Rola programów rozwoju dostawców w doskonaleniu produktów i procesów

R

prof. dr hab. Maciej URBANIAK – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Polska; e-mail: Maciej.urbaniak@uni.lodz.pl

otrzymano: 15.07.2021
przyjęto: 30.07.2021

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie roli programów rozwoju dostawców w doskonaleniu produktów i procesów, a także wskazanie korzyści i barierz tym związanych.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano metodę analizy krytycznej literatury przedmiotu, metodę syntezy oraz wnioskowania logicznego.
Wyniki/wnioski: Ustalono, że programy rozwoju dostawców są zorientowane coraz częściej na wdrażanie koncepcji zarządzania ryzykiem w celu obniżenia poziomu wad jakościowych czy unikania zagrożeń opóźnień w realizacji dostaw. Skuteczne wdrożenie tych programów pozwala dostawcom i odbiorcom doskonalić jakość wyrobów, skracać cykle procesów i obniżać ich koszty, a także usprawniać wzajemną komunikację. Działania w zakresie rozwoju dostawców przyczyniają się do obniżenia kosztów transakcyjnych związanych z poszukiwaniem nowych możliwości zaopatrzenia, przeprowadzania audytów i innych form oceny, weryfikacji oraz kwalifikacji dostawców. Do najczęstszych barier, które można dostrzec podczas wdrażania tego typu programów, zaliczyć należy brak odpowiednich zasobów u dostawców oraz zbyt istotne różnice w zakresie kultur organizacyjnych partnerów.
Ograniczenia: Ograniczeniem badań może być skoncentrowanie się na wybranej arbitralnie grupie publikacji naukowych. W przyszłości, w celu lepszego rozpoznania zjawiska, należałoby zastosować metodę syntetycznego przeglądu literatury przedmiotu.
Zastosowanie praktyczne: Zaprezentowana metodyka wdrażania programów rozwoju dostawców może zostać wykorzystana przez przedsiębiorstwa w budowaniu łańcucha wartości do doskonalenia produktów i procesów. Programy te stanowią przykłady pomocy dostawcom w zakresie wdrażania systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz narzędzi doskonalenia, jak: TPS, Lean Management czy Six Sigma.
Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawiona w artykule metodyka wdrażania programów rozwoju dostawców może stanowić przykład dobrych praktyk w zakresie budowania relacji pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami.

Słowa kluczowe:

programy rozwoju dostawców, doskonalenie produktów i procesów

Add Comment