej szkole wyższej.
Wyniki/wnioski: Uczelnie ze względu na funkcjonowanie w niezwykle turbulentnym otoczeniu zmuszone są do poszukiwania sposobów na poprawę efektywności i jakości zarządzania. Zmiany, które są w wielu przypadkach trudne do przewidzenia, dotyczą zarówno otoczenia prawnego, społeczno-kulturowego, ekonomiczno-gospodarczego, jak również (od 2020 roku) sytuacji epidemicznej COVID-19. Do tego dochodzą liczne wyzwania demograficzne i cywilizacyjne, w tym dynamiczny rozwój nowych technologii. Idea koncepcji Lean Management (LM) wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom – jej potencjał może stać się inspiracją i szansą na przyspieszenie działań naprawczych i prorozwojowych.
Ograniczenia: Propozycje zawarte w artykule powstały na podstawie studium przypadku tylko jednej uczelni – z uwzględnieniem jej specyfiki (potrzeb i możliwości).
Zastosowanie praktyczne: Potrzeba racjonalizacji podejmowanych w uczelniach działań, ja k również ciągłego usprawniania i uelastyczniania procesów (w tym zarządczych, administracyjnych, dydaktycznych itp.) wydają się być wystarczającymi rekomendacjami do zastosowania wybranych narzędzi LM. Uzasadnione ekonomicznie są działania na rzecz redukcji występujących w uczelniach marnotrawstw i strat, a także integracja zdywersyfikowanych i często niewspółpracujących ze sobą komórek czy jednostek organizacyjnych. Przy tym LM wymaga odpowiedniego dostosowania do specyfiki danej uczelni – jej rzeczywistych potrzeb i możliwości.
Oryginalność/wartość poznawcza: W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzone w uczelni kształcącej na praktycznych profilach studiów (2021–2022). Autorka rekomenduje wybrane narzędzia LM w procesach biurowych i usługowych, dotyczących czterech obszarów działalności wybranej uczelni.

Słowa kluczowe:

Lean Management, uczelnia, jakość zarządzania, doskonalenie organizacji