Ocena jakości logistyki usług i jej egzemplifikacja

O

dr Joanna Piorunowska-Kokoszko – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Polska; e-mail: joanna.kokoszko@uni.lodz.pl

otrzymano: 22.10.2020
zaakceptowano: 02.11.2020

Streszczenie

Celem artykułu jest dyskusja definicji logistyki usług, jej jakości i sposobu oceny oraz zaprezentowanie wybranej metody oceny jakości logistyki usług na przykładzie przedsiębiorstwa. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe oraz badania empiryczne wykorzystujące zaproponowaną ocenę jakości logistyki usług. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, badania ankietowe i wywiad swobodny. Przeprowadzone badania wskazały na możliwość oceny jakości logistyki usług poprzez połączenie wskaźników logistycznych z oceną satysfakcji klienta w aspekcie jakości. Wyniki badań wskazały, iż uzyskane dane w odniesieniu do danego rynku stanowią wiarygodne źródło informacji dla zarządzających dla działań zapewniających zbudowanie konkurencyjnej pozycji rynkowej.

Słowa kluczowe:

proces usługowy, logistyka usług, jakość

Add Comment