Lean Management a jakość zarządzania w uczelni – szanse i zagrożenia

L

dr hab. Beata DETYNA – prof. uczelni, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska; e-mail: bdetyna@puas.pl

otrzymano: 6.06.2022
przyjęto: 13.06.2022

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest prezentacja przesłanek i rekomendacji wdrożenia LM w szkole wyższej – na rzecz podniesienia efektywności i jakości zarządzania. Na tle przeglądu literaturowego Autorka proponuje rozwiązania (narzędzia) LM, których zastosowanie w różnych obszarach funkcjonalnych uczelni może przynieść korzystne zmiany w postaci usprawnienia działań, oszczędności czasu, a także racjonalizacji i większej efektywności realizowanych procesów.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Cel badań zrealizowano na podstawie przeglądu najnowszej światowej literatury. Artykuł stanowi również studium przypadku z propozycją implementacji LM w wybranej szkole wyższej.
Wyniki/wnioski: Uczelnie ze względu na funkcjonowanie w niezwykle turbulentnym otoczeniu zmuszone są do poszukiwania sposobów na poprawę efektywności i jakości zarządzania. Zmiany, które są w wielu przypadkach trudne do przewidzenia, dotyczą zarówno otoczenia prawnego, społeczno-kulturowego, ekonomiczno-gospodarczego, jak również (od 2020 roku) sytuacji epidemicznej COVID-19. Do tego dochodzą liczne wyzwania demograficzne i cywilizacyjne, w tym dynamiczny rozwój nowych technologii. Idea koncepcji Lean Management (LM) wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom – jej potencjał może stać się inspiracją i szansą na przyspieszenie działań naprawczych i prorozwojowych.
Ograniczenia: Propozycje zawarte w artykule powstały na podstawie studium przypadku tylko jednej uczelni – z uwzględnieniem jej specyfiki (potrzeb i możliwości).
Zastosowanie praktyczne: Potrzeba racjonalizacji podejmowanych w uczelniach działań, ja k również ciągłego usprawniania i uelastyczniania procesów (w tym zarządczych, administracyjnych, dydaktycznych itp.) wydają się być wystarczającymi rekomendacjami do zastosowania wybranych narzędzi LM. Uzasadnione ekonomicznie są działania na rzecz redukcji występujących w uczelniach marnotrawstw i strat, a także integracja zdywersyfikowanych i często niewspółpracujących ze sobą komórek czy jednostek organizacyjnych. Przy tym LM wymaga odpowiedniego dostosowania do specyfiki danej uczelni – jej rzeczywistych potrzeb i możliwości.
Oryginalność/wartość poznawcza: W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzone w uczelni kształcącej na praktycznych profilach studiów (2021–2022). Autorka rekomenduje wybrane narzędzia LM w procesach biurowych i usługowych, dotyczących czterech obszarów działalności wybranej uczelni.

Słowa kluczowe:

Lean Management, uczelnia, jakość zarządzania, doskonalenie organizacji

Add Comment