Związki zarządzania zasobami ludzkimi z modelami pomiaru kapitału intelektualnego

Z

prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska – Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Polska; e-mail: Katarzyna.Szczepańska@pw.edu.pl

mgr Iryna Rykovska – doktorantka na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

otrzymano: 01.10.2020
zaakceptowano: 8.10.2020

Streszczenie

Celem artykułu było określenie związków między zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) i kapitałem intelektualnym (KI) organizacji. W osiągnięciu celu posłużono się metodami badawczymi, tj.: analizy i konstrukcji logicznej oraz analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z wprowadzenia, części teoretyczno-badawczej, podsumowania oraz bibliografii. Cześć teoretyczno-badawcza zawiera opis zagadnień: funkcja personalna, KI, wybrane modele pomiaru KI oraz wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego. Stwierdzono, że istnieją bezpośrednie i pośrednie związki między ZZL a modelami pomiaru KI w zakresie: cech kapitału ludzkiego, elementów ZZL na poziomie operacyjnym. Wskaźniki modeli pomiaru KI mogą być wykorzystane w ocenie realizacji funkcji personalnej w ujęciu zarządzania zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzki, kapitał intelektualny

Add Comment