Kategoriazeszycie 2020-09, publikacja

Odporność – ważna faza w doskonaleniu organizacji na przykładzie podmiotów opieki zdrowotnej

O

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl

otrzymano: 09.09.2020
zaakceptowano: 15.09.2020

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej idei odporności organizacyjnej oraz propozycji jej ulokowania w fazach doskonalenia organizacji. Opisane zjawisko odniesiono do przykładu organizacji opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz syntezy i wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka opisuje istotę odporności, podaje jej definicje i wyjaśnia jej znaczenie w świetle zjawiska doskonalenia organizacji. Druga część artykułu dotyczy odporności opieki zdrowotnej z punktu widzenia odporności systemu opieki zdrowotnej i samej organizacji. Autorka prezentuje i wyjaśnia fazy doskonałości organizacji opieki zdrowotnej, od „Doskonałości 1.0” do „Doskonałości 6.0”.

Słowa kluczowe

odporność, doskonałość, organizacja opieki zdrowotnej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku jako przykład odpornej organizacji opieki zdrowotnej w dobie COVID-19

W

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl

lek med. Małgorzata Bartoszewska-Dogan, lek. med. Dorota Całus-Kania, lek. med. Katarzyna Lewosiuk, dr Jacek Parszuto, dr Aneta Muzolf – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, ul. Okrąg 1B, 80-871 Gdańsk, Polska

otrzymano: 10.09.2020
zaakceptowano: 18.09.2020

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.

Słowa kluczowe:

odporność organizacji, opieka zdrowotna, studium przypadku, WOMP

Raportowanie obrotu produktami leczniczymi w doskonaleniu przepływu informacji o stanach magazynowych aptek

R

mgr Olga Mąka – Wieloletni praktyk zarządzający w branży aptekarskiej; e-mail: omaka1983@gmail.com

dr Anna Zielińska – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania w Przemyśle, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: Anna.Zielinska@zie.pg.edu.pl

dr inż. Grzegorz Zieliński – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania w Przemyśle, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: Grzegorz.Zielinski@zie.pg.edu.pl

otrzymano: 10.09.2020
zaakceptowano: 18.09.2020

Streszczenie:

Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.

Słowa kluczowe:

zarządzanie, magazynowanie, apteki, doskonalenie