Kategoriazeszycie 2021-04, publikacja

Prawa harmonii w doskonaleniu podejścia procesowego

P

prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska – Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, Polska; e-mail: katarzyna.szczepanska@pw.edu.pl

otrzymano: 15.04.2021
przyjęto: 20.04.2021

Streszczenie:

Celem artykułu jest wykazanie związków praw harmonii z wybranymi aspektami doskonalenia podejścia procesowego. W realizacji celu wykorzystano metody badawcze: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej. Artykuł przedstawia współczesny kontekst praw harmonii Karola Adamieckiego w podejściu procesowym. Przedstawiono wybrane definicje procesu oraz zarys charakterystyki podejścia procesowego.
Wyjaśniono związki podejścia procesowego z zarządzaniem procesami. Wskazano główne determinanty podejścia procesowego. Omówiono pojęcie doskonalenia, jak i jego aspekty w ujęciu organizacji. Stwierdzono, że wszystkie prawa harmonii znajdują uzasadnienie we współczesnym podejściu do doskonalenia procesów w organizacji, tym samym są jedną z teoretycznych podstaw zarządzania procesami w ujęciach: operacyjnym (podejście procesowe), strategicznym (podejście systemowe) oraz doskonalenia.

Słowa kluczowe:

Adamiecki, prawa harmonii, doskonalenie, proces, podejście procesowe

Towaroznawstwo w naukach o zarządzaniu i jakości

T

dr hab. Małgorzata Lotko – prof. UTH Rad., Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości, ul. Chrobrego 29, 26-600 Radom, Polska; e-mail: m.lotko@uthrad.pl

otrzymano: 12.03.2021
przyjęto: 12.04.2021

Streszczenie

Celem opracowania była identyfikacja zakresu i tożsamości towaroznawstwa rozumianego jako nauki o jakości oraz jego roli i miejsca w klasyfikacji nauk. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem wywiadu bezpośredniego (osobistego) oraz analizy piśmiennictwa, które są technikami typowymi dla analiz jakościowych. W części empirycznej opracowania określono zakres oraz wyzwania nowoczesnego towaroznawstwa oraz wyzwania, jakie postawiło zakwalifikowanie towaroznawstwa do nowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Wkładem autorki jest realizacja pionierskiego badania jakościowego i usystematyzowanie uzyskanych wniosków.

Słowa kluczowe:

towaroznawstwo, nauki o jakości, programy nauczania