• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2017-12

zeszyt-5379-problemy-jakosci-2017-12.html

 
W numerze m.in.:
Wyzwania i sukcesy PRS Certyfikacja w 2017 roku - rozmowa z Jackiem Papińskim, Dyrektorem Pionu Certyfikacji PRS S.A.
Małgorzata Wierzbicka: Jakim wyzwaniom musiała sprostać Państwa jednostka certyfikująca w kończącym się 2017 roku? Jacek Papiński: Rok 2017 to dla naszej jednostki przede wszystkim czas wytężonej pracy nad rozszerzeniem akredytacji EMAS w zakresie prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe. Rok 2017 to dla nas także czas wzmożonej konkurencji oraz częsta niepewność zmian rynkowych. Wyzwaniem jest narzucone tempo oraz umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji. Efektywność działań zależy w dużej mierze od wizerunku naszej jednostki. Nie chodzi jednak o odróżnienie, a o wyróżnienie się na rynku. Jednostki certyfikujące zmuszone są do coraz efektywniejszego zarządzania jakością świadczonych usług i ciągłym poszerzaniem swojej oferty oraz szybkimi reakcjami na potrzeby rynku. Dlatego w 2017 roku ważna była dla nas też inwestycja w instrumenty zapewniające ciągły monitoring jakości świadczonych usług oraz wdrożenie działań, dzięki którym osiągniemy maksymalny, świadomy wpływ na kształtowanie nastawienia do naszych inicjatyw. M.W.: Czas wzmożonej i intensywnej pracy opłacił się i jako pierwsza jednostka w Polsce uzyskaliście Państwo akredytację w zakresie prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe. Gratuluję! J.P.: Mieszanka wiedzy i doświadczeń naszych pracowników okazała się świetnym sposobem na osiągnięcie zakładanych celów. Oczywiście staramy się, aby były one zawsze realne, skonkretyzowane oraz mierzalne. Tworząc i rozwijając nasze produkty, zawsze przygotowujemy plan adaptacji zawierający niezbędne elementy do działania, nie idąc przy tym na żadne ustępstwa. W przypadku realizacji nowych projektów ważne ... więcej»

Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit DOI:10.15199/48.2017.12.3
(Katarzyna OLEJNICZAK-SZUSTER, Bogna Ś. KONODYBA- RORAT)

Istota funkcjonowania organizacji pozarządowych - wprowadzenie We współczesnym układzie społeczno-gospodarczym wzrasta zainteresowanie funkcjonowaniem organizacji non profit, w szczególności wprowadzaniem zmian w działaniu ich struktur, kultury organizacyjnej, świadczeniem usług dla społeczności lokalnej czy też finansowaniem działań. Podyktowane jest to faktem, że organizacje te stają się bezpośrednimi podmiotami rozwiązującymi wiele problemów społecznych, odgrywając coraz większą rolę w kształtowaniu aktywności społecznej [5, s. 31]. Z ekonomicznego punktu widzenia to organizacje nie nastawione na maksymalizację zysku, a ich prawidłowe funkcjonowanie sprzyja tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, będąc ważną determinantą rozwoju danego kraju [25, s. 96]. Co więcej, organizacje non profit działają w celu maksymalizacji społecznego zadowolenia lub, jeszcze inaczej rzecz ujmując, w celu dostarczenia takich dóbr, które uznawane są za społecznie pożądane [17, s. 387]. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter działalności organizacji pozarządowych nie jest możliwe ogólne ujęcie sposobów, za pomocą których ich działalność zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe, oprócz tego że istnieją w gospodarce, mają do spełnienia pewne zadania i funkcje. I tak J. Haus ner przedstawia następującą listę funkcji organizacji pozarządowych:  zaspokojenie potrzeb społecznych, których nie mogą zaspokoić ani państwo, ani rynek,  przeciwdziałanie społecznej marginalizacji i wykluczeniu,  obniżanie kosztów świadczenia niektórych usług społecznych,  mobilizowanie inicjatywy jednostek i grup,  powiększenie kapitału społecznego, pobudzanie dyskursu społecznego i innowacyjności na wszystkich poziomach struktury społecznej,  socjalizacja obywatelska, 19 2017 G r u d z i e ń  społeczna kontrola funkcjonowania państwa i biznesu, krytyka i blokowanie ich działań ... więcej»

Komponenty procesu reklamacyjnego na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych DOI:10.15199/48.2017.12.4
(Bożena GAJDZIK)

Wprowadzenie W gospodarce rynkowej nabywca wyrobów hutniczych jest kluczowym podmiotem procesu zakupu. Silny wzrost konkurencyjności i wzrost świadomości zarówno producentów, jak i nabywców sprawił, że reklamacje są elementem systemu obsługi klienta. Formularze reklamacyjne dostępne są na stronach internetowych producentów i sprzedawców wyrobów. Orientacja na klienta umożliwia aktywną postawę producentów wobec niezadowolenia klientów. Informacje pochodzące z reklamacji powinny być podstawą do doskonalenia wyrobów i procesów w przedsiębiorstwie. Celem niniejszej publikacji było przeanalizowanie przebiegu obsługi reklamacji w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych. Praca obejmuje przegląd literatury tematu z zakresu zarządzania reklamacjami oraz analizę dokumentacji obsługi reklamacji głównych producentów wyrobów hutniczych. Zakresem analizy objęto przedsiębiorstwa: Alchemia S.A., ArcelorMittal Poland, Celsa Ostrowiec, CMC Zawiercie, Ferrum S.A., ISD Częstochowa. Na podstawie przeglądu procedur reklamacyjnych ww. przedsiębiorstw hutniczych przedstawiono typy i zasady postępowania w obsłudze reklamacji wyrobów hutniczych oraz podstawowe komponenty procesu obsługi reklamacji w przedsiębiorstwach hutniczych. Reklamacje - istota Każda sprzedaż produktu czy usługi pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci możliwości podnoszenia roszczeń przez konsumentów w formie reklamacji w razie wady produktu oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę i umowę w zakresie realizacji reklamacji. Reklamacja to skierowane do organizacji wyrażenie niezadowolenia przez nabywcę, związanego z nabytymi wyrobami lub samym procesem postępowania z reklamacjami, gdzie oczekiwana lub Jakość w praktyce 25 2017 G r u d z i e ń wymagana jest odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne i/lub rozwiązanie problemu1. Reklamacja jest formą zawiadomienia producenta lub dostawcy przez nabywcę o niezgodności dostawy, związanego z brakiem ilośc... więcej»

Organizacja turkusowa - szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? DOI:10.15199/48.2017.12.1
(Adam SKRZYPEK)

Nigdy nie zmieniaj rzeczy, walcząc z istniejącą rzeczywistością. Jeżeli chcesz coś zmienić, zbuduj nowy model, który zdezaktualizuje istniejący" Richard Buckminster Fuller Nowe podejście do zarządzania dowodzi, że trwała przewaga konkurencyjna coraz mniej wynika z produktu bądź modelu biznesowego, a coraz bardziej z kultury organizacyjnej, która pozwala seryjnie tworzyć innowacyjne procedury czy błyskawicznie zmieniać modele biznesowe [11]. Organizacja to 3 2017 G r u d z i e ń nośnik ludzkiej współpracy. W warunkach zmian otoczenia konieczna jest zmiana mentalności i świadomości. Rozwijanie nowej formy świadomości jest procesem wysoce osobistym, niepowtarzalnym i nieco tajemniczym [3]. Einstein powiedział kiedyś, że problemy nie mogą być rozwiązywane z tego samego poziomu świadomości, który je spowodował. Wzrost świadomości ludzkiej powoduje, że dziś szuka się bardziej autentycznego, harmonijnego i zdrowego sposobu życia. W 2012 roku firma Tower Watson przeprowadziła sondaż wśród 32 tys. osób zatrudnionych w sektorze korporacyjnym w 29 krajach, by zbadać zaangażowanie pracowników i kluczowe czynniki mające wpływ na zaangażowanie, takie jak: zaufanie do kadry kierowniczej i widoczne zainteresowanie kadry kierowniczej dobrobytem zatrudnionych [3]. Z przeprowadzonych badań wynika, że: 35% wykazuje zaangażowanie w pracy, 43% to zdystansowani lub aktywnie niezaangażowani, 22% badanych twierdzi, iż nie czuje wsparcia. Rozwiązaniem problemów, które pojawiają się w obszarze zarządzania w XXI wieku, może okazać się, między innymi, organizacja turkusowa, zaproponowana przez Frederica Laloux [3] i przenoszona na polski grunt, między innymi przez prof. A. Bliklego [1]. F. Laloux nazywa turskusową nową, nadchodzącą erę postmodernizmu. Uważa, że nastąpi pewna korekta w obecnym pojmowaniu rzeczywistości. Polegać ona będzie na uwzględnieniu w analizie rzeczywistości w większym zakresie czynników związanych z obiektywnymi uwarunko... więcej»

Z prasy zagranicznej
Zaangażowanie pracowników jako kluczowa zasada zarządzania jakością Danica Bakotić, Andrijana Rogošić, "Employee involvement as a key determinant of core management pracitces". 2017. Total Quality Management & Business Excellence, 28(11): 1209 -1226.Artykuł pt. "Employee involvement as a key determinant of core management pracitces" poświęcony został relacjom zachodzącym pomiędzy poszczególnymi zasadami zarządzania jakością. W literaturze przedmiotu prezentowanych jest wiele różnych zestawów takich reguł. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej znany jest zbiór zasad opublikowany przez Międzynarodową ... więcej»

2017-11

zeszyt-5325-problemy-jakosci-2017-11.html

 
W numerze m.in.:
Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w segmentacji rynku ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych do samochodów osobowych DOI:10.15199/48.2017.11.2
(Aleksander LOTKO)

W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny zmagał się ze spadkiem sprzedaży wywołanym kryzysem finansowym i ograniczeniami technologicznymi, wynikającymi z konieczności ochrony środowiska. Równolegle obserwowano skracanie cyklu rozwoju i obecności na rynku produktów branży motoryzacyjnej, przy jednoczesnym wzroście ich złożoności. Problematyka jakości w przemyśle motoryzacyjnym ma szczególne znaczenie ze względu na (Lotko, Lotko 2016a): złożoność produktu, zaawansowanie technologiczne produktu i procesu jego wytwarzania, wielkoseryjność i masowość produkcji, konfigurowalność i modularyzację produktu, a także konieczność ścisłej współpracy w ramach łańcuchów dostaw. Rosnąca liczba samochodów jest trwałym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Ich eksploatacja obejmuje konieczność wykonywania wielu czynności obsługowych i naprawczych, które wymagają odpowiedniej jakości części zamiennych w miejsce zużytych lub uszkodzonych. Relacja koszt - jakość ma istotne znaczenie gospodarcze oraz ważny społecznie wymiar indywidualny. W tym znaczeniu widoczne są oczekiwania 12 2017 L i s t o p a d użytkowników samochodów, które należy w sensie ogólnym wiązać z relacją koszt - efekt, a w opisywanym obszarze: cena usługi (naprawy) - jakość części i jakość naprawy (Gidlewski i inni 2015). Pełna satysfakcja klienta jest możliwa wówczas, gdy kształtowanie jakości produktów będzie realizowane na płaszczyźnie projektowania funkcji jakości, jak i dopasowania odpowiednich narzędzi marketingowych (Urbaniak 1999). Jest to ważne zagadnienie z pogranicza marketingu i towaroznawstwa. W związku z tym w artykule podjęto się zbadania, jaka jest struktura użytkowników samochodów ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych, czyli ich przypisanie do możliwie jednorodnych klas (segmentów). Wskazano, które cechy użytkowników samochodów, samych pojazdów oraz sposobu ich eksploatacji najlepiej charakteryzują ogólną wagę przywiązyw... więcej»

Koncepcja myślenia opartego na ryzyku w świetle wymagań standardu IATF 16949:2016 (Marta GRUSZKA)
Rozwój w przemyśle samochodowym wymaga zmian w standardach obowiązujących w świecie motoryzacji. Jedną z najbardziej kluczowych na przestrzeni ostatniego roku była publikacja IATF 16949:2016. Jednak wydanie nowego standardu to dopiero "trigger", wywołujący ciąg zdarzeń z perspektywy wielu organizacji, które muszą spełnić określone warunki zgodnie ze strategią przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 (patrz: www.iatfglobaloversight.org). Zarówno przed certyfikowanymi organizacjami, jak i przed jednostkami certyfikującymi oraz auditorami, rozciąga się perspektywa konieczności dostosowania funkcjonujących procesów do wymagań nowego standardu. Proces uzyskiwania i aktualizacji uprawnień oraz kompetencji przez auditorów trzeciej strony wciąż trwa, a wizja utraty ważności certyfikatu na zgodność z wymaganiami ISO/TS 16949:2009 we wrześniu 2018 roku powoduje, że organizacje motoryzacyjne podejmują szereg działań. Biorąc pod uwagę swojego rodzaju presję czasową, ilość oraz znaczenie nowych i rozszerzonych wymagań nowego standardu, można śmiało stwierdzić, że wysoce rekomendowane jest, aby organizacje jak najszybciej zainteresowały się zapoznaniem się z nowym standardem poprzez uzyskanie odpowiedniego przeszkolenia pracowników oraz zdefiniowały strategię przejścia wraz z uwzględnieniem ram czasowych. Omawiając zagadnienia standardu ISO 9001:2015, nie sposób pominąć niezwykle istotnej kwestii związanej z zastosowaniem podejścia opartego na ryzyku w organizacji. Koncepcja ta ma na celu implementację w organizacjach myślenia opartego na analizie ryzyka poprzez podejmowanie działań, mających na celu osiągnięcie najlepszego rezultatu. Konieczność przeprowadzania analizy ryzyka od zawsze znajdowała się w normie ISO 9001, jednakże nowa rewizja podwyższa poprzeczkę, podkreśla rangę i odwołuje się do konieczności implementacji tego podejścia w całym systemie zarządzania jakością. Myślenie oparte na analizie ryzyka sprawia, że... więcej»

Aspekty sustainability jako nowy wymiar jakości w branży hotelarskiej - wyniki badań DOI:10.15199/48.2017.11.5
(Agata TARKOWSKA, Agata RUDNICKA)

Powstanie teorii zrównoważonego rozwoju nie jest przypisane jednemu autorowi. Pojawienie się kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem było stopniowym procesem, który zainicjowany został m.in. wzrostem zainteresowania kwestiami środowiskowymi [27]. Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało upowszechnione w dużej mierze dzięki opublikowaniu Raportu Komisji ONZ ds. Środowiska i Rozwoju (komisja Brundtland) pt. "Our Common Future" z 1987 roku. Zgodnie z tym dokumentem zrównoważony rozwój to "rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb" [5,3]. W Polsce definicja zrównoważonego rozwoju zapisana jest m.in. w artykule 3 Ustawy o Ochronie Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z Ustawą jest to "taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń" [24]. Początkowo zrównoważony rozwój odnoszono do: wzrostu gospodarczego, ochrony zasobów naturalnych oraz środowiska i rozwoju społecznego. Z czasem idea ta zaczęła być wdrażana również na poziomie przedsiębiorstw, jako koncepcja związana z zarządzaniem w biznesie, co oznaczało osiąganie zysków ekonomicznych przy równoczesnej trosce o środowisko oraz interesy pracowników i innych interesariuszy [1]. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele dokumentów, które wspierają wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Jednym z nich są na przykład Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: Wdrażanie Dokumentu Ramowego ONZ "Chronić, Szanować, Naprawiać" (oryg. UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and ... więcej»

Nowe projekty w zakładzie w Mirkowie
Zakład produkcyjny Robert Bosch Sp. z o.o., zlokalizowany w Mirkowie pod Wrocławiem, jest jednym z głównych oddziałów Grupy Bosch w Polsce. W liczącej niemal 1000 pracowników fabryce produkowane są tak zwane zespoły mocy, czyli części do układów hamulcowych. Do niedawna fabryka produkowała jedynie konwencjonalne zespoły mocy. Jednak wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi branży motoryzacyjnej, a także postępującej elektryfikacji, w 2016 w zakładzie w Mirkowie rozpoczęto produkcję zespołów mocy dla silników elektrycznych i hybrydowych iBooster Generacji Pierwszej. Dzięki temu fabryka ... więcej»

Zarządzanie jakością w motoryzacji według standardu IATF 16949:2016 w ujęciu procesowym DOI:10.15199/48.2017.11.1
(Józef GRUSZKA, Agnieszka MISZTAL)

Globalny przemysł motoryzacyjny ciągle wymaga światowej klasy jakości produktów, produktywności i konkurencyjności, a także ciągłego doskonalenia. Aby to osiągnąć, koncerny samochodowe wymagają od swoich dostawców wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Ich interesy reprezentuje International Automotive Task Force (IATF). Celem nowego standardu zarządzania jakością IATF 16949:2016 w branży przemysłu motoryzacyjnego jest rozwój systemu zarządzania jakością, zapewniającego ciągłe doskonalenie, skupionego na zapobieganiu błędom i zmniejszaniu zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Standard ten określa podstawowe wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części. Standard IATF nie jest uznawany za samodzielny standard zarządzania jakością, lecz należy go rozumieć jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 i stosować w powiązaniu z tą normą. Celem artykułu jest omówienie propozycji zastosowania podejścia procesowego w powiązaniu z poszczególnymi wymaganiami standardu IATF 16949:2016 w procesach przedsiębiorstwa produkcyjnego. 1. Historia standardu IATF 16949 Wraz w rozwojem systemów jakości opartych o normy serii ISO 9000, branża motoryzacyjna zaczęła dbać o doprecyzowanie szczegółowych wymagań specyficznych dla producentów pojazdów. Wielka Trójka, czyli trzy amerykańskie koncerny samochodowe, wydała dla dostawców amerykańskich i europejskich standard QS 9000, w ślad za którym powstawały analogiczne standardy: niemiecki VDA 6.1, francuski EAQF i włoski AVSQ. W celu osiągnięcia ogólnoświatowej harmonizacji różnych systemów oceny i certyfikacji w łańcuchu dostaw przemysłu motoryzacyjnego w roku 1999 International Automotive Task Force (IATF) wydała specyfikację techniczną ISO/TS 16949 (wydanie pierwsze). Kolejne jej wydania (wydanie drugie 5 2017 L i s t o p a d z roku 2002 i wydanie trzecie z roku 2009) były konieczne zarówno w związku z rozwojem przemysłu motoryzacy... więcej»

2017-10

zeszyt-5314-problemy-jakosci-2017-10.html

 
W numerze m.in.:
Rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego DOI:10.15199/48.2017.10.3
(Rafał DREWNIAK, Robert KARASZEWSKI, Monika KLEMKE-PITEK)

Wprowadzenie Dbałość o zadowolenie obywateli z obsługi oraz świadczonych usług przez urzędy skłania Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) do podejmowania działań służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia satysfakcji ich Klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że zagadnienie to stanowi kluczowy element zarządzania jakością zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i instytucji usługowych, organizacje tego typu w coraz większym stopniu wdrażają systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm ISO - Satysfakcja klienta i jej pomiar są tematem dyskusji instytucji europejskich, jak też elementem wymagań normy ISO 9001:2008 [19, s. 262]. Specyfika zapewnienia jakości obsługi Klientów JST wraz z postrzeganą przez nich wartością (a więc sumą korzyści, jakich oczekuje od usługi) stanowią istotną przesłankę do prowadzenia badań satysfakcji z obsługi instytucji tego typu. Administracja publiczna, wdrażając plan doskonalenia, powinna usprawniać funkcjonowanie przede wszystkim poprzez podnoszenie jakości w obszarach, które zapewniają wzrost efektywności działania oraz poprawę obsługi [2, s. 39-41]. W JST badanie satysfakcji klienta nie jest łatwe ze względu na specyfikę świadczonych usług oraz różnorodne oczekiwania Klientów, które często są inaczej postrzegane przez kierownictwo urzędów w stosunku do percepcji obywateli. Oczekiwania takiego Klienta mogą nie być wyraźnie sprecyzowane lub określone; dla wielu usług publicznych czynniki satysfakcji Klienta są trudne do zdefiniowania, zwłaszcza w przypadku decyzji administracyjnych, których wykonywanie zależne jest od ograniczonych środków publicznych. Jednakże korzyści wynikające ze zrozumiałych i transparentnych procedur, czytelności formularzy, szybkości obsługi czy postrzegania przez Klientów JST sposobu obsługi w urzędzie z pewnością przekładają się na stopień ich satysfakcji. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z zapewnieniem jakości obsługi ... więcej»

Ekonomia uwagi w nowej gospodarce DOI:10.15199/48.2017.10.1
(Elżbieta SKRZYPEK)

Wprowadzenie Zasada nr 1 "Zwracaj uwagę", zasada nr 2 "Uwaga to ograniczony zasób, więc zwracaj uwagę, na co zwracasz uwagę" M. H. Goldhaber Zrozumienie i zarządzanie uwagą jest obecnie najważniejszą determinantą sukcesu w biznesie. Walka o uwagę toczona jest wszędzie. Ekonomia uwagi to ciągła pogoń za innowacyjnością, musi to być ekonomia ciągłej oryginalności. "W świecie informacyjnym bogactwo informacji oznacza ubóstwo czegoś innego: niedostatek czegoś co ta informacja pożera. Odpowiedź na pytanie co zabiera informacja jest raczej oczywista: zabiera uwagę odbiorców. Dlatego bogactwo informacji skutkuje niedostatkiem uwagi i potrzebą efektywnego dzielenia tej uwagi między mogącymi ją pochłonąć wieloma źródłami informacji" [Simon H., 1978]. Wskazuje także, że im więcej informacji, tym mniej koncentracji. W warunkach nowej gospodarki, społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa informacyjnego pojawia się bardzo ważny problem, jakim jest ekonomia uwagi. Zbyt wiele informacji powoduje często paraliż decyzyjny [Porter J., 2010]. W warunkach społeczeństwa informacyjnego spotykamy takie zjawiska, jak: szum informacyjny, informacyjne przeciążenie [Tadeusiewicz R., 2002], zubożenie przez nadmiar informacyjny, nadprodukcja informacji [Eriksen T.H., 2003, s. 33]. Laureat Nagrody Nobla Herbert Alexander Simon jest twórcą terminu ekonomia uwagi. W warunkach społeczeństwa informacyjnego nadmiar informacji przytłacza nas, rośnie potrzeba asymilacji i zrozumienia informacji, a nie coraz większej ilości informacji [Bard A., Soderqvist J., 2006, s. 96]. Coraz bardziej cenną wartością w warunkach przepełnienia kanałów obiegu informacjami jest umiejętność unikania zbędnych informacji, dlatego należy korzystać z zasady V. Pareto 20:80. W warunkach nowej gospodarki rośnie znaczenie metainformacji, czyli wiedzy, jak efektywnie połączyć dostępne informacje. Celem artykułu jest wskazanie na rosnące znaczenie uwagi, ekonomii uwagi i zarządzania uw... więcej»

Rozwój wysokiej jakości relacji w ramach sieci biznesowej na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce DOI:10.15199/48.2017.10.5
(Dawid SZOSTEK)

Współczesne przedsiębiorstwo musi funkcjonować w wielokulturowym świecie wzajemnych zależności, uwzględniając w swojej działalności takie kwestie, jak tożsamość kulturowa czy wielowymiarowa polityka [De Klerk i Kroon, 2007, s. 99]. Przedsiębiorstwo jest też coraz częściej powiązane celami i interesami z innymi przedsiębiorstwami i funkcjonuje jako część sieci (ang. network). To w ramach sieci odbywa się wymiana informacji, zasobów czy możliwości (ang. networking, czyli "sieciowanie"), a to dzięki wzajemnym powiązaniom, kontaktom i relacjom. W związku z tym coraz ważniejsze jest "nie to, co wiesz, ale kogo znasz" [Gibson et al., s. 146]. Popularność networkingu wyraża się choćby w niezliczonej liczbie publikacji książkowych, których zadaniem jest nauczyć czytelnika, jak tworzyć i wykorzystywać kontakty w ramach sieci. W trakcie różnego rodzaju konferencji czy sympozjów coraz bardziej popularne są tzw. "networking events", a zatem bloki poświęcone społecznym interakcjom (wymianie znajomości). Nie sposób też nie wspomnieć o przeszło 200 mln zarejestrowanych użytkowników portalu LinkedIn (2013), który realizuje w praktyce koncepcję networkingu w wymiarze zawodowym [Gibson et al., 2014, s. 146]. Operowanie w ramach sieci pozwala na łączenie i stały rozwój techniki i technologii informatycznej, nauki, kultury i globalnego rynku [De Klerk i Kroon, 2007, s. 99]. Sieci wpłynęły na to, jak dziś zorganizowane są w przedsiębiorstwie marketing czy dystrybucja oraz jaki model działalności biznesowej jest realizowany [De Klerk i Kroon, 2007, 32 2017 Pa ź d z i e r n i k W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Rozwój wysokiej jakości relacji w ramach sieci biznesowej na przykładzie przedsiębiorstw … s. 90]. Również konkurencja na rynku odbywa się także coraz częściej na poziomie sieci, a nie firm ją tworzących [Medlin, 2012, s. 516]. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa mogą zatem przetrwać w izolacji [De Klerk i Kroon, 2008, s. 32]. Wszy... więcej»

Łatwość odnajdowania drogi do celu jako determinanta jakości usługi
Angelo Bonfanti, Vania Vigolo, Jackie Douglas, Claudio Baccarani. 2017. "Servicescape navigation: A customer typology based on the wayfinding ability of Italian hospital visitors". The TQM Journal, 29(4): 546-563.Servicescape to anglojęzyczny termin określający fizyczne warunki (środowisko), w których świadczona jest dana usługa. Pojęcie to odnosi się do zagadnień związanych z bezpośrednim otoczeniem (np. temperaturą, jakością powietrza, hałasem, muzyką, zapachami, kolorami i oświetleniem), przestrzenią i funkcjami (np. kształtem pomieszczeń, wyposażeniem i umeblowaniem), a także oznaczeniami, symbolami i artefaktami (np. znakami i dekoracjami). Im większa, bardziej rozproszona i nieznana jest to przestrzeń, tym bardziej jest prawdopodobne, że l... więcej»

Polskie Centrum Akredytacji organizatorem debaty eksperckiej "Akredytacja w obszarze energetyki"
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) zorganizowało w dniu 20.09.2017 r. debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w energetyce, która została przeprowadzona w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. W szczególności poruszono tematy dotyczące systemu EMAS, zarządzania energią według normy PN- -EN 50001, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, a także emisji do środowiska, związanych z energetyką. W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych, Grupy ... więcej»

2017-9

zeszyt-5277-problemy-jakosci-2017-9.html

 
W numerze m.in.:
Analysis of the quality of polymeric tubes manufactured by an extrusion process DOI:10.15199/48.2017.9.5
(Adam GNATOWSKI, Mateusz CHYRA)

Polymer extrusion is a dynamically developing method which plays an essential role in production of components made of polymers. This technology has a number of variations, such as e.g. single-, twin- and triple- auger extrusion, authothermal extrusion with blowing and many others. The method is used to manufacture the commonly used products, such as sections, slabs or pipes [6, 8, 9,11]. Quality of finished products made of polymer materials depends on many various factors. In the case of extrusion, these include characteristics of the raw material, quality of the extrusion line and state of the technical services [7, 9]. Apart from the extruder itself, the extrusion line for production of pipes also include: calibrator, cooling bath, receiver and cutting device. The basic parameters that describe the process of extrusion are temperature of polymer material and extrusion rate [1, 8, 9, 11, 12]. However, the substantial effect on the quality of the product is also from the shape of the head and calibrator and the pull-off speed, which has to be synchronized with the extrusion rate [1, 9, 11]. Evaluation of the extrusion process efficiency should take into consideration the quantitative, functional and qualitative criteria which include e.g. the quality of the drawn pieces [3, 9, 10]. The aim of this paper is to establish dominant factors which cause defects during the polymeric pipe extrusion process. The tools for quality improvement, such as Pareto chart and Ishikawa diagram were used. 1. Material and methods The technological extrusion process was carried out in the enterprise that manufactures pipes from polymeric materials. The aim of the study was to analyse the quality of polymeric pipes manufactured using extrusion. The quality examinations were conducted using pipes with diameter 63 mm and SDR 11 made of PDPE 3802 YCF. The extrusion process was consistent with processing parameters recommended by the manufact... więcej»

Rola akredytacji w zapewnieniu jakości w przemyśle rolno-spożywczym (Lucyna Olborska)
Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników certyfikacji wyrobów, procesów i usług, certyfikacji systemów zarządzania, wzorcowań, badań, inspekcji i kwalifikacji certyfikowanych osób. W branży rolno-spożywczej zarówno w Polsce, jak i w Europie istnieje szereg akredytowanych programów certyfikacji, które mają na celu wspieranie konkurencyjności rynkowej wyrobów objętych usługami certyfikacji oferowanymi przez akredytowane jednostki oceniające zgodność. Akredytacja wspiera zarówno sektory regulowane prawnie, jak i dobrowolne. W branży rolno-spożywczej w obszarze regulowanym, przepisy prawa wymagają uzyskania akredytacji przez jednostki certyfikujące, oceniające wyroby pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi. Przykładem jest certyfikacja produkcji ekologicznej, certyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych czy certyfikacja integrowanej produkcji roślin. W realizacji takich procesów jednostka certyfikująca jest zobowiązana do pobierania próbek wyrobów i uwzględniania akredytowanych wyników badań w procesie decyzyjnym. W obszarze dobrowolnym (prywatnym) wymagania względem wy... więcej»

"Chodzi o to, aby człowiek robił chętnie to, co robić musi"
Rozmowa z prof. nadzw. dr. inż. Januszem Bronisławem Berdowskim o jakości i bezpieczeństwie żywności Małgorzata Wierzbicka: Szanowny Panie Profesorze, jest Pan osobą niezmiernie zaangażowaną w wiele aktywności zawodowych: dziekan i wykładowca Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej, przewodniczący Sekcji Przemysłu Spożywczego Klubu PF ISO 9000, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości, auditor EOQ, PCBC, DQS. Jak Pan godzi tyle obowiązków? Janusz B. Berdowski: Pozwoli Pani, że na to pytanie odpowiem cytatem z "Traktatu o dobrej robocie" Tadeusza Kotarbińskiego: "Chodzi o to, aby człowiek robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił dlatego, że musi, by w robieniu tego co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawnił wielokrotnie, okazując hojność w oddawaniu się jej." Przytoczona myśl odegrała i nadal odgrywa w moim życiu ogromną rolę i proszę mi wierzyć - dzięki pełnemu zaangażowaniu w pracę i dobrej organizacji nie czuję się maksymalnie obciążony pomimo wielu obowiązków. M.W.: Jak rozpoczęła się Pana przygoda z jakością? J.B.: Z jakością zaprzyjaźniłem się już na studiach podczas wykonywania pracy magisterskiej polegającej na badaniach wpływu procesu fermentacji na zawartość kwasu askorbinowego - witaminy C podczas procesu kiszenia kapusty w pojemnikach o pojemności 20 ton w warunkach przemysłowych. Wyniki pracy były na tyle interesujące, że ukazały się w Zeszytach Naukowych SGGW. Po obronie pracy magisterskiej, zgodnie z decyzją Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego, odbywałem praktyki i staże w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach spożywczych. Przez rok pracowałem w zakładach spożywczych we Włocławku przy uruchomieniu bardzo nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej pierwszej w Polsce linii jugosłowiańskiej AC-200 do produkcji koncentratu pomidorowego, przerabiającej 200 ton pomidorów na dobę. Następnie podjąłem pracę w zakładach przemysłu ow... więcej»

Reforma systemu kontroli żywności jednym z priorytetów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Krystian Popławski)
W Polsce funkcjonuje rozproszony model nadzoru nad żywnością, w którym zadania są podzielone pomiędzy 5 instytucji kontrolnych, takich jak: - Inspekcja Weterynaryjna; - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych; - Państwowa Inspekcja Sanitarna, - Inspekcja Handlowa. Obecnie mamy w kraju do czynienia ze skomplikowanym systemem nadzoru i finansowania inspekcji z uwagi na podległość pięciu Inspekcji dziewiętnastu ośrodkom decyzyjnym, w tym szesnastu wojewodom. Konsolidacja systemu urzędowej kontroli żywności została wskazana jako jeden z celów programowych rządu oraz została uwzględniona w Programie Działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Z punktu widzenia rolników i przedsiębiorców koniecz... więcej»

Rynek wina w Polsce (Witold Franczak)
Polski rynek wina jest bardzo dynamiczny, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat systematycznie rośnie, zbliżając się do światowej czołówki (choć bardzo powoli, bowiem przeciętny Francuz wypija rocznie ok. 50 l, Polak zaś jedynie 5 l). Jednak wraz ze wzrostem spożycia pojawiają się także nowe potrzeby i ambicje rynku, co w konsekwencji prowadzi do zmian jakości spożywanego wina. Zmiany te są wielopłaszczyznowe, dotykają całej branży i nie można ich ujednolicić. Branża winiarska generalnie wyróżnia trzy kategorie: wina owocowe (w tym cydry), wina rozlewane i butelkowane poza miejscem produkcji oraz wina importowane (czyli butelkowane w miejscu pochodzenia - winnicy). Lata 80. i 90. to rozkwit segmentu win owocowych (popularnych jabłkowych lub quasi jabłkowych), jednak u schyłku lat 90. ich sprzedaż się załamała. Przyczyną tego załamania była agresywna strategia sprzedażowo- -marketingowa producentów piwa i zmia... więcej»

2017-8

zeszyt-5240-problemy-jakosci-2017-8.html

 
W numerze m.in.:
Interoperacyjność systemów logistycznych automatycznej identyfikacji na świecie i w praktyce Sił Zbrojnych RP DOI:10.15199/48.2017.8.2
(Anna KOSMACZ- -CHODOROWSKA)

Wprowadzenie - cel, metody i wyniki badań Narzędziem usprawniającym logistykę łańcuchów dostaw jest automatyczna identyfikacja i wymiana danych biznesowych - ADC (ang. Automatic Data Capture). ADC wg globalnych standardów i rozwiązań GS1 jest przykładem cywilnej technologii. Ze względu na wielobranżowość dostaw do wojska uznano, że warto wykorzystać ich synergię i podjęto badania wykazujące celowość i możliwość zastosowania ADC według GS1 również w gospodarce wojskowej, w tym na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości. W oparciu o wyniki prowadzonych badań, ocen eksperckich i ćwierćwiekowego doświadczenia dokonano przeglądu dotychczas wdrażanych systemów ADC w Polsce i na świecie w zakresie wyrobów różnych branż gospodarki cywilnej oraz dostaw do wojska części państw NATO. Wyniki i wnioski wynikają z prac realizowanych na rzecz kilkuset firm cywilnych oraz na rzecz wojska i jego dostawców, realizowanych przez ostatnie 6 lat. Prace badawcze prowadzono na rzecz wypracowania efektywnych rozwiązań w zakresie wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP systemu ADC, usprawniającego logistykę wojskową i całych łańcuchów dostaw, z wykorzystaniem standardów globalnych, które dominują obecnie w gospodarce cywilnej. Siły Zbrojne RP, przystępując do reorganizacji logistyki, wdrażają obecnie ADC zgodnie z wypracowanymi wynikami badań, a dobór standardów i rozwiązań w zakresie usprawniania logistyki z wykorzystaniem ADC obejmuje wszystkie rodzaje przedmiotów wymiany handlowej gospodarki cywilnej i wojskowej i jest autorskim dorobkiem badawczym na rzecz interoperacyjności. Potwierdzono przydatność standardów i rozwiązań GS1, stosowanych dotąd przede wszystkim w obrocie wyrobami konsumenckimi, do ich stosowania również w pozostałych sektorach gospodarczych. Ponadto widzi się potrzebę prowadzenia dalszych badań, szczególnie w kierunku wypracowania dobrych praktyk biznesowych, aby ułatwić wdrażanie w kraju i na świecie zalecanych standardów ... więcej»

Nowe wymagania NATO dla dostawców - AQAP 2110 wydanie D 2016 DOI:10.15199/48.2017.8.3
(Wiesław KLIMCZAK)

W czerwcu 2003 r. zostały opublikowane pierwsze wydania Publikacji Standaryzacyjnych Zapewnienia Jakości AQAP serii 2000, które zastąpiły AQAP serii 100 opracowane na podstawie podejścia proceduralnego obowiązującego w normach rodziny ISO 9000:1994. Pierwsze wydania AQAP serii 2000 były konsekwencją podejścia procesowego [4] przyjętego przez Komitet Techniczny ISO nr 176 przy konstruowaniu wymagań norm serii ISO 9000:2000. Aktualna nowelizacja AQAP jest również konsekwencją ustanowienia norm ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Norma [9] uporządkowana zgodnie z nową strukturą ramową koncentruje się na skuteczności realizowanych procesów. Twórcy normy przyjęli, że poprawa skuteczności zostanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia procesowego z wykorzystaniem - na wszystkich poziomach organizacji - cyklu PDCA oraz myślenia opartego na identyfikacji i ocenie ryzyka. Powyższe założenia wymusiły konieczność dostosowania 19 2017 S i e r p i e ń do wymagań [9], ale również stworzyły możliwość nowelizacji publikacji [3]. Inspiracją do opracowania tego artykułu było nowe wydanie natowskiego standardu AQAP 2110 D oraz fakt, że bogata literatura dotycząca wymagań AQAP ([5], [6], [14], [15], [16], [17]) - z uwagi na czas opublikowania - nie uwzględnia wymagań najnowszego wydania [3]. Przedmiot badań stanowi Sojusznicza Publikacja Zapewniania Jakości AQAP 2110 D w odniesieniu do wymagań AQAP 2110 wydanie 3 z 2008 r. Jako problem badawczy postawiono pytanie: "Jakich podmiotów uczestniczących w cyklu życia wyrobu obronnego i jakich elementów ich systemów zarządzania jakością dotyczą nowe wymagania AQAP 2110 D?". Zastosowano pragmatyczną metodę badań i technikę analizy porównawczej. Kursywą wyróżniono cytaty z dokumentów poddanych badaniu. Wyniki badań własnych wymagań ogólnych - AQAP 2110 D rozdziały 3 i 4 W punkcie 3.1 ustanowiono [3] wymaganie stosowania normy ISO 9001:2015, dlatego celowe jest wyjaśnienie podstawowych różnic term... więcej»

Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej DOI:10.15199/48.2017.8.4
(Joanna JASIŃSKA, Witold POKORA)

W resorcie obrony narodowej (ON) potwierdzanie zgodności z wymaganiami publikacji standaryzacyjnych NATO dotyczącymi jakości, typu AQAP realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Od tego czasu wymagania ISO 9001 zmieniały się cztery razy, tj.: w 1994 r., 2000 r., 2008 r. oraz w 2015 r. Ostatnia zmiana jest szczególnie istotna pod względem spełniania wymagań AQAP. Po raz pierwszy wymaganiem, w systemie zarządzania, jest potrzeba określenia kontekstu związanego z oferowanym wyrobem, który jest bazą do dalszych regulacji systemowych. W tym czasie, w 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, w resorcie ON certyfikacja na zgodność z wymaganiami AQAP przeniesiona została z polskiej instytucji narodowej ds. jakości w NATO (obecnie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) do instytucji niezależnej od uczestników systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej, wymienionych w decyzji Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Decyzja Nr 67/MON, 2014). Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości, funkcjonujące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) w ramach podstawowych zadań statutowych Akademii oraz zleconych przez Ministra Obrony Narodowej. 25 2017 S i e r p i e ń Głównym zamierzeniem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych posiadają ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP (AQAP 2110:2016), które dają zaufanie zamawiającemu lub jego przedstawicielowi (np. GQAR) w procesie nadzorowania spełniania wymagań kontraktowych. Certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, w ścisłym porozumieniu z uczestnikami systemu zapewnienia jakości na etapie przedkontraktowym, jest niezbędna do budowania bazy potencjalnych dostaw... więcej»

Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce DOI:10.15199/48.2017.8.1
(Piotr BARTKOWIAK, Jacek JÓŹWIAK)

Jednym z przykładów dążenia do zapewnienia wysokiego poziomu jakości wyrobów oraz procesów, w których kreowana jest jakość, jest branża zbrojeniowa. Projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz serwis uzbrojenia stanowią specyficzny segment rynku z uwagi na charakter i zastosowanie wyrobów. Branża charakteryzuje się dużą hermetycznością oraz wysokimi barierami wejścia, z uwagi na uwarunkowania prawne i obowiązujące w NATO standardy w dziedzinie dopuszczania wyrobów na wyposażenie sił zbrojnych. Dotyczy to w szczególności wymogu uzyskania - udzielanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Niezbędna jest także certyfikacja wyrobów przez uprawnione do tego instytucje wojskowe, a także stosowanie wymagań publikacji standaryzacyjnych NATO. Autorzy opracowania utożsamiają się z poglądem, że przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i rozwijać się na rynku w turbulentnym otoczeniu, muszą efektywniej zarządzać swoją działalnością oraz utrzymywać wysoki poziom jakości oferowanych wyrobów. Zasadne jest także stwierdzenie, że o jakości decyduje nie tylko zgodność wykonania wyrobów z określonymi założeniami i wymaganiami, ale w przeważającej mierze spełnienie wymagań i oczekiwań klienta. Szansą przedsiębiorstwa na budowanie i utrzymanie dobrej pozycji konkurencyjnej oraz realizację jego celów, w tym jakościowych, jest sprawnie działający System Zarządzania Jakością. Zasadniczą funkcją, którą powinien 3 2017 S i e r p i e ń spełniać, jest tworzenie skutecznych mechanizmów nadzorowania, funkcjonowania i doskonalenia realizowanych procesów, a także zapobiegania produkcji wyrobów o nieakceptowalnej jakości. System taki ustanowiony i wdrożony w praktyce zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz wymaganiami publikacji standaryzacyjnych serii AQAP1 (dla przedsiębiorstw branży zbrojeniowej) powi... więcej»

Wymagania konstrukcyjne opakowań wykorzystywanych do przewozu materiałów promieniotwórczych wojskowymi statkami powietrznymi DOI:10.15199/48.2017.8.5
(Daniel KUCHAREK, Agnieszka FOLTYN)

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie powietrznym stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów z jakim spotykają się przewoźnicy. Wśród całej masy ładunków przewożonych statkami powietrznymi właśnie transport materiałów promieniotwórczych zasługuje na szczególną uwagę. Wynika to z ogromnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie może zaistnieć na skutek nieszczęśliwych zdarzeń. Należy zaznaczyć, że następuje bardzo szybki wzrost ilości przewożonych ładunków. Zagrożenia związane z transportem materiałów promieniotwórczych są przedmiotem ciągłych badań i prac legislacyjnych, które mają na celu wypracowanie norm i zalecanych procedur postępowania z niebezpiecznymi substancjami i przedmiotami. W efekcie dąży się do maksymalnego ograniczenia poziomu zagrożeń związanych z powietrznym transportem materiałów promieniotwórczych. Ogromna skala istniejących w tym zakresie zagrożeń powoduje, że pomimo stosowania w praktyce przepisów wynikających z obowiązujących regulaminów, instrukcji oraz aktów prawnych, proces tworzenia uregulowań dla przewozu materiałów promieniotwórczych nie jest i nigdy nie będzie zakończony. Rozpatrując transport lotniczy materiałów promieniotwórczych, realizowany przez wojskowe statki powietrzne, możemy wyróżnić dwa podstawowe obszary. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę broń jądrową. Stanowi ją kompletny zestaw urządzeń, który w swej ostatecznej, zaplanowanej konfiguracji, po zakończeniu procedury uzbrajania 31 2017 S i e r p i e ń i odpalania prowadzi do zainicjowania niekontrolowanej reakcji jądrowej z uwolnieniem energii1. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie wytworzone ładunki jądrowe, przenoszone przez statki powietrzne, posiadające odpowiednie urządzenia. Drugi rodzaj transportu materiałów promieniotwórczych obejmuje substancje wykorzystywane do badań w wojskowych i cywilnych ośrodkach jądrowych, jak również odpady promieniotwórcze z reakto... więcej»

2017-7

zeszyt-5230-problemy-jakosci-2017-7.html

 
W numerze m.in.:
Badanie zależności między długotrwałością systemowego zarządzania jakością a podejściem do identyfikacji i oceny niezgodności DOI:10.15199/48.2017.7.5
(Milena DRZEWIECKA-DAHLKE)

Obecne uwarunkowania rynkowe zmuszają przedsiębiorców do radzenia sobie z zagrożeniami, które wynikają z dynamicznych zmian zachodzących w mikro- i makrootoczeniu [2, s. 21; 5, s. 12]. W ostatnich dziesięcioleciach przemiany gospodarcze sprawiły, że popularna stała się orientacja na jakość [11, s. 7]. Niestety współcześnie konkurowanie jakością polegające na spełnianiu wyspecyfikowanych wymagań nie jest już wystarczające. Większego znaczenia nabiera ciągłe doskonalenie, rozumiane jako "przedsięwzięcie podejmowane w celu uzyskania dodatkowych korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla jej klientów" [8, s. 39 za: 6, 9]. Chęć osiągania coraz lepszych wyników powinna być motywatorem do wdrażania rozwiązań ukierunkowanych m.in. na minimalizację ryzyka wystąpienia niezgodności [12, s. 2]. Dążenie do doskonałości wymusza przyjęcie konkretnych strategii postępowania oraz określonych sposobów pomiaru postępu we wdrożonych zmianach [7, s. 7]. Ciągłe doskonalenie powinno być realizowane m.in. poprzez działania korygujące (podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności i zapobieżeniu ponownemu wystąpieniu) i zapobiegawcze (podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnych niezgodności i zapobieżeniu ich wystąpieniu) [15, s. 33; 18, s. 31]. Konieczne okazuje się podejmowanie działań mających na celu identyfikowanie niezgodności, diagnozowanie ich przyczyn, opracowywanie planu działań korygujących, wdrożenie i ocenę jego skuteczności [1, s. 1002; 3, s. 89]. Niezwykle ważne okazuje się w tym zakresie stosowanie dodatkowych instrumentów jakości1 [17, s. 7]. Ponadto niemożliwe jest doskonalenie systemów projakościowych bez zaangażowania wszystkich pracowników. 1 Instrumentarium doskonalenia jakości obejmuje zasady, metody i narzędzia [13, s. 26]. 28 2017 L i p i e c Dla powyższych wytycznych doskonalenia przeanalizowano wymagania normy ISO 9001 z uwzględnieniem podziału na dwie wersje, tj. z roku 2009 oraz 2015. ... więcej»

Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku DOI:10.15199/48.2017.7.3
(Magdalena DUDEK, Mariusz GIEMZA)

Satysfakcja klienta jest płaszczyzną będącą w centrum zainteresowania praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych działających na rynku. Podmioty gospodarcze - organizacje działające na rynku konkurencyjnym nie mogą pozwolić sobie na bagatelizowanie zmieniających się potrzeb swoich klientów. Poprawne zaspokojenie potrzeb prowadzi do powstania właściwego poziomu satysfakcji klienta, a przez to do generowania przychodów dla tych organizacji. W organizacjach usługowych zorientowanych na klienta przyjmuje się strategię polegającą na: pozyskiwaniu danych nt. satysfakcji klienta, dokonywaniu pomiarów i analiz zmian (barometr) oraz działań wdrażających, obejmujących komunikowanie wyników pracownikom. Koncepcyjny model orientacji na klienta dla firm usługowych zakłada, że strategia orientacji na klienta, pomiary i analiza oraz komunikowanie wyników przekładają się na satysfakcję klienta i na wyniki finansowe [6]. Organizacje działające na rynku konkurencyjnym kształtują poziom jakości oferowanych wyrobów i usług, tak by charakteryzowały się właściwą jakością i wzbudzały zainteresowanie klientów. Decyzja klienta o akceptacji lub odrzuceniu produktu determinuje sukces lub porażkę organizacji na konkurencyjnym rynku [7]. Oprócz sfery konkurencyjnej funkcjonuje w polskiej gospodarce narodowej sektor, w którym działają różnorodne organizacje nietworzące rynku konkurencyjnego. Są w dużym stopniu monopolistami, dlatego z natury rzeczy nie muszą troszczyć się o klientów. Są to głównie organizacje dostarczające media do domów mieszkalnych i instytucji, świadczące usługi zdrowotne czy urzędy administracji publicznej. Wiele z tych organizacji stara się jednak właściwie zaspokajać potrzeby swoich klientów, tak samo jak jest ten proces realizowany przez organizacje działające w warunkach konkurencji, mimo że klient nie ma możliwości wyboru i zmuszony jest i tak korzystać z ich usług. Jest to w wielu przypadkach efekt funkcjonowania w... więcej»

Użyteczność ocen pracowniczych w ograniczeniu marnotrawstwa w administracji publicznej DOI:10.15199/48.2017.7.2
(Bożena GAJDZIK)

W ciągu ostatnich lat większą uwagę zwraca się na efektywne funkcjonowanie administracji publicznej. Można tu przytoczyć publikacje: P. Selfa (1993)2, G. E. Smitha i C. A. Hutsmana (1997)3, G. Stokera (2006)4, J. O’Flynna (2007).5 Wymienieni autorzy efektywność administracji publicznej charakteryzują poprzez: skuteczność, odpowiedzialność, praworządność, sprawiedliwość i wartość społeczną. Uznaje się, że administracja działa dobrze, gdy większość decyzji podejmowanych jest na miejscu przez bezpośrednich wykonawców danej pracy bez marnotrawstwa. Marnotrawstwo oznacza zużycie środków na zbędne lub niewłaściwe czynności administracyjne. Wydawanie zezwoleń, koncesji, wprowadzanie danych do rejestru (bazy danych), wydawanie decyzji w trybie kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) powinno odbywać się sprawnie i "bez zbędnej zwłoki". Artykuł 36 kodeksu postępowania administracyjnego nakłada taki obowiązek na wszelkie organy administracji publicznej. W przypadku opieszałości urzędnika klienci dysponują możliwością złożeniem zażalenia na działania organów. Organy wyższej instancji (Sądy Administracyjne) mogą nałożyć grzywny na urzędników, którzy w sposób przewlekły prowadzą 10 2017 L i p i e c postępowania oraz pozorują czynności administracyjne. Ustawa z 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych jest narzędziem egzekucyjnym powstrzymującym urzędników przed wydawaniem wadliwych decyzji. Rozwiązaniem systemowym na poziomie zarządzania placówką jest implementacja założeń Office Kaizen6. Narzędziem stosowanym w procesie eliminacji strat jest obligatoryjnie stosowana karta oceny pracownika samorządowego. Celem niniejszej publikacji jest ustalenie kategorii marnotrawstwa wraz z podaniem przykładów oraz analiza kart ocen pracowników w aspekcie ich użyteczności dla Office Kaizen. Część pierwsza pracy powstała na podstawie studium literatury oraz odniesień do pracy samorządowców typu whistlebl... więcej»

Czynniki determinujące usługi edukacyjne uczelni wyższych - wyniki badań DOI:10.15199/48.2017.7.4
(Seweryn CICHOŃ)

Do czynników sukcesu organizacji tworzących przewagę nad konkurencją należą: jakość, koszty i zadowolenie klienta. Uczelnia wyższa ma decydujące znaczenie w podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji, w kształtowaniu postaw, które rzutują na jakość i poziom gospodarki kraju. Każda organizacja dążąca do sukcesu powinna zakładać osiąganie celu nadrzędnego działalności, jakim jest ciągła poprawa jakości. Jakość zarządzania szkołą wyższą jest ściśle powiązana z jakością usługi edukacyjnej. Jakość usługi edukacyjnej staje się wyzwaniem dla teorii i praktyki w zarządzaniu organizacją edukacyjną. Zarządzanie jakością szkoły wyższej powinno wnieść konkretne efekty i służyć poprawie przyszłości [3,5,7,8]. Zarządzanie uczelnią wyższą w obecnych czasach nabiera nowego wymiaru. Od uniwersytetu wymaga się już nie tylko pełnego zaangażowania w to, co dzieje się wewnątrz organizacji, ale również żywych relacji z otoczeniem [1]. Zatem szkoła wyższa powinna być innowacyjna, podążać za trendami, podejmować działania przedsiębiorcze, marketingowe, być zorientowana na wiedzę, kapitał ludzki, społeczną odpowiedzialność, rozwój lokalny, regionalny, rynek pracy, potrzeby studentów, firm i instytucji. 24 2017 L i p i e c Uczelnia wyższa jako organizacja działa w oparciu o szereg specyficznych zasobów przy uwzględnieniu prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej [2]. Do zasobów uczelni można zaliczyć m.in.: kadrę, z podziałem na naukowców i pracowników administracyjnych, aparaturę naukowo- -badawczą, zasoby biblioteczne, archiwa, budynki i budowle. Kompleksowe wykorzystywanie zasobów umożliwia uczelni efektywne funkcjonowanie. Zwraca się uwagę na to, że skuteczne zarządzanie uczelnią wyższą wymaga dużego wysiłku i zaangażowania kadry kierowniczej - władz uczelni. Istnieje wiele przyczyn wdrażania zmian w organizacji. Kadra zarządzająca odgrywa istotną rolę w procesie wdrażania zmian w organizacji świadczącej usługi edukacyjne, którą j... więcej»

Optymalizacja jakości życia w pracy (Urszula BUKOWSKA)
Ludzie od zawsze dążyli do poprawy jakości życia. Dlatego doskonalili funkcjonalność i estetykę swoich domów, przyswajali coraz bardziej zaawansowane sposoby dbania o zdrowie, usprawniali środki służące do komunikacji i komunikowania się. Ponieważ istotna część życia przeznaczona jest na pracę zawodową, również i poprawa jakości życia w pracy stała się przedmiotem zainteresowania człowieka. Celem niniejszego artykułu jest określenie sposobów optymalizacji jakości życia w pracy. W związku z tak określonym celem podjęto próbę wskazania cech pracy ważnych dla jakości życia, określenia roli pracodawcy w optymalizowaniu jej oraz zidentyfikowania narzędzi służących tej optymalizacji. Przyjęto następującą hipotezę badawczą: skuteczność optymalizacji jakości życia w pracy zależy od przeprowadzenia sondażu opinii pracowników na temat tej jakości. Badania prowadzono w oparciu o analizę literatury przedmiotu, obejmującej publikacje z zakresu jakości i zarządzania nią, zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzono również badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Istota jakości życia w pracy Człowiek nieustannie dokonuje oceny tego, czego doświadcza. Ocenia też swoje życie i jego jakość. Romuald Kolman, jeden z najważniejszych badaczy jakości, zauważył, że "Zasięg rzeczowy problematyki jakości życia dotyczy tego wszystkiego z czym człowiek styka się na co dzień" [6, s. 142]. Oznacza to, że można wskazać wiele sfer życia konstytuujących jego jakość. Dla dorosłego człowieka jedną z nich jest sfera pracy zawodowej. Niektórzy autorzy piszą w związku z tym o jakości życia funkcjonalnego [6, s. 160], inni - o jakości życia zawodowego [10, s. 221]. W niniejszym opracowaniu wykorzystano pojęcie jakości życia w pracy, 34 2017 L i p i e c z zastrzeżeniem, że nie jest ono tożsame z jakością życia zawodowego. Jakość ta rozumiana jest jako stopień spełnienia stawianych życiu w pracy wy... więcej»

2017-6

zeszyt-5121-problemy-jakosci-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
Z PRASY ZAGRANICZNEJ
Jakość pracy na zmieniającym się rynku Duncan Gallie. 2017. “The Quality of Work in a Changing Labour Market". Social Policy & Administration, 51(2): 226- 243.Jedno z ostatnich wydań czasopisma "Social Policy & Administration" poświęcono aktualnej sytuacji na rynku pracy. We wstępie do tego wydania profesor Bent Greve stwierdził, że "jesteśmy obecnie świadkami dramatycznych zmian zachodzących na europejskich rynkach pracy1". Składają się na nie, między innymi: utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia w niektórych krajach, młodzi ludzie niemogący znaleźć zatrudnienia, pojawiające się nowe zawody i sposoby ich wykonywania, a także migracje pracownik... więcej»

Analiza wpływu filozofii TQM na zarządzanie łańcuchem dostaw - przegląd literatury DOI:10.15199/48.2017.6.3
(Dominik ZIMON)

Wprowadzenie Z punktu widzenia przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, konieczne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, których implementacja wspomaga kompleksową obsługę klienta i pozwala na wytwarzanie produktów spełniających przyjęte standardy1. Wśród różnych metod dedykowanych temu celowi wydaje się, że systemy i koncepcje zarządzania jakością mogą szczególnie skutecznie wspierać procesy zachodzące w łańcuchu dostaw ukierunkowane na doskonalenie obsługi klienta oraz zapewnienie optymalnej jakości produktów2,3. Z poglądem tym zgadzają się H. Kaynak i J. L. Hartley, którzy uznają, że zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje szerokie spektrum zagadnień, koncentruje się bowiem na procesach zachodzących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na procesach zewnętrznych obejmujących relacje pomiędzy ogniwami w łańcuchu dostaw, a stosowanie koncepcji zarządzania jakością wspiera i doskonali oba te obszary. Teza ta znajduje swoje uzasadnienie w tym, że nadrzędne cele zarządzania jakością i łańcuchem dostaw są zbieżne. Dodatkowo kon- 2 Foster, S. T. 2008. Towards an understanding of supply chain quality management. Journal of operations management, 26(4), 461-467. 3 Kaynak, H., Hartley, J. L. 2008. A replication and extension of quality management into the supply chain. Journal of Operations Management, 26(4), 468-489. 21 2017 C z e r w i e c cepcje te wywierają znaczny wpływ na prawidłową realizację procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi klienta4. Należy podkreślić, że doskonalenie tych aspektów jest niezwykle istotne, gdyż efektywny i skuteczny system logistyczny daje gwarancję stabilnego funkcjonowania na rynku5. Ponadto zarządzanie logistyczne oraz TQM są regulatorami procesów przepływu w łańcuchu dostaw i wywołują najczęściej efekt synergiczny przez wzajemne uzupełnianie swego pozytywnego wpływu na skuteczność i efektywność realizacji procesów6. W związku z ... więcej»

Audit wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania - wyniki badań ankietowych DOI:10.15199/48.2017.6.5
(Romana ZAJĄC)

Wprowadzenie Z chwilą wdrożenia systemu zarządzania w organizacji, zasadniczym problemem staje się nie tylko jego utrzymywanie, ale i ocena efektów działania oraz doskonalenie. To z kolei wiąże się z koniecznością modyfikacji zachodzących procesów, w myśl przyjętej przez twórców normy ISO 9001 filozofii ciągłego doskonalenia, że "ciągle należy szukać przyczyn problemów powstających w systemie, a następnie je usuwać, tak aby działania i elementy systemu stawały się coraz lepsze" [2]. Organizacje, doskonaląc systemy zarządzania, koncentrują swoje działania nie tylko na jakości wyrobów czy świadczonych usług, lecz także na ocenie procesów pomocniczych. Działania te uwzględniają: zmiany w oczekiwaniach klientów, nowe warunki ekonomiczne, prawne, zmiany organizacyjne i rynkowe, które mają za zadanie zwiększenie skuteczności i wydajności procesów, a także dostarczenie dodatkowych korzyści zarówno organizacji, jak i jej klientom. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie oceny systemu zarządzania w organizacji jest audit wewnętrzny. Zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 9000:2015-10 audit to "systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu" [6]. Działanie to wspiera organizację w działaniach operacyjnych. Jest również narzędziem doskonalenia organizacji. Audit wewnętrzny często nazywany jest auditem strony pierwszej i jest przeprowadzany samodzielnie przez każdą organizację. Audit wewnętrzny występuje jako wymaganie nie tylko w normie ISO 9001, ale w każdej innej normie traktującej o systemach zarządzania, gdyż na bazie wymagań przytoczonej normy w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało szereg innych standardów i wciąż powstają nowe. Znaczenie tego elementu można postrzegać w dwóch wymiarach. Z jednej strony audit powinien poszukiwać dowodów inicjatyw oraz udziału kierownictwa w ustalaniu i realizac... więcej»

Innowacyjne wykorzystanie założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2017.6.4
(Anna STASIUK-PIEKARSKA)

Wprowadzenie Przedsiębiorstwa działając w globalnej gospodarce muszą wykazywać się wysokim poziomem konkurencyjności. P. Kotler i J. Caslione twierdzą, że związane jest to z przepływem informacji nawet z prędkością światła. Powoduje to, że dążenie do ekspresowo realizowanych dostaw oraz jeszcze szybszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku stwarzają możliwości zaistnienia zakłóceń, które kilka lub kilkanaście lat temu były nieznane. Obecnie dostrzega się także dążenie do ciągłego obniżania kosztów oraz zwiększania tempa produkcji i krótkich cykli dostaw zarówno towarów, jak i usług. Efektem jest presja ciągłego wzrostu efektywności działań tak, aby posiadać zdolność funkcjonowania w obszarze prowadzonego biznesu. W tym celu powinno się zarządzać produkcją w sposób świadomy i ukierunkowany na zmieniające się preferencje klientów [8]. Działalność systemu produkcyjnego związana jest z produkowaniem wyrobów dla klientów (wypracowywaniem zysku). Dla potrzeb właściwego wykonania zlecenia niezbędne jest ustalenie potrzeb klienta, w tym określenie jego rozumienia jakości produktu. To właśnie działalność operacyjna kształtuje finalny wyrób. Z tego powodu należy w sposób właściwy organizować procesy związane z działalnością systemu produkcyjnego. Ponadto, dążąc do bycia konkurencyjnym, przedsiębiorstwa podejmują decyzję o spełnieniu wymagań różnych standardów, np. ISO 9001 czy ISO 14001, potwierdzając to stosownymi certyfikatami. Wymagania nałożone na organizacje chcące funkcjonować w zakresie zarządzania jakością czy środowiska w oparciu o wspomniane standardy, spowodowały konieczność identyfikacji potencjalnych 27 2017 C z e r w i e c zakłóceń (zagrożeń), a także opracowywania planów reagowania na nie. Powoduje to dodatkowy wzrost zainteresowania proaktywnym zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach [11; 13; 14]. Dążąc do przewidywania możliwych do zaistnienia problemów, można w nowoczesny sposób wykorzystać ... więcej»

VARIA
Opinia o monografii - "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem" autorstwa Małgorzaty Z. Wiśniewskiej.W roku 2016 na rynku wydawniczym ukazała się monografia profesor Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, pt. "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem". Została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, liczy 356 stron (ISBN: 978-83-7865-367-7). Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia naukowa poświęcona problematyce zarządzania obroną żywności. Jest wynikiem kilkuletnich studiów Autorki nad zjawiskiem zagrożeń żywności, w tym i terroryzmu żywnościowego i w ślad za tym - potrzeby skutecznej obrony żywności. Autorka podniosła aktualne zagadnienie bezpieczeństwa żywności stanowiącej fundamentalne dobro człowieka, bowiem nie jest truizmem stwierdzenie, że bezpieczna, zdrowa żywność jest źródłem podstawowych wartości odżywczych człowieka, jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka. Przyjęła założenie, że w sferze zarządzania tkwią możliwości wkomponowania mechanizmów przeciwdziałania terroryzmowi oraz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. W warstwie teoriopoznawczej Autorka dokonała gruntownego r... więcej»

2017-5

zeszyt-5073-problemy-jakosci-2017-5.html

 
W numerze m.in.:
Jakość imperatywem myślenia i działania
Rozmowa z prof. dr hab. Krystyną Lisiecką, wieloletnim Kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.Małgorzata Wierzbicka: Pani Profesor, w środowisku uważana jest Pani za eksperta zagadnień zarządzania jakością produktów. Co spowodowało, że jakość Panią uwiodła? Krystyna Lisiecka: Problematyka uwarunkowań dobrej jakości działań i ich efektów absorbuje moje myśli od lat. Jeszcze jako studentka 1-go roku ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach byłam zafascynowana książką Tadeusza Kotarbińskiego "Traktat o dobrej robocie", napisaną w sposób prosty i jasny. Problematyka tej książki mnie uwiodła. Gdy rozejrzałam się wokół, zrozumiałam, że zajmę się problematyką zarządzania w organizacjach w powiązaniu z intrygującą mnie już wówczas koncepcją Dobrej Roboty i kategorią jakości, przymiotem wyrobów i usług. Stąd w pracy naukowo-badawczej i w praktyce gospodarczej od lat zajmuję się identyfikacją możliwości istniejących w sferze zarządzania w organizacjach dla uruchomienia potencjału poprawy i udoskonalenia procesów kształtowania jakości produktów. M.W.: Pani Profesor, co legło u podstaw Pani zainteresowania tym obszarem nauki i praktyki gospodarczej? K.L.: Prawie czterdzieści pięć lat temu obroniłam pracę doktorską o roli instrumentów ekonomicznych w podnoszeniu jakości produkcji przemysłu wełnianego w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku Białej. Nie ma już silnego, dynamicznego przemysłu branży wełniarskiej i wielu przedsiębiorstw wytwarzających wysokiej jakości tkaniny czesankowe, eksportowane w latach 70. m.in. do Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Interesy organizacyjne i ekonomiczne tych przedsiębiorstw - pracujących z powodzeniem na rynkach międzynarodowych - reprezentowało Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Południe. W Zjednoczeniu tym odbyłam półroczny staż. Tam zbierałam dane źródłowe do swego doktoratu, pr... więcej»

Prezentacja stosowanych rozwiązań organizacyjnych zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen DOI:10.15199/48.2017.5.3
(Bożena GAJDZIK)

Presentation of applied organizational solutions of collaborative improvement using the concept of Kaizen Streszczenie Publikacja stanowi wprowadzenie do zagadnień zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen. Treścią artykułu są rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwach. Publikacja powstała na podstawie literatury przedmiotu. Opisane w publikacjach doświadczenia przedsiębiorstw w Polsce stały się podstawą do opracowania struktury organizacyjnej Kaizen. Summary The publication provides an introduction to the issues of collaborative improvement using the concept of Kaizen. The article concentrates on organizational solutions used in enterprises. The publication was based on the literature. The experience of companies in Poland, as described in the article, has become the basis for the presentation of Kaizen organizational structure.Słowa kluczowe zespół pracowniczy, Kaizen, doskonalenie organizacji Keywords group, Kaizen, organization improvementWprowadzenie Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw ma istotne znaczenie dla zachowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Poza wielkimi innowacjami przedsiębiorstwa wprowadzają drobne ulepszenia - koncepcję Kaizen ("Kai" - "trochę", "Zen" "na lepsze")1. Doskonalenie przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen przypisuje się zespołom pracowniczym. Przedsiębiorstwa, które realizują Kaizen muszą stworzyć warunki dla twórczego procesu zmian. Celem niniejszej publikacji jest zidentyfikowanie podstawowych elementów struktury organizacyjnej Kaizen. Praca powstała na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Założenia zespołowego doskonalenia w koncepcji Kaizen Zespołowe doskonalenie występuje wówczas, gdy dwie lub trzy albo i więcej osób uczestniczy w usprawnianiu organizacji. Cechą zespołu jest wzajemna zależność wobec celów i zadań, które grupa ma zrealizować w przedsiębiorstwie2. 1 W. Lareau, Filozofia Kaizen w biurze, One Press Power, 2009, s. 14. 2... więcej»

Z prasy zagranicznej
Rola praktyk 5S w osiąganiu doskonałości biznesowej (Jugraj Singh Randhawa, Inderpreet Singh Ahuja. 2017. “Examining the role of 5S practices as a facilitator of business excellence in manufacturing organizations". Measuring Business Excellence, 21(2)) Praktyki 5S (zwane także metodą 5S) to jedno z najbardziej charakterystycznych rozwiązań stosowanych w ramach zarządzania jakością. Nazwa "5S" pochodzi od pięciu japońskich słów zaczynających się od litery "S": Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu oraz Shitsuke. Wyrażenia te w języku polskim oznaczają odpowiednio: Sortowanie, Systematyzowanie, Sprzątanie, Standar... więcej»

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce (Bohdan CZYŻEWSKI)
Lata 70. XX wieku Przełom lat 1960/70 charakteryzuje działania Centralnego Urzędu Miar i Jakości na rzecz systematycznej poprawy jakości przez realizacje w przedsiębiorstwach przemysłowych systemów sterowania jakością. Sekcja aktywnie, już w roku 1968, włącza się w propagowanie tej metody przez szkolenia, narady i konferencje. Te ostatnie o zasięgu krajowym cieszyły się ogromnym powodzeniem. W każdej z nich uczestniczyło średnio ponad 200 osób. W największych zakładach Poznania członkowie Sekcji, przy poparciu dyrekcji, organizowali Zespoły Jakości, które prowadziły programy organizacyjne i szkoleniowe. Dało to zakładom wymierne korzyści w postaci nagród i wyróżnień w kolejnych Konkursach Dobrej Roboty. W 1974 r. z inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu został powołany przez 21 czołowych przedsiębiorstw (wielkopolskich laureatów i uczestników III Ogólnopolskiego Konkursu Dobrej Roboty) Wielkopolski Klub Jakości (pierwotna nazwa - Wielkopolski Klub DoRo). Celem Klubu było połączenie rozproszonych działań społecznego oddziaływania na jakość przez branżowe, inżynierskie stowarzyszenia naukowo-techniczne. Cele były rozszerzane w miarę zachodzących innowacyjności w b... więcej»

Uwarunkowania związane z wykorzystaniem outsourcingu w systemach zakładowej kontroli produkcji DOI:10.15199/48.2017.5.4
(Piotr GRUDOWSKI, Magdalena KAŁUŻNA, Mateusz MUCHLADO)

Considerations in application of outsourcing in factory production control systems Streszczenie Outsourcing znajduje coraz częściej zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach jako koncepcja służąca poprawie skuteczności i efektywności procesów, w tym w organizacjach sektora budowlanego stosujących Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja newralgicznych obszarów ZKP narażonych na zagrożenia wynikające z wykorzystania outsourcingu, a także określenie podstawowych sposobów ograniczania ryzyka związanego z outsourcingiem. Przedstawione sugestie są wynikiem badań przeprowadzonych przez Autorów wśród wybranych producentów sektora budowlanego.Summary Outsourcing is increasingly being used in Polish companies, serving as the concept of improving the effectiveness and efficiency of processes, including in the construction sector organizations using Factory Production Control (FPC). The aim of the authors adopted in this study is the identification of key areas of FPC exposed to risks arising from the use of outsourcing, and to identify ways to reduce the risks associated with outsourcing. The suggestions presented in the article are the result of research carried out by the Authors among selected manufacturers in the construction sector.Słowa kluczowe outsourcing, zakładowa kontrola produkcji Keywords outsourcing, factory production control.Wprowadzenie Outsourcing to przedsięwzięcie, mające na celu wydzielenie ze struktur macierzystej organizacji, realizowanych przez nią zadań i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym [1] i oparte na kooperacji organizacji działających na jednym wewnątrzkrajowym rynku, z których jedna zleca innym zadania, dzięki czemu może uzyskać korzyści [2], [3]. Rosnącą popularność outsourcing zawdzięcza korzyściom, które można uzyskać dzięki jego wykorzystaniu. Są nimi: redukcja kosztów, ograniczenie ryzyka, zwiększenie sprawn... więcej»

2017-4

zeszyt-5046-problemy-jakosci-2017-4.html

 
W numerze m.in.:
O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
rozmowa z prof. dr. hab. inż. Jarosławem Wołejszo, płk. rez Małgorzata Wierzbicka: Panie Profesorze, w jakich okolicznościach rozpoczęła się Pana przygoda z jakością? Jarosław Wołejszo: Moja przygoda z jakością kształcenia w poważnym wymiarze rozpoczęła się, kiedy zostałem dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jeszcze w Akademii Obrony Narodowej (obecnej Akademii Sztuki Wojennej). Wówczas wdrażałem tam pierwsze zarządzenia dotyczące jakości kształcenia i dostosowywałem wydział do wymagań ustawy cywilnej o szkolnictwie wyższym. Największą pomoc w tym zakresie otrzymałem od prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek i prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka, których poznałem na konferencji "Management and quality", organizowanej przez UMCS w Kazimierzu Dolnym od 2008 r. Pomoc tych profesorów umożliwiła mi wdrożenie zasad jakości kształcenia w wydziale, który podczas kategoryzacji uzyskał kategorię "A". Swoje doświadczenie jakościowe zdobyte w AON wykorzystuję obecnie w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, gdzie pełnię funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Dowodzenia. M.W.: Od przeszło trzech lat jest Pan związany z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Co zmieniło się w kaliskiej uczelni w ciągu tych ostatnich trzech l... więcej»

Jakość informacji na rynku nieruchomości w Polsce DOI:10.15199/48.2017.4.3
(Izabela RĄCKA)

The quality of information on the real estate market in Poland Streszczenie Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym, który charakteryzuje się między innymi brakiem dostępności pełnej informacji o popycie, podaży, cenach i cechach nieruchomości. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn problemów związanych z pozyskiwaniem danych oraz zaproponowanie sposobów ich rozwiązania. W związku z tym przeprowadzono badania literaturowe oraz analizę danych transakcyjnych, ofertowych oraz katastralnych. W artykule omówiono cechy rynku nieruchomości warunkujące jakość informacji, źródła danych o nieruchomościach i zaproponowano sposób badania rynku. Wskazano także, jakie czynności powinny zostać podjęte, aby poprawić dostępność informacji, a tym samym zredukować różnice pomiędzy cenami transakcyjnymi a wartością i zmniejszyć ryzyko inwestowania w nieruchomości. Rozwiązaniem problemu jakości danych może być utworzenie kompleksowej bazy danych o nieruchomościach w całym kraju.Summary The real estate market is an imperfect market, which is reflected among others in the unavailability of full information about demand, supply, prices and features of real estate. This paper aims to identify the problems connected to data acquisition and suggests ways to resolve them. For this purpose literature research has been conducted and analysis of transactional, offer and cadastral data. Characteristics of the real estate market and the source of data have been indicated and a method of market research has been proposed. Steps which should be taken to improve the availability of information have been identified, and thus to reduce differences between transaction prices and the value and reduce the risk of investing in real estate. To solve the problem a complex database should be set up.Słowa kluczowe rynek nieruchomości, informacja, ceny transakcyjne, jakość Keywords real estate market, information, transaction prices, quality.Wprowadzenie Rynek ... więcej»

Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w szkole wyższej DOI:10.15199/48.2017.4.4
(Bartosz SPYCHALSKI)

The implementation and functioning of the quality management system at the higher education institution Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń z wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w szkole wyższej, na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, jak i prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników uczelni podczas jego implementacji. W pierwszej części artykułu skupiono się na podstawowych założeniach systemu, głównych zasadach, jakimi kierowano się podczas prac wdrożeniowych oraz działaniach wykorzystanych do zminimalizowania najczęściej towarzyszących temu problemów. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych techniką ankiety internetowej, skierowanej do ogółu pracowników uczelni. Zebrane w wyniku ich realizacji dane dowiodły wysokiej świadomości ogólnych zalet systemu zarządzania jakością, jak i poparcia dla jego wdrożenia w uczelni. Wskazały jednocześnie na bezwzględną konieczność połączenia prac wdrożeniowych z realizacją szkoleń na jego temat, czego wagę podkreślała zdecydowana większość pracowników.Summary The aim of the article is to present the experiences of implementing and functioning of the quality management system according to ISO 9001:2008 standard at the higher education institutionth on the example of The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz, as well as to present the results of survey conducted among university employees during its implementation. In the first part of the article, the author presents the basic assumptions of the system, the main principles, which guided the course of its implementation and the activities used to minimize the most often problems accompanying the implementation. The second part of the paper presents the results of empirical research conducte... więcej»

ZŁOTY INŻYNIER 2016
27 lutego 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII plebiscyt "Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera. Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał dr inż. Tadeusz Rzepecki - przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich. Złotymi Inżynierami 2016 zostali: dr inż. Janusz Berdowski - współtwórca Polskie... więcej»

Arkana cyberbezpieczeństwa Konsekwencja w osiąganiu celów SZBI (Jakub SYTA)
Usystematyzowane zarządzanie bezpieczeństwem informacji charakteryzuje się kluczową cechą, która przede wszystkim stanowi o sukcesie podejmowanych czynności. Jest to stałe doskonalenie - znane również z innych systemów zarządzania i wywodzące się z podstaw teorii zarządzania jakością. Ochrona informacji jest procesem długotrwałym, dość trudnym oraz wymaga kompleksowego podejścia. Ogrom zadań, które można zidentyfikować jako “niezbędne", potrafi sprawić, że najwyższe kierownictwo, przytłoczone liczbą zidentyfikowanych błędów, całkowicie zaprzestaje ochrony infrastruktury teleinformatycznej w firmie. Szczególnie głośno powtarza się wówczas, że przed wszystkimi zagrożeniami i tak nie uda się ochronić. Mimo że to prawda, nie należy jednak przed tym kapitulować, a starać się, nawet drobnymi kroczkami, jednak p... więcej»

2017-3

zeszyt-5019-problemy-jakosci-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
Tendencje w badaniach nad normą ISO 9001 DOI:10.15199/48.2017.3.1
(Marcin ŻEMIGAŁA)

Tendencies in research on ISO 9001 standard.Streszczenie Artykuł prezentuje rysujące się na świecie tendencje w badaniach nad normą ISO 9001. Autor analizuje dynamikę tych badań na przestrzeni lat, pokazuje wokół jakich obszarów nauki się one koncentrują, które ośrodki naukowobadawcze, badacze, kraje i czasopisma są najistotniejsze w tym zakresie. Poruszona jest także kwestia istotnych obszarów tematycznych, które dominują w badaniach nad normą ISO 9001. Analizy były przeprowadzone na zbiorze danych pobranym z bazy Scopus i dotyczą artykułów naukowych i konferencyjnych z lat 1988 - 2015.Summary The article presents the emerging world tendencies in research on ISO 9001 standard. The author analyzes the dynamics of these research over the years, shows areas of science around which they are concentrated as well as indicates the most important scientific or research centers, researchers, countries and journals. The paper deals with a matter of major thematic areas that dominate in research on ISO 9001 standard. The analyses were performed on the data set collected from Scopus and concern scientific articles and conference papers from the years 1988-2015.Słowa kluczowe ISO 9001, tendencje w badaniach, analiza bibliometryczna.ISO 9001, research tendencies, bibliometric analysis Keywords ISO 9001, research tendencies, bibliometric analysis.Wprowadzenie Zarządzanie jakością od wielu lat jest koncepcją zarządzania popularną wśród badaczy. Bogate instrumentarium i długa ewolucja samej koncepcji stwarza możliwości wieloaspektowych analiz naukowych i powoduje atrakcyjność zarządzania jakością jako tematu badawczego. Jednym z często analizowanych narzędzi zarządzania jakością są normy ISO serii 9000, a w szczególności najistotniejsza z nich, czyli ISO 9001. W dwóch, istotnych dla nauk o zarządzaniu, bibliograficznych naukowych bazach danych zanotowano wysokie wartości rekordów po wpisaniu w najszerszym polu wyszukiwania frazy "ISO 9001". ... więcej»

Ryzyko w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015-10 i możliwości ich implementacji w organizacji DOI:10.15199/48.2017.3.5
(Wiesław KLIMCZAK )

The risk in the requirements of PN-EN ISO 9001:2015-10 and the possibility of their implementation in an organization. Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015- 10 mających zastosowanie do ryzyka i szans oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością organizacji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano analizę terminologii oraz wprowadzonych przez normę wymagań dotyczących ryzyka. W części empirycznej przedstawiono propozycję prostej metodyki zarządzania ryzykiem, opracowanej na podstawie doświadczeń wynikających z badań własnych przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów AQAP1 i WSK2, w których zarządzanie ryzykiem jest obligatoryjne. Metodykę opracowano dla procesów funkcjonujących w większości małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem podejścia procesowego przyjętego w normie.Summary The purpose of the article is to present a pragmatic approach to PN-EN ISO 9001:2015-10 requirements applicable to risk and opportunities as well as to identify possibilities for practical applications during the implementation of risk management methodology in the organization’s quality management system. The article presents an analysis of terminology and requirements applicable to risk introduced by the standard in the theoretical part and a simple risk management methodology in the empirical part. It was developed based on experience with own research conducted in Polish organizations operating in accordance with the requirements of AQAP and WSK systems, where risk management is mandatory. The methodology was developed for processes operating in most small and medium-sized enterprises with the use of a process approach adopted in the standard.Słowa kluczowe jakość, proces, wymagania jakościowe, ryzyko, szanse, podej... więcej»

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
Wynagrodzenia specjalistów z zakresu zarządzania jakością (Quality Progress, 2016, 12).ASQ to amerykańska organizacja zrzeszająca osoby zajmujące się zarządzaniem jakością. Jej działalność obejmuje, m.in. przeprowadzanie szkoleń, wydawanie certyfikatów, organizowanie konferencji, a także publikowanie czasopism i książek. Spośród 6 wydawanych cyklicznie... więcej»

TOP automotive 2016 - II edycja Konferencji już za nami
3 dni, 17 godzin prelekcji i warsztatów, 10 prezentacji, 13 prelegentów, 160 uczestników z 75 firm - tak w liczbach wyglądała Konferencja TOP automotive 2016, która odbyła się na początku grudnia ub. r. we Wrocławiu. 7 grudnia 2016 r. odbyła się II edycja Konferencji TOP automotive. Wydarzenie otworzył Pan Donat Thomanek, Członek Zarządu Team Prevent Poland, który w swym krótkim wystąpieniu skłonił uczestników do refleksji nad rolą człowieka w dobie automatyzacji, co finalnie było pytaniem nurtującym uczestników podczas drugiego dnia Konferencji. Przemysł motoryzacyjny 2016 Wykład inauguracyjny, który był wprowadzeniem do tematyki związanej z przemysłem motoryzacyjnym, poprowadził Pan Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers. pl. Podczas wystąpienia zaprezentował nowe inwestycje w branży oraz zmiany, jakie dokonały się w przemyśle motoryzacyjnym w 2016 rok... więcej»

Opinie o książce dr n. ekon. Miry Lisieckiej-Biełanowicz pt. "Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia" Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016, stron 172
opracowała: prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek Monografia składa się z sześciu rozdziałów, które stanowią logiczną całość. Autorka omawia koncepcję zarządzania relacjami, która stanowi zoperacjonalizowaną formę idei zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. Treścią zarządzania relacjami są działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów i poprawy konkurencyjności organizacji. W centrum zarządzania relacjami znajduje się kierownictwo i pracownicy oraz podjęte przez nich decyzje dotyczące alokacji zasobów zarówno organizacji, jak i interesariuszy. Podjęta w pracy problematyka relacji, w tym sposobów komunikowania się w organizacjach ochrony zdrowia jest ważna, aktualna i nie do końca rozwiązana. Autorka wskazuje sposoby doskonalenia jakości usług zdrowotnych z wykorzystaniem możliwości tkwiących w komunikacji. W pracy określono w sposób czytelny cele poznawcze i badawcze pracy. Cele te zostały zrealizowane. Autorka przedstawia podstawowe problemy, ważne dla systemu ochrony zdrowia, podkreślając znaczenie zdrowia jako wartości społecznej, udowadnia, że możliwe i potrzebne jest poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez wartości, poddaje analizie i... więcej»

2017-2

zeszyt-4997-problemy-jakosci-2017-2.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Czy orientacja na interesariuszy jest odpowiednia dla firm europejskich? (Vijay K. Patel, Scott C. Manley, Joseph F. Hair Jr., O. C. Ferrell, Torsten M. Pieper. 2016. “Is stakeholder orientation relevant for European firms?" European Management Journal, 34: 650-660).Jedną ze zmian wprowadzonych w normach ISO serii 9000 w 2015 roku było uwzględnienie orientacji na interesariuszy. Zarządzanie relacjami z zainteresowanymi stronami jest obecnie jedną z zasad zarządzania jakością. Także wśród wymagań dla systemów zarządzania jakością, zapisanych w normie ISO 9001, znalazły się bezpośrednie odwołania do tej idei. Dotyczy to przede wszystkim podrozdziału... więcej»

Korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych DOI:10.15199/48.2017.2.4
(Marek BUGDOL, Grzegorz PAKUŁA)

Benefits resulting from the use of the process approach in accordance with the new ISO 9001 standard in the implementation of administrative services Streszczenie Artykuł omawia korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych. Przedstawiano dotychczasowe doświadczenia urzędów stosujących systemy zarządzania jakością (w tym pozytywne przemiany oraz bariery towarzyszące wdrażaniu podejścia procesowego). Wskazano na możliwości doskonalenia procesów realizacji usług administracyjnych.Summary - The article discusses the benefits resulting from the use of the process approach in accordance with the new ISO 9001 standard in the implementation of administrative services. Previous experiences of offices applying quality management systems (including positive changes and barriers associated with the implementation of the process approach) have been presented in this paper. The article also identifies further scope for perfecting the processes of administrative services realization. Słowa kluczowe - norma ISO 9001, proces, administracja samorządowa ISO 9001.Keywords - process, self-government administration... więcej»

Zastosowanie standaryzacji w procesie kontroli jakości wyrobów DOI:10.15199/48.2017.2.2
(Hanna GOŁAŚ, Anna MAZUR, Paweł PIASEK, Przemysław CZAJKOWSKI)

Standardisation in the process of product quality control Streszczenie Kontrola jakości wykonywana podczas procesu wytwarzania ma zagwarantować, że tylko wyroby zgodne z wymaganiami klienta będą do niego dostarczone. Celem kontroli jest również zapewnienie, że proces przebiega zgodnie z przyjętą technologią. Jednym z narzędzi gwarantujących prawidłowe przeprowadzenie czynności kontrolnych procesu i wyrobu jest standard pracy. Artykuł przedstawia korzyści z zastosowania pracy standardowej w procesie kontroli wyrobu.Summary - Quality control performed during the manufacturing process is to ensure that only products compliant with customer requirements will be delivered to them. The aim of control is also to ensure that the process runs in line with the adopted technology. One of the tools ensuring the correct execution of processes and products control is the work standard. The article presents the benefits of using standardised work in the process of products control. Słowa kluczowe- standard, kontrola jakości, wyrób standard,Keywords- quality control, production... więcej»

Analiza jakości zarządzania projektem Część 2 - Faza wdrażania projektu DOI:10.15199/48.2017.2.5
(Barbara Maria DEJA, Jolanta HARASYMIUK)

Analysis of project management quality Part 2- Project implementation phase Streszczenie - Autorki (które w zrealizowanym w latach 2012 - 2015 projekcie edukacyjnym pełniły funkcje kierownika i asystenta kierownika) w cyklu dwóch artykułów podzieliły się własnym doświadczeniem realizacji przedsięwzięcia w kontekście jego jakości. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą wdrażania projektu. Przedstawiono zasady wypracowania regulaminów i instrukcji, które wraz z umową ze sponsorem stanowią mapę drogową projektu, podstawy zarządzania budżetem i harmonogramem, zasady monitoringu, ewaluacji oraz promocji projektu. Przeanalizowano działania w zakresie stosowania środków zaradczych i naprawczych wobec pojawiających się w projekcie trudności ujawnionych w procesie ewaluacji on-going. Opisano także zasady ewaluacji ex-post, zaplanowanej po zakończeniu realizacji projektu.Summary - The authors (who occupied the posts of a project manager and a project manager assistant within the educational project carried out in the period 2012-2015) in the cycle of two papers shared their experience in execution of the project, taking into account its quality. This paper includes an analysis of the management quality of the project implementation phase. The authors outlined the principles of elaboration of by-laws and instructions, which - together with a contract with a sponsor - make up for the project roadmap, grounds for the budget and schedule management as well as the rules of monitoring, evaluation and promotion of the project.... więcej»

Sprawozdanie z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality&Logistics" (Elżbieta Skrzypek)
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality&Logistics" odbyła się w dniach 25-28 XI 2016 r. w Kazimierzu Dolnym. Zorganizowana została przez Katedrę Zarządzania Jakością i Wiedzą i Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie. Konferencja stanowiła szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów, dotyczących problematyki kompleksowo rozumianej jakości i logistyki w sferze naukowo-badawczej oraz praktycznych zastosowań. Konferencja trwała trzy dni, zrealizowano 12 sesji naukowych. Obejmowały one następującą problematykę: 1. Jakość i logistyka w społeczeństwie sieciowym, przedstawiono takie zagadnienia, jak: społeczeństwo sieciowe - uwarunkowania i konsekwencje, wpływ kapitału intelektualnego na innowacyjność organizacji, towards the 4th industrial revolution: networks, virtuality, experience based collective computational intelligence, and deep learning, logistyka w zarządzaniu umiędzynarodowionym uniwersytetem w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, paradygmat nauki i studiowania. 2. Pomiar i doskonalenie jakości w organizacji sieciowej, w tym: zarządzanie ryzykiem - identyfikacja ryzyka w wybranym obszarze działalności leczniczej, zarządzanie logistyczne w sytuacja... więcej»

2017-1

zeszyt-4951-problemy-jakosci-2017-1.html

 
W numerze m.in.:
Wpływ jakości na przeobrażenia gospodarcze, doświadczenia praktyczne w przemyśle maszynowym - studium przypadku (Andrzej SAJNAGA, Józef WIERZBICKI)
Firmę ASmet Andrzej Sajnaga założył w 1986 r., w garażu domu jednorodzinnego w Malichach, dzielnicy Pruszkowa i na początku zatrudniał 4 osoby. Firma zajmowała się odlewnictwem oraz obróbką skrawaniem. Po kilku latach ASmet rozpoczął dodatkowo działalność handlową - sprzedaż elementów złącznych, przenosząc swoją siedzibę do Reguł, Aleje Jerozolimskie 280. Do dnia dzisiejszego właśnie pod tym adresem mieści się główna siedziba firmy. W kolejnych latach firma dynamicznie rozwijała się. Aktualnie ASmet zatrudnia ponad 500 osób. Firma posiada zakład produkcyjny - Fabrykę Śrub BISPOL w Bielsku Białej, Odlewnię Metali Nieżelaznych i Zakład Nakładania Powłok w Ursusie, magazyny wysokiego składowania oraz Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe (CIW) w Regułach. Od początku istnienia zakładu właściciele postawili na jakość oraz sprawną obsługę klienta. Już w 1997 r. ASmet wdrożył SZJ i certyfikował go na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002. Kolejny certyfikat ASmet otrzymał po wdrożeniu norm z zakresu zarządzania środowiskiem. Aktualnie ASmet posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, certyfikowany przez UDT. Oprócz tego może pochwalić się wieloma certyfikatami branżowymi. W 2010 r. ASmet został laureatem Polskiej Nagrody Jakości, a tytuł Znakomitego Pełnomocnika otrzymał Janusz Onyszczuk. W 2015 r. Andrzej Sajnaga, ... więcej»

Trzy makroprocesy w Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Jakub SYTA)
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) powinien zapewniać skuteczne funkcjonowanie w trakcie trzech głównych makroprocesów: bieżącej eksploatacji, doskonalenia oraz reagowania na incydenty. Każdy z nich ma trochę inną charakterystykę, wymaga realizacji czynności pod inną presją czasu, ale równocześnie wszystkie są ze sobą powiązane. Dodam od razu, że przez skuteczne rozumiem stopień, w jakim planowane działania zostały wykonane, a planowane wyniki osiągnięte. Jej wyznacznikiem jest więc osiąganie wcześniej postawionych celów. Gdy skutki działań będą zgodne z zamierzonymi, wtedy samo działanie będzie skuteczne. Eksploatacja SZBI polega w znacznej mierze na zapewnianiu, że przygotowan... więcej»

25 lat jakości w Polsce w obszarze certyfikacji wyrobów
Pojęcie dotyczące jakości wyrobów w powojennej Polsce pojawiło się dość wcześnie, bo już w 1958 roku, z chwilą opublikowania uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności (M.P. nr 77 poz. 450). Celem wprowadzenia uchwały było zapewnienie właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności. W ślad za tą uchwałą wydana została kolejna uchwała RM (M.P. nr 97 z 1958 r.) w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości. W efekcie wprowadzono dwa państwowe znaki jakości. Znak "Q" - najwyższy poziom jakości i znak "1" - wysoki poziom jakości. Bardzo ważny był zapis o zachętach ekonomicznych dla producentów. W efekcie wprowadzono ulgi podatkowe. Dla produkcji oznaczonej znakiem "Q" - 6%, a znakiem "1" - 3%. Powołane Biuro Znaku Jakości koordynowało krajowy system oceny wyrobów. Badania i ocenę przeprowadzały wyznaczone organizacje. Taki system, mimo kolejnych ustaw, zmiany nazwy koordynującej organizacji na CBJW, wprowadzenia znaku "B" i wprowadzenia kontroli na zgodność z wymaganiami norm tzw. Świadectwo Kontroli Jakości (SKJ) (Ustawa z 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów i usług), funkcjonował praktycznie do 1990 r., kiedy wprowadzona została akredytacja do oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność (laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących (CAB)). W tym miejscu należy wspomnieć o próbie stworzenia międzynarodowego systemu wzajemnego uznawania wyników badań i certyfikatów w ramach ówczesnej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej na wzór stworzonego europejskiego systemu oceny zgodności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej w 1985 roku. System opierał się o Konwencję o systemi... więcej»

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 w kreowaniu świadomości jakościowej
Trochę historii Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaobserwowano na całym świecie rosnące zainteresowanie znormalizowanymi systemami zapewnienia jakości. Konsekwencją tego było wydanie w 1987 roku norm międzynarodowych ISO serii 9000. Rozpoczęły się w Polsce szkolenia poświęcone jakości i systemom jakości, prowadzone przez ekspertów z różnych krajów europejskich. Podstawą wszystkich szkoleń, także podstawą norm dotyczących systemów jakości, a w ślad za tym podstawą wszelkich podejmowanych działań, było zrozumienie, wyjaśnianie i kreowanie świadomości projakościowej jako ważnego aspektu zarządzania przedsiębiorstwem, aspektu prowadzącego do sukcesu w dłuższym okresie oraz efektów biznesowych. Coraz większe zainteresowanie tymi zagadnieniami zarówno w kraju, jak i na świecie zainicjowało spontaniczne dążenia do działań ułatwiających pozyskiwanie informacji i wiedzy o normach międzynarodowych dotyczących systemów jakości, wdrażaniu tych norm do praktyki przedsiębiorstw. Ważnym elementem w tych działaniach stawała się potrzeba wymiany doświadczeń na ten temat. W wielu krajach na świecie, także w Japonii, tworzyły się w sposób spontaniczny ruchy społeczne skoncentrowane na zagadnieniach związanych z wdrażaniem norm ISO serii 9000 - początkowo tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych, stopniowo w organizacjach usługowych różnego typu. Powstawały na całym świecie organizacje społeczne o różnym statusie pod ogólnym hasłem "FORUM ISO 9000". Coraz bardziej rozszerzające się podejście projakościowe, chęć uzyskiwania certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu jakości przedsiębiorstwa z wybranym modelem normy ISO 9001/ISO 9002 i w początkowym okresie także ISO 9003 zaowocowała w Polsce chęcią wspólnych działań: wspólnego uzyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń na temat wdrażania norm ISO serii 9000. Zorganizowane zostało spotk... więcej»

Powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE DOI:10.15199/48.2017.1.1
(Jerzy BARUK)

The commonness of the introduction of innovations in enterprises operating in the Member States of the European Union Streszczenie Celem publikacji jest próba odpowiedzi na postawione we wstępie opracowania pytania oraz weryfikacja tezy, że powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest zmienna i zróżnicowana. Podstawę do takiej weryfikacji stanowi analiza statystyczno-porównawcza wyników badań empirycznych na temat innowacyjnych trendów w przedsiębiorstwach unijnych. Badania zostały przeprowadzone w lutym 2015 r. przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich oraz w Szwajcarii i USA. Analizy powszechności wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach dokonano w trzech przekrojach: 1) według przedsiębiorstw, które wdrożyły przynajmniej jedną innowację, 2) według kategorii wdrożonych innowacji, 3) według kategorii przedsiębiorstw. Do opracowania tekstu wykorzystano dwie metody badawcze: analizę krytycznopoznawczą piśmiennictwa oraz analizę statystycznoporównawczą materiału empirycznego. Prezentowane wyniki badań potwierdziły przyjętą tezę badawczą. Summary The purpose of the publication is an attempt to answer the questions which are put in the introduction of the elaboration and verification of the thesis that the commonness of the implementation of innovations in enterprises operating in the Member States of the European Union is variable and diverse. The basis for such verification is the statistical-comparative analysis of the results of the empirical researches on innovative trends in EU companies. The study was conducted in February 2015 by TNS Political & Social in 28 Member States of the European Union, Switzerland and the United States. Analysis of the commonness of the introduction of innovations in enterprises was carried out in the following 3 dimensions: 1) according to enterprises that have introduced at least one innovation, 2) according to the category of introduced innovations,... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577