Identyfikacja i wdrażanie KPI

I

Matthew Barsalou, M.Sc. – Certified Lean Six Sigma Master Black Belt, QPlus, Level 22, West Tower, Bahrain Financial Harbour P.O. Box 20705, Manama, Bahrain;
e-mail: matthew.a.barsalou@gmail.com

otrzymano: 1.05.2021
przyjęto: 8.06.2021

Streszczenie:

Cel: Celem badania jest ustalenie, czy KPIs (kluczowe wskaźniki efektywności) są opisane zgodnie z metodą SMART (specyficzne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie).
Projekt badania/metodyka/podejście: Badanie polegało na analizie baz danych. Przeszukano bazy danych dziewięciu czasopism z ponad 18 000 artykułów związanych z jakością pod kątem występowania terminu „KPI”. Wyniki zostały następnie przeszukane pod względem list z KPI. Te kluczowe wskaźniki efektywności zostały skopiowane do narzędzia internetowego, które zidentyfikowało liczbę wystąpień każdego słowa na listach.
Wyniki/wnioski: Najczęstszymi słowami były słowa niezwiązane z KPI, takie jak np. „z” i „i”. Spośród słów związanych z KPI najczęstszymi były: „%”, „procent”, „liczba” i „na”. Te słowa kwantyfikacji odnoszą się do mierzalnego aspektu akronimu SMART. Występowanie tych i innych słów wspiera hipotezę, że KPIs opisane są zgodnie z metodą SMART.
Zastosowanie praktyczne: Zastosowanie akronimu SMART stanowi właściwą metodę wspomagania organizacji w tworzeniu KPIs.
Oryginalność/wartość poznawcza: Znaczna część literatury traktująca o kluczowych wskaźnikach efektywności ma charakter „jak to zrobić”; w tym artykule
posunięto się o krok dalej i zidentyfikowano najczęściej używane słowa do opisu wskaźników SMART KPI.

Słowa kluczowe:

jakość, KPI, dashboard (panel graficzny), kokpit z wykresami, poprawa jakości

Add Comment