Kategoriazeszycie 2020-01, publikacja

Jakościowe determinanty rozwoju cywilizacyjnego

J

mgr inż. Rafał ŁAGOWSKI – Pro4, 28400 Collado Villalba, Madrid , Hiszpania;

e-mail: rafal@lagowski.es

otrzymano: 7.12.2019
zaakceptowano: 10.01.2020

Streszczenie

Celem artykułu jest próba przybliżenia humanistom technicznych aspektów rozwoju cywilizacji, zaś inżynierom i ekonomistom – humanistycznego spojrzenia na technikę i ekonomię. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju nauk, kiedy zgromadzona wiedza przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego człowieka, wspólna synergia ludzi dobrej woli staje się koniecznością w codziennych procesach. Ale, aby ta synergia mogła zaistnieć, musimy jako społeczeństwo zrozumieć punkty widzenia innych ludzi.

Artykuł składa się z czterech części, w których są opisane główne determinanty rozwoju cywilizacyjnego. W pierwszej części, dotyczącej ekonomii, autor przypomina, skąd wyszliśmy jako zorganizowane społeczeństwa. W drugim rozdziale, dotyczącym techniki, autor skupia się na sile ludzkiego umysłu i dążeniu do ułatwiania sobie życia. W trzecim rozdziale, dotyczącym religii, autor podkreśla jej ważną rolę w życiu społeczeństw. I wreszcie w czwartym rozdziale jest mowa o sztuce jako ważnym środku komunikacji pozawerbalnej.

Słowa kluczowe

rozwój cywilizacyjny, ekonomia, technika, sztuka

Transfer wiedzy jako jeden z procesów zarządzania wiedzą w organizacji funkcjonującej w warunkach GOW

T

mgr Sylwia Sagan – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-400 Lublin, Polska

e-mail: sylwia.sagan@umcs.lublin.pl

otrzymano: 18.01.2020
zaakceptowano: 24.01.2020

Streszczenie

Podmioty funkcjonujące w warunkach gospodarki opartej na wiedzy powinny zwracać uwagę na czynniki niematerialne, w tym wiedzę. Jest ona obecnie jednym z głównych zasobów organizacji, a jej skuteczne wykorzystanie przynieść może wiele korzyści. Ważne znaczenie dla wykorzystywania, rozwijania i tworzenia nowej wiedzy ma transfer wiedzy w organizacji. Pozwala on na przekazywanie wiedzy do miejsc, w których jest ona niezbędna. Transfer wiedzy nierozerwalnie łączy się z pojęciem dzielenia się wiedzą w organizacji, dzięki któremu pracownicy mogą zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności oraz je poszerzać i rozwijać.

Celem artykułu jest wskazanie miejsca wiedzy, zarządzania wiedzą i transferu wiedzy w organizacji oraz przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących dzielenia się wiedzą. Realizacji celu pracy posłużyła analiza literatury z zakresu zarządzania wiedzą oraz wyniki badań dotyczące transferu i dzielenia się wiedzą w organizacjach w województwie lubelskim. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej skupiono się na rozumieniu wiedzy, zarządzaniu wiedzą, gospodarce opartej na wiedzy oraz procesie transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą w organizacji. W części empirycznej przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące możliwości dzielenia się wiedzą i zapewnianego przez organizację wsparcia dla realizacji tego procesu. Wyniki badań wskazują, że w zdecydowanej większości podmiotów tworzone są okazje i możliwości do transferu i dzielenia się wiedzą. Niestety mniej niż połowa badanych deklaruje wykorzystywanie w organizacjach narzędzi i rozwiązań wspomagających proces transferu wiedzy.

Słowa kluczowe:

wiedza, zarządzanie wiedzą, transfer wiedzy, dzielenie się wiedzą

Rola informacji strategicznej w tworzeniu wartości

R

dr inż. Grażyna Paulina Wójcik – Grażyna Wójcik Inspektor Ochrony Danych; Aleksandra Patkowskiego 2/lok. 5, 02-750 Warszawa, Polska

e-mail: GrazynaWojcik@gmail.com

otrzymano: 27.12.2019
zaakceptowano: 17.01.2020

Streszczenie:

Celem artykułu jest omówienie systemu informacji strategicznej „organizacji przyszłości” koncentrującego się na podejściu procesowym uwzględniającym perspektywę analizy „od zewnątrz do wewnątrz” organizacji, traktowaniu informacji o zasobach organizacji jako informacji o znaczeniu strategicznym, identyfikacji działań kreujących wartość. Stwierdzono, że umiejętność zarządzania informacją strategiczną w organizacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu, niezbędnym dla dokonania zmian transformacyjnych, zmian kultury organizacyjnej i innych potrzebnych do funkcjonowania w szybko zmieniającym się otoczeniu. Podkreślono rolę doskonalenia procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie informacji do realizacji celów organizacji, podniesienia satysfakcji z pracy i zaangażowania.

Słowa kluczowe:

systemy wartości, System Informacji Strategicznej, efektywne zarządzanie organizacją, zarządzanie informacją strategiczną