Kategoriazeszycie 2020-11, publikacja

Motywowanie pracowników do doskonalenia jakości. Problemy realizacyjne

M

prof. dr hab. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska; e-mail: marek.bugdol@uj.edu.pl

otrzymano: 15.10.2020
zaakceptowano: 22.10.2020

Streszczenie

Artykuł omawia problemy związane z motywacją finansową (tutaj ograniczone do wynagradzania za jakość) i pozafinansową – głównie z systemem uznawania wysiłków na rzecz doskonalenia jakości. Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej motywacji jakości. Autor próbuje odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: czy wyzwalane poczucie dumy pracowników może działać motywująco? Jakie środki motywacji wykorzystują organizacje projakościowe i jakie są ich ograniczenia? Główną metodą badawczą zastosowaną przez autora był przegląd literatury.

Słowa kluczowe

motywacja, jakość, wynagrodzenie, uznanie

Ocena jakości logistyki usług i jej egzemplifikacja

O

dr Joanna Piorunowska-Kokoszko – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Polska; e-mail: joanna.kokoszko@uni.lodz.pl

otrzymano: 22.10.2020
zaakceptowano: 02.11.2020

Streszczenie

Celem artykułu jest dyskusja definicji logistyki usług, jej jakości i sposobu oceny oraz zaprezentowanie wybranej metody oceny jakości logistyki usług na przykładzie przedsiębiorstwa. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe oraz badania empiryczne wykorzystujące zaproponowaną ocenę jakości logistyki usług. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, badania ankietowe i wywiad swobodny. Przeprowadzone badania wskazały na możliwość oceny jakości logistyki usług poprzez połączenie wskaźników logistycznych z oceną satysfakcji klienta w aspekcie jakości. Wyniki badań wskazały, iż uzyskane dane w odniesieniu do danego rynku stanowią wiarygodne źródło informacji dla zarządzających dla działań zapewniających zbudowanie konkurencyjnej pozycji rynkowej.

Słowa kluczowe:

proces usługowy, logistyka usług, jakość