Ocena produktów w cyklu życia na tle kwalitologicznej działalności Profesora Romualda Kolmana. Tekst w 100-lecie urodzin Profesora

O

prof. dr hab. inż. Zbigniew KŁOS – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-695 Poznań, Polska; e-mail: zbigniew.klos@put.poznan.pl

otrzymano: 14.02.2022
przyjęto: 28.02.2022

Streszczenie:

Cel: Głównym celem artykułu jest wskazanie inspirującej roli Profesora Romualda Kolmana w rozwoju prac naukowych i aplikacyjnych skupionych na zagadnieniach
oceny produktów, w szczególności w obszarze tematycznym uwzględniającym ich cykl życia.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wspomniane wyżej rozważania mają swoje źródło w zauważanych w otoczeniu, nie tylko w odniesieniu do obiektów technicznych, przemianach jakościowych, które to przemiany winny być analizowane i oceniane w całym cyklu życia produktów.
Wyniki/wnioski: Analiza dostępnych materiałów publikacyjnych autorstwa Profesora Romualda Kolmana i innych autorów wskazuje, iż był on pierwszą osobą w polskim środowisku naukowym wskazującą na konieczność oceniania produktów w perspektywie ich cyklu życia, to jest od projektowania do likwidacji.
Ograniczenia: Z racji językowego zasięgu oddziaływania publikacji Profesora Romualda Kolmana (publikacje w języku polskim) analizę oddziaływania tych publikacji ograniczono głównie do opracowań w języku polskim.
Zastosowanie praktyczne: Podjęta w artykule problematyka jest praktycznym wyrazem doceniania twórczej działalności Profesora Romualda Kolmana, będąc przy okazji 100-lecia urodzin wyrazem uznania dla tej działalności.
Oryginalność/wartość poznawcza: Do analizy dokonanej w tym artykule podjęto niewskazywane do tej pory, wybrane dokonania jednego z pionierów rozwijania problematyki kwalitologicznej w Polsce, ujawniające się aktualnie w tak intensywnie rozwijanej tematyce, kryjącej się pod hasłem „zarządzania cyklem życia” (Life Cycle Management).Słowa kluczowe:

Profesor Romuald Kolman, jakość, cykl życia, badania naukowe i stosowane

Add Comment