• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2018-9

zeszyt-5629-problemy-jakosci-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Zarządzanie kosztami jakości w doskonaleniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce DOI:10.15199/48.2018.9.4
(Piotr BARTKOWIAK, Jacek JÓŹWIAK)

Wprowadzenie Analizując wyzwania w zarządzaniu w XXI wieku, P. Drucker sformułował wniosek, że "obszarem zainteresowania i odpowiedzialności zarządzania jest wszystko to, co oddziałuje na wydajność organizacji i jej wyniki - zarówno w obrębie jej samej, jak i poza nią, bez względu na to, czy owe czynniki pozostają pod kontrolą organizacji, czy też są od niej niezależne" [4]. Jak trafnie zauważa J. Lichtarski [10], pojęcie zarządzania jawi się jako całość złożona z wielu elementów, zasadne jest zatem przypisywanie tej całości cech systemu oraz posługiwanie się pojęciem systemu zarządzania. W budowie struktury systemu zarządzania nieodzowną rolę pełnią takie elementy, jak: wartości i cele, strategia, struktura i regulacje, zasady zarządzania, metody i praktyki zarządzania, procesy, kultura organizacyjna. Zarządzanie jest zatem rodzajem oddziaływania o charakterze (w szerokim znaczeniu) kierowniczym, skoncentrowanym na uzyskiwaniu sprawności działania organizacji. W. Kowal [8] zwraca uwagę, że sprawność organizacji można rozumieć jako ogólną jej ocenę, zawierającą kategorie skuteczności i efektywności, traktowane jako dwa wzajemnie uzupełniające się aspekty. K. Krzakiewicz [9] zauważa, że "przy ocenie podmiotu dokonywanej z punktu widzenia skuteczności, pomijane jest w zasadzie zagadnienie generowanych przez ten podmiot kosztów - najważniejsze jest osiągnięcie założonego celu (chyba, że celem działania jest optymalizacja poziomu kosztów)". Z kolei E. Skrzypek [13] słusznie stwierdza, że pojęcie efektywności nie jest jednoznacznie interpretowane zarówno w naukach społecznych, jak i ekonomicznych, a także przez teoretyków oraz praktyków 28 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Zarządzanie kosztami jakości w doskonaleniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej… zarządzania. Autorka wskazuje, że efektywność posiada wymiar ekonomiczny, rynkowy, systemowy, społeczny, kultu... więcej»

Luka jakościowa - determinantem rozwiązywania problemów dotyczących publicznego transportu zbiorowego DOI:10.15199/48.2018.9.6
(Andrzej ŚWIDERSKI, Ewa KAMIŃSKA)

Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 13816:2004 Transport - Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług, przez jakość usług publicznego transportu zbiorowego należy rozumieć "zestaw kryteriów jakości oraz właściwych miar, za które odpowiedzialny pozostaje świadczący usługę deklarujący zgodność z normą". W publikacjach [4,5,6] skoncentrowano się na analizie jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, określając ją jako "stopień zaspokojenia stwierdzonych potrzeb przewozowych mieszkańców miasta mierzony zespołem postulatów przewozowych (cech) zgłaszanych przez pasażerów". Podkreślono jednocześnie znaczenie (dla podnoszenia poziomu jakości życia) jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego jako podsystemu całego systemu logistycznego miast i makroregionów. Odpowiedzialność za kształt spraw organizacyjnych i jakość publicznych przewozów zbiorowych spoczywa na:  samorządach,  organizatorach transportu,  przewoźnikach (najczęściej co najmniej jeden z nich jest agendą lub spółką samorządu lokalnego). W związku z tym świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie jest problemem bardziej złożonym. Osiągnięcie równomiernych korzyści przez wszystkie podmioty wymaga ich ścisłej współpracy, ukierunkowanej na odniesienie długofalowego sukcesu przy jednoczesnym zadowoleniu klientów (głównie pasażerów). Władze samorządowe wraz z organizatorem transportu gwarantują m.in. elementy infrastruktury punktowej (np. przystanki, dworce, zajezdnie) i liniowej czy systemy informacji o oferowanych usługach. Mogą również, dla usprawnienia procesów transportowych, wprowadzać priorytety w ruchu pojazdów. Natomiast od przewoźników oczekuje się poprawy jakości realizacji usług 40 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Luka jakościowa - determinantem rozwiązywania problemów dotyczących publicznego transportu zbiorowego ... więcej»

Normalizacyjne aspekty jakości w transporcie DOI:10.15199/48.2018.9.1
(Andrzej ŚWIDERSKI)

Transport jest istotnym elementem gospodarki i życia społecznego. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, wywołującym potrzebę przemieszczania osób i ładunków, stanowi czynnik intensyfikujący postęp. Ładunek powinien znajdować się tam, gdzie jest potrzebny, we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwej postaci, o właściwej jakości i po właściwych kosztach [4]. O roli transportu we współczesnej gospodarce świadczą statystyki opisujące wielkości wykonywanych przewozów i pracy przewozowej. Usługi transportowe są czynnikiem intensyfikującym postęp i kooperację w obszarze społecznym, przemysłowym i gospodarczym. Ciągły wzrost poziomu technologicznego i produkcji, a tym samym wymiany handlowej, to ewidentny wzrost zapotrzebowania na transport. Jakość procesów transportowych nabrała w ostatnim czasie szczególnego znaczenia. Obejmuje działania niezbędne do dostarczenia klientom dowodów, że ich wymagania (dotyczące głównie czasu, miejsca przewozu, jakości środków transportu i przewożonych ładunków lub osób) są spełnione. Jednym z podstawowych problemów mających wpływ na jakość w tym obszarze jest dostosowanie potencjału przewozowego do realizowanych zadań. Należy przez to rozumieć optymalną liczbę środków transportu (określonego typu), ich ładowność, rodzaj nadwozi, niezawodność i trwałość, jak również sprawnie działający system obsługi technicznej [1]. Jakość jest rozumiana jako "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania" [9]. Odnosząc tę definicję do transportu, należy uwzględnić m.in. takie elementy składowe (wraz z ich charakterystykami), jak:  jakość środków transportu, w tym: ich niezawodność, trwałość, system obsługi technicznej, ergonomia, funkcjonalność, diagnozowalność, ładowność, hałas, wibracje, koszty obsług technicznych, napraw i remontów, zużycie paliwa, bezpieczeństwo itp., 8 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Normalizacyjne aspekty jakośc... więcej»

Doskonalenie jakości usług logistycznych z wykorzystaniem metody Bow-Tie - na przykładzie procesu magazynowania DOI:10.15199/48.2018.9.10
(Joanna JASIŃSKA, Andrzej ŚWIDERSKI)

Wprowadzenie Usługi logistyczne odgrywają bardzo istotną rolę w działalności przedsiębiorstw przemysłowych, w życiu gospodarczym i społecznym. Z istniejących rozwiązań logistycznych korzystają organizacje w każdej gałęzi przemysłu. Firmy, które chcą osiągnąć wysoką pozycję na rynku, muszą spełniać wysokie wymagania swoich klientów. Ich koncepcje działania powinny zapewniać osiągnięcie celów długookresowych i przewagi konkurencyjnej. Właściwie zorganizowany system logistyczny stanowi podstawę konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych. Ocena realizacji świadczonych usług logistycznych dokonywana jest w odniesieniu do wielu kryteriów, m.in. takich jak: niezawodność, trwałość, obsługiwalność, funkcjonalność, ergonomiczność, czas, terminowość, elastyczność, możliwości magazynowe, etykietowanie itp. Celem artykułu jest zatem usystematyzowanie wiedzy na temat doskonalenia jakości w branży usług logistycznych (w tym transportowych), ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy magazynowe, oraz przedstawienie wyników badań własnych (przeprowadzonych w przedsiębiorstwie transportowym) nad wykorzystaniem metody Bow- -Tie w tym obszarze. W artykule wykorzystano metodologię badawczą opartą na dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu. 1. Problemy doskonalenia jakości Działalność związana z doskonaleniem jakości polega na zwiększaniu zdolności przedsiębiorstwa do spełniania wymagań jakościowych. Idea 74 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Doskonalenie jakości usług logistycznych z wykorzystaniem metody Bow-Tie … ciągłego doskonalenia to wykorzystywanie zdobytego doświadczenia do wdrażania nowych, często innowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości. W ramach doskonalenia dąży się do eliminacji wszystkich niezgodności i podjęcia właściwego zakresu działań. Rozwiązywanie problemów jakościowych może obejmować realizację następujących etapów [2]:  iden... więcej»

Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP - propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu DOI:10.15199/48.2018.9.22
(Piotr GRUDOWSKI, Magdalena KAŁUŻNA)

Wprowadzenie Określenie Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) po raz pierwszy pojawiło się w Dyrektywie Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. ZKP została tam zdefiniowana jako stała, wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta. Wszystkie jej elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania. Taki system dokumentowania kontroli produkcji powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić sprawdzenie osiągnięcia wymaganych cech wyrobu oraz efektywność działania systemu kontroli produkcji [5]. Polska, przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku, zobowiązała się do dostosowania swoich przepisów w zakresie normalizacji wyrobów do przepisów i podejścia unijnego. To zobowiązanie dotyczy również rynku wyrobów budowlanych [11]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), zdefiniowało na nowo pojęcie ZKP, które obecnie określane jest jako udokumentowana, stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosownymi, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi [17]. W prawodawstwie polskim ZKP po raz pierwszy określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 157 2018 Wr z e s i e ń budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r. nr 198, poz. 2041) [15]. Jej definicja pokrywała się z podaną w Dyrektywie Rady 89/106/EWG. Natomiast Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości ... więcej»

2018-8

zeszyt-5596-problemy-jakosci-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Znaczenie rozwiązań innowacyjnych w gwarancji producenta - wyniki badań DOI:10.15199/48.2018.8.2
(Krzysztof ZYMONIK)

Producenci coraz częściej posługują się w swoich rynkowych poczynaniach gwarancją jakości na produkty wprowadzane do obrotu. Ten mechanizm rynkowy obecnie staje się ważnym narzędziem reklamacyjnym w walce z konkurencją. Aby temu sprostać, w zapisach gwarancji muszą się pojawiać niestandardowe, innowacyjne rozwiązania, na które nabywcy produktów zwrócą uwagę. Przedsiębiorstwo-gwarant musi jednak wskazać na dodatkowe korzyści, jakie może uzyskać konsument, zakupując i użytkując dany produkt. Gwarancja producenta powinna się bowiem czymś pozytywnym wyróżniać na tle innych propozycji rynkowych, aby mogła być znana szerokiemu gronu nabywców wyrobów. W związku z powyższym zasadniczym celem niniejszego opracowania jest diagnoza zmian zachodzących w przedmiotowym zakresie gwarancji jakości jako narzędzia reklamacji, wskazanie miejsca gwarancji wśród czynników konkurencyjności 6 2018 S i e r p i e ń W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Znaczenie rozwiązań innowacyjnych w gwarancji producenta - wyniki badań i przedstawienie opinii badanych konsumentów na temat innowacyjnych rozwiązań w gwarancji oraz określenie roli tych informacji w doskonaleniu zarządzania jakością. Autor, dążąc do osiągnięcia postawionego celu, posłużył się wybraną literaturą tematyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wynikami własnych badań. W artykule omówiono podejścia do istoty gwarancji, określono jej elementy obligatoryjne i fakultatywne. Na tle gwarancji standardowej zanalizowano pięć wybranych opcji innowacyjnych rozwiązań gwarancyjnych i przedstawiono wyniki autorskich sondażowych badań, będących częścią kompleksowych badań dotyczących instytucji gwarancji. Jako obiekt badań wybrano uczelnię techniczną. Przyjętymi metodami badawczymi były ankieta i wywiady bezpośrednie. Gwarancja standardowa jako dodatkowa ochrona konsumenta Współczesny rynek charakteryzuje się coraz większą złożonością produktów, co wymaga zmian w otoczeniu bliższym i dalszym prz... więcej»

CO NOWEGO W KLUBIE POLSKIE FORUM ISO 9000
Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000."Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj." Henry Ford Minął kolejny rok działalności Klubu Polskie Forum ISO 9000, działalności ukierunkowanej na propagowanie idei jakości. W kwietniu br. odbyło się 28. Walne Zgromadzenie Członków Klubu, tym razem w Katowicach, w Głównym Instytucie Górnictwa - jednym z nielicznych tego typu nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce o międzynarodowej renomie, posiadającym w swych zasobach nie tylko nowoczesną, ale i w większości unikatową aparaturę badawczo-pomiarową, stanowiącą o konkurencyjności Instytutu, w wielu zakresach potwierdzoną udzielonymi akredytacjami labor... więcej»

Z prasy zagranicznej
Przywództwo - krytyczny czynnik sukcesu dla skuteczności wdrożenia metody Lean Six Sigma Alessandro Laureani, Jiju Antony. 2018. "Leadership - a critical success factor for the effective implementation of Lean Six Sigma", Total Quality Management & Business Excellence, 5-6: 502-523."Lean Six Sigma to jedno z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań dotyczących ciągłego doskonalenia: jest to metoda doskonalenia działalności organizacji mająca na celu zwiększenie wartości dla udziałowców (właścicieli) poprzez wprowadzanie udoskonaleń odnoszących się do jakości, szybkości, satysfakcji klientów, a także kosztów. Metoda ta z po... więcej»

Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.8.3
(Anna MAZUR, Agnieszka MISZTAL, Aleksandra SOBAŃSKA, Marianna KOPEĆ, Dominika SZREJTER)

Silnie oddziaływająca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego sprawiła, że model zarządzania uczelnią wyższą powinien opierać się o kompleksową analizę samej organizacji, jak i jej złożonego otoczenia. Silne oddziaływanie marketingowe, głośno artykułowane oczekiwania, innowacje technologiczne, a przede wszystkim umasowienie szkolnictwa wyższego, w zestawieniu z rosnącymi wymaganiami studentów wspieranych ich doświadczeniem zawodowym, wręcz wymuszają na zespole oświaty podejmowanie działań, które podniosą satysfakcję klienta, mając na uwadze jego oczekiwania. "Organizacje przestawiają się z zarządzania relacjami z klientem (CRM) na zarządzanie interesariuszami, obejmujące również klientów, które określone zostało jako nigdy niekończące się zadanie związane z równoważeniem i integracją złożonych relacji i wielu różnorodnych celów" [3]. W organizacji usługowej, jaką stanowi uczelnia wyższa, kwestia zarządzania interesariuszami jest kluczowa ze względu na bezpośredni udział jej podstawowych interesariuszy - klientów i pracowników - w realizowanych przez nią procesach usługowych. Obydwie strony mają zupełnie odmienne cele, których pogodzenie przez organizację jest kluczowe dla jej rozwoju. Niemniej jednak nie zawsze istnieje rozwiązanie gwarantujące satysfakcję obydwu stron, co skutkuje realizacją celu nadrzędnego dla organizacji. Z tego właśnie względu należy starannie dopasowywać działania do wcześniej zidentyfikowanych wymagań interesariuszy - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Poniższy artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego podstawowym celem jest przedstawienie metody identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy 13 2018 S i e r p i e ń wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania działań doskonalących jakość usług świadczonych przez uczelnię wyższą, zapewniając przy tym spełnienie oczekiwań interesariuszy. Identyfikacja interesariuszy W obecnych czasach niezwykle trudno jest osiągnąć sukces w p... więcej»

Problemy z wynagradzaniem za jakość DOI:10.15199/48.2018.8.1
(Marek BUGDOL)

Problem wynagradzania za jakość jest tematem zaniedbanym w większości podręczników z zakresu zarządzania jakością. W przeszłości na ten temat wypowiadali się klasycy TQM. Ich wątpliwości dotyczyły tego, czy można przyznawać premię za wykonywanie pracy zgodnej z wyznaczonymi normami i zasadami. Na przykład E. Deming był przeciwny wynagradzaniu prowizyjnemu. P. Crosby zauważył, że kiedy praca jest niewłaściwie zaprojektowana, to taki system motywacji uczy błędów. Motywację opartą na systemie finansowym odrzucał także K. Ishikawa. Podstawowym celem artykułu jest ustalenie, na ile aktualnie stosowane systemy wynagradzania uwzględniają jakość i jak są one oceniane przez pracowników (np. czy są one źródłem odczuwalnej niesprawiedliwości). Autor dokonał analizy literatury przedmiotu (wykorzystano artykuły opublikowane w bazie EBSCO). Zawarte w opracowaniu informacje dotyczące systemów wynagrodzeń pochodzą z projektu badawczego "Ocena procesów zarządzania w spółce X", wykonanego w marcu i kwietniu 2018 roku. Natomiast opis poszczególnych systemów premiowych powstał na podstawie wywiadów prowadzonych z pracownikami spółek produkcyjnych i usługowych woj. opolskiego (ogółem 25 wywiadów). Wynagradzanie za jakość w świetle literatury Problem wynagradzania za jakość był badany z punktu widzenia: dostosowania celów jakości do zasad oceny i wynagradzania pracowników [6], wynagradzania za jakość w sektorze publicznym [7], pensji specjalistów odpowiedzialnych za jakość w organizacji [1], trudności towarzyszących ustalaniu wynagradzania za jakość w różnych środowiskach [3] [9] [11], ograniczonego wpływu wynagradzania na wyniki ekonomiczne i jakość [2] [5]. Często bardzo optymistycznie przyjmuje się, że należy uzależnić wysokość wynagradzania (głównie premii) od wykonania celów jakości [8]. Evan Invey badał problem wynagradzania pracowników za wyniki pracy w środowisku TQM. Z badań tych wynikało, że:  zasadniczym problemem w wyn... więcej»

2018-7

zeszyt-5568-problemy-jakosci-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Jakość życia pacjentów dializowanych DOI:10.15199/48.2018.7.3
(Paulina PSZCZÓŁKOWSKA, Jakub TUREK)

Wprowadzenie Zapewnienie odpowiedniej jakości życia człowieka jest wyzwaniem zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się przewlekła choroba. Cykl życia pacjenta zostaje podporządkowany systematycznie przyjmowanym lekom, poddawaniu się badaniom, kontrolom i procedurom medycznym. Zmiana sytuacji życiowej, w której choroba i jej leczenie są priorytetem, stanowi dla pacjentów podstawowy problem związany z jakością życia. Chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek, wymagający leczenia nerkozastępczego regularnymi dializami, stanowią tutaj szczególny przykład wpływu schorzenia na jakość życia chorego. Motywacja jest kluczowa dla pacjentów dializowanych, gdyż pomaga ona w większym stopniu podejmować wyzwanie i walczyć o swoje godne życie [18]. Pacjenci potrzebują wsparcia ze strony 22 2018 L i p i e c JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA Jakość życia pacjentów dializowanych bliskich osób - rodziny, przyjaciół, znajomych. Pomoc można również uzyskać od pozarządowych organizacji: fundacji, stowarzyszeń, spotkań z innymi pacjentami dializowanymi. Nad organizacjami czuwa personel medyczny dostarczający niezbędną wiedzę i pomoc (lekarze, pielęgniarki, dietetycy i psychologowie). Problem jakości życia pacjentów dializowanych jest złożony. Pacjenci objęci leczeniem nerkozastępczym napotykają trudności wynikające z samej choroby, jak również jakości kompleksowej obsługi przez placówki medyczne. Problem jakości dotyczy wszystkich: pacjentów, bliskich zaangażowanych w proces leczenia chorego, personel medyczny obsługujący pacjenta, płatnika, czyli NFZ, poszukującego równowagi między kosztem leczenia, finansowaniem a jakością wykonanej procedury. Jakość życia pacjentów dializowanych Problematyką jakości życia zajęła się organizacja WHO, która to zdefiniowała zdrowie jako "stan pełnego psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko braku choroby". Wobec powyższego założenia, ujmując kontekst jakości życia pacjentów, można przyjąć koncepcję... więcej»

Proces ciągłego doskonalenia jakości usług medycznych na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. (Małgorzata Z. Wiśniewska, Aneta Muzolf)
Wprowadzenie W czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz widocznego wzrostu konkurencyjności niezwykle istotne staje się poszukiwanie form doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Wiąże się to nierozerwalnie z koniecznością adekwatnego wprowadzenia kompleksowych zmian organizacyjnych, a niekiedy również restrukturyzacji. Organizacje na całym świecie, w tym podmioty medyczne, swój sukces w tym względzie upatrują w skutecznym i efektywnym zarządzaniu. Trwałym i nieodłącznym elementem owego zarządzania stało się przy tym doskonalenie i towarzyszące mu różne rozwiązania dostosowawcze, ukierunkowane na proces, produkt/usługę, na personel, dla dobra i satysfakcji klienta. Ich wprowadzenie przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń wpisujących się w postulat doskonalenia, na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 1. Doskonałość, doskonalenie i doskonała organizacja medyczna Doskonałość, jak również doskonalenie, to pojęcia, które są bardzo często stosowane w ramach koncepcji zarządzania jakością. Słowo doskonałość wywodzi się od łacińskiego perfectio, natomiast w mowie potocznej termin "doskonały" rozumiany jest jako "mający wiele zalet" lub "bardzo dobry" i pochodzi od łacińskiego słowa excellentia. Doskonałość jest pojęciem złożonym, którego natury należy upatrywać zarówno w filozofii, jak i prakseologii. Dowodem tego są m.in. dzieła Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu czy T. Kotarbińskiego. W tym ostatnim przypadku, jego Traktat o dobrej robocie to nie tylko rozważania o istocie sprawnego i racjonalnego działaniu, ale również punkt wyjścia do działania ze wszech miar doskonałego. Według M. Ćwiklickiego i H. Obory doskonalenie rozumiane jest jako wszechstronne i długofalowe działanie prowadzące do usprawniania procesów rozwiązywania problemów oraz odnowy organizacj... więcej»

VARIA
Recenzja monografii "Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B" autorstwa dr Anny Wronki.Monografia stanowi interesujące studium literaturowo-badawcze z zakresu szeroko rozumianej komunikacji rynkowej podmiotów przemysłowych. Składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdziały 1-3 mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty jest rozdziałem badawczym, natomiast ostatni, piąty, to rozdział aplikacyjno-poznawczy. Analizowana problematyka, związana z rolą certyfikatów (obligatoryjnych i fakultatywnych) w procesie komunikacji przedsiębiorstw, jest relatywnie rzadko opisywana zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych opracowaniach, tj. w monografiach oraz czasopiśmiennictwie naukowym. Z tego też względu wybór zagadnienia uznaję za ambitny, trafny i nade wszystko niezmiernie aktualny. Przedstawione w książce dociekania i wywody naukowe zostały oparte na gruntownych przemyśleniach Autorki, pogłębionych umiejętną, krytyczną analizą specjalistycznej literatury, a także opisami ciekawych studiów przypadków (case studies). Badania jakościowe były prowadzone zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uważam, że struktura pracy jest przemyślana, logiczna i spójna. W rozdziale pierwszym Autorka dokonała systematyki pojęcia jakości, a także - w sposób uporządkowany - zaprezentowała ewolucję podejścia do jakości, począwszy od starożytności po współczesną interpretację. Ponadto w sposób wnikliwy prz... więcej»

Z prasy zagranicznej
Six Sigma w służbie zdrowia: systematyczny przegląd literatury Jiju Antony, Pruksathorn Palsuk, Sandeep Gupta, Deepa Mishra, Paul Barach. 2018. "Six Sigma in healthcare: a systematic review of the literature", International Journal of Quality & Reliability Management, 5:1075-1092.Jakość służby zdrowia jest wciąż daleka od ideału. Sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie polskiej rzeczywistości, gdyż w wielu krajach pomimo wprowadzanych reform oraz licznych projektów doskonalących pacjenci nadal doświadczają nieodpowiedniego traktowania, a ich głosy nie są słyszane przez osoby podejmujące decyzje. Można jednak dostrzec pewien pozytywny trend polegający na coraz większym zainteresowaniu menedżerów z tego sektora rozwiązania... więcej»

Działania doskonalące w procesie zarządzania ryzykiem organizacyjnym DOI:10.15199/48.2018.7.5
(Anna STASIUK-PIEKARSKA)

Zarządzanie ryzykiem jest obecnie obligatoryjne w zakresie wdrożenia standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Jednym z jego elementów są działania doskonalące, mające doprowadzić do poprawy sytuacji określanych jako odstępstwa od przyjętych założeń i ewentualne stanowienie podstaw do kolejnego planowania (wg cyklu PDCA). Organizując proces alokacji zasobów oraz komponując obciążenia, powinno dążyć się do osiągnięcia celów, dla których system produkcyjny został powołany. Ta działalność (organizatorska) związana jest jednak z wieloma czynnikami, które mogą generować powstawanie zakłóceń. W pracy systemu produkcyjnego, chcąc osiągnąć założone efekty końcowe (zrealizować przydzielone zadania), należy przeciwdziałać zakłóceniom lub likwidować ich skutki. W tym celu należy wdrażać działania doskonalące mające eliminować lub minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia bądź zmniejszać dotkliwość i rozmiar jego skutków. Jednakże - dla potrzeb systematyzacji zagadnień ryzyka - zauważono potrzebę wyodrębnienia pojęcia ryzyka organizacyjnego jako specyficznego obszaru warunkującego funkcjonowanie przedsiębiorstwa na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie zarządzania. Doprowadziło to do poszukiwania potencjalnych zakłóceń w działalności systemu produkcyjnego, mogących warunkować powstawanie ryzyka organizacyjnego. Ryzyko i możliwości postępowania z nim Ryzyko - nawet w przypadku, gdy nie jest zauważane - jest obecne w każdej dziedzinie życia jako efekt braku pewności zdarzeń dotyczących przyszłości. W 1974 r. Galbraith sformułował Teorię 33 2018 L i p i e c Przetwarzania Informacji Organizacyjnych (The theory of organizational information processing, TOIP), w ramach której sugeruje się, że podstawowym zadaniem danej organizacji jest przetwarzanie informacji dotyczących niepewności w środowisku oraz podejmowania decyzji i radzenia sobie z nim [18].1 W literaturze ekonomicznej zauważa się dwa podejścia ... więcej»

2018-6

zeszyt-5531-problemy-jakosci-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Definiowanie usług. Analiza cech usług w definicjach literaturowych DOI:10.15199/48.2018.6.1
(Małgorzata LOTKO)

Usługa jest szczególnym rodzajem działalności, polegającym na świadczeniu pracy, w wyniku której nie powstaje nowy produkt (Wolniak, Skotnicka- Zasadzień 2012). Problematyka usług obecna jest w literaturze od lat czterdziestych dwudziestego wieku (Krzyżanowski 1947). Początkowo, zgodnie z definicją słownikową, uznawano, że usługa to pomoc okazana komuś, grzeczność. Jednak wraz z upływem czasu interpretacja tego terminu ewoluowała. Obecnie usługa oznacza czynności niezwiązane z działalnością produkcyjną, zlecone przez klienta (Rogoziński 2003). Współcześnie w literaturze brak jest jednoznacznego określenia pojęcia usługa. Termin ten definiowany jest różnie, w zależności od badacza oraz dziedziny nauki, którą reprezentuje, okresu w rozwoju gospodarki oraz kontekstu, w jakim słowo to jest wykorzystywane. Dotychczasowa analiza sposobów definiowania usług pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków (Lotko 2017):  w literaturze funkcjonują definicje usługa oraz usługi, 5 2018 C z e r w i e c  w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicznych (w tym marketingu) terminy usługa oraz usługi stosowane są zamiennie,  w dokumentach normalizacyjnych do 2015 roku usługa traktowana była jako wyrób niematerialny i obecnie stanowi odrębną kategorię. Klasyfikację dostępnych w piśmiennictwie z dziedziny ekonomii definicji usług przeprowadzili między innymi M. Daszkowska, wyróżniając definicje enumeratywne, negatywne i konstruktywne (Daszkowska 1987), oraz K. Rogoziński, który wskazał definicje analityczne, kontekstowe i kompilacyjne (Rogoziński 2003).... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka nowych informacji dotyczących oceny ryzyka związanego z dostawcami wyrobów obronnych w funkcjonującej już od ponad roku platformie wymiany informacji. Wyniki ocen, jak również możliwość ich wprowadzenia, dostępne są na stronie www.ccj.wat.edu.pl w zakładce współpraca. Dostęp przewidziany jest dla niżej wymienionych stron: - organizacja certyfikowana przez CCJ w zakresie systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem systemowego zastosowania publikacji AQAP, która może dokonać oceny na podstawie wyników audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania i/lub samooceny, - audytorzy CCJ posiadający wiedzę i doświadczenie w k... więcej»

Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw - ujęcie kontekstualne (Anna MARYNIAK)
Wprowadzenie Obecnie kwestie środowiskowe zyskują dużą uwagę ze strony społeczeństwa, przyspieszając rozwój zielonych łańcuchów dostaw w wymiarze operacyjnym i strategicznym. Ujawnianie informacji na temat realizacji wielowymiarowych projektów prośrodowiskowych oraz praktyk realizowanych wspólnie z uczestnikami łańcucha dostaw jest użyteczne ze względu na możliwość poprawy reputacji firmy i jej wyników finansowych, a także ze względu na możliwość nawiązania dialogu z zainteresowanymi stronami w celu poprawy wydajności środowiskowej.1 Zielone zarządzanie łańcuchem dostaw (green supply chain management - GSCM) zostało uznane przez producentów za wykonalną opcję ograniczenia wpływu operacji na środowisko, przy jednoczesnej poprawie ich wydajności operacyjnej [23]. Między innymi Mumtaz i współautorzy [16] wskazują, że wraz z wdrożeniem praktyk GSCM następuje spadek zanieczyszczenia środowiska i kosztów operacyjnych, niemniej 1 W opracowaniu wydajność środowiskowa utożsamiana jest z wynikami prośrodowiskowymi, czyli z tym, co jest w stanie przedsiębiorstwo uzyskać w wyniku wdrażania aktywności prośrodowiskowych (tzn. w wyniku wszelkich działań mających na celu poprawę dobrostanu środowiska). 34 2018 C z e r w i e c W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw - ujęcie kontekstualne nie wpływa to na zwiększenie elastyczności organizacyjnej. Roehrich, Hoejmose i Overland [19] uważają, że podnosząc wydajność GSCM, wrasta udział w rynku, uzyskuje się pozytywne efekty finansowe oraz wrasta pozycja konkurencyjna w procesie wyboru kontrahentów spośród innych potencjalnych uczestników łańcucha dostaw. Z kolei Vanalle i współautorzy [23] doszli do wniosku, że przyjęcie praktyk GSCM jest pozytywnie powiązane z wynikami ekonomicznymi i środowiskowymi. Podobnie twierdzą Choi i Hwang [3]. Fang i Zhang [8] na podstawie obszernego przeglądu literatury przedmiotu stwierdzili, że wewnętrzne i zewnętrzne pra... więcej»

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Jerzy Żuchowski urodził się 10 stycznia 1945 roku w Radomiu w rodzinie inteligenckiej, związanej od pokoleń z przemysłem garbarskim. Studia wyższe odbył w latach 1963-1968 na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów mgr inż. Jerzy Żuchowski podjął pracę w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, a po dwóch latach w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Radomiu jako asystent. Zdobyta akademicka wiedza chemiczna pozwoliła na zintegrowanie zainteresowań Profesora z naukami towaroznawczymi. Wychowanie w rodzinie o tradycjach garbarskich, jak również dobre chemiczne wykształcenie pozwoliło mgr. inż. Jerzemu Żuchowskiemu dość łatwo wkroczyć na towaroznawczą ścieżkę badawczą, związaną z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów przemysłu skórzanego. Badania te zaczął prowadzić w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pod kierunkiem znakomitego towaroznawcy, ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - profesora Mieczysława Mysony. Przygotowując swój warsztat badawczy, Profesor zorganizował od podstaw - w 1972 roku - Laboratorium Technologii i Towaroznawstwa, które stało się zaczynem bazy towaroznawczej w Ośrodku Radomskim, później znanej jako Radomska Szkoła Towaroznawcza. Wraz z rozwojem naukowym Profesora wzrastała pozycja towaroznawstwa w radomskim ośrodku naukowym. Jerzy Żuchowski obronił pracę doktorską w 1975 roku w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakow... więcej»

Jakość marketingu szeptanego uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.6.4
(Aleksander LOTKO, Łukasz WÓJTOWICZ)

Wprowadzenie W warunkach silnej konkurencji w wielu branżach współczesne organizacje stają się "poszukiwaczami klientów" (Lotko 2015). Dlatego lojalność klientów ma szczególną wartość. Badacze identyfikują modele lojalności bazujące na satysfakcji klientów, ich związkach z marką, wizerunkiem organizacji, czynnikami społecznymi i postawami, oceną jakości (Brogan, Smith 2011; Dejnaka 2007; Bolton, Kannan, Bramlett 2000; Wolniak, Skotnicka 2012). Jednocześnie obserwuje się rosnącą niewrażliwość, wręcz odporność konsumentów na tradycyjne narzędzia promocji (Lotko 2013). Jedną z alternatyw, mogącą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jest koncepcja marketingu szeptanego (word-of-mouth marketing - WoMM) (Rosen 2003). Polega on na wykorzystaniu sieci kontaktów międzyludzkich klientów, ich pozycji społecznej i dostępu do mediów, aby nieformalnymi kanałami rozpowszechnić wiarygodną informację o produkcie lub marce. Takie działania: 1. Z jednej strony przyciągają nowych klientów, dla których opinie użytkowników, znajomych, ekspertów są bardziej przekonujące niż tradycyjne instrumenty promocji, np. reklama. 22 2018 C z e r w i e c W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Jakość marketingu szeptanego uczelni wyższej 2. Z drugiej strony powoduje, że wyjątkowo zadowoleni klienci, poza tym, że są lojalni, są także skłonni polecać produkt lub markę kolejnym potencjalnym klientom - swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Jest to zjawisko, kiedy klienci stają się adwokatami, orędownikami, rzecznikami organizacji, produktu czy marki (Christopher, Payne, Ballantyne 1991) i z własnej woli zaczynają rozpowszechniać pozytywne opinie na ich temat. Wymienione działania marketingowe są szczególnie cenne, bo dla potencjalnych klientów są altruistyczne, szczere i pozbawione wyrachowania, charakterystycznego dla wielu tradycyjnych narzędzi promocji. Jest to też kwestia zaufania do źródła i wiarygodności informacji. Obecnie powszechna jes... więcej»

2018-5

zeszyt-5500-problemy-jakosci-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Luka jakościowa jako narzędzie określania preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozów środkami transportu zbiorowego DOI:10.15199/48.2018.5.3
(Leszek BYLINKO)

Transport jest niezbędnym elementem każdej rozwijającej się gospodarki. Usługi transportowe bezpośrednio oddziałują na jakość życia mieszkańców konkretnego obszaru. Popyt na usługi transportowe uwarunkowany jest atrakcyjnością oferty. Zadowolenie klienta jest ściśle związane z jakością dostarczanych usług. Wyprodukowanie usługi, nawet najlepszej z punktu widzenia przedsiębiorstwa, nie gwarantuje jej akceptacji przez nabywców. Ocena dokonywana przez klienta jest ostateczną miarą jakości usługi. Przedsiębiorstwa powinny systematycznie przeprowadzać badanie zadowolenia swoich klientów, co niewątpliwie przyczynia się do wzrostu jakości świadczonych usług, a także wzrostu wartości organizacji. Jakość jako narzędzie skutecznego konkurowania Konkurowanie to działania, za pomocą których uczestnicy rynku dążą do realizacji swych interesów i osiągania zysków. W ich ramach przedstawiają nabywcom korzystniejsze od innych firm oferty bardziej atrakcyjnych towarów i usług, sprzedawanych po dogodniejszych cenach i przy silnie oddziałującej promocji [10]. Sposoby konkurowania za pomocą jakości wynikają z wytycznych kompleksowego zarządzania jakością. TQM cechuje pięć zasad [4]:  zaangażowanie kierownictwa (przywództwo),  koncentracja na klientach i pracownikach,  koncentracja na faktach,  ciągłe doskonalenie (KAIZEN),  powszechne uczestnictwo. Kompleksowe zarządzanie jakością definiuje sposób prowadzenia działalności gospodarczej, której obszar działania stanowią klient i rynek. Kierownictwo powinno określić cele jakości, które mają być jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników w firmie. Zadaniem tych celów jest informowanie pracowników, że dla firmy bardzo ważne jest osiągnięcie zadowolenia zewnętrznych odbiorców. Za celami jakości powinny następować wypełnione treścią plany działania. Jedną z najistotniejszych zasad koncepcji TQM jest kompleksowa orientacja jakościowa na klienta, ukier... więcej»

Identyfikacja przesłanek wdrożenia strategii TQM wśród przedsiębiorstw budowlanych DOI:10.15199/48.2018.5.6
(Andrzej BUSZKO)

Strategia zarządzania jakością (TQM) jest ciągle aktualna i jest przedmiotem wielu badań oraz analiz. Nie jest ona strategią nową, ale ze względu na jej niewątpliwe zalety jest niezmiernie popularna w wielu branżach gospodarki. Taką branżą bez wątpienia jest budownictwo. Literatura przedmiotu dotycząca koncepcji zarządzania jakością jest wyjątkowo bogata. W branży budowlanej zdecydowana większość autorów zajmuje się uwarunkowaniami wdrożenia strategii TQM oraz jej efektami (Giri, 2014, Bakar, et, al., 2011). Podkreśla się zwłaszcza bariery wdrożenia i trudności w prawidłowej jej implementacji (Musleh, 2010). Szereg autorów zaznacza znamienny fakt, że sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętności wdrożenia strategii zarządzania jakością (Rad 2006, Demirbag et al., 2006, Psomaset al., 2010). Cândido oraz Santos zwracają uwagę na konieczność zmian w przedsiębiorstwie, które powinny nastąpić w sytuacji przyjęcia koncepcji zarządzania jakością (2011). Wątek ten jest kontynuowany także przez innych badaczy, m.in. Vukomanovica, Radujkovica i Nahod. Autorzy eksponują poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego w wyniku wdrożenia TQM (Vukomanovic, Radujkovic, Nahod, 2014). Ardit i Gunaydin trafnie stwierdzają, że dzięki TQM w branży budowlanej można znacznie usprawnić procesy zarządcze i realizację prac montażowych (Ardit, Guanaydin, 1997). Podobne wnioski wyciągają ze swoich badań Saunders, Mann i Smith (Saunders, Mann, Smith, 2009). Natomiast relatywnie mało analiz dotyczy przesłanek wdrożenia strategii TQM w kontekście osiągania przewagi konkurencyjnej. Zwłaszcza dotyczy to krajowego rynku budowlanego. W związku z tym pojawia się pewna nisza badawcza, która dotyczy przesłanek wdrożenia koncepcji zarządzania jakością w odniesieniu do osiągania przewagi konkurencyjnej. Należy bowiem mieć na uwadze bardzo dużą konkurencję nie tylko na rynku lokalnym, ale również międzynarodowym. Koncepcja TQM może okazać się niezwyk... więcej»

Centrum Certyfi kacji Jakości - Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W ramach tej informacji chciałbym przedstawić Państwu dwie kwestie dotyczące: rozszerzenia zakresu akredytacji CCJ oraz pierwszych wyników z oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych. Jak Państwo wiecie, w strukturach Wydziału Logistyki WAT znajduje się Centrum Certyfikacji Jakości, które od 1999 r. realizuje procesy certyfikacji różnych systemów zarządzania, wynikających z zakresu akredytacji AC 057 oraz PL-V 0002, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji Wojskowej Akademii Technicznej jako Jednostce Certyfikującej. Do zadań wynikających z tej akredytacji należą, np.: certyfikacja systemów zarządzania jakością i środowiskiem (QMS, AQAP), w tym AQAP na podstawie Statutu Uczelni, co wiąże się z właściwą wiedzą i doświadczeniem personelu zatrudnionego w Centrum. Mając na uwadze wiedzę CCJ w zakresie systemów zarządzania oraz bardzo duży potencjał badawczy i techniczny w całej Uczelni, uznano, że te dwa elementy powinny być ze sobą połączone i odpowiednio wykorzystane w bezpośrednim kontakcie Uczelni z przemysłem. Ze względu na duże doświadczenie w zakresie oceny systemów za... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na lojalność klienta w handlu społecznościowym Chia-Lin Hsu, Mu-Chen Chen, Vikas Kumar. 2018. "How social shopping retains customers? Capturing the essence of website quality and relationship quality", Total Quality Management & Business Excellence, 29: 161-184.Zakupy społecznościowe są stosunkowo nowym, dynamicznie rozwijającym się trendem występującym w ramach e-handlu. Polegają one na połączeniu zakupów z uczestnictwem w różnego rodzaju sieciach społecznościowych. Podmioty umożliwiające dostęp do tego typu handlu przyciągają sprzedawców możliwością zwiększania sprzedaży, klientom zaś oferują możliwość zapoznania się z opiniami ora... więcej»

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Urodził się 4 lutego 1948 roku w Rychwałdku k/Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga w specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel akademicki w nowo organizowanym Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, gdzie awansował kolejno od stanowiska asystenta stażysty do adiunkta włącznie, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Dwunastoletni okres pracy w Politechnice Śląskiej ukształtował początkową, naukową i zawodową sylwetkę profesora Ryszarda Barcika jako nauczyciela akademickiego o bogatym zasobie ugruntowanej wiedzy w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, materiałoznawstwa, technologii metali, krystalografii oraz metodyki badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych badań strukturalnych, metalograficznych, fizycznych i mechanicznych. W okresie tym rozpoczął również działalność naukową i dydaktyczną z elementów wiedzy o przepływach materiałów, które później stały się podstawą działalności naukowej z zakresu zarządzania logistycznego. Profesor Ryszard Barcik wniósł duży wkład pracy przy wdrażaniu nowej tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz w projektowanie stanowisk badawczych. Umiejętnie łączył działalność naukowo- -badawczą i dydaktyczną z rozwijaniem współpracy o charakterze technologicznym i ekspertyzowym z zakładami przemysłow... więcej»

2018-4

zeszyt-5479-problemy-jakosci-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Znaczenie i pomiar nieuprzejmości i mobbingu/bullyingu dla jakości życia w pracy DOI:10.15199/48.2018.4.3
(Dawid SZOSTEK)

Zgodnie z wynikami badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z 2016 roku1, pracownicy zadeklarowali, że: a) w ostatnim miesiącu doświadczyli: przemocy werbalnej (11% badanych), niepożądanego zainteresowania o podłożu seksualnym (2%), grożenia (4%), poniżania (6%), b) w ostatnim roku doświadczyli: przemocy fizycznej (2%), molestowania seksualnego (1%), bullyingu (5%). Nie każde z tych zachowań jest przejawem mobbingu bądź bullyingu w miejscu pracy, ale może 1 Eurofound (2016), Sixth European Working Conditions Survey - Overview report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf (05.09.2017). Badanie zrealizowano wśród 44 tys. pracowników z 35 europejskich krajów, w tym 28 państw UE. być rodzajem nieuprzejmości (ang. workplace incivility), która ma o wiele łagodniejszy charakter. Każde z tych zachowań ma charakter kontrproduktywny (ang. Counterproductive Work Behavior; CWB), co oznacza, że ich "wspólną cechą jest to, że mają charakter dobrowolny (w przeciwieństwie do działań przypadkowych bądź zleconych) i szkodzą lub ich zamiarem jest szkodzenie organizacji bądź jej interesariuszom, jak klienci, współpracownicy i kierownictwo" (Spector et al., 2006, s. 447). Zachowania te wpisują się w kategorię nadużyć wobec innych (ang. abuse against others) spośród 5 różnych kategorii CWB wskazanych przez Spectora et al. (2006, s. 448-450) i są ukierunkowane na osobę (ang. personal-focused, CWB-P) (s. 447). Każde z tych zachowań rzutuje negatywnie na jakość życia pracownika i to nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego, które pozostaje pod dużym wpływem środowiska pracy (Glynn & Wrobel, 2009, s. 309). Stopień tego wpływu jest wyższy 19 2018 K w i e c i e ń w przypadku mobbingu/bullyingu, a więc bardziej poważnych form CWB. Stąd też, dla przeciwdziałania tym zachowaniom, ważne jest zrozumie... więcej»

Ocena realizacji strategii na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego w Polsce (Mira LISIECKABIEŁANOWICZ)
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce wprowadzono liczne, w tym strategiczne, zmiany w systemie ochrony zdrowia. Strategię rozumiemy jako układ nastawczy sfery zarządzania w wybranym obszarze systemu, obejmujący cele, zadania, środki i sposoby ich realizacji. Natomiast system ochrony zdrowia rozumiemy jako całość, na którą składa się zespół ze sobą współdziałających podmiotów (uczestników) prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych - co może mieć wpływ m.in. na jakość życia polskiego społeczeństwa - realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł (Narodowy Fundusz Zdrowia, budżet państwa, budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), prywatny budżet pacjenta). Struktura tego systemu nakreślona jest w aktach prawnych zawierających programy strategiczne. Zadania w tych programach zostały podzielone między Ministerstwo Zdrowia (MZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) [1]. 25 2018 K w i e c i e ń Ocena realizacji strategii ochrony zdrowia psychicznego poprzez programy ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2011-2015 Priorytety zdrowotne określa Minister właściwy ds. zdrowia. Z myślą o pacjentach z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2015 opracowany został pakiet przepisów prawa, a w nim priorytety, cele i zadania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Głównym jego przesłaniem była promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych, a więc zapewnienie osobom z zaburzeniami tego typu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W przywołanym Programie założono odejście od dominującego dotychczas izolacyjnego modelu postępowania ... więcej»

Aktywność prosumpcyjna nabywców finalnych w kontekście ich postaw życiowych DOI:10.15199/48.2018.4.2
(Agnieszka Izabela BARUK)

Współczesny człowiek odgrywa jednocześnie wiele ról, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Każda z nich wymaga podejmowania określonej aktywności, której skutki są mniej lub bardziej odczuwalne dla danej osoby oraz dla innych podmiotów. Rolą nabierającą coraz większego znaczenia jest rola uczestnika rynku. Część autorów zalicza ją do ról społecznych, uważając wręcz, że staje się ona rolą kluczową w porównaniu z innymi rolami [10]. Można ją odgrywać w tradycyjny (jako tzw.bierny nabywca) lub nowoczesny sposób (jako tzw. aktywny nabywca). W literaturze przedmiotu pojęcie aktywny nabywca przez część badaczy jest utożsamiane z prosumentem, inni natomiast autorzy stosują je w odniesieniu do nabywcy dokonującego zakupów w bardziej świadomy sposób niż nabywca tradycyjny [9], przy czym nadal główną domeną jego aktywności jest jednak nabywanie produktów, a więc zachowania zakupowe. W niniejszym artykule przyjęto pierwsze z wymienionych podejść, zgodnie z którym nabywca aktywny jest synonimem prosumenta. Aktywny nabywca jest uczestnikiem rynku wyraźnie zaangażowanym w jego funkcjonowanie, podejmującym różnorodne działania wraz z innymi podmiotami (nabywcami w ramach tzw. prosumpcji internabywczej lub/i oferentami), dążącym do aktywnego kształtowania otaczającego go świata zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, uwzględniającym niejednokrotnie potrzeby innych osób lub całych zbiorowości. Prowadzi to do wieloaspektowej poprawy poziomu jakości, w tym jakości produktów (dzięki ich współtworzeniu z oferentami), jakości wzajemnych relacji z oferentami i z innymi nabywcami, czy też jakości życia całej społeczności, w jakiej funkcjonują aktywni nabywcy. Jak słusznie zauważają D. Roberts, M. Hughes oraz K. Kertbo [15], powodem włączenia się w proces prosumpcyjnego współdziałania może być wręcz wyłącznie czysto altruistyczne dążenie do ulepszania świata, w tym także do poprawy jakości rządzących nim reguł. Zakres aktywności prosumenta... więcej»

Z prasy zagranicznej
Wpływ zarządzania jakością na innowacje ekologiczne Dayuan Li, Yini Zhao, Lu Zhang, Xiaohong Chen, Cuicui Cao. 2017. "Impact of quality management on green innovation", Journal of Cleaner Production, 170: 426-470.Zarówno jakość produktów, jak i jakość środowiska to czynniki mające bezpośredni wpływ na warunki życia ludzi. Podczas gdy rozwój świadomości dotyczącej zarządzania jakością produktów jest konsekwencją pojawienia się na rynku wysokiej jakości produktów pochodzących z Japonii, to zwrócenie uwagi na kwestie środowiskowe jest pochodną narastających w skali globalnej problemów środowiskowych. Chiny jako największa obecnie rozwijająca... więcej»

VARIA
ZŁOTY INŻYNIER 2017 28 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIV Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera. "Złoty Inżynier" to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tytuły przyznawane są w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menedżer, ekologia, nauka i jakość. Także w kategorii Młody Inżynier. Organizatorem plebiscytu "Złoty Inżynier" jest redakcja dwutygodnika "Przegląd Techniczny" oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Patronem medialnym XXIV Plebiscytu "Złoty Inżynier" jest Polskie Radio S.A. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczali 26 laureatom wspólnie: Andrzeja Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Michał Kleiber - Ambasador Komisji Europejskiej oraz Ewa Mańkiewicz- -Cudny - redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT. LAUREACI XXIV PLEBISCYTU ZŁOTY INŻYNIER Diamentowy Inżynier 2017 Inż. Antoni Greń - dyrektor Zakładu w Tychach. Członek Zarządu Fiat - Chrysler Automobiles Poland w Bielsku Białej Sp. z o. o. Złoci Inżynierowie 2017 Inż. Ryszard Czupryński - właściciel firm AGRO-Visbek Sp. z o.o. i IRC. Kategoria menedżer Mgr inż. Tadeusz Franaszek - prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników, organizator Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie. Kategoria "Działacz FSNT-NOT" Mgr inż. Stanisław Jurczyński - prezes zarządu INTROL ENERGOMONTAŻ SA w Chorzowie. Kategoria "Ekologia" Mgr inż. Jerzy Pawlikowski - właściciel Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji INWET SA w Chorzowie. Kategoria "Innowacje" Inż. Ewa Rabuszko - dyrektor Zakładu Usług Antykorozyjnych KOREKO. Kategoria "High-tech" Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - prorektor Politec... więcej»

2018-3

zeszyt-5447-problemy-jakosci-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Jakość usług oraz konkurencyjność na globalnym rynku Wenbin Sun, Jing Pang. 2017. "Service quality and global competitiveness: evidence from global service firms", Journal of Service Theory and Practice, 27(6): 1058-1080.W czasopiśmie "Journal of Service Theory and Practice" został opublikowany artykuł analizujący zależności występujące pomiędzy jakością usług oraz konkurencyjnością. Jego autorzy, tj. Wenbin Sun z USA oraz Jing Pang z Chin, zauważyli, że pomimo tego, iż do tej pory przeprowadzono już wiele badań wykazujących istnienie silnych relacji pomiędzy jakością i konkurencyjnością, to bardzo mało uwagi poświęcono specyfice firm działających na rynku globalnym. Aby wypełnić tę lukę informacyjną, autorzy... więcej»

Ocena monografii pt. "Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia" Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017 r.
Na rynku wydawniczym pojawiła się interesująca publikacja pt. Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia autorstwa prof. dr hab. Krystyny Lisieckiej, dr Ewy Czyż-Gwiazdy i dr Miry Lisieckiej-Biełanowicz. Problematyka, którą podejmują Autorki, dotyczy ważnego i aktualnego tematu zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki - zarządzania oraz jego doskonalenia w oparciu o kryterium jakości w organizacjach świadczących usługi zdrowotne. Monografia została podzielona na cztery rozdziały - części, wzajemnie się uzupełniające, w których zawarto nie tylko rozważania teoretyczne dające bogate tło dla ukazania problemów badawczych, ale przede wszystkim trafne i logiczne wnioski poparte gruntownymi badaniami. Stanowią one wartość dodaną w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Problematyka poruszana przez Autorki, co należy wyraźnie podkreślić, nie jest łatwa. Wynika to ze specyfiki ochrony zdrowia, która charakteryzuje się dużą zmiennością. Ponadto w tym systemie różnorodne organizacje ochrony zdrowia (podmioty publiczne i niepubliczne) posiadają inną stru... więcej»

Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht DOI:10.15199/48.2018.3.3
(Anna DEMBICKA, Katarzyna Anna MOŁAS, Paweł SZALEWSKI)

Wprowadzenie - nowatorskie podejście do zarządzania jakością Współcześnie, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa rezygnują z czysto systemowego ujęcia w zarządzaniu firmą na rzecz podejścia procesowego, co znalazło swój wyraz w najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015, kładącej większy nacisk na kompleksowe opisanie procesów organizacji [12]. Ma to na celu wygenerowanie większej spójności w obsłudze, monitorowaniu i udoskonalaniu procesów. Przedmiotem analizy artykułu uczyniono polski przemysł stoczniowy w obszarze produkcji jachtów. Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Philip Scott uważa, że jeśli chodzi o produkcję jachtów i żaglówek do 10 metrów, Polska jest numerem dwa na świecie po USA. Ponadto, chociaż wartość eksportu polskich jachtów stanowi jedynie 0,15 proc. wartości całego eksportu Polski, jest to jeden z nielicznych polskich przemysłów dóbr luksusowych [8]. Jednym z polskich producentów jachtów o zasięgu światowym jest Ostróda Yacht. Stocznia 19 2018 M a r z e c Ostróda Yacht zaczęła wprowadzać podejście procesowe w 2000 r. poprzez wdrożenie systemu ISO 9001:2000, następnie w 2011 r. zostały zaimplementowane inne narzędzia zarządzania jakością: CAP, 5S i elementy Lean Production. W 2015 r. na system składały się już: ISO 9001:2015, ISO 14001, CAP, 5S, elementy Lean Production oraz Kaizen. Niniejszy artykuł opisuje zakończoną sukcesem implementację narzędzi Lean Production w Stoczni Ostróda Yacht, potwierdzając tym samym fakt konieczności dostosowania narzędzi pracy do mentalności i kultury danego regionu i kraju. System zarządzania procesami Lean Production znany jest na świecie od początku lat 90. Mimo upływu wielu lat jego pełne wdrożenie i dostosowanie do polskich uwarunkowań społeczno-kulturowych stanowi nadal nie lada wyzwanie [11]. Im bardziej system pracy określonej organizacji zbliżony jest do filozofii produkcji panującej w kraju prekursorów systemu, tym bard... więcej»

Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych (Joanna BRZESKA)
Jakość materiału polimerowego zależy od warunków prowadzenia syntezy - od czystości i stechiometrycznej ilości substratów wyjściowych, odpowiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnienia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzących do całkowitego przereagowania grup funkcyjnych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej masie cząsteczkowej i właściwościach odpowiednich dla założonego zastosowania. Mówiąc "poliuretany", należy pamiętać, że to polimery zawierające w swojej budowie praktycznie nieograniczony rodzaj wiązań i struktur. Podstawową częścią wszystkich poliuretanów jest powtarzające się ugrupowanie uretanowe (-NHCOO-) w łańcuchu głównym polimeru. Ugrupowania uretanowe są zwykle tworzone w wyniku reakcji bardzo reaktywnych grup izocyjanianowych izocyjanianów (R-(N=C=O)m), z grupami hydroksylowymi oligomeroli (R(OH)n) (tworzącymi segmenty giętkie) lub małocząsteczkowych dioli (HO-R-OH). Segmenty sztywne poliuretanów powstają w wyniku reakcji izocyjanianów z małocząsteczkowymi diolami. Reakcja izocyjanianów z wodą prowadzi do powstania pianek. Na właściwości poliuretanów wpływa się zarówno dobierając substraty wyjściowe, jak i operując ich wzajemnymi stosunkami molowymi. Zachowanie odpowiednich proporcji w ilości segmentów sztywnych i giętkich, budujących poliuretany, pozwala na uporządkowanie segmentów, co prowadzić może do separacji fazowej. Wpływa to w istotnym stopniu na właściwości fizykochemiczne materiałów poliuretanowych. W związku z dostępnością szerokiego wachlarza substratów, z których otrzymać można poliuretany, stanowią one bardzo dużą i zróżnicowaną grupę polimerów. Poliuretany to, m.in. elastomery i termoplasty, pianki i jonomery w wodnych dyspersjach. Tak duża różnorodność materiałów poliuretanowych umożliwiła ich szerokie zastosowanie w budownictwie, opakowalnictwie, inżynierii, przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, tekstylnym i medycznym. Każda z tych dziedzin wymaga innych właściwości m... więcej»

Czystsza produkcja determinantą sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw DOI:10.15199/48.2018.3.2
(Joanna ROSAK-SZYROCKA)

"Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje". R. Ingersoll Wprowadzenie We współczesnym świecie, w którym bardzo dużo mówi się o konkurencji, problem jakości stał się jednym z najważniejszych zagadnień. Nowoczesna organizacja, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, powinna stawiać na jakość, gdyż to jakość staje się podstawą skutecznego prowadzenia działalności i jest nie tylko czynnikiem sukcesu rynkowego, ale też wyznacznikiem jej kultury (Skrzypek E.). Jak zauważa M. Stankiewicz, w dobie globalizacji konkurencyjność staje się imperatywem kategorycznym istnienia przedsiębiorstw. Ważną pozycję wśród uwarunkowań zewnętrznych wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw zajmują czynniki ekologiczne. W Polsce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów (z czego 7% stanowiły odpady komunalne). Ilość wytworzonych w Polsce odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton. Głównym źródłem odpadów w 2014 r. było górnictwo i wydobywanie (ok. 53% ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (22%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (17%) (www. stat.gov.pl). Ekologiczne efekty zewnętrzne występują wówczas, gdy decyzje gospodarcze podejmowane przez jeden lub więcej podmiotów powodują takie zmiany w środowiskowych warunkach gospodarowania, które bezpośrednio - negatywnie (koszty) lub pozytywnie (korzyści) - oddziałują na możliwości produkcyjne bądź konsumpcyjne innych podmiotów (Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z). W konsekwencji tego wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstw, które w procesie wytwarzania wykorzystują technologie o charakterze proekologicznym oraz oferują wyroby spełniające normy ekologiczne (Adamkiewicz-Drwiłło H. G.). Inwestycje związane z ochroną środowiska mogą mieć charakter inwestycji tzw. "końca rury" bądź zintegrowanych. Specyfiką inwestycji "końca rury" jest redukcja lub neutralizac... więcej»

2018-2

zeszyt-5411-problemy-jakosci-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Podstawowe pojęcia kwalitologii DOI:10.15199/48.2018.2.1
(Marcin NOWAK, Rafał MIERZWIAK)

Wprowadzenie W literaturze kwalitologicznej można spotkać się zasadniczo z trzema sposobami rozumienia kategorii jakości. Po pierwsze, jakości jako pewnego zespołu cech (stanów cech) charakteryzujących dany przedmiot i umożliwiających orzekanie o tym, że przedmiot jest taki a taki, a nie inny. Po drugie, jakości jako stopnia, w jakim dany przedmiot spełnia określone wymagania. Po trzecie, jakości jako zespołu cech danego przedmiotu, spełniających określone wymagania [7, s. 45]. W niniejszym opracowaniu przedmiot rozważań stanowić będzie wyłącznie pierwsze z wymienionych, a więc deskryptywne rozumienie jakości, wywodzące się od Arystotelesa. Podobne rozumienie kategorii jakości można odnaleźć w opracowaniach T. Borysa [4,5] oraz W. Mantury [7]. Nawet w obrębie wskazanego rozumienia kategorii jakości pojawia się szereg niezgodności na poziomie fundamentalnym. Najważniejsze ogólne kwestie problemowe rozstrzygać można na dwóch powiązanych ze sobą poziomach: - na poziomie ontologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istnienia (egzystencji), - na poziomie epistemologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istoty (esencji). Do najważniejszych szczegółowych kwestii problemowych zaliczyć można: 1. Status ontologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest na wielu polach, przykładowo: realizm-antyrealizm, materializm-idealizm, reizm-fenomenalizm, monizm-dualizm. 2. Status epistemologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest również na wielu polach, przykładowo: natywizm-krytycyzm, racjonalizm-sensualizm, obiektywizm-subiektywizm, poznanie rzeczywistości a poznanie języka rzeczywistość opisującego, możliwość poznania istoty rzeczy. Wskazane kategorie niezgodności w założeniach filozoficznych współczesnej kwalitologii skutkują pojawieniem się m.in. następujących pytań: 3 2018 Lu t y 1. Czy cecha jest przymiotem obiektów jednostkowych, klasy obiektów, c... więcej»

VARIA
Konferencja TOP automotive 2017 za nami! Tegoroczna Konferencja TOP automotive, jak w latach ubiegłych, przyciągnęła rzeszę osób związanych z jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Wydarzenie było tym ciekawsze, bo połączone z jubileuszem dziesięciolecia organizatora - Team Prevent Poland. Rok 2016 przyniósł tak wiele zmian w wymaganiach motoryzacyjnych, iż do dnia dzisiejszego pozostaje wiele pytań w kwestii chociażby wymagań IATF 16949. Eksperci z ramienia IATF, VDA QMC oraz Team Prevent próbowali odpowiedzieć na nie, posiłkując się nowo wydanymi i przetłumaczonymi na język polski Zatwierdzonymi Interpretacjami (SI’s) do standardu oraz Czę... więcej»

Rola i znaczenie kontekstu organizacji w systemie zarządzania jakością zgodnym z najnowszymi standardami ISO i NATO DOI:10.15199/48.2018.2.5
(Witold POKORA, Marek GRĘZICKI)

Wprowadzenie Początkowym celem istnienia NATO, powstałego w dniu 24 sierpnia 1949 r., była obrona militarna przed atakiem ze strony Układu Warszawskiego. Współczesna koncepcja strategiczna NATO zakłada utrzymanie wystarczających sił zdolnych do odstraszania ewentualnych agresorów i prowadzenie działań zapobiegających ewentualnym konfliktom [4]. NATO, jako organizacja o charakterze obronnym, wykorzystuje jako narzędzia sprzęt wojskowy (zwany dalej SpW), czyli specjalnie zaprojektowane wyroby na potrzeby obronności bez względu na stopień ich przetworzenia. SpW jest wytwarzany w skomplikowanych procesach produkcyjnych poprzedzonych długotrwałymi fazami analitycznymi. Bezpieczeństwo SpW jest kształtowane podczas wytwarzania w systemie organizacyjnym wytwórcy, który odpowiada za jakość. Celem tego systemu jest zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby obronne dla życia i zdrowia użytkowników [56]. Bezpieczeństwo wyrobów obronnych jest gwarantowane powtarzalnością działań w skomplikowanych procesach wytwórczych, dla których wymagania stanowią przepisy prawa. Powtarzalna jakość wyprodukowanych wyrobów jest gwarantowana poprzez zastosowanie normy PN-EN ISO 9001:2015 [17] oraz publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110:2016 [1]. Zastosowanie tych norm w procesach wytwarzania wyrobów obronnych jest zagwarantowane przepisami wynikającymi z ustawy [44]. W najnowszym wydaniu normy Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna dostosowała wymagania do potrzeb organizacji usługowej. Wprowadzenie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem w wielu aspektach działalności biznesowej, między innymi w realizacji strategii, relacjach rynkowych, zarządzaniu procesami, technologią i współpracy z dostawcami w aspekcie wymagań formalno prawnym. Odniesienie ryzyka organizacji do jej kontekstu stanowi klucz dla zrozumienia przełomowych zmian w nowej edycji normy [32]. Stanowi to główny problem badawczy poruszany w nini... więcej»

Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych DOI:10.15199/48.2018.2.2
(Janusz ZĄBEK, Renata ZĄBEK)

Wprowadzenie Zachodzące w Europie procesy integracyjne i globalizacja implikują potrzeby w zakresie znajomości języków obcych. Poza obszarami polityczno- -gospodarczymi potrzeby te mają duże znaczenie na poziomie społeczeństw, gdzie znajomość języków obcych stanowi brzegowy warunek przyjaźni, poznawania innych kultur oraz świadomego rozumienia racji innych ludzi. To oznacza, że jakkolwiek pomiędzy członkami Unii Europejskiej od kilku lat istnieje porozumienie w sprawie wczesnego nauczania co najmniej dwóch języków obcych [4], to jednak względy społeczne są istotnym czynnikiem determinującym potrzebę nauczania języków obcych od najwcześniejszych lat1. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że względy organizacyjne, ekonomiczne oraz polityczne to zwykle źródła problemów w nauczaniu języka obcego w pierwszych latach edukacji szkolnej2 [11]. Problematyka związana z nauczaniem języków obcych dzieci zarówno 1 Autorzy świadomie w swojej pracy zwracają uwagę na użyteczność znajomości języków obcych. Jakkolwiek nie wszyscy ludzie posiadają uzdolnienia w zakresie nauki języków obcych to jednak w epoce komunikowania się za pomocą środków technicznych nieograniczonych granicami państw, większość ludzi zetknie się wcześniej czy później z potrzebą porozumiewania się z zastosowaniem nie ojczystego języka. 2 Przykładem kraju, w którym występują liczne bariery we wdrażaniu tej filozofii jest Szwecja, mimo tego że od wielu lat w tym kraju silnie promowany jest plurilingwalizm. 10 2018 Lu t y KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych w Polsce, jak i innych krajach Europy jest przedmiotem badań od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia [18]. W Polsce w dużej mierze dotyczy ona warunków nauczania języków obcych w przedszkolu i w niższych klasach szkoły podstawowej oraz oznaczania uniwersalnych determinant wpływających na jakość usług edukacyjnych... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstwa Evangelos Psomas, Dimitrios Kafetzopoulos, Katerina Gotzamani. 2018. "Determinants of company innovation and market performance", The TQM Journal, 30(1): 54-73.W wielu publikacjach naukowych dotyczących zarządzania podkreśla się bardzo duże znaczenie innowacyjności. Aby sprostać wymaganiom rynku i zapewnić sobie konkurencyjną pozycję, przedsiębiorstwa powinny przyjmować wprowadzanie innowacji za jeden ze swoich celów strategicznych. Innowacje te nie mogą ograniczać się jedynie do wytwarzanych produktów, ale powinny one dotyczyć również realizowanych w organizacji procesów. Główna odpowiedzialność z... więcej»

2018-1

zeszyt-5386-problemy-jakosci-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2018.1.2
(Damian OSTROWSKI, Agnieszka PIASECKA-GŁUSZAK)

W czasach wysokiej konkurencji klient nie chce ponosić kosztów za złą organizację pracy przedsiębiorcy, nadmierną jego rozrzutność i brak kontroli nad wykonywanymi czynnościami. Klient chce zapłacić tylko za wymaganą przez niego ilość bardzo dobrego jakościowo wyrobu gotowego, a nie za straty zwiększające koszty i czas, niedodające wartości z punktu widzenia klienta. Marnotrawstwa w przypadku firmy produkcyjnej mogą pojawić się na każdym etapie - od momentu pozyskania surowców, materiałów, poprzez proces produkcyjny, a kończąc na dostarczeniu klientowi odpowiedniego produktu. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymaganiom odbiorców i zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, zmniejszają koszty - zaczynają zauważać, identyfikować, ograniczać, czy wręcz eliminować pojawiające się marnotrawstwa w procesach. Aby jednak tak się stało, istotne było i jest to, aby zatrudnieni pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejących strat, umieli rozpoznać straty występujące na ich stanowiskach pracy. Tylko wówczas procesy będą przebiegały sprawnie i efektywnie ekonomicznie, a przedsiębiorstwo będzie mogło sprostać wymaganiom płynącym z rynku i zaoferować jak najlepszej jakości produkty. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kluczowych typów marnotrawstwa w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym wśród pracowników produkcyjnych różnych działów. Praca ma pokazać i udowodnić jednocześnie, że straty mogą pojawić się wszędzie, a zatrudnieni, widząc w swoich wykonywanych czynnościach straty, nie boją się ich wskazać. Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia wybrane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych autorów literatury przedmiotu, zaś druga część prezentuje wyniki badań ankietowych na temat typów marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskazanych bezpośrednio przez pracowników związanych z produkcją. Wybrane klasyfikacje źródeł marnotrawstwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym Według definicji marno... więcej»

Jakość usług w transporcie lotniczym - rozważania teoretyczne DOI:10.15199/48.2018.1.4
(Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK)

Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jako organizacji dostarczających usługi bądź wyroby o wysokiej jakości, to znaczy w jak największym stopniu zaspokajających potrzeby oraz spełniających oczekiwania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych klientów. Dzisiejszy konsument nie powinien już bowiem dokonywać wyboru pomiędzy jakością a ceną, a przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze, iż konkurencja jakościowa jest nie tylko głównym czynnikiem osiągania zysku, ale niejednokrotnie również warunkiem utrzymania swojej pozycji rynkowej [Dudziak, Stoma 2016]. Powyższe zasady dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw branży usługowej, gdyż to one powinny kłaść silny nacisk na utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczenia usług, co w konsekwencji spowoduje wzrost satysfakcji i lojalności klientów, a finalnie - wzrost sprzedaży i osiąganych zysków. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego na całym świecie (m.in. poprzez powstawanie nowych portów lotniczych i pojawianie się nowych przewoźników, w tym niskokosztowych, tzw. LCC - low cost carrier) spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi lotnicze, a w konsekwencji na bardziej efektywne procesy obsługi pasażerów, samolotu oraz bagażu, warunkujące zadowolenie klienta. Ono z kolei jest jednym z ważniejszych czynników determinujących sukces w działalności usługowej, w tym także w branży lotniczej. Satysfakcja klientów wynika bowiem z indywidualnej percepcji poziomu wykonania usługi w stosunku do oczekiwań. Klienci mają zasadniczo różne oczekiwania; stąd też wszystkie linie i porty lotnicze, rozumiejąc konieczność zaspokajania potrzeb klientów, starają się funkcjonować w taki sposób, aby dostarczyć pożądaną jakość oraz maksymalizować ich zadowolenie [Sultan, Simpson 2000;Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jak... więcej»

Centrum Certyfikacji Jakości (Witold Pokora)
Rok 2018 jest dla Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej rokiem szczególnym. Dziewiętnaście lat temu uruchomione zostały działania dotyczące uzyskania akredytacji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością w wielu obszarach działalności gospodarczej związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Przypomnę, że w tym samym czasie Polska przygotowywała się do wstąpienia do NATO. Potwierdzenie kompetencji w formie akredytacji AC-057 dla resoru obrony narodowej w zakresie certyfikacji wydane zostało w styczniu 1999 r., a w marcu Polska uzyskała akces do NATO. Po prawie 20 latach nasz kontekst dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa się nie zmienił i wynika ze statutowej działalności Wojskowej Akademii Technicznej i nadzorowania jej działalności przez Ministra Obrony Narodowej. Na płaszczyźnie obronności i bezpieczeństwa państwa certyfikacja ma różne znaczenie, szczególnie dla firm działających w gospodarce wolnorynkowej oraz dla zamawiających z MON i ich przedstawicieli. Przez wszystkie te lata utwierdziliśmy się w przekonaniu, że obronność i bezpieczeństwo państwa obejmuje bardzo dużo podmiotów funkcjonujących w gospodarce wolnorynkowej, które często dostarczają swoje wyroby również dla potrzeb "cywilnych", jak i związanych z szeroko rozumianym sektorem wojskowym. Dotyczy to przede wszystkim dos... więcej»

Jakość informacji w konfliktach militarnych DOI:10.15199/48.2018.1.1
(Marek WRZOSEK)

Wprowadzenie Na podstawie wniosków z analizy literatury można postawić tezę, że istnieją dwie zasadnicze koncepcje postrzegania jakości informacji - ilościowa i jakościowa. W artykule rozpatruje się informację w ujęciu jakościowym, czyli w sytuacji, gdzie brany jest pod uwagę użytkownik (odbiorca np.: dowódca, sztab), który wykorzystuje otrzymane informacje podczas konfliktu militarnego. Definiowanie jakości informacji w konfliktach militarnych i wymogi w tym zakresie zmieniają się wraz z rozwojem techniczno-organizacyjnym sił zbrojnych. Armia, podobnie jak funkcjonujące systemy społeczno- gospodarcze, przechodzi metamorfozę w aspekcie poprawy jakości działania. W organizacjach przekłada się to na realizowane strategie obejmujące ich funkcjonowanie, natomiast w siłach zbrojnych powstają nowe doktryny i założenia strategiczno-operacyjne opisujące użycie formacji wojskowych w konfliktach zbrojnych. W procesach biznesowych jakość jest postrzegana jako zdolność do użycia lub zastosowania, która zapewnia spełnienie przez produkt lub usługę pokładanych celów. W kontekście działań militarnych prowadzonych przez siły zbrojne zdolność systemów walki będzie zapewniała realizację zakładanych celów. Natomiast zdolność systemów walki jest warunkowana odpowiedniej jakości informacją. Pozostając w sferze jakości w gospodarce - w powszechnym rozumieniu jakość to zgodność z określonymi wymogami. Istotny problem stanowi zatem wskazanie "wymogów" jakości. W zasadzie można stwierdzić, że nie ma jednolitej specyfikacji wymogów "jakości", bowiem szeroki zakres procesów gospodarczych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych utrudnia standaryzację. W tej sytuacji niemal każda branża ustanawia indywidualne, dostosowane do potrzeb kryteria (wymogi) jakości. Zatem w ujęciu ekonomicznym jakość jest stopniem zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei są opisane wymogami (np.: cena, potrzeba, rozmiar, ilość). 3 2018 S t y c z e... więcej»

Z prasy zagranicznej
Norma ISO 9001:2015 w ocenie auditorów - wyniki międzynarodowych badań Luis Fonseca, Pedro Domingues, "The results are in". 2017. Quality Progress, 10: 26 - 33.Ponad 2 lata upłynęły już od opublikowania przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną aktualnej wersji normy ISO 9001. Coraz więcej organizacji otrzymuje certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania jakością z zawartymi w niej wymaganiami. Gromadzone są doświadczenia i wypracowywane są dobre praktyki związane z funkcjonowaniem tych systemów. Pojawiają się też pierwsze badania mające na celu ocenę skuteczności nowych rozwiązań. Wyniki jednego z takich badań opubliko... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577