Korzyści i bariery współpracy środowiskowej z dostawcami – przykład sektora dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce

K

dr Piotr C. Sosnowski – Assistant Professor, University of Lodz, Faculty of Management, Department of Logistics, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Polska; e-mail: piotr.sosnowski@uni.lodz.pl

otrzymano: 23.03.2021
przyjęto: 22.04.2021

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest identyfikacja korzyści i barier współpracy środowiskowej z dostawcami w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej Polsce.
Projekt badania/metodyka/koncepcja: Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest przegląd literatury oraz badanie ankietowe przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CATI wśród firm dystrybuujących żywność ekologiczną w Polsce.
Na początku przedstawiona jest współpraca środowiskowa z dostawcami. Następnie scharakteryzowano łańcuch dostaw żywności ekologicznej. Dalej opisano
przeprowadzone badania. Potem zaprezentowano wyniki badań. Na końcu przedstawiono wnioski i rekomendacje dla przyszłych badań.
Wyniki/wnioski: Uzyskane wyniki dotyczą rozpoznanych korzyści i barier współpracy środowiskowej z dostawcami w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce.
Ograniczenia: Główne ograniczenie opisanych badań stanowi przeprowadzenie ich tylko w sektorze dystrybucji ekologicznej żywności w Polsce.
Zastosowanie praktyczne: Główną praktyczną konsekwencją przeprowadzonych badań jest to, że prowadzenie działań środowiskowych we współpracy z dostawcami może poprawić wizerunek przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość poznawcza: Wartość niniejszego opracowania polega na przeprowadzeniu go w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce.

Słowa kluczowe:

podejmowanie decyzji środowiskowych, współpraca z dostawcami, relacje B2B, dystrybucja żywności ekologicznej

Add Comment