Proces reklamacji jako narzędzie doskonalenia produktu na przykładzie wyrobu medycznego

P

dr Paulina PSZCZÓŁKOWSKA – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska; e-mail: paulina.pszczolkowska@uek.krakow.pl

otrzymano: 04.10.2020
zaakceptowano: 11.01.2021

Streszczenie

Poprawiając jakość wyrobów medycznych, przedsiębiorstwo zarządzane projakościowo decyduje się na usystematyzowanie procesu reklamacji. Doskonalenie wyrobu medycznego powinno być następstwem sfinalizowanego procesu reklamacji produktu. Proces reklamacji wyrobu medycznego można traktować jako narzędzie polepszające jakość wyrobu medycznego, kluczowe w procesie zarządzania jakością produktu, jak również zwiększające satysfakcję użytkownika wyrobu medycznego, co decyduje o przewadze konkurencyjnej. Celem artykułu jest ukazanie procesu reklamacji jako narzędzia doskonalenia wyrobu medycznego z wykorzystaniem metod takich, jak: analiza literatury, studium przypadku, metoda dedukcji. Celem opracowania było także zwrócenie uwagi na rozwiązania w procesie reklamacji produktu wykorzystywanego do zabiegów specjalistycznych przez znane przedsiębiorstwo branży medycznej.

Słowa kluczowe:

proces reklamacji, doskonalenie wyrobu medycznego, cykl Deminga – PDCA

Add Comment