Znaczenie relacji ‘jakość a innowacje’, w tym zwłaszcza – innowacje środowiskowo zorientowane

Z

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Polska; e-mail: zbigniew.klos@put.poznan.pl

Otrzymano: 5.01.2021
Przyjęto: 1.02.2021

Streszczenie:

W obecnym podejściu do jakości produktów różne jej aspekty stają się istotne. Tak jest z aspektem środowiskowym, który w przypadku wielu produktów należy nawet do najistotniejszych. W niniejszym tekście przedstawia się ważniejsze uwarunkowania tego faktu. Zwraca się uwagę, iż choć jakość produktów, rozumiana praktycznie – jako stopień spełniania wymagań klienta, adresowana jest przede wszystkim do bezpośrednich klientów, ma jednak pośrednich (odległych) klientów, to jest interesariuszy spoza kręgu bezpośredniej relacji: producent produktu – klient użytkownik. Racje pośrednich klientów, to jest ogólnie mówiąc, instytucji stojących na straży racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, są równie ważne i muszą być brane pod uwagę. Omawiana jest także rola sztucznej inteligencji dla relacji między jakością a innowacjami. W finalnej części tekstu przedstawia się propozycję sposobu uwzględnienia aspektu środowiskowego na etapie projektowania, czyli tam, gdzie kształtowana jest jakość produktu i gdzie decyduje się o poziomie oddziaływania tego produktu na środowisko w całym jego cyklu życia.

Słowa kluczowe:

jakość, innowacje, innowacje prośrodowiskowe

Add Comment