• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2017-9

zeszyt-5277-problemy-jakosci-2017-9.html

 
W numerze m.in.:
Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych DOI:10.15199/48.2017.9.2
(Aleksandra KOWALSKA)

Wprowadzenie Pojęcie autentyczności żywności kojarzone jest często w literaturze z żywnością, która nie jest zafałszowana. Tymczasem, w Polsce wraz z pojawieniem się gospodarki rynkowej i dynamicznie rosnącą konkurencją na rynku artykułów spożywczych, wartością stała się autentyczność towarów, coraz częściej traktowana w kategoriach źródła przewagi konkurencyjnej [19]. Autentyczność produktu spożywczego w kontekście nazwy, marki, miejsca pochodzenia, rodzaju, składu, sposobu przetworzenia czy wykorzystanej technologii produkcji może wpłynąć na sposób postrzegania przez konsumenta producenta i produktu. Prawdopodobnie wpłynie na wizerunek producenta, postrzeganie marki i ocenę jakości produktu przez konsumenta. Autentyczność to główny atrybut żywności tradycyjnej i regionalnej, która ma niemałe znaczenie dla rozwoju wielu regionów Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza obszarów wiejskich, również polskich [20, 34]. Powstaje pytanie, jak konsumenci postrzegają zagadnienie autentyczności żywności, czy kierują się tą cechą produktów spożywczych, podejmując decyzje zakupowe. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wyników badań własnych w zakresie wiedzy i postawy konsumentów wobec żywności autentycznej na tle teoretycznych rozważań na temat zagadnienia autentyczności żywności prowadzonych z ekonomicznego punktu widzenia. Do realizacji postawionego celu wykorzystano dwie metody badawcze: krytyczny przegląd literatury i badanie ankietowe, które stanowi wstęp do szerszych badań empirycznych dotyczących fałszowania i autentyczności żywności zaplanowanych wzdłuż całego łańcucha dostaw. Zagadnienie autentyczności żywności w literaturze W słowniku W. Kopalińskiego znajdujemy, iż pojęcie "autentyczność" pochodzi z greckiego authentikós, co tłumaczymy jako gwarantowany (od authénte's - sprawca lub morderca) i oznacza "prawdziwy, rzeczywisty, oryginalny, niepodrobiony, wiarygodny" [8]. Autentyczność żywności (food authenti... więcej»

Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne DOI:10.15199/48.2017.9.1
(Monika ŻUCHOWSKA-GRZYWACZ)

Wprowadzenie W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2017 roku zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, polscy przedsiębiorcy mają możliwość znakowania swoich produktów oznaczeniem "Produkt polski" [7]. Przepisy te wprowadziły jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania takiego oznaczenia [17]. Wobec wielości obecnie funkcjonujących oznaczeń podjęta przez ustawodawcę próba ujednolicenia przepisów w tym zakresie wydaję się w pełni uzasadniona. Wprowadzone rozwiązania budzą jednak wątpliwości natury prawnej. Wymagają uzupełnienia, 28 2017 Wr z e s i e ń ASPEKTY PRAWNE Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne aby sprawniej i pełniej realizować założenia promocji polskich produktów - a przede wszystkim - aby krajowy producent nie był zagrożony ponoszeniem negatywnych konsekwencji z tytułu umieszczenia tego oznakowania na swoim towarze. Zasadne wydaje się również wskazanie na wdrożenie podejścia jakościowego do wprowadzonego oznaczenia. Konsument porównuje produkt z innymi, konkurencyjnymi produktami dostępnymi na rynku, odwołuje się do względnej jakości produktu oraz korzyści płynących z wyboru danej oferty. Konsumenci produktów, zwłaszcza tych o wysokiej cenie, są skłonni zapłacić więcej za produkt o lepszej jakości. Nabywcy chcą wybierać również towary rodzimych producentów, jeśli jednak nie będzie szła za tym odpowiednia jakość, samo oznaczanie pochodzenia może okazać się niewystarczające. Zasady przyznawania oznaczenia "Produkt polski" Obowiązek umieszczania oznaczenia na etykiecie miejsca/kraju pochodzenia produktu wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 października 2011 r. nr 1169/2011. Jednak w zakresie ustawodawstwa unijnego taki obowiązek istnieje tylko, gdy jego brak mógłby wprowadzać konsumentów w błąd co do kraju lub miejsca rzeczywistego pochodzenia danego produktu, jak też w odniesieniu do niektóry... więcej»

Rola opakowań w sprawnej realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw DOI:10.15199/48.2017.9.3
(Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK)

Opakowania są kluczowym elementem łańcucha dostaw, który jest zasadniczym rodzajem łańcucha logistycznego (Emblem & Emblem, 2012). Łańcuch dostaw, analizowany jako proces, definiuje się jako sekwencję zdarzeń w przemieszczaniu dóbr, zwiększającą ich wartość (Fertsch, 2016). Z kolei w podejściu strukturalnym (organizacyjnym), łańcuch dostaw określany jest jako grupa przedsiębiorstw realizująca wspólne działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr - od pozyskiwania surowców aż do dostaw do ostatecznego odbiorcy (Fechner, 2016). W poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw rola opakowań transportowych w sprawnym przemieszczaniu towarów od producenta do odbiorcy odgrywa duże znaczenie. Jakość wyrobów, w tym opakowań, zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2015-10, definiowana jest jako: "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania". Zatem opakowanie o odpowiedniej jakości - to opakowanie, które jest właściwie zaprojektowane, wykonane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Opakowania o odpowiedniej jakości mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów, a także zapewnić jakość i bezpieczeństwo procesów w łańcuchach dostaw (Korzeniowski, Skrzypek & Szyszka, 2010). Celem pracy jest zaprezentowanie wpływu roli opakowań na sprawność realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw. 44 2017 Wr z e s i e ń JAKOŚĆ OPAKOWAŃ Rola opakowań w sprawnej realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw 1. Zadania i funkcje realizowane przez opakowania transportowe w łańcuchu dostaw Dynamiczny rozwój rynku opakowań szacowany na ok. 8,0 mld EUR wpływa na wzrost zainteresowania opakowaniami, które są podstawowym elementem łańcucha dostaw definiowanego jako sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami usług dostarczanych ostatecznym konsumentom (Wasiak, 2015). Prawidłowe funkcjonowanie łańcuchów dostaw nie jest możliwe bez odpowie... więcej»

Przemysł spożywczy w Polsce (Andrzej Kowalski)
Przemysł spożywczy1 odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce, gdyż: - wytwarza ok. 3% PKB, - zatrudnia ok. 413 tys. osób, co stanowi ok. 1 8% zasobów pracy w przetwórstwie przemysłowym, - wartość produkcji sprzedanej tego sektora w 2015 roku wyniosła 207,5 mld PLN, tj.19,3% produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego, - dodatnie saldo w handlu zagranicznym produktami ... więcej»

Analysis of the quality of polymeric tubes manufactured by an extrusion process DOI:10.15199/48.2017.9.5
(Adam GNATOWSKI, Mateusz CHYRA)

Polymer extrusion is a dynamically developing method which plays an essential role in production of components made of polymers. This technology has a number of variations, such as e.g. single-, twin- and triple- auger extrusion, authothermal extrusion with blowing and many others. The method is used to manufacture the commonly used products, such as sections, slabs or pipes [6, 8, 9,11]. Quality of finished products made of polymer materials depends on many various factors. In the case of extrusion, these include characteristics of the raw material, quality of the extrusion line and state of the technical services [7, 9]. Apart from the extruder itself, the extrusion line for production of pipes also include: calibrator, cooling bath, receiver and cutting device. The basic parameters that describe the process of extrusion are temperature of polymer material and extrusion rate [1, 8, 9, 11, 12]. However, the substantial effect on the quality of the product is also from the shape of the head and calibrator and the pull-off speed, which has to be synchronized with the extrusion rate [1, 9, 11]. Evaluation of the extrusion process efficiency should take into consideration the quantitative, functional and qualitative criteria which include e.g. the quality of the drawn pieces [3, 9, 10]. The aim of this paper is to establish dominant factors which cause defects during the polymeric pipe extrusion process. The tools for quality improvement, such as Pareto chart and Ishikawa diagram were used. 1. Material and methods The technological extrusion process was carried out in the enterprise that manufactures pipes from polymeric materials. The aim of the study was to analyse the quality of polymeric pipes manufactured using extrusion. The quality examinations were conducted using pipes with diameter 63 mm and SDR 11 made of PDPE 3802 YCF. The extrusion process was consistent with processing parameters recommended by the manufact... więcej»

2017-8

zeszyt-5240-problemy-jakosci-2017-8.html

 
W numerze m.in.:
Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce DOI:10.15199/48.2017.8.1
(Piotr BARTKOWIAK, Jacek JÓŹWIAK)

Jednym z przykładów dążenia do zapewnienia wysokiego poziomu jakości wyrobów oraz procesów, w których kreowana jest jakość, jest branża zbrojeniowa. Projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz serwis uzbrojenia stanowią specyficzny segment rynku z uwagi na charakter i zastosowanie wyrobów. Branża charakteryzuje się dużą hermetycznością oraz wysokimi barierami wejścia, z uwagi na uwarunkowania prawne i obowiązujące w NATO standardy w dziedzinie dopuszczania wyrobów na wyposażenie sił zbrojnych. Dotyczy to w szczególności wymogu uzyskania - udzielanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Niezbędna jest także certyfikacja wyrobów przez uprawnione do tego instytucje wojskowe, a także stosowanie wymagań publikacji standaryzacyjnych NATO. Autorzy opracowania utożsamiają się z poglądem, że przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i rozwijać się na rynku w turbulentnym otoczeniu, muszą efektywniej zarządzać swoją działalnością oraz utrzymywać wysoki poziom jakości oferowanych wyrobów. Zasadne jest także stwierdzenie, że o jakości decyduje nie tylko zgodność wykonania wyrobów z określonymi założeniami i wymaganiami, ale w przeważającej mierze spełnienie wymagań i oczekiwań klienta. Szansą przedsiębiorstwa na budowanie i utrzymanie dobrej pozycji konkurencyjnej oraz realizację jego celów, w tym jakościowych, jest sprawnie działający System Zarządzania Jakością. Zasadniczą funkcją, którą powinien 3 2017 S i e r p i e ń spełniać, jest tworzenie skutecznych mechanizmów nadzorowania, funkcjonowania i doskonalenia realizowanych procesów, a także zapobiegania produkcji wyrobów o nieakceptowalnej jakości. System taki ustanowiony i wdrożony w praktyce zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz wymaganiami publikacji standaryzacyjnych serii AQAP1 (dla przedsiębiorstw branży zbrojeniowej) powi... więcej»

Interoperacyjność systemów logistycznych automatycznej identyfikacji na świecie i w praktyce Sił Zbrojnych RP DOI:10.15199/48.2017.8.2
(Anna KOSMACZ- -CHODOROWSKA)

Wprowadzenie - cel, metody i wyniki badań Narzędziem usprawniającym logistykę łańcuchów dostaw jest automatyczna identyfikacja i wymiana danych biznesowych - ADC (ang. Automatic Data Capture). ADC wg globalnych standardów i rozwiązań GS1 jest przykładem cywilnej technologii. Ze względu na wielobranżowość dostaw do wojska uznano, że warto wykorzystać ich synergię i podjęto badania wykazujące celowość i możliwość zastosowania ADC według GS1 również w gospodarce wojskowej, w tym na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości. W oparciu o wyniki prowadzonych badań, ocen eksperckich i ćwierćwiekowego doświadczenia dokonano przeglądu dotychczas wdrażanych systemów ADC w Polsce i na świecie w zakresie wyrobów różnych branż gospodarki cywilnej oraz dostaw do wojska części państw NATO. Wyniki i wnioski wynikają z prac realizowanych na rzecz kilkuset firm cywilnych oraz na rzecz wojska i jego dostawców, realizowanych przez ostatnie 6 lat. Prace badawcze prowadzono na rzecz wypracowania efektywnych rozwiązań w zakresie wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP systemu ADC, usprawniającego logistykę wojskową i całych łańcuchów dostaw, z wykorzystaniem standardów globalnych, które dominują obecnie w gospodarce cywilnej. Siły Zbrojne RP, przystępując do reorganizacji logistyki, wdrażają obecnie ADC zgodnie z wypracowanymi wynikami badań, a dobór standardów i rozwiązań w zakresie usprawniania logistyki z wykorzystaniem ADC obejmuje wszystkie rodzaje przedmiotów wymiany handlowej gospodarki cywilnej i wojskowej i jest autorskim dorobkiem badawczym na rzecz interoperacyjności. Potwierdzono przydatność standardów i rozwiązań GS1, stosowanych dotąd przede wszystkim w obrocie wyrobami konsumenckimi, do ich stosowania również w pozostałych sektorach gospodarczych. Ponadto widzi się potrzebę prowadzenia dalszych badań, szczególnie w kierunku wypracowania dobrych praktyk biznesowych, aby ułatwić wdrażanie w kraju i na świecie zalecanych standardów ... więcej»

Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej DOI:10.15199/48.2017.8.4
(Joanna JASIŃSKA, Witold POKORA)

W resorcie obrony narodowej (ON) potwierdzanie zgodności z wymaganiami publikacji standaryzacyjnych NATO dotyczącymi jakości, typu AQAP realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Od tego czasu wymagania ISO 9001 zmieniały się cztery razy, tj.: w 1994 r., 2000 r., 2008 r. oraz w 2015 r. Ostatnia zmiana jest szczególnie istotna pod względem spełniania wymagań AQAP. Po raz pierwszy wymaganiem, w systemie zarządzania, jest potrzeba określenia kontekstu związanego z oferowanym wyrobem, który jest bazą do dalszych regulacji systemowych. W tym czasie, w 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, w resorcie ON certyfikacja na zgodność z wymaganiami AQAP przeniesiona została z polskiej instytucji narodowej ds. jakości w NATO (obecnie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) do instytucji niezależnej od uczestników systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej, wymienionych w decyzji Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Decyzja Nr 67/MON, 2014). Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości, funkcjonujące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) w ramach podstawowych zadań statutowych Akademii oraz zleconych przez Ministra Obrony Narodowej. 25 2017 S i e r p i e ń Głównym zamierzeniem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych posiadają ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP (AQAP 2110:2016), które dają zaufanie zamawiającemu lub jego przedstawicielowi (np. GQAR) w procesie nadzorowania spełniania wymagań kontraktowych. Certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, w ścisłym porozumieniu z uczestnikami systemu zapewnienia jakości na etapie przedkontraktowym, jest niezbędna do budowania bazy potencjalnych dostaw... więcej»

Wymagania konstrukcyjne opakowań wykorzystywanych do przewozu materiałów promieniotwórczych wojskowymi statkami powietrznymi DOI:10.15199/48.2017.8.5
(Daniel KUCHAREK, Agnieszka FOLTYN)

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie powietrznym stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów z jakim spotykają się przewoźnicy. Wśród całej masy ładunków przewożonych statkami powietrznymi właśnie transport materiałów promieniotwórczych zasługuje na szczególną uwagę. Wynika to z ogromnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie może zaistnieć na skutek nieszczęśliwych zdarzeń. Należy zaznaczyć, że następuje bardzo szybki wzrost ilości przewożonych ładunków. Zagrożenia związane z transportem materiałów promieniotwórczych są przedmiotem ciągłych badań i prac legislacyjnych, które mają na celu wypracowanie norm i zalecanych procedur postępowania z niebezpiecznymi substancjami i przedmiotami. W efekcie dąży się do maksymalnego ograniczenia poziomu zagrożeń związanych z powietrznym transportem materiałów promieniotwórczych. Ogromna skala istniejących w tym zakresie zagrożeń powoduje, że pomimo stosowania w praktyce przepisów wynikających z obowiązujących regulaminów, instrukcji oraz aktów prawnych, proces tworzenia uregulowań dla przewozu materiałów promieniotwórczych nie jest i nigdy nie będzie zakończony. Rozpatrując transport lotniczy materiałów promieniotwórczych, realizowany przez wojskowe statki powietrzne, możemy wyróżnić dwa podstawowe obszary. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę broń jądrową. Stanowi ją kompletny zestaw urządzeń, który w swej ostatecznej, zaplanowanej konfiguracji, po zakończeniu procedury uzbrajania 31 2017 S i e r p i e ń i odpalania prowadzi do zainicjowania niekontrolowanej reakcji jądrowej z uwolnieniem energii1. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie wytworzone ładunki jądrowe, przenoszone przez statki powietrzne, posiadające odpowiednie urządzenia. Drugi rodzaj transportu materiałów promieniotwórczych obejmuje substancje wykorzystywane do badań w wojskowych i cywilnych ośrodkach jądrowych, jak również odpady promieniotwórcze z reakto... więcej»

Badanie zadowolenia klienta z wykorzystaniem metody Servqual na przykładzie dziekanatu uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2017.8.6
(Anna MAZUR, Marianna KOPEĆ, Aleksandra SOBAŃSKA, Dominika SZREJTER)

Urozmaicone oferty kształcenia oraz dostosowanie programów kształcenia do wymagań rynku pracy nie są już wystarczające do zagwarantowania satysfakcji potencjalnych studentów uczelni wyższych. Obecnie dla studenta istotna jest również jakość obsługi, jaką mogą zagwarantować uczelnie wyższe. Student odbiera od uczelni usługę w postaci kształcenia, a coraz większa świadomość konsumentów, a także troska o zapewnienie najlepszej jakości, spowodowała, że jakość umożliwia osiągnięcie sukcesu instytucji usługowej [1]. Zmiany, które zaszły w funkcjonowaniu Szkolnictwa Wyższego dobrze odzwierciedla Art.132.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie którego od 2005 roku obowiązkowym elementem podczas przeprowadzania oceny nauczycieli akademickich jest zasięganie opinii studentów w tej sprawie. Opinia studentów jest dla uczelni istotna również w innych aspektach, jak np. funkcjonowanie dziekanatu, czyli miejsca rozwiązywania większości spraw formalnych, z którymi studenci spotykają się w trakcie procesu kształcenia. Sam sposób pozyskiwania informacji od studentów nie został odgórnie narzucony, pozostawiając w tym zakresie autonomię uczelniom wyższym. Zasadniczą kwestią poruszaną w niniejszym opracowaniu jest stwierdzenie, iż orientacja na klienta, będącą pierwszą z siedmiu zasad zarządzania jakością, zwraca uwagę na istotną rolę klienta (w analizowanym przypadku studenta uczelni wyższej) i jego potrzeb jako elementu, który wyznacza cel, kierunek działania organizacji oraz wzmaga potrzebę podnoszenia szeroko rozumianej jakości. 38 2017 S i e r p i e ń Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zadowolenia studenta z wykorzystaniem metody Servqual oraz opracowanych na ich podstawie koncepcji doskonalenia obsługi studenta na przykładzie wybranego dziekanatu uczelni wyższej. Opis metody badawczej Badania jakości usług są skomplikowane ze względu na podstawowe cechy usług, takie jak: niematerialność, nietrwałość cz... więcej»

2017-7

zeszyt-5230-problemy-jakosci-2017-7.html

 
W numerze m.in.:
Wybrane przejawy dysfunkcyjnych zachowań pracowników w sektorze administracji samorządowej - raport z badania DOI:10.15199/48.2017.7.1
(Dawid SZOSTEK)

Zachowania dysfunkcyjne w miejscu pracy można zdefiniować jako takie, które odbiegają od powszechnie przyjętych w organizacji norm i standardów (Misbah, Ambreen, 2012, s. 244), przy czym muszą mieć one charakter wolicjonalny i świadomy oraz powtarzać się. Można tu wskazać na powszechnie uznane za poważne dewiacje, jak kradzieże własności firmowej, defraudacje, łapówkarstwo, przemoc fizyczną bądź psychiczną, molestowanie seksualne czy mobbing (Anjum i Parvez 2013 s. 418-419; Gruys i Sackett 2003, s. 30-42). Mogą to być także pozornie mniej znaczące patologie, jak: załatwianie w godzinach pracy prywatnych spraw, sztuczne wydłużanie przerw, faworyzowanie, nepotyzm, plotkowanie czy oczernianie. W końcu mogą to być też zachowania dysfunkcyjne, które są oceniane niejednoznacznie, a często postrzega się je jako pożyteczne dla organizacji i pracownika (np. pracoholizm wraz z jego częstą pochodną - wypaleniem zawodowym). Dysfunkcje w zachowaniach pracowników nie powinny mieć miejsca w żadnej organizacji, a szczególnie takiej, której celem jest wysoka jakość prowadzonej działalności, jako że ich występowanie utrudnia realizację praktyk składających się na zarządzanie poprzez jakość (Ebrahimi, Sadeghi, 2013, s. 5627-5628; Fu et al., 2015, s. 129). Tymczasem w obecnej, zglobalizowanej i liberalnej gospodarce, podnoszenie jakości funkcjonowania jest jednym z ważniejszych czynników na drodze do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej (Ashraf, 2016, s. 200). Dużą rolę w tym procesie odgrywają menedżerowie, także jeśli chodzi o łagodzenie/eliminowanie konkretnych rodzajów zachowań dysfunkcyjnych w organizacji (Camisón, 2010, s. 664). Wśród teoretyków nie ma zgodności co do definicji i klasyfikacji zachowań dysfunkcyjnych. Funkcjonuje również wiele terminów określających te zachowania, jak: patologiczne, kontrproduktywne, obraźliwe, niezgodne, omijające, nieetyczne, antysocjalne, odwetowe, niekonwencjonalne, destruktywne, niebez... więcej»

Ogłoszono zwycięzców 5. dorocznego Manufacturing Excellence Awards 2017
CEO Manufacturing Magazine chciałby podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w 5. edycji CEE Manufacturing Excellence & Industrial Property Awards 2017 roku. Po raz kolejny uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w hotelu Intercontinental w Warszawie, była miejscem spotkania grupy liderów branży z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Gala potwierdziła status jednej z najważniejszych imprez w regionie. Recaro Aircraft Seating, Toyota Motor Europe, Panattoni Europe i Valeo Group byli w tym roku wielkim... więcej»

Optymalizacja jakości życia w pracy (Urszula BUKOWSKA)
Ludzie od zawsze dążyli do poprawy jakości życia. Dlatego doskonalili funkcjonalność i estetykę swoich domów, przyswajali coraz bardziej zaawansowane sposoby dbania o zdrowie, usprawniali środki służące do komunikacji i komunikowania się. Ponieważ istotna część życia przeznaczona jest na pracę zawodową, również i poprawa jakości życia w pracy stała się przedmiotem zainteresowania człowieka. Celem niniejszego artykułu jest określenie sposobów optymalizacji jakości życia w pracy. W związku z tak określonym celem podjęto próbę wskazania cech pracy ważnych dla jakości życia, określenia roli pracodawcy w optymalizowaniu jej oraz zidentyfikowania narzędzi służących tej optymalizacji. Przyjęto następującą hipotezę badawczą: skuteczność optymalizacji jakości życia w pracy zależy od przeprowadzenia sondażu opinii pracowników na temat tej jakości. Badania prowadzono w oparciu o analizę literatury przedmiotu, obejmującej publikacje z zakresu jakości i zarządzania nią, zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzono również badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Istota jakości życia w pracy Człowiek nieustannie dokonuje oceny tego, czego doświadcza. Ocenia też swoje życie i jego jakość. Romuald Kolman, jeden z najważniejszych badaczy jakości, zauważył, że "Zasięg rzeczowy problematyki jakości życia dotyczy tego wszystkiego z czym człowiek styka się na co dzień" [6, s. 142]. Oznacza to, że można wskazać wiele sfer życia konstytuujących jego jakość. Dla dorosłego człowieka jedną z nich jest sfera pracy zawodowej. Niektórzy autorzy piszą w związku z tym o jakości życia funkcjonalnego [6, s. 160], inni - o jakości życia zawodowego [10, s. 221]. W niniejszym opracowaniu wykorzystano pojęcie jakości życia w pracy, 34 2017 L i p i e c z zastrzeżeniem, że nie jest ono tożsame z jakością życia zawodowego. Jakość ta rozumiana jest jako stopień spełnienia stawianych życiu w pracy wy... więcej»

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
Zintegrowane systemy zarządzania - interpretacje, wyniki, możliwości Gunnar Dahlin, Raine Isaksson. 2017. “Integrated management systems - interpretations, results, opportunities". The TQM Journal, 29 (3): 528-542.Opublikowanie, w 1996 roku, normy ISO 14001 zainicjowało proces integrowania znormalizowanych systemów zarządzania. Obecnie najczęściej wdrażane i jednocześnie integrowane ze sobą są trzy takie systemy, tj. system zarządzania jakością (zgodny z wymaganiami normy ISO 9001), system zarządzania środowiskowego (oparty na wymaganiach normy ISO 14001) oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodny z wymaganiami normy OHSAS 18001). W praktyce integracja przebiega w... więcej»

Użyteczność ocen pracowniczych w ograniczeniu marnotrawstwa w administracji publicznej DOI:10.15199/48.2017.7.2
(Bożena GAJDZIK)

W ciągu ostatnich lat większą uwagę zwraca się na efektywne funkcjonowanie administracji publicznej. Można tu przytoczyć publikacje: P. Selfa (1993)2, G. E. Smitha i C. A. Hutsmana (1997)3, G. Stokera (2006)4, J. O’Flynna (2007).5 Wymienieni autorzy efektywność administracji publicznej charakteryzują poprzez: skuteczność, odpowiedzialność, praworządność, sprawiedliwość i wartość społeczną. Uznaje się, że administracja działa dobrze, gdy większość decyzji podejmowanych jest na miejscu przez bezpośrednich wykonawców danej pracy bez marnotrawstwa. Marnotrawstwo oznacza zużycie środków na zbędne lub niewłaściwe czynności administracyjne. Wydawanie zezwoleń, koncesji, wprowadzanie danych do rejestru (bazy danych), wydawanie decyzji w trybie kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) powinno odbywać się sprawnie i "bez zbędnej zwłoki". Artykuł 36 kodeksu postępowania administracyjnego nakłada taki obowiązek na wszelkie organy administracji publicznej. W przypadku opieszałości urzędnika klienci dysponują możliwością złożeniem zażalenia na działania organów. Organy wyższej instancji (Sądy Administracyjne) mogą nałożyć grzywny na urzędników, którzy w sposób przewlekły prowadzą 10 2017 L i p i e c postępowania oraz pozorują czynności administracyjne. Ustawa z 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych jest narzędziem egzekucyjnym powstrzymującym urzędników przed wydawaniem wadliwych decyzji. Rozwiązaniem systemowym na poziomie zarządzania placówką jest implementacja założeń Office Kaizen6. Narzędziem stosowanym w procesie eliminacji strat jest obligatoryjnie stosowana karta oceny pracownika samorządowego. Celem niniejszej publikacji jest ustalenie kategorii marnotrawstwa wraz z podaniem przykładów oraz analiza kart ocen pracowników w aspekcie ich użyteczności dla Office Kaizen. Część pierwsza pracy powstała na podstawie studium literatury oraz odniesień do pracy samorządowców typu whistlebl... więcej»

2017-6

zeszyt-5121-problemy-jakosci-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce (Bohdan CZYŻEWSKI)
Podsumowanie Intensywne prace szkoleniowe prowadzone w latach 1959-1989 oraz wydawnictwa Sekcji Metrologii, Automatyki i Mechaniki Precyzyjnej SIMP i Wielkopolskiego Klubu Jakości, które przyswoiły wielu przedsiębiorstwom oraz osobom indywidualnym (uczestnikom kursów, konferencji, narad i seminariów) szeroko pojęte zasady zapewniania jakości oraz jej procesów najlepiej odzwierciedlają liczby. W tym czasie zorganizowano: - przez Sekcję Metrologii, Automatyki i Mechaniki Precyzyjnej: - 24 ogólnopolskie konferencje z publikacjami materiałów (w tym 4 statystycznej kontroli jakości), - 64 regionalne narady z materiałami (w tym 5 statystycznej kontroli jakości), sympozja i seminaria (w tym 19 w zakładach przemysłowych; 24 wspólnie z Wielkopolskim Klubem Jakości), - 37 kursów metrologii i ... więcej»

Nasza droga do sukcesu (Malwina Piotrowska)
Farm Frites Poland została założona w 1993 roku w Lęborku, jako wspólne przedsięwzięcie dwóch holenderskich producentów wyrobów ziemniaczanych: Farm Frites B.V. i Aviko B.V. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy - lokalny klimat sprzyjał uprawom ziemniaka, a okoliczne gleby były klasyfikowane jako tzw. Pierwsza Strefa Zdrowotności Ziemniaka. Jesienią 1994 roku nastąpiło otwarcie fabryki i uruchomienie linii produkującej frytki. W lipcu 2004 roku została uruchomiona linia placków ziemniaczanych, a w lipcu 2011 roku - linia płatków ziemniaczanych. Obecnie trzy nowoczesne linie umożliwiają firmie wytwarzanie około 50 różnych rodzajów frytek, placków i płatków na zamówienie trzech klientów: McDonald’s, Farm Frites oraz Aviko. Firma zatrudnia ponad 200 osób, współpracuje z ponad 90 dostawcami ziemniaka, głównie z rejonu Pomorza, a ilość ziemniaków wykorzystywanych do produkcji w ciągu roku wynosi ponad 200.000 ton. W Farm Frites Poland od wielu lat propagujemy zintegrowane podejście do zarządzania. Uważamy, iż w takim samym stopniu jak rozwój ekonomiczny firmy ważne jest dbanie o każdy aspekt działania organizacji. W ten sposób realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju, skupiając się głównie na doskonaleniu procesów, jakości, zrównoważonym rolnic... więcej»

VARIA
Opinia o monografii - "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem" autorstwa Małgorzaty Z. Wiśniewskiej.W roku 2016 na rynku wydawniczym ukazała się monografia profesor Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, pt. "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem". Została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, liczy 356 stron (ISBN: 978-83-7865-367-7). Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia naukowa poświęcona problematyce zarządzania obroną żywności. Jest wynikiem kilkuletnich studiów Autorki nad zjawiskiem zagrożeń żywności, w tym i terroryzmu żywnościowego i w ślad za tym - potrzeby skutecznej obrony żywności. Autorka podniosła aktualne zagadnienie bezpieczeństwa żywności stanowiącej fundamentalne dobro człowieka, bowiem nie jest truizmem stwierdzenie, że bezpieczna, zdrowa żywność jest źródłem podstawowych wartości odżywczych człowieka, jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka. Przyjęła założenie, że w sferze zarządzania tkwią możliwości wkomponowania mechanizmów przeciwdziałania terroryzmowi oraz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. W warstwie teoriopoznawczej Autorka dokonała gruntownego r... więcej»

Innowacyjne wykorzystanie założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2017.6.4
(Anna STASIUK-PIEKARSKA)

Wprowadzenie Przedsiębiorstwa działając w globalnej gospodarce muszą wykazywać się wysokim poziomem konkurencyjności. P. Kotler i J. Caslione twierdzą, że związane jest to z przepływem informacji nawet z prędkością światła. Powoduje to, że dążenie do ekspresowo realizowanych dostaw oraz jeszcze szybszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku stwarzają możliwości zaistnienia zakłóceń, które kilka lub kilkanaście lat temu były nieznane. Obecnie dostrzega się także dążenie do ciągłego obniżania kosztów oraz zwiększania tempa produkcji i krótkich cykli dostaw zarówno towarów, jak i usług. Efektem jest presja ciągłego wzrostu efektywności działań tak, aby posiadać zdolność funkcjonowania w obszarze prowadzonego biznesu. W tym celu powinno się zarządzać produkcją w sposób świadomy i ukierunkowany na zmieniające się preferencje klientów [8]. Działalność systemu produkcyjnego związana jest z produkowaniem wyrobów dla klientów (wypracowywaniem zysku). Dla potrzeb właściwego wykonania zlecenia niezbędne jest ustalenie potrzeb klienta, w tym określenie jego rozumienia jakości produktu. To właśnie działalność operacyjna kształtuje finalny wyrób. Z tego powodu należy w sposób właściwy organizować procesy związane z działalnością systemu produkcyjnego. Ponadto, dążąc do bycia konkurencyjnym, przedsiębiorstwa podejmują decyzję o spełnieniu wymagań różnych standardów, np. ISO 9001 czy ISO 14001, potwierdzając to stosownymi certyfikatami. Wymagania nałożone na organizacje chcące funkcjonować w zakresie zarządzania jakością czy środowiska w oparciu o wspomniane standardy, spowodowały konieczność identyfikacji potencjalnych 27 2017 C z e r w i e c zakłóceń (zagrożeń), a także opracowywania planów reagowania na nie. Powoduje to dodatkowy wzrost zainteresowania proaktywnym zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach [11; 13; 14]. Dążąc do przewidywania możliwych do zaistnienia problemów, można w nowoczesny sposób wykorzystać ... więcej»

Analiza wpływu filozofii TQM na zarządzanie łańcuchem dostaw - przegląd literatury DOI:10.15199/48.2017.6.3
(Dominik ZIMON)

Wprowadzenie Z punktu widzenia przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, konieczne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, których implementacja wspomaga kompleksową obsługę klienta i pozwala na wytwarzanie produktów spełniających przyjęte standardy1. Wśród różnych metod dedykowanych temu celowi wydaje się, że systemy i koncepcje zarządzania jakością mogą szczególnie skutecznie wspierać procesy zachodzące w łańcuchu dostaw ukierunkowane na doskonalenie obsługi klienta oraz zapewnienie optymalnej jakości produktów2,3. Z poglądem tym zgadzają się H. Kaynak i J. L. Hartley, którzy uznają, że zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje szerokie spektrum zagadnień, koncentruje się bowiem na procesach zachodzących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na procesach zewnętrznych obejmujących relacje pomiędzy ogniwami w łańcuchu dostaw, a stosowanie koncepcji zarządzania jakością wspiera i doskonali oba te obszary. Teza ta znajduje swoje uzasadnienie w tym, że nadrzędne cele zarządzania jakością i łańcuchem dostaw są zbieżne. Dodatkowo kon- 2 Foster, S. T. 2008. Towards an understanding of supply chain quality management. Journal of operations management, 26(4), 461-467. 3 Kaynak, H., Hartley, J. L. 2008. A replication and extension of quality management into the supply chain. Journal of Operations Management, 26(4), 468-489. 21 2017 C z e r w i e c cepcje te wywierają znaczny wpływ na prawidłową realizację procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi klienta4. Należy podkreślić, że doskonalenie tych aspektów jest niezwykle istotne, gdyż efektywny i skuteczny system logistyczny daje gwarancję stabilnego funkcjonowania na rynku5. Ponadto zarządzanie logistyczne oraz TQM są regulatorami procesów przepływu w łańcuchu dostaw i wywołują najczęściej efekt synergiczny przez wzajemne uzupełnianie swego pozytywnego wpływu na skuteczność i efektywność realizacji procesów6. W związku z ... więcej»

2017-5

zeszyt-5073-problemy-jakosci-2017-5.html

 
W numerze m.in.:
Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce (Bohdan CZYŻEWSKI)
Lata 70. XX wieku Przełom lat 1960/70 charakteryzuje działania Centralnego Urzędu Miar i Jakości na rzecz systematycznej poprawy jakości przez realizacje w przedsiębiorstwach przemysłowych systemów sterowania jakością. Sekcja aktywnie, już w roku 1968, włącza się w propagowanie tej metody przez szkolenia, narady i konferencje. Te ostatnie o zasięgu krajowym cieszyły się ogromnym powodzeniem. W każdej z nich uczestniczyło średnio ponad 200 osób. W największych zakładach Poznania członkowie Sekcji, przy poparciu dyrekcji, organizowali Zespoły Jakości, które prowadziły programy organizacyjne i szkoleniowe. Dało to zakładom wymierne korzyści w postaci nagród i wyróżnień w kolejnych Konkursach Dobrej Roboty. W 1974 r. z inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu został powołany przez 21 czołowych przedsiębiorstw (wielkopolskich laureatów i uczestników III Ogólnopolskiego Konkursu Dobrej Roboty) Wielkopolski Klub Jakości (pierwotna nazwa - Wielkopolski Klub DoRo). Celem Klubu było połączenie rozproszonych działań społecznego oddziaływania na jakość przez branżowe, inżynierskie stowarzyszenia naukowo-techniczne. Cele były rozszerzane w miarę zachodzących innowacyjności w b... więcej»

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w doskonaleniu warunków produkcji – implikacyjne aspekty wymagań normy ISO 45001 DOI:10.15199/48.2017.5.1
(Adam GÓRNY)

Occupational health and safety management in improving production conditions - implicit aspect of ISO 45001 standard requirements Streszczenie Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorstwo wysokiej pozycji rynkowej jest prowadzenie produkcji w warunkach odpowiednich do potrzeb zatrudnionych oraz wymagań produkcyjnych. Ich częścią są warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być rozpatrywane w odniesieniu do charakterystyki stanowiska pracy oraz całej organizacji. Jednym ze sposobów zapewnienia wymaganego stanu bezpieczeństwa jest realizacja systemowych zasad kształtowania środowiska pracy. Można w tym celu zastosować rozwiązania oparte na wytycznych międzynarodowej normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W opracowaniu wskazano podstawowe wymagania normy ISO 45001 pozwalające ujednolicić sposób realizacji działań systemowych. W oparciu o źródła literaturowe zidentyfikowano postęp prac związanych z opracowaniem normy, wskazując na potencjalny wpływ zastosowanych rozwiązań na doskonalenie warunków produkcji.Summary The condition for a company to obtain a high market position is to run production in the conditions appropriate to the needs of its employees and production requirements. Their part are occupational health and safety conditions. They may be considered in relation to both the characteristics of the workstation and the whole organization. One of the ways to ensure the required state of safety is a realization of systematic principles of shaping the working environment. For this purpose, solutions based on guidelines of the international standard for occupational health and safety management can be used. The paper outlines the basic requirements of the ISO 45001 standard which will allow to harmonize the way in which systemic actions are implemented. Based on the literature sources, progress has been identified in the development of the standard, indicating the potential impact on the improvement of... więcej»

Prezentacja stosowanych rozwiązań organizacyjnych zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen DOI:10.15199/48.2017.5.3
(Bożena GAJDZIK)

Presentation of applied organizational solutions of collaborative improvement using the concept of Kaizen Streszczenie Publikacja stanowi wprowadzenie do zagadnień zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen. Treścią artykułu są rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwach. Publikacja powstała na podstawie literatury przedmiotu. Opisane w publikacjach doświadczenia przedsiębiorstw w Polsce stały się podstawą do opracowania struktury organizacyjnej Kaizen. Summary The publication provides an introduction to the issues of collaborative improvement using the concept of Kaizen. The article concentrates on organizational solutions used in enterprises. The publication was based on the literature. The experience of companies in Poland, as described in the article, has become the basis for the presentation of Kaizen organizational structure.Słowa kluczowe zespół pracowniczy, Kaizen, doskonalenie organizacji Keywords group, Kaizen, organization improvementWprowadzenie Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw ma istotne znaczenie dla zachowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Poza wielkimi innowacjami przedsiębiorstwa wprowadzają drobne ulepszenia - koncepcję Kaizen ("Kai" - "trochę", "Zen" "na lepsze")1. Doskonalenie przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen przypisuje się zespołom pracowniczym. Przedsiębiorstwa, które realizują Kaizen muszą stworzyć warunki dla twórczego procesu zmian. Celem niniejszej publikacji jest zidentyfikowanie podstawowych elementów struktury organizacyjnej Kaizen. Praca powstała na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Założenia zespołowego doskonalenia w koncepcji Kaizen Zespołowe doskonalenie występuje wówczas, gdy dwie lub trzy albo i więcej osób uczestniczy w usprawnianiu organizacji. Cechą zespołu jest wzajemna zależność wobec celów i zadań, które grupa ma zrealizować w przedsiębiorstwie2. 1 W. Lareau, Filozofia Kaizen w biurze, One Press Power, 2009, s. 14. 2... więcej»

Uwarunkowania związane z wykorzystaniem outsourcingu w systemach zakładowej kontroli produkcji DOI:10.15199/48.2017.5.4
(Piotr GRUDOWSKI, Magdalena KAŁUŻNA, Mateusz MUCHLADO)

Considerations in application of outsourcing in factory production control systems Streszczenie Outsourcing znajduje coraz częściej zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach jako koncepcja służąca poprawie skuteczności i efektywności procesów, w tym w organizacjach sektora budowlanego stosujących Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja newralgicznych obszarów ZKP narażonych na zagrożenia wynikające z wykorzystania outsourcingu, a także określenie podstawowych sposobów ograniczania ryzyka związanego z outsourcingiem. Przedstawione sugestie są wynikiem badań przeprowadzonych przez Autorów wśród wybranych producentów sektora budowlanego.Summary Outsourcing is increasingly being used in Polish companies, serving as the concept of improving the effectiveness and efficiency of processes, including in the construction sector organizations using Factory Production Control (FPC). The aim of the authors adopted in this study is the identification of key areas of FPC exposed to risks arising from the use of outsourcing, and to identify ways to reduce the risks associated with outsourcing. The suggestions presented in the article are the result of research carried out by the Authors among selected manufacturers in the construction sector.Słowa kluczowe outsourcing, zakładowa kontrola produkcji Keywords outsourcing, factory production control.Wprowadzenie Outsourcing to przedsięwzięcie, mające na celu wydzielenie ze struktur macierzystej organizacji, realizowanych przez nią zadań i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym [1] i oparte na kooperacji organizacji działających na jednym wewnątrzkrajowym rynku, z których jedna zleca innym zadania, dzięki czemu może uzyskać korzyści [2], [3]. Rosnącą popularność outsourcing zawdzięcza korzyściom, które można uzyskać dzięki jego wykorzystaniu. Są nimi: redukcja kosztów, ograniczenie ryzyka, zwiększenie sprawn... więcej»

Wymagania ISO 9001:2015 dotyczące podejścia procesowego i ich wpływ na system zarządzania jakością organizacji (Wiesław KLIMCZAK)
Requirements of ISO 9001:2015 on the process approach and their impact on the organization’s quality management system Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy ISO 9001:2015 właściwych dla podejścia procesowego oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania przez organizację zmian w systemie zarządzania jakością. W części teoretycznej artykułu wykorzystano wyniki badań literatury przedmiotu. Porównano wymagania norm ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 pod względem podejścia procesowego. Przedstawiono omówienie wyników porównania nowych i zmienionych wymagań. W części empirycznej wykorzystano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania jakością SZJ i AQAP. Przedstawiono propozycję określenia procesów i ich powiązań w formie graficznej oraz zestawienie wejść i oczekiwanych wyjść z procesów dla organizacji generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych. Opracowano wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań i podanych przykładowych rozwiązań. Kluczowy wniosek dotyczy rozszerzenia i uszczegółowienia wymagań. Nowe wydanie normy zwiększa zdefiniowany zakres procesu, od którego wymaga się osiągnięcia zamierzonego wyniku, a ponadto doprecyzowuje i zwiększa wymagania mające zastosowanie do podejścia procesowego. Większość wprowadzonych zmian została podporządkowana osiągnięciu zamierzonego wyniku procesu. Przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań.Summary The purpose of the article is to present a pragmatic approach to ISO 9001:2015 in relation to process approach requirements as well as to identify possibilities for practical applications by the organization during the implementation changes to quality management system. In the theoretical part of the article research results of the subject literature were used. On these background requirements of ISO 9001 standard publis... więcej»

2017-4

zeszyt-5046-problemy-jakosci-2017-4.html

 
W numerze m.in.:
O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
rozmowa z prof. dr. hab. inż. Jarosławem Wołejszo, płk. rez Małgorzata Wierzbicka: Panie Profesorze, w jakich okolicznościach rozpoczęła się Pana przygoda z jakością? Jarosław Wołejszo: Moja przygoda z jakością kształcenia w poważnym wymiarze rozpoczęła się, kiedy zostałem dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jeszcze w Akademii Obrony Narodowej (obecnej Akademii Sztuki Wojennej). Wówczas wdrażałem tam pierwsze zarządzenia dotyczące jakości kształcenia i dostosowywałem wydział do wymagań ustawy cywilnej o szkolnictwie wyższym. Największą pomoc w tym zakresie otrzymałem od prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek i prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka, których poznałem na konferencji "Management and quality", organizowanej przez UMCS w Kazimierzu Dolnym od 2008 r. Pomoc tych profesorów umożliwiła mi wdrożenie zasad jakości kształcenia w wydziale, który podczas kategoryzacji uzyskał kategorię "A". Swoje doświadczenie jakościowe zdobyte w AON wykorzystuję obecnie w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, gdzie pełnię funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Dowodzenia. M.W.: Od przeszło trzech lat jest Pan związany z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Co zmieniło się w kaliskiej uczelni w ciągu tych ostatnich trzech l... więcej»

Stosowanie Modelu Doskonałości EFQM w administracji publicznej w Polsce DOI:10.15199/48.2017.4.1
(Katarzyna KŁOSOWSKA-LASEK)

Applying the EFQM Excellence Model in public administration in Poland Streszczenie Model Doskonałości EFQM jest najpopularniejszym w Europie modelem doskonałości biznesowej stosowanym przez organizacje prywatne, ale również publiczne. Warto przekonać się, na ile standardy promowane przez ten model są znane i stosowane w polskim sektorze publicznym. Celem badań własnych przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2013 r. było poznanie przyczyn zdecydowania się przez polskie urzędy administracji publicznej, które otrzymały wyróżnienie EFQM, na wybór właśnie tego modelu dla poprawy jakości usług publicznych. Badania prowadzone były metodą wywiadu ustnego i pisemnego. W oparciu o ich wyniki oraz o dostępną literaturę można było podjąć próbę odpowiedzi na postawione pytanie badawcze, jak również przedstawić najczęściej wskazywane korzyści zastosowania Modelu w urzędzie oraz zastanowić się nad istnieniem związku między decyzją o zastosowaniu Modelu a uprzednim wprowadzeniem systemu zarządzania jakością w urzędzie lub korzystaniem z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.Summary The EFQM Excellence Model is the most popular in Europe business excellence model. It is used by private as well as public organizations. It is worth ascertaining how the standards promoted by this model are known and used in the Polish public sector. The aim of my research conducted in November and December 2013, was recognition the reasons why Polish public administration offices that received the EFQM certificate, decided to choose this model to improve the quality of public services. The research was conducted by the method of oral and written interview. Based on its results, and the available literature, it was possible to answer the main question of the research, as well as present most often mentioned benefits of using the Model in the office, and also consider the existence of the relationship between the decision to use the Model and the prio... więcej»

Z prasy zagranicznej
Myślenie oparte na ryzyku według normy ISO 9001:2015 (Andrea Chiarini. 2017. “Risk-based thinking according to ISO 900:2015 standard and the risk sources European manufacturing SMEs intend to manage". The TQM Journal, 29: 310-323).Jedną z kluczowych zmian, jaką wprowadzono w normie ISO 9001 w trakcie jej ostatniej nowelizacji, było dodanie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem. Obecnie mówi się, że norma ta wykorzystuje podejście określane mianem "myślenia opartego na ryzyku" (ang. risk-based thinking). W związku z tym, że norma ISO 9001:2015 opublikowana została stosunkowo niedawno, to wciąż niewiele jest opracowań naukowych dotyczących zarządzan... więcej»

Jakość informacji na rynku nieruchomości w Polsce DOI:10.15199/48.2017.4.3
(Izabela RĄCKA)

The quality of information on the real estate market in Poland Streszczenie Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym, który charakteryzuje się między innymi brakiem dostępności pełnej informacji o popycie, podaży, cenach i cechach nieruchomości. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn problemów związanych z pozyskiwaniem danych oraz zaproponowanie sposobów ich rozwiązania. W związku z tym przeprowadzono badania literaturowe oraz analizę danych transakcyjnych, ofertowych oraz katastralnych. W artykule omówiono cechy rynku nieruchomości warunkujące jakość informacji, źródła danych o nieruchomościach i zaproponowano sposób badania rynku. Wskazano także, jakie czynności powinny zostać podjęte, aby poprawić dostępność informacji, a tym samym zredukować różnice pomiędzy cenami transakcyjnymi a wartością i zmniejszyć ryzyko inwestowania w nieruchomości. Rozwiązaniem problemu jakości danych może być utworzenie kompleksowej bazy danych o nieruchomościach w całym kraju.Summary The real estate market is an imperfect market, which is reflected among others in the unavailability of full information about demand, supply, prices and features of real estate. This paper aims to identify the problems connected to data acquisition and suggests ways to resolve them. For this purpose literature research has been conducted and analysis of transactional, offer and cadastral data. Characteristics of the real estate market and the source of data have been indicated and a method of market research has been proposed. Steps which should be taken to improve the availability of information have been identified, and thus to reduce differences between transaction prices and the value and reduce the risk of investing in real estate. To solve the problem a complex database should be set up.Słowa kluczowe rynek nieruchomości, informacja, ceny transakcyjne, jakość Keywords real estate market, information, transaction prices, quality.Wprowadzenie Rynek ... więcej»

ZŁOTY INŻYNIER 2016
27 lutego 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII plebiscyt "Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera. Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał dr inż. Tadeusz Rzepecki - przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich. Złotymi Inżynierami 2016 zostali: dr inż. Janusz Berdowski - współtwórca Polskie... więcej»

2017-3

zeszyt-5019-problemy-jakosci-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
Etyka zawodowa audytorów wewnętrznych -studium przypadku DOI:10.15199/48.2017.3.3
(Piotr ROGALA)

Professional ethics of internal auditors - case study.Streszczenie W artykule zwrócono uwagę na to, iż sfera etyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu odpowiedzialności, uczciwości oraz rzetelności zawodowej ma bezpośredni i znaczący wpływ na skuteczność wewnętrznych audytów jakości. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie i wspieranie audytorów wewnętrznych. Wsparcie to nie może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury audytów wewnętrznych. Powinno ono obejmować także zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich postaw audytorów wewnętrznych, w tym wprowadzania standardów etycznych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych.Summary The paper draws attention to the fact that the ethical sphere, including issues of professional responsibility, honesty and reliability has a direct and significant impact on the effectiveness of internal audits. Therefore, special attention should be paid to the preparation and support of internal auditors. This support cannot be limited only to prepare and implement appropriate procedures for internal audits. It should also include issues related to the shaping appropriate internal auditors attitudes (including the introduction of ethical standards).The considerations are illustrated by the results of empirical research. Słowa kluczowe audytor wewnętrzny, etyka zawodowa, system zarządzania jakością Keywords internal auditor, professional ethics, quality management system.Wprowadzenie Funkcjonowanie znormalizowanych systemów zarządzania opartych na takich standardach jak ISO 9001, ISO 14001 oraz PN 18001 jest nierozerwalnie związane z koniecznością przeprowadzania audytów wewnętrznych. Są one narzędziem służącym do określania poziomu zgodności systemu zarządzania z określonymi kryteriami i dostarczają wartościowych informacji dla zrozumienia, analizowania i ciągłego doskonalenia działania organizacji (PN-... więcej»

Arkana cyberbezpieczeństwa Przebieg cyberincydentów (Jakub SYTA)
Praktycznie nie ma tygodnia bez informacji o kolejnym potężnym cyberataku. W momencie pisania niniejszego tekstu na świecie wciąż dyskutowane jest domniemane zaangażowanie hakerów, pozostających na rządowym żołdzie, w fałszowaniu wyników wyborów w USA i Niemczech oraz luka “Cloudbleed", w wyniku której swoje hasła powinni zmienić użytkownicy półtora miliona serwisów chronionych przez jedną z największych firm informatycznych. W Polsce przede wszystkim analizuje się atak na kilka banków, który nastąpił po nieautoryzowanym zmodyfikowaniu strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Złośliwy kod, umieszczony na jednej z podstron odwiedzanej często przez pracowników banków, najpierw weryfikował adres IP, potwierdzając, że odwiedzający korzysta z bankowej infrastruktury. Następnie skrypt uruchamiany na komputerze od... więcej»

Tendencje w badaniach nad normą ISO 9001 DOI:10.15199/48.2017.3.1
(Marcin ŻEMIGAŁA)

Tendencies in research on ISO 9001 standard.Streszczenie Artykuł prezentuje rysujące się na świecie tendencje w badaniach nad normą ISO 9001. Autor analizuje dynamikę tych badań na przestrzeni lat, pokazuje wokół jakich obszarów nauki się one koncentrują, które ośrodki naukowobadawcze, badacze, kraje i czasopisma są najistotniejsze w tym zakresie. Poruszona jest także kwestia istotnych obszarów tematycznych, które dominują w badaniach nad normą ISO 9001. Analizy były przeprowadzone na zbiorze danych pobranym z bazy Scopus i dotyczą artykułów naukowych i konferencyjnych z lat 1988 - 2015.Summary The article presents the emerging world tendencies in research on ISO 9001 standard. The author analyzes the dynamics of these research over the years, shows areas of science around which they are concentrated as well as indicates the most important scientific or research centers, researchers, countries and journals. The paper deals with a matter of major thematic areas that dominate in research on ISO 9001 standard. The analyses were performed on the data set collected from Scopus and concern scientific articles and conference papers from the years 1988-2015.Słowa kluczowe ISO 9001, tendencje w badaniach, analiza bibliometryczna.ISO 9001, research tendencies, bibliometric analysis Keywords ISO 9001, research tendencies, bibliometric analysis.Wprowadzenie Zarządzanie jakością od wielu lat jest koncepcją zarządzania popularną wśród badaczy. Bogate instrumentarium i długa ewolucja samej koncepcji stwarza możliwości wieloaspektowych analiz naukowych i powoduje atrakcyjność zarządzania jakością jako tematu badawczego. Jednym z często analizowanych narzędzi zarządzania jakością są normy ISO serii 9000, a w szczególności najistotniejsza z nich, czyli ISO 9001. W dwóch, istotnych dla nauk o zarządzaniu, bibliograficznych naukowych bazach danych zanotowano wysokie wartości rekordów po wpisaniu w najszerszym polu wyszukiwania frazy "ISO 9001". ... więcej»

TOP automotive 2016 - II edycja Konferencji już za nami
3 dni, 17 godzin prelekcji i warsztatów, 10 prezentacji, 13 prelegentów, 160 uczestników z 75 firm - tak w liczbach wyglądała Konferencja TOP automotive 2016, która odbyła się na początku grudnia ub. r. we Wrocławiu. 7 grudnia 2016 r. odbyła się II edycja Konferencji TOP automotive. Wydarzenie otworzył Pan Donat Thomanek, Członek Zarządu Team Prevent Poland, który w swym krótkim wystąpieniu skłonił uczestników do refleksji nad rolą człowieka w dobie automatyzacji, co finalnie było pytaniem nurtującym uczestników podczas drugiego dnia Konferencji. Przemysł motoryzacyjny 2016 Wykład inauguracyjny, który był wprowadzeniem do tematyki związanej z przemysłem motoryzacyjnym, poprowadził Pan Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers. pl. Podczas wystąpienia zaprezentował nowe inwestycje w branży oraz zmiany, jakie dokonały się w przemyśle motoryzacyjnym w 2016 rok... więcej»

Dualizm zarządzania jakością w szarej strefie DOI:10.15199/48.2017.3.4
(Andrzej BUSZKO)

TQM duality in the shadow economy. Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań wdrożenia strategii TQM w związku z funkcjonowaniem szarej strefy. Szara strefa jest swoistym fenomenem, istnieje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, formą występowania. W artykule zwrócono uwagę na źródła powstawania szarej strefy i sposoby jej redukcji. Odniesiono się do branży budowlanej, która jest szczególnie podatna na funkcjonowanie szarej strefy. Wskazano główne źródła jej powstania. Szara strefa redukuje znaczenie strategii TQM. W przypadku kiedy szara strefa jest na niskim poziomie rośnie znaczenie TQM.Summary The aim of this paper is to point out the determinants TQM in the shadow economy. The shadow economy is in a way phenomenon of market oriented economy. Each country has its category. The differences come out from the size and category of shadow economy. The shadow economy decreases the role of TQM strategy. When the level of shadow economy is low, the TQM strategy plays more important role. The cases of construction sector in Poland were presented as the industry branch of shadow economy penetration. The main sources of shadow economy were identified. The approach to limitation of shadow economy was presented as well.Słowa kluczowe strategia TQM, szara strefa, implementacja.Keywords TQM strategy, shadow economy, implementation.Wprowadzenie Szara strefa jest swoistym fenomenem. Występuje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, dynamiką i formą funkcjonowania. Szara strefa rzutuje na wszystkie podmioty rynkowe, w tym zwłaszcza przedsiębiorstwa. Menedżerowie w przyjętych strategiach zarządzania powinni uwzględnić kategorię szarej strefy. Bez niej, obowiązująca strategia może okazać się ułomna. Nawet w krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej, szara strefa ma swoje silne podstawy. Szacuje się, że jej wielkość nie przekracza z reguły 10% PKB. W tych państwach szara strefa jest w znacznym stopniu oparta ... więcej»

2017-2

zeszyt-4997-problemy-jakosci-2017-2.html

 
W numerze m.in.:
Sprawozdanie z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality&Logistics" (Elżbieta Skrzypek)
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality&Logistics" odbyła się w dniach 25-28 XI 2016 r. w Kazimierzu Dolnym. Zorganizowana została przez Katedrę Zarządzania Jakością i Wiedzą i Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie. Konferencja stanowiła szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów, dotyczących problematyki kompleksowo rozumianej jakości i logistyki w sferze naukowo-badawczej oraz praktycznych zastosowań. Konferencja trwała trzy dni, zrealizowano 12 sesji naukowych. Obejmowały one następującą problematykę: 1. Jakość i logistyka w społeczeństwie sieciowym, przedstawiono takie zagadnienia, jak: społeczeństwo sieciowe - uwarunkowania i konsekwencje, wpływ kapitału intelektualnego na innowacyjność organizacji, towards the 4th industrial revolution: networks, virtuality, experience based collective computational intelligence, and deep learning, logistyka w zarządzaniu umiędzynarodowionym uniwersytetem w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, paradygmat nauki i studiowania. 2. Pomiar i doskonalenie jakości w organizacji sieciowej, w tym: zarządzanie ryzykiem - identyfikacja ryzyka w wybranym obszarze działalności leczniczej, zarządzanie logistyczne w sytuacja... więcej»

Rola działów biznesowych podczas tworzenia wymagań dla systemów teleinformatycznych (Jakub SYTA)
Organizacje podlegają nieustannym zmianom, by jeszcze lepiej/taniej/szybciej oferować klientom swoje usługi lub wyroby. Podobnie, w ramach procesu zarządzania zmianą, należy rozwijać systemy informatyczne: uzupełniać je o nowe funkcjonalności, pisać od początku, czy też kupować od producentów i dostosowywać do specyficznych potrzeb organizacji. Wbrew często spotykanym opiniom, wdrażanie zmian w systemach informatycznych to przede wszystkim odpowiedzialność działów biznesowych. To one powinny zidentyfikować potrzebę zmiany, określić swoje potrzeby oraz upewnić się, że dostarczone rozwiązanie spełnia wymagania. A także ponieść koszt przygotowania, wdrożenia oraz utrzymywania dostarczonego rozwiązania. Działy IT powinny pełnić przede wszystkim rolę usługową - dostarczać rozwiązania zgodnie ze s... więcej»

Doskonalenie procesu oceny zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie ON (Witold POKORA)
Potwierdzanie zgodności z wymaganiami AQAP [1] w resorcie obrony narodowej realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ WAT), będące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej [7]. Celem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych (sprzętu wojskowego - SpW) posiadają systemy zarządzania jakością funkcjonujące zgodnie z wymaganiami AQAP. Ponadto certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, jest niezbędna do budowania bazy dostawców dla systemu pozyskiwania SpW oraz zapewnienia jakości wyrobów obronnych zgodnych z decyzjami MON [2,3,4]. Certyfikacja z właściwymi AQAP... więcej»

Co nowego w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000
10 marca 2017 r. - Konferencja Jubileuszowa z okazji 25-lecia powstania Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (06 grudzień 1991)."Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie" Peter Drucker Szanowni Państwo, Członkowie Klubu, z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż 10 marca 2017 r. w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbędzie się Jubileuszowa Konferencja z okazji 25-lecia działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 "W perspektywie Jakości". Patronatu honorowego nad konferencją udzielili: - Pan Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju i Finansów, Wiceprezes Rady Ministrów, - Pan Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezes Rady Ministrów. Dziękujemy za udzielone patronaty. Podkreślają one istotę zn... więcej»

Zastosowanie standaryzacji w procesie kontroli jakości wyrobów DOI:10.15199/48.2017.2.2
(Hanna GOŁAŚ, Anna MAZUR, Paweł PIASEK, Przemysław CZAJKOWSKI)

Standardisation in the process of product quality control Streszczenie Kontrola jakości wykonywana podczas procesu wytwarzania ma zagwarantować, że tylko wyroby zgodne z wymaganiami klienta będą do niego dostarczone. Celem kontroli jest również zapewnienie, że proces przebiega zgodnie z przyjętą technologią. Jednym z narzędzi gwarantujących prawidłowe przeprowadzenie czynności kontrolnych procesu i wyrobu jest standard pracy. Artykuł przedstawia korzyści z zastosowania pracy standardowej w procesie kontroli wyrobu.Summary - Quality control performed during the manufacturing process is to ensure that only products compliant with customer requirements will be delivered to them. The aim of control is also to ensure that the process runs in line with the adopted technology. One of the tools ensuring the correct execution of processes and products control is the work standard. The article presents the benefits of using standardised work in the process of products control. Słowa kluczowe- standard, kontrola jakości, wyrób standard,Keywords- quality control, production... więcej»

2017-1

zeszyt-4951-problemy-jakosci-2017-1.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Model biznesowy organizacji powiązanych z mafią (G. Faldetta, C. Provenzano. 2016. “Criminal business model and the governance of seized and confiscated businesses". Measuring Business Excellence, 20(4)).Ostatnie w 2016 roku wydanie kwartalnika "Measuring Business Excellence" poświęcone zostało modelom biznesowym. Znalazło się w nim sześć artykułów prezentujących różne zagadnienia związane z tym tematem. W opracowaniu pt. “Revisiting business models: contributions from the field" zdefiniowano pojęcie, a następnie omówiono najważniejsze trendy związane z modelami biznesowymi1. Autorzy artykułu pt. “Reconsi... więcej»

Narzędzie do wartościowania niezgodności w przedsiębiorstwie przemysłowym DOI:10.15199/48.2017.1.2
(Anna Maria HORODECKA, Radosław WOLNIAK)

A tool for evaluation of inconsistencies in an industrial enterprise Streszczenie Celem nieniejszej publikacji jest prezentacja możliwości zastosowania nowego, zaproponowanego narzędzia służącego wartościowaniu przykładowych kategorii przyczyn – Arkusz Wartościowania Przyczyn, który można wykorzystać podczas przeprowadzania metody Ishikawy. Następnie przedstawiono przykład zastosowania tego narzędzia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym analizie zostały poddane zarejestrowane niezgodności. Scharakteryzowano również jego zastosowanie w połączeniu z innymi metodami i narzędziami mającymi powszechne zastosowanie. Przykład został opracowany na podstawie włoskiego przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, iż przedsiębiorstwo nie zgodziło się na umieszczenie jego danych, w publikacji zastosowano zapis: przedsiębiorstwo X. Summary The aim of the publication is the presentation of capabilities of the new tool used to evaluate sample categories of causes – Cause Valuation Sheet that can be used when carrying out the methods of Ishikawa. Next, there is an example of using this tool in the manufacturing company. In the example registered inconsistencies have been analyzed. Also we characterized its use in combination with other methods and tools often used. The example is based on the Italian company. Due to the fact that the company did not agree to put his data in the publication we used the term: Company X. Słowa kluczowe zarządzanie jakością, narzędzie wartościowania, niezgodności w procesie produkcyjnym, kategorie przyczyn niezgodności. Keywords quality management, evaluation tool, inconsistencies in the manufacturing process, categories of reasons for non-comp ... więcej»

Wpływ jakości na przeobrażenia gospodarcze, doświadczenia praktyczne w przemyśle maszynowym - studium przypadku (Andrzej SAJNAGA, Józef WIERZBICKI)
Firmę ASmet Andrzej Sajnaga założył w 1986 r., w garażu domu jednorodzinnego w Malichach, dzielnicy Pruszkowa i na początku zatrudniał 4 osoby. Firma zajmowała się odlewnictwem oraz obróbką skrawaniem. Po kilku latach ASmet rozpoczął dodatkowo działalność handlową - sprzedaż elementów złącznych, przenosząc swoją siedzibę do Reguł, Aleje Jerozolimskie 280. Do dnia dzisiejszego właśnie pod tym adresem mieści się główna siedziba firmy. W kolejnych latach firma dynamicznie rozwijała się. Aktualnie ASmet zatrudnia ponad 500 osób. Firma posiada zakład produkcyjny - Fabrykę Śrub BISPOL w Bielsku Białej, Odlewnię Metali Nieżelaznych i Zakład Nakładania Powłok w Ursusie, magazyny wysokiego składowania oraz Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe (CIW) w Regułach. Od początku istnienia zakładu właściciele postawili na jakość oraz sprawną obsługę klienta. Już w 1997 r. ASmet wdrożył SZJ i certyfikował go na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002. Kolejny certyfikat ASmet otrzymał po wdrożeniu norm z zakresu zarządzania środowiskiem. Aktualnie ASmet posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, certyfikowany przez UDT. Oprócz tego może pochwalić się wieloma certyfikatami branżowymi. W 2010 r. ASmet został laureatem Polskiej Nagrody Jakości, a tytuł Znakomitego Pełnomocnika otrzymał Janusz Onyszczuk. W 2015 r. Andrzej Sajnaga, ... więcej»

Powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE DOI:10.15199/48.2017.1.1
(Jerzy BARUK)

The commonness of the introduction of innovations in enterprises operating in the Member States of the European Union Streszczenie Celem publikacji jest próba odpowiedzi na postawione we wstępie opracowania pytania oraz weryfikacja tezy, że powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest zmienna i zróżnicowana. Podstawę do takiej weryfikacji stanowi analiza statystyczno-porównawcza wyników badań empirycznych na temat innowacyjnych trendów w przedsiębiorstwach unijnych. Badania zostały przeprowadzone w lutym 2015 r. przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich oraz w Szwajcarii i USA. Analizy powszechności wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach dokonano w trzech przekrojach: 1) według przedsiębiorstw, które wdrożyły przynajmniej jedną innowację, 2) według kategorii wdrożonych innowacji, 3) według kategorii przedsiębiorstw. Do opracowania tekstu wykorzystano dwie metody badawcze: analizę krytycznopoznawczą piśmiennictwa oraz analizę statystycznoporównawczą materiału empirycznego. Prezentowane wyniki badań potwierdziły przyjętą tezę badawczą. Summary The purpose of the publication is an attempt to answer the questions which are put in the introduction of the elaboration and verification of the thesis that the commonness of the implementation of innovations in enterprises operating in the Member States of the European Union is variable and diverse. The basis for such verification is the statistical-comparative analysis of the results of the empirical researches on innovative trends in EU companies. The study was conducted in February 2015 by TNS Political & Social in 28 Member States of the European Union, Switzerland and the United States. Analysis of the commonness of the introduction of innovations in enterprises was carried out in the following 3 dimensions: 1) according to enterprises that have introduced at least one innovation, 2) according to the category of introduced innovations,... więcej»

25 lat jakości w Polsce w obszarze certyfikacji wyrobów
Pojęcie dotyczące jakości wyrobów w powojennej Polsce pojawiło się dość wcześnie, bo już w 1958 roku, z chwilą opublikowania uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności (M.P. nr 77 poz. 450). Celem wprowadzenia uchwały było zapewnienie właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności. W ślad za tą uchwałą wydana została kolejna uchwała RM (M.P. nr 97 z 1958 r.) w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości. W efekcie wprowadzono dwa państwowe znaki jakości. Znak "Q" - najwyższy poziom jakości i znak "1" - wysoki poziom jakości. Bardzo ważny był zapis o zachętach ekonomicznych dla producentów. W efekcie wprowadzono ulgi podatkowe. Dla produkcji oznaczonej znakiem "Q" - 6%, a znakiem "1" - 3%. Powołane Biuro Znaku Jakości koordynowało krajowy system oceny wyrobów. Badania i ocenę przeprowadzały wyznaczone organizacje. Taki system, mimo kolejnych ustaw, zmiany nazwy koordynującej organizacji na CBJW, wprowadzenia znaku "B" i wprowadzenia kontroli na zgodność z wymaganiami norm tzw. Świadectwo Kontroli Jakości (SKJ) (Ustawa z 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów i usług), funkcjonował praktycznie do 1990 r., kiedy wprowadzona została akredytacja do oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność (laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących (CAB)). W tym miejscu należy wspomnieć o próbie stworzenia międzynarodowego systemu wzajemnego uznawania wyników badań i certyfikatów w ramach ówczesnej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej na wzór stworzonego europejskiego systemu oceny zgodności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej w 1985 roku. System opierał się o Konwencję o systemi... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577