Kategoriazeszycie 2020-10, publikacja

Związki zarządzania zasobami ludzkimi z modelami pomiaru kapitału intelektualnego

Z

prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska – Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Polska; e-mail: Katarzyna.Szczepańska@pw.edu.pl

mgr Iryna Rykovska – doktorantka na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

otrzymano: 01.10.2020
zaakceptowano: 8.10.2020

Streszczenie

Celem artykułu było określenie związków między zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) i kapitałem intelektualnym (KI) organizacji. W osiągnięciu celu posłużono się metodami badawczymi, tj.: analizy i konstrukcji logicznej oraz analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z wprowadzenia, części teoretyczno-badawczej, podsumowania oraz bibliografii. Cześć teoretyczno-badawcza zawiera opis zagadnień: funkcja personalna, KI, wybrane modele pomiaru KI oraz wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego. Stwierdzono, że istnieją bezpośrednie i pośrednie związki między ZZL a modelami pomiaru KI w zakresie: cech kapitału ludzkiego, elementów ZZL na poziomie operacyjnym. Wskaźniki modeli pomiaru KI mogą być wykorzystane w ocenie realizacji funkcji personalnej w ujęciu zarządzania zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzki, kapitał intelektualny

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej – perspektywa polskiego konsumenta

S

dr inż. Ewa Marjańska – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk o Jakości, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: ewam@zie.pg.gda.pl

dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk o Jakości, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: pgr@zie.pg.gda.pl

mgr Anna Wendt – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk o Jakości, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: awendt@zie.pg.gda.pl

dr Mateusz Muchlado – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk o Jakości, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: mmuchlado@zie.pg.gda.pl

otrzymano: 25.09.2020
zaakceptowano: 08.10.2020

Streszczenie

Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mogą też być przesłanką do określenia kierunku działań związanych z CSR dla sprzedawców „fast fashion”.

Słowa kluczowe:

społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, przemysł odzieżowy, fast fashion

Modelowanie ukierunkowane na poprawę jakości obuwia Modelling aimed at improving the footwear quality

M

dr Wioleta Serweta – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska; e-mail: w.serweta@wp.pl

mgr inż. Justyna Wójcik – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska

dr inż. Beata Szałek – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska

otrzymano: 06.10.2020
zaakceptowano: 15.10.2020

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wybrane właściwości fizyczne poliamidowych i poliestrowych dzianin, wykorzystywanych do konstrukcji cholewek obuwniczych. Celem pracy była analiza jakościowa współzależności właściwości higienicznych takich, jak: przepuszczalność i absorpcja pary wodnej oraz sorpcja i desorpcja wody badanych materiałów. Główny punkt ciężkości artykułu osadzono na właściwościach związanych z chłonięciem wody oraz tempem jej oddawania w określonych warunkach suszenia bez wspomagania zewnętrznego przy udziale źródła energii cieplnej. Zdolność oddawania wody przez poszczególne materiały zmierzono za pomocą tangensów kątów nachylenia krzywych desorpcji na poszczególnych odcinkach ograniczonych reżimami czasowymi. Wyznaczono również współczynniki korelacji między ilością pochłoniętej wody a wybranymi parametrami strukturalnymi badanych dzianin.

Słowa kluczowe:

jakość obuwia, higieniczność, sorpcja wody, desorpcja wody, modelowanie