Kwalitologia – wybrane koncepcje ogólnej teorii jakości opracowane przez przedstawicieli Polskiej Szkoły Jakości

K

dr inż. Joanna MAJCHRZAK – Poznan University of Technology, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,60-965 Poznań, Poland; e-mail: joanna.majchrzak@put.poznan.pl


Otrzymano 8.01.2024. Przyjęto 5.02.2024

Abstrakt

Cel: Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych koncepcji ogólnej teorii jakości w zakresie: identyfikacji podobieństw i różnic w koncepcjach podziału nauki o jakości, zestawienia i określenia wybranych elementów konwencji terminologicznej oraz wskazania możliwych kierunków dalszych prac badawczych.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy zastosowano metodę analizy literatury, tak aby za pomocą tej metody wykazać, co znamy i jest zawarte w literaturze, a czego nie ma i należy objąć badaniami.
Wyniki/wnioski: Zestawiono wybrane koncepcje przedmiotu badań teorii jakości i jej miejsca wśród innych dyscyplin naukowych, podstawowe cele nauki o jakości oraz wybrane elementy konwencji terminologicznej. Rozpoznano wyróżniki ogólnej teorii jakości w ujęciu wybranych przedstawicieli Polskiej Szkoły Jakości.
Ograniczenia: W rozważaniach odwołuje się do wyników badań przedstawicieli Polskiej Szkoły Jakości, tj. R. Kolmana, W. Mantury i T. Borysa, których publikacje stanowią znaczący wkład w rozwój ogólnej teorii jakości.
Zastosowanie praktyczne: Systematyka ogólnej teorii jakości stwarza możliwość dla ujednolicenia podejść badawczych, integracji opracowanych metod i rozwiązań problemów jakościowych.
Oryginalność/wartość poznawcza: W pracy odwołano się do koncepcji kwalitologii, rozumianej jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, kształtowana na gruncie istniejącego dorobku nauk i wiedzy pochodzącej z praktyki, teoria określonego pojęcia, tzn. teoria jakości.

Słowa kluczowe

ogólna teoria jakości, kwalitologia, jakościowe modelowanie przedmiotów, Polska Szkoła Jakości

Add Comment