Jakość oprogramowania w zwinnym podejściu do zarządzania projektami informatycznymi

J

mgr inż. Kamil Brodnicki – Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: Kamil.Brodnicki@zie.pg.edu.pl

otrzymano: 10.08.2021
przyjęto: 30.08.2021

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest ocena, czy wykorzystanie podejścia zwinnego Scrum w organizacji podnosi jakość wytwarzanego oprogramowania oraz próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak nowelizacja Przewodnika po Scrumie (Scrum Guide) z listopada 2020 roku wpłynęła na proces wytwarzania oprogramowania.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Przyjętą metodyką badawczą jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania własne autora.
Wyniki/wnioski: Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest fakt, że zastosowanie podejścia zwinnego Scrum pozytywnie wpływa na jakość wytwarzanego oprogramowania. Postępowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku oraz podnoszenie kompetencji w zespołach wytwórczych powoduje, że wzrasta świadomość dotycząca wytwarzanych produktów, co ma bezpośredni wpływ na jakość.
Ograniczenia: Do ograniczeń w prowadzonych badaniach zaliczyć można stosunkowo niewielką liczbę przeprowadzonych wywiadów. Liczba ta wynika z trudności w uzyskaniu obecnie rzetelnych danych, ale zdaniem autora badania takie są znacznie bardziej wiarygodne i niosą większą wartość poznawczą aniżeli badania ilościowe.
Zastosowanie praktyczne: Uzyskane wyniki niewątpliwie przyczynią się do poprawy obszarów w organizacji i ciągłego ich doskonalenia, a organizacjom zamierzającym dokonać transformacji z podejścia klasycznego do zwinnego – uniknąć powielania potencjalnych błędów.
Oryginalność/wartość poznawcza: Dotychczas w literaturze przedmiotu brak jest badań skupiających się na porównaniu bieżącej wersji Przewodnika po Scrumie z jego poprzednią wersją i wpływu tychże różnic na funkcjonowanie organizacji.

Słowa kluczowe:

zarządzanie projektami, metodyki zwinne, Scrum, jakość oprogramowania

Add Comment