autorMałgorzata Wierzbicka

Spojrzenie na zarządzanie jakością i jej rozwój

S

prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – Wyższa Szkoła Logistyki, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, Polska

otrzymano: 3.02.2021
przyjęto: 11.02.2021

Streszczenie:

W opracowaniu przedstawiono pokrótce przemyślenia Autora pracy w odniesieniu do aktualnego stanu i rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest kwalitologia, a zwłaszcza kwalitologia stosowana – inżynieria jakości, w aspekcie zarządzania jakością. Zdefiniowano omawiane pojęcia, a także wskazano na ich usytuowanie w strukturze nauki. Wytyczono możliwe kierunki rozwoju tej interesującej dyscypliny naukowej.

Słowa kluczowe:

kwalitologia, kwalitologia stosowana, zarządzanie jakością, perspektywy rozwoju

JAK ROZUMIEĆ JAKOŚĆ – W KIERUNKU JAKOŚCI 4.0

J

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin, Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska; e-mail: elzbieta.skrzypek@poczta.umcs.lublin.pl

otrzymano: 22.01.2021
przyjęto: 15.02.2021

Streszczenie

Kompleksowo rozumiana jakość we współczesnym świecie posiada znaczenie strategiczne. Stanowi szansę na sukces organizacji funkcjonujących w warunkach zmian, niepewności, ryzyka, chaosu oraz braku ciągłości działania. Należy nią skutecznie zarządzać z wykorzystaniem coraz bardziej rozwijających się narzędzi i metod w ramach technologii IT. Warunkiem rozwoju i doskonalenia jakości jest dostęp do informacji i wiedzy oraz
chęć działania. W centrum problematyki jakości znajduje się troska o klienta i zaspokojenie jego potrzeb. Newralgicznym problemem ze względów ekonomicznych i społecznych jest mierzenie jakości. Dorobek światowych i polskich klasyków jakości stanowi kanwę dla badań naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze jakości. Jednocześnie tempo zmian, jakie narzucają rozwiązania Przemysłu 4.0, zmusza do szerszego spojrzenia na problemy związane z jakością. Rozwiązania powstające w ramach Rewolucji 4.0 wymuszają transformację do Gospodarki 4.0, w tym także obejmują konieczność transformacji do Jakości 4.0 i poszukiwania możliwości jej doskonalenia w czasach cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Rozwiązania te posiadają wiele zalet, ale budzą także obawy i lęk. Dlatego badania nad koncepcją Jakości 4.0 stają się koniecznością.

Słowa kluczowe:

jakość, zarządzanie jakością, doskonalenie jakości, jakość 4.0, przemysł 4.0

Relacja mistrz – uczeń – w jaki sposób kształtować doskonałość akademicką, na przykładzie postaci prof. dr. hab. inż. Romualda Kolmana

R

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Grudowski – Prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: piotr.grudowski@pg.edu.pl

otrzymano: 16.03.2021
przyjęto: 19.03.2021

Streszczenie:

W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu fundamentalnym w kontekście edukacji i rozwoju badań naukowych – relacji mistrz – uczeń. W nawiązaniu do wielowiekowej tradycji instytucji akademickich przedstawiono istotę i znaczenie tych relacji, wskazując pożądane cechy mistrza jako osoby kształtującej oczekiwane ze względów społecznych postawy swoich podopiecznych. Jako przykład postaci mistrza w obszarze nauk o jakości zaprezentowano sylwetkę śp. Profesora Romualda Kolmana oraz wspomnienia
niektórych z jego wychowanków. W nawiązaniu do obecnej sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce autorzy pragną w ten sposób zwrócić uwagę na – ich zdaniem – zdecydowanie niewystarczające, a wręcz pomijane w różnego rodzaju regulacjach, wsparcie tej sfery aktywności akademickiej.

Słowa kluczowe:

mistrz, uczeń, relacje, szkolnictwo wyższe

W poszukiwaniu modułu uczuciowego jakości życia

W

prof. dr hab. Tadeusz Borys – Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona
Góra, Polska; e-mail: t.borys@wez.uz.zgora.pl

otrzymano: 19.03.2021
zaakceptowano: 22.03.2021

Streszczenie:

W artykule podjęto próbę zdefiniowania i umieszczenia modułu uczuciowego w typologii jakości życia. W części wstępnej pracy określono uniwersalną istotę pojęcia „jakość życia”, a następnie wyróżniono dwie grupy kryteriów i klasyfikacji tego pojęcia, z wyeksponowaną i utajoną aksjologią, czyli sferą odczuciową (emocjonalną i uczuciową). Umożliwiło to ukazanie tak charakterystycznego dla obecnej cywilizacji zjawiska „gubienia” modułu uczuciowego (jako części sfery odczuciowej) w wizji człowieka „sztucznego” (egocentryka), a jednocześnie możliwość odnalezienie tego modułu w wizji człowieka „rzeczywistego” (z ujawnionym człowieczeństwem). Te skuteczne poszukiwania modułu uczuciowego nie byłyby możliwe bez jasnego odróżnienia dwóch fundamentalnych pojęć „odczuciowych” – uczuć i emocji. Dokonane w tym artykule trzy powiązane ze sobą próby rozpoznania modułu uczuciowego jakości życia mogą, lecz nie muszą, zapoczątkować w czasopiśmie „Problemy Jakości” cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu.

Słowa kluczowe:

jakość życia, moduł, uczucia, emocje, człowieczeństwo

Znaczenie relacji ‘jakość a innowacje’, w tym zwłaszcza – innowacje środowiskowo zorientowane

Z

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Polska; e-mail: zbigniew.klos@put.poznan.pl

Otrzymano: 5.01.2021
Przyjęto: 1.02.2021

Streszczenie:

W obecnym podejściu do jakości produktów różne jej aspekty stają się istotne. Tak jest z aspektem środowiskowym, który w przypadku wielu produktów należy nawet do najistotniejszych. W niniejszym tekście przedstawia się ważniejsze uwarunkowania tego faktu. Zwraca się uwagę, iż choć jakość produktów, rozumiana praktycznie – jako stopień spełniania wymagań klienta, adresowana jest przede wszystkim do bezpośrednich klientów, ma jednak pośrednich (odległych) klientów, to jest interesariuszy spoza kręgu bezpośredniej relacji: producent produktu – klient użytkownik. Racje pośrednich klientów, to jest ogólnie mówiąc, instytucji stojących na straży racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, są równie ważne i muszą być brane pod uwagę. Omawiana jest także rola sztucznej inteligencji dla relacji między jakością a innowacjami. W finalnej części tekstu przedstawia się propozycję sposobu uwzględnienia aspektu środowiskowego na etapie projektowania, czyli tam, gdzie kształtowana jest jakość produktu i gdzie decyduje się o poziomie oddziaływania tego produktu na środowisko w całym jego cyklu życia.

Słowa kluczowe:

jakość, innowacje, innowacje prośrodowiskowe