autorMałgorzata Wierzbicka

Konektywizm w ujęciu teoretycznym i praktycznym – wyniki badań własnych

K

mgr Magdalena Oronowicz – Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska;

e-mail: m.oronowicz@poczta.umcs.lublin.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

Z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w obszarze technologii komputerowych i Internetu, a co za tym idzie w procesie uczenia się, dokonano próby poznania wiedzy i opinii studentów na temat konektywnego uczenia się oraz wykorzystania go w procesie edukacji, co stanowi cel artykułu.

Artykuł opiera się na przeglądzie literatury z zakresu teorii procesu uczenia się oraz prezentuje wyniki badania przeprowadzanego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród 338 studentów I stopnia Ekonomii, Logistyki, Zarządzania i Analityki Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Słowa kluczowe

ewolucja metod uczenia się, konektywizm

Komponenty rewolucji przemysłowej 4.0

K

dr hab. Adam Skrzypek – prof. UPH, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Nauk Społecznych, UPH Siedlce, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, Polska; e-mail: adam.skrzypek@uph.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie:

XXI wiek przynosi wiele zmian w całej gospodarce globalnej, we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, społeczeństw i ludzi. Czwarta rewolucja przemysłowa generuje zmiany spowodowane cyfrową transformacją przemysłu, u podstaw której znajdują się inteligentne maszyny i wszechobecna cyfryzacja. Przemysł 4.0 to unifikacja rzeczywistego świata maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnych. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i komponenty czwartej rewolucji przemysłowej, pokazanie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami podejmowanymi w Przemyśle 4.0 w świetle publikacji zamieszczonych w bazach WoS i Google Scholar oraz wskazanie na konsekwencje Rewolucji 4.0 i na dylematy z nią związane. Ważnym celem jest także wskazanie na charakterystyczne cechy Cywilizacji 5.0 w superinteligentnym Społeczeństwie 5.0. Metodą badawczą jest analiza dostępnej literatury, badania własne oraz wnioskowanie. Z przeprowadzonych badań i analiz wynikają następujące wnioski: umiejętność zarządzania zmianami w ramach Przemysłu 4.0 staje się zasadniczą kompetencją opartą na wiedzy, jakość urządzeń wykorzystywanych w ramach procesów cyfryzacji musi systematycznie wzrastać, organizacje muszą rozwiązywać problemy natury technicznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej i etycznej, które będą narastać w miarę rozwoju Cywilizacji 4.0 i tworzenia się Cywilizacji 5.0.

Słowa kluczowe:

czwarta rewolucja przemysłowa, przemysł 4.0, cyfryzacja, cywilizacja 5.0

Przegląd wybranych metod pomiaru jakości usług

P

mgr Wojciech Sadkowski – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Zakład Finansów i Ekonomii Międzynarodowej, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska; e-mail: wojciech.sadkowski@uj.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.

Słowa kluczowe:

jakość usług, metoda, pomiar, zarządzanie jakością