Kategoriazeszycie 2020-04, publikacja

Uwarunkowania funkcjonowania i doskonalenia organizacji zorientowanej na jakość w nowej gospodarce

U

dr hab. Adam SKRZYPEK – prof. UPH Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska;

e-mail: adam.skrzypek@uph.edu.pl

otrzymano: 6.03.2020
zaakceptowano: 27.03.2020

Streszczenie

Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury oraz wnioskowanie.

Słowa kluczowe

nowa gospodarka, wiedza, zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością, doskonalenie

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi

B

dr hab. inż. Jerzy OBOLEWICZ – Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Polska; e-mail: j.obolewicz@pb.edu.pl

dr inż. arch. Adam BARYŁKA – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa, Polska; e-mail: biuro@crb.com.pl

otrzymano: 9.03.2020
zaakceptowano: 27.03.2020

Streszczenie

Obiekty budowlane powstają podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy tych przedsięwzięć są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby i wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach, etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ. Do oceny stanu bioz sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby ostatecznie określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach, obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.

Słowa kluczowe:

obiekty budowlane, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, zarządzanie, proces budowlany

Rola informacji strategicznej w tworzeniu wartości

R

dr inż. Grażyna Paulina Wójcik – Grażyna Wójcik Inspektor Ochrony Danych; Aleksandra Patkowskiego 2/lok. 5, 02-750 Warszawa, Polska

e-mail: GrazynaWojcik@gmail.com

otrzymano: 27.12.2019
zaakceptowano: 17.01.2020

Streszczenie:

Celem artykułu jest omówienie systemu informacji strategicznej „organizacji przyszłości” koncentrującego się na podejściu procesowym uwzględniającym perspektywę analizy „od zewnątrz do wewnątrz” organizacji, traktowaniu informacji o zasobach organizacji jako informacji o znaczeniu strategicznym, identyfikacji działań kreujących wartość. Stwierdzono, że umiejętność zarządzania informacją strategiczną w organizacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu, niezbędnym dla dokonania zmian transformacyjnych, zmian kultury organizacyjnej i innych potrzebnych do funkcjonowania w szybko zmieniającym się otoczeniu. Podkreślono rolę doskonalenia procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie informacji do realizacji celów organizacji, podniesienia satysfakcji z pracy i zaangażowania.

Słowa kluczowe:

systemy wartości, System Informacji Strategicznej, efektywne zarządzanie organizacją, zarządzanie informacją strategiczną