Kategoriazeszycie 2021-9-10, publikacja

Korzyści i bariery współpracy środowiskowej z dostawcami – przykład sektora dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce

K

dr Piotr C. Sosnowski – Assistant Professor, University of Lodz, Faculty of Management, Department of Logistics, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Polska; e-mail: piotr.sosnowski@uni.lodz.pl

otrzymano: 23.03.2021
przyjęto: 22.04.2021

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest identyfikacja korzyści i barier współpracy środowiskowej z dostawcami w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej Polsce.
Projekt badania/metodyka/koncepcja: Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest przegląd literatury oraz badanie ankietowe przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CATI wśród firm dystrybuujących żywność ekologiczną w Polsce.
Na początku przedstawiona jest współpraca środowiskowa z dostawcami. Następnie scharakteryzowano łańcuch dostaw żywności ekologicznej. Dalej opisano
przeprowadzone badania. Potem zaprezentowano wyniki badań. Na końcu przedstawiono wnioski i rekomendacje dla przyszłych badań.
Wyniki/wnioski: Uzyskane wyniki dotyczą rozpoznanych korzyści i barier współpracy środowiskowej z dostawcami w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce.
Ograniczenia: Główne ograniczenie opisanych badań stanowi przeprowadzenie ich tylko w sektorze dystrybucji ekologicznej żywności w Polsce.
Zastosowanie praktyczne: Główną praktyczną konsekwencją przeprowadzonych badań jest to, że prowadzenie działań środowiskowych we współpracy z dostawcami może poprawić wizerunek przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość poznawcza: Wartość niniejszego opracowania polega na przeprowadzeniu go w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce.

Słowa kluczowe:

podejmowanie decyzji środowiskowych, współpraca z dostawcami, relacje B2B, dystrybucja żywności ekologicznej

Identyfikacja i wdrażanie KPI

I

Matthew Barsalou, M.Sc. – Certified Lean Six Sigma Master Black Belt, QPlus, Level 22, West Tower, Bahrain Financial Harbour P.O. Box 20705, Manama, Bahrain;
e-mail: matthew.a.barsalou@gmail.com

otrzymano: 1.05.2021
przyjęto: 8.06.2021

Streszczenie:

Cel: Celem badania jest ustalenie, czy KPIs (kluczowe wskaźniki efektywności) są opisane zgodnie z metodą SMART (specyficzne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie).
Projekt badania/metodyka/podejście: Badanie polegało na analizie baz danych. Przeszukano bazy danych dziewięciu czasopism z ponad 18 000 artykułów związanych z jakością pod kątem występowania terminu „KPI”. Wyniki zostały następnie przeszukane pod względem list z KPI. Te kluczowe wskaźniki efektywności zostały skopiowane do narzędzia internetowego, które zidentyfikowało liczbę wystąpień każdego słowa na listach.
Wyniki/wnioski: Najczęstszymi słowami były słowa niezwiązane z KPI, takie jak np. „z” i „i”. Spośród słów związanych z KPI najczęstszymi były: „%”, „procent”, „liczba” i „na”. Te słowa kwantyfikacji odnoszą się do mierzalnego aspektu akronimu SMART. Występowanie tych i innych słów wspiera hipotezę, że KPIs opisane są zgodnie z metodą SMART.
Zastosowanie praktyczne: Zastosowanie akronimu SMART stanowi właściwą metodę wspomagania organizacji w tworzeniu KPIs.
Oryginalność/wartość poznawcza: Znaczna część literatury traktująca o kluczowych wskaźnikach efektywności ma charakter „jak to zrobić”; w tym artykule
posunięto się o krok dalej i zidentyfikowano najczęściej używane słowa do opisu wskaźników SMART KPI.

Słowa kluczowe:

jakość, KPI, dashboard (panel graficzny), kokpit z wykresami, poprawa jakości

Jakość oprogramowania w zwinnym podejściu do zarządzania projektami informatycznymi

J

mgr inż. Kamil Brodnicki – Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: Kamil.Brodnicki@zie.pg.edu.pl

otrzymano: 10.08.2021
przyjęto: 30.08.2021

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest ocena, czy wykorzystanie podejścia zwinnego Scrum w organizacji podnosi jakość wytwarzanego oprogramowania oraz próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak nowelizacja Przewodnika po Scrumie (Scrum Guide) z listopada 2020 roku wpłynęła na proces wytwarzania oprogramowania.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Przyjętą metodyką badawczą jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania własne autora.
Wyniki/wnioski: Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest fakt, że zastosowanie podejścia zwinnego Scrum pozytywnie wpływa na jakość wytwarzanego oprogramowania. Postępowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku oraz podnoszenie kompetencji w zespołach wytwórczych powoduje, że wzrasta świadomość dotycząca wytwarzanych produktów, co ma bezpośredni wpływ na jakość.
Ograniczenia: Do ograniczeń w prowadzonych badaniach zaliczyć można stosunkowo niewielką liczbę przeprowadzonych wywiadów. Liczba ta wynika z trudności w uzyskaniu obecnie rzetelnych danych, ale zdaniem autora badania takie są znacznie bardziej wiarygodne i niosą większą wartość poznawczą aniżeli badania ilościowe.
Zastosowanie praktyczne: Uzyskane wyniki niewątpliwie przyczynią się do poprawy obszarów w organizacji i ciągłego ich doskonalenia, a organizacjom zamierzającym dokonać transformacji z podejścia klasycznego do zwinnego – uniknąć powielania potencjalnych błędów.
Oryginalność/wartość poznawcza: Dotychczas w literaturze przedmiotu brak jest badań skupiających się na porównaniu bieżącej wersji Przewodnika po Scrumie z jego poprzednią wersją i wpływu tychże różnic na funkcjonowanie organizacji.

Słowa kluczowe:

zarządzanie projektami, metodyki zwinne, Scrum, jakość oprogramowania

Pozytywne doświadczenia zakupowe w kreowaniu lojalności nabywczej

P

dr Anna Dembicka – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: anndembi@pg.edu.pl

otrzymano: 27.09.2021
przyjęto: 18.10.2021

Streszczenie

Doświadczenie zakupowe to rodzaj mentalnej podróży, pozostawiającej niematerialne wrażenia, w postaci wiedzy i śladu emocjonalnego [69], będące kluczowym
elementem w zrozumieniu zachowań konsumentów, jak również istotnych zmian zachodzących we współczesnym marketingu [10].
Cel: Celem głównym badań było ukazanie wpływu pozytywnych doświadczeń zakupowych na kształtowanie satysfakcji i lojalności nabywczej oraz sposobów budowania pozytywnych, angażujących nabywcę doświadczeń. Cel pośredni objął systematyzację aparatu terminologicznego dotyczącego wzajemnych zależności pomiędzy pojęciami: doświadczenie zakupowe, satysfakcja i jakość postrzegana przez klienta.
Projekt badania/metodyka/koncepcja: W publikacji zastosowano metodę analizy krytycznej literatury przedmiotu oraz metodę syntezy. Autorka odniosła się również do wniosków z badań własnych, przeprowadzonych w ramach dysertacji doktorskiej [13].
Wyniki/wnioski: Znajomość mechanizmów powstawania pozytywnych doświadczeń nabywczych wpływa na efektywność procesów biznesowych oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
Ograniczenia: Wśród publikacji omawiających problematykę Customer Experience jedynie nieliczne z nich odnoszą się do kwestii doświadczeń klientów wewnętrznych przedsiębiorstw (pracowników), ponadto specyfika poszczególnych branż utrudnia wnioskowanie na temat całej populacji pracowniczej. Jednakże niezależnie od gałęzi gospodarki formułowanie strategii wspierających proces budowy pozytywnych doświadczeń klienta zewnętrznego uwzględniać powinno aspekt realizacji funkcjonalnych i emocjonalnych oczekiwań występujących w cyklu życia pracownika (kreatora doświadczeń nabywczych), na etapie doboru pracowniczego, w procesach motywacji, komunikacji wewnętrznej, rozwoju i derekrutacji.
Zastosowanie praktyczne: Zaprezentowane w artykule wnioski posłużyć mogą firmom produkcyjnym i/lub usługowym, priorytetowo traktującym budowanie i umacnianie relacji między nabywcami a przedsiębiorstwem.
Oryginalność/wartość poznawcza: Publikacja ukazuje obecne oraz przyszłe kierunki badań nad rolą pozytywnych doświadczeń zakupowych, stanowiących
czynnik popytu, poddawanej coraz szerszym analizom, gospodarki (ekonomii) doświadczeń.

Słowa kluczowe:

pozytywne doświadczenie zakupowe, postrzeganie jakości, satysfakcja klienta, lojalność klienta