• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2018-11

zeszyt-5680-problemy-jakosci-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce DOI:10.15199/48.2018.11.1
(Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA, Ewa MALINOWSKA, Kinga PIEKARSKA)

Jakość żywności to wartość zbiorcza i wielopłaszczyznowa, a jej najważniejszym aspektem jest i będzie bezpieczeństwo. To wartość progowa i warunek minimum wszelkich poczynań w obrębie łańcucha żywności, przekładająca się wprost na zdrowie i życie człowieka oraz poczucie jego pewności. Bywa ono niestety bardzo często naruszane, tak wskutek pojawienia się zagrożeń o charakterze przypadkowym, jak i celowym. Jednymi z nich są tzw. nowo pojawiające się zagrożenia (ang. new emerging risks), rozumiane jako te, które naukowo zostały zidentyfikowane po raz pierwszy i które mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych, nowych, trudnych do przewidzenia skutków zdrowotnych lub istotne nasilenie skutków znanych już wcześniej [28]. To potencjalne zagrożenia związane z żywnością lub żywieniem, które mogą spowodować w (najbliższej) przyszłości pojawienie się 8 2018 L i s t o p a d XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce ryzyka uszczerbku dla zdrowia człowieka [24]. Jednym z nich jest brak kultury bezpieczeństwa żywności [38]. Z tego powodu konieczność zrozumienia i kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności to bardzo ważny problem, którego rozwiązanie może stanowić odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku rolno-spożywczego oraz jego interesariuszy. Zjawisko kultury bezpieczeństwa żywności jest stosunkowo od niedawna obecne w publikacjach naukowych. Wynika to z faktu, iż również od niedawna jest ono w sferze zainteresowania praktyków - menedżerów przemysłu rolno-spożywczego. Wydaje się więc, iż popularyzacja troski o kulturę bezpieczeństwa żywności jest nie tylko konieczna, ale i pilna, tak z punktu widzenia podejmowanych badań naukowych, jak i praktycznych zastosowań, pozwalających określić obecność i siłę tej kultury w danej organizacji. Mając to na uwadze, problemem badawczym, jaki podjęto w niniejszym opracowaniu, jest odpowiedź na pytanie: jakie cechy/ składowe mogą tworzyć... więcej»

Kapitał relacyjny szkoły wyższej z perspektywy studentów - wyniki badań własnych DOI:10.15199/48.2018.11.4
(Agnieszka PIASECKA)

Uczelnia jako organizacja ucząca się i funkcjonująca w warunkach różnorodności powinna być otwarta na adaptowanie do realizowanych procesów zarządzania nowoczesnych koncepcji z tego zakresu. Wchodząca w życie reforma szkolnictwa wyższego w Polsce także zwraca uwagę na konieczność podejmowania działań prowadzących do poprawy skuteczności i efektywności zarządzania instytucją akademicką. Jedną z propozycji może stanowić zarządzanie kapitałem relacyjnym, stanowiącym element kapitału intelektualnego. Badania przeprowadzone wśród ekspertów z dziedziny zarządzania wskazują, że kapitał relacyjny jest czynnikiem sukcesu w nowoczesnych koncepcjach zarządzania i staje się jedną z determinant rozwoju organizacji [3]. W odniesieniu do szkoły wyższej budowanie kapitału relacyjnego wynika z jej misji oraz szczególnej roli, jaką pełni w kreowaniu i przekazywaniu wiedzy. W kształtowaniu kapitału relacyjnego uczelni aktywny udział biorą studenci, którzy z jednej strony są odbiorcami usługi edukacyjnej, a z drugiej - współtworzą klimat i efekty współpracy z pracownikami instytucji akademickiej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących identyfikacji i oceny składników kapitału relacyjnego szkoły wyższej z perspektywy studentów. Badania empiryczne zostały zrealizowane techniką ankiety audytoryjnej, zaś część teoretyczna powstała na podstawie przeglądu literatury. Istota kapitału relacyjnego W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji kapitału relacyjnego. Na podstawie ich analizy można wskazać cechy tego kapitału, oddające jego istotę:  opiera się na relacjach, czyli różnego rodzaju trwałych powiązaniach organizacji ze swoimi interesariuszami,  jest aktywem niewidzialnym,  stanowi jeden z trzech komponentów kapitału intelektualnego organizacji,  może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny,  opiera się na wiedzy racjonalnej, wiedzy emoc... więcej»

Zastosowanie insourcingu w doskonaleniu jakości produktów i usług DOI:10.15199/48.2018.11.5
(Grzegorz GRELA)

Jakość produktów i usług jest jednym z głównych kryteriów podejmowania decyzji o ich zakupie zarówno przez indywidualnych klientów, jak i organizacje działające na rynku. Przedsiębiorcy znający znaczenie jakości podejmują starania doskonalące jakość oferowanych produktów lub usług. Podstawową decyzją podejmowaną przez zarządzających przedsiębiorstwem przy wytwarzaniu każdej złożonej usługi lub produktu jest podjęcie decyzji o tym, czy komponenty, które tworzą finalny produkt lub usługę, mają być wytwarzane w obrębie struktur organizacji, czy też mają być zakupione na zewnątrz organizacji. Dylemat ten jest znany w literaturze anglosaskiej pod frazą make or buy decision. Praktyka funkcjonowania organizacji w swojej różnorodności pokazuje, że raz podjęta decyzja bywa zmieniana i np. po pewnym czasie komponenty wytwarzane samodzielnie są zakupywane na zewnątrz lub wręcz przeciwnie - komponenty dotychczas zakupywane u zewnętrznego dostawcy są po pewnym czasie wytwarzane samodzielnie w ramach organizacji. Literatura zarówno branżowa, jak i naukowa obfituje w przykłady i analizy wydzielania na zewnątrz działań realizowanych dotychczas wewnątrz organizacji (outsourcing), jednakże ciągle niewystarczająco opisana jest droga przeciwna, tj. włączanie do struktur organizacji procesów, których produktem jest towar lub usługa dotychczas zakupywane na zewnątrz organizacji (insourcing). W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych nad zjawiskiem insourcingu w organizacjach prowadzących działalność na terenie Polski. 39 2018 L i s t o p a d Teoretyczne aspekty insourcingu Pojęcie insourcingu nie jest jeszcze ustabilizowane znaczeniowo zarówno w przypadku literatury branżowej, jak i naukowej. Zdarzają się zastosowania tego pojęcia nieprecyzyjne lub wręcz błędne. K. Foerstl, J. F. Kirchoff oraz L. Bals przytaczają kilka przykładów błędnego stosowania pojęcia insourcing, sugerując, że taki stan może uniemożl... więcej»

Zastosowanie metod i narzędzi projakościowego zarządzania w warunkach różnorodności funkcjonowania współczesnych organizacji DOI:10.15199/48.2018.11.3
(Ewa CZYŻ-GWIAZDA)

Działalność gospodarcza współczesnych organizacji realizowana jest w warunkach dużej różnorodności. Funkcjonowanie w takim środowisku rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. Cechą charakterystyczną współczesnych zmian jest ich złożoność i szybkość. To sprawia, że powstają coraz to nowe, modyfikowane produkty i usługi, a czas realizacji zleceń jest coraz krótszy. Menedżerowie wykorzystują możliwość jednoczesnego stosowania wielu różnych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach. Ich celem jest taka konfiguracja i koordynacja dostępnych metod i narzędzi, by przyniosły one optymalną wartość z punktu widzenia funkcjonowania całego łańcucha wartości organizacji. Celem niniejszej publikacji jest próba zdiagnozowania poziomu implementacji wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania we współczesnych organizacjach, a w szczególności zbadanie, w jaki sposób studenci studiów ekonomicznych współcześnie w warunkach różnorodności postrzegają wykorzystanie i znaczenie wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach oraz czy i jaka istnieje różnica w ich postrzeganiu pomiędzy studentami przed odbyciem praktyki i po jej realizacji. Ponadto celem jest ocena postrzegania metod i narzędzi przez studentów z wykorzystaniem matrycy oceny o trójpoziomowej skali oceny (ocena niska, średnia, wysoka) oraz identyfikacja metod i narzędzi o najwyższej ocenie. 1. Zarządzanie w warunkach różnorodności funkcjonowania organizacji - kontekst teoretyczny Zarządzanie w warunkach różnorodności funkcjonowania organizacji stało się faktem - trend ten 24 2018 L i s t o p a d XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Zastosowanie metod i narzędzi projakościowego zarządzania w warunkach różnorodności funkcjonowania… zaobserwować można w wielu branżach i rynkach zarówno tych dojrzałych, jak i wyłaniających się1. Wyniki badań prezentowane w literaturze wskazują m.in., że konkurencyjność pr... więcej»

Kompleksowe zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - wyniki badań DOI:10.15199/48.2018.11.2
(Marta DUDEK- -BURLIKOWSKA)

Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach intensywnych zmian oraz przeobrażeń zachodzących w jej otoczeniu. Równocześnie mają one świadomość ciągle nasilającej się konkurencji. Drogowskazem do sukcesu staje się więc dostarczanie wyrobów wysokiej jakości i spełnienie wymagań klientów. Podstawą wspomnianego sukcesu jest zarówno przebywanie blisko klienta i rozumienie jego potrzeb, jak również właściwe definiowanie procesów, umiejętne zarządzanie jakością, a także sprawne zarządzanie kapitałem intelektualnym przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej kultury organizacji. Rosnące więc wymagania rynkowe dyktują formy aktywności i tendencje rozwoju wewnątrz organizacji. Obecnie istotną zaletą organizacji jest więc umiejętność kreowania wiedzy, zaangażowania pracowników wszystkich szczebli w codzienną działalność dla zrealizowania zdefiniowanych celów, jak również ekspansywność w poszukiwaniu sposobów doskonalenia. Dzięki opracowaniu w organizacji metodyki doskonalenia ukierunkowanego na procesy i pracowników można przekształcić słabe jej punkty w mocne atuty, a tym samym zmniejszyć zagrożenia, a zwiększyć szanse w dynamicznym otoczeniu. E. Skrzypek, S. Tkaczyk uważają, iż spojrzenie obecnie na jakość w organizacji jako na najważniejszy mechanizm zarządzania prowadzi do nowoczesnej formy industrializacji. Co za tym idzie, w dalszej kolejności następuje kreowanie kultury i filozofii zarządzania przez jakość (TQM), a to świadczy o podążaniu organizacji za ciągle zmieniającymi się potrzebami klientów i spójnym myśleniu wszystkich pracowników co do doskonalenia wszelkiej aktywności i wszystkich procesów organizacji [9,12]. Potwierdzeniem natomiast właściwej drogi myślenia o jakości w organizacji jest wdrożenie mechanizmów samooceny organizacji, osiągnięcie wysokiego poziomu dojrzałości jakościowej, a także zdobycie nagrody jakości regionalnej, krajowej lub europejskiej. Innymi słowy, w Total Quality Management wpisana jest i... więcej»

2018-10

zeszyt-5655-problemy-jakosci-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem DOI:10.15199/48.2018.10.2
(Piotr JEDYNAK, Sylwia BĄK)

Zarządzanie ryzykiem jest obecnie uznawane za jedną z kluczowych domen zarządzania, warunkującą niejednokrotnie nie tylko przetrwanie i rozwój organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, ale również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej [3] [5]. Aby kształtować efektywnie działające systemy zarządzania ryzykiem, konieczna jest ich ciągła ocena, umożliwiająca wyłonienie obszarów wymagających poprawy oraz nakreślająca ścieżkę ich ciągłego doskonalenia [2]. Dokonywanie takiej oceny umożliwiają modele dojrzałości zarządzania ryzykiem, które przede wszystkim diagnozują poziom zaawansowania prowadzonych w tym obszarze działań, a ponadto wskazują docelowy stan wzorcowy [4]. Modele te odnoszą się do zintegrowanego zarządzania ryzykiem w organizacji lub do działań wobec ryzyka w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, np. w zarządzaniu projektami. Celem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie oraz porównanie wybranych modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem ich specyfiki, stopnia kompleksowości oraz uniwersalności. 1. Pojęcie i geneza modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem Pojęcie dojrzałości w odniesieniu do działalności organizacji zaczęto stosować pod koniec lat 70. XX wieku. Po raz pierwszy terminu tego użył Crosby w 1979 roku w odniesieniu do zarządzania jakością. Przez dojrzałość w kontekście organizacji rozumie się określony, najwyższy poziom umiejętności w danym obszarze działalności, czyli osiągnięcie ostatecznego poziomu rozwoju [9]. Poziom dojrzałości z kolei jest zdefiniowanym, ewolucyjnym stanem wynikającym z procesu ciągłego doskonalenia organizacji. Sposób określenia poziomu dojrzałości jest uzależniony od wykorzystywanych mierników i ich wzajemnej synchronizacji [6]. Logika wykorzystywania modeli do oceny poziomu rozwoju organizacji szybko zaadaptowała się zarówno w teorii organizacji i zarządzania, jak 13 2018 Pa ź d z i e r n i k i w praktyce gospodarczej. Koncepcja i... więcej»

Zarządzanie różnorodnością - stan i perspektywy rozwoju DOI:10.15199/48.2018.10.1
(Elżbieta SKRZYPEK)

Wprowadzenie "Skoro nie jesteśmy teraz w stanie usunąć wszystkich różnic pomiędzy nami, przynajmniej możemy uczynić świat bezpieczniejszym dla różnorodności" John F. Kennedy, 1963. "Korzystamy z różnorodności, krocząc po drodze naszego przeznaczenia, prowadzącej do doskonałości ze świadomością, że jakość jest w różnorodności. Zarządzanie różnorodnością opiera się na podstawowej wartości, jaką jest szacunek do drugiego człowieka. Maksymalizacja różnorodności i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla jakości zarządzania" E. Skrzypek, 2018. Koncepcja zarządzania różnorodnością narodziła się w latach 80. XX wieku. Uważa się, że zarządzanie różnorodnością od 2009 roku stało się zjawiskiem globalnym [12 ]. Można przyjąć, 5 2018 Pa ź d z i e r n i k że podstawowym założeniem zarządzania różnorodnością jest teza, że występujące różnice warto wykorzystać dla zwiększenia zysków przedsiębiorstwa, dążąc do ograniczenia kosztów i ryzyka wynikających z różnorodności przy wzmacnianiu korzyści z nich wynikających. Zarządzanie różnorodnością powinno stać się imperatywem dla przedsiębiorstwa. Konieczne jest zrozumienie, że różnice między ludźmi w miejscu pracy i na rynku mogą przynieść organizacji określone korzyści. Różnorodność to wszelkie aspekty, w których ludzie różnią się i są podobni, zarówno widoczne, jak: płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, jak i niewidoczne, tj.: orientacja seksualna, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, postawy życiowe, styl życia, styl uczenia się. Różnorodność to czynnik podnoszący jakość funkcjonowania danej zbiorowości, natomiast zarządzanie różnorodnością umożliwia stworzenie takiego środowiska, w którym każdy zatrudniony jest szanowany i doceniony i w którym istnieją warunki, by w pełni wykorzystać posiadany potencjał intelektualny. Zarządzanie różnorodnością wymaga otwartości organizacji na nowych pracowników, świadomego pozyski... więcej»

Z prasy zagranicznej
Kryteria wyboru jednostki certyfikującej.Często, gdy mowa jest o systemie zarządzania jakością (SZJ) zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001, pada stwierdzenie, że został on wdrożony oraz certyfikowany. Te dwa pojęcia wymieniane są łącznie, jakby były ze sobą nierozerwalnie związane. W rzeczywistości organizacja, która wdrożyła SZJ, może, ale nie musi, poddać się certyfikacji. Należy przy tym pamiętać, że certyfikacja wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów oraz wysiłku organizacyjnego. Pomimo tego wiele organizacji decyduje się na nią, upatrując w uzyskaniu certyfikatu ró... więcej»

Różnorodność i korzyści wypływające z zarządzania różnorodnością DOI:10.15199/48.2018.10.4
(Adam SKRZYPEK)

Wprowadzenie Różnorodność istnieje wszędzie tam, gdzie jest więcej niż jeden człowiek, jest ona czynnikiem wzrostu jakości funkcjonowania organizacji. Różnorodność to jeden z najważniejszych tematów biznesowych na świecie ostatnich 20 lat obok zagadnień: jakości, przywództwa i etyki. Różnorodność to problem strategiczny dla organizacji, które zarządzają różnorodnością i są na nią otwarte. Uświadomienie sobie różnic i ich docenianie może okazać się efektywną strategią wspomagającą elastyczność i adaptacyjność organizacji oraz umiejętność reagowania na zmieniające się otoczenie i związane z tym wyzwania. W zróżnicowanym miejscu pracy bardzo ważną rolę pełni komunikacja wewnętrzna, która stanowi obszar interwencji służących zapobieganiu dyskryminacji i łamaniu prawa. Jest to także strategiczne miejsce działań, które mogą budować włączające środowisko, które będzie sprzyjać zaangażowaniu pracowników i czerpaniu korzyści wypływających z ich różnorodności. Różnorodność to klucz do budowania kultury opartej na innowacjach społecznych i efektywnego tworzenia dialogu z pracodawcą. Potencjał różnorodności jest niezbędny dla innowacyjności i kreatywności zespołu. Celem artykułu jest wskazanie na istotę, znaczenie i rozumienie terminu różnorodność, ponadto pokazanie korzyści, jakie niesie ze sobą kompleksowe traktowanie różnorodności i zarządzania różnorodnością w organizacji. Pokazano także paradygmaty różnorodności. Wskazano, że karta i kongres różnorodności są sprawdzonymi formami promowania koncepcji różnorodności. Metodą badawczą, jaką się posłużono, jest analiza dostępnej literatury na temat różnorodności oraz wnioskowanie. 1. Istota różnorodności Termin różnorodność ma szerokie znaczenie i zastosowania. Pojawił się po raz pierwszy w USA w latach 80. XX wieku. Na szerszą skalę kwestiami różnorodności zainteresowano się w latach 90. XX w. Zarządzanie różnorodnością odnosi się do zarządzania różnorodnością klientów w miejs... więcej»

POLSKA JAKOŚĆ w 100-lecie odzyskania niepodległości (Marek Roszak, Witold Poko)
"TQM jest rodzajem zbiorowego wysiłku zorientowanego na jakość i prowadzącego do ciągłego doskonalenia organizacji w celu osiągania najwyższych efektów we wszystkich podejmowanych decyzjach i formach działalności." Profesor Edward Kindlarski, jeden z klasyków polskiej szkoły jakości.Tradycja, która kształtuje przyszłość 100-lecie odzyskania niepodległości, obchodzone w naszym kraju w 2018 roku, a także 25-lecie Polskiej Nagrody Jakości, przypadające na 2019 rok, oraz 100-lecie narodzin naukowego zarządzania przez jakość, mające swoje źródło w latach dwudziestych ubiegłego wieku, stanowią okazję do podzielenia się refleksją na temat kształtowania i wiarygodności jakości. Polska Nagroda Jakości stanowi przyjętą w połowie lat 90. XX wieku formułę wyłaniania najlepszych - zapewniających nie tylko wymaganą, ale i oczekiwaną przez rynek jakość - organizacji zmierzających ku doskonałości, a także osób aktywnie współtworzących i wdrażających idee jakości w życie. W listopadzie br. zaplanowano organizację krajowej Konferencji dedykowanej Polskiej Nagrodzie Jakości - "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości". Konferencja ta ma stanowić forum dyskusji w zakresie ważnych i aktualnych kwestii dotyczących roli innowacji w polskiej gospodarce, istnienia jakości w świadomości Polaków oraz jakości jako determinanty doskonałości. Przeds... więcej»

2018-9

zeszyt-5629-problemy-jakosci-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Luka jakościowa - determinantem rozwiązywania problemów dotyczących publicznego transportu zbiorowego DOI:10.15199/48.2018.9.6
(Andrzej ŚWIDERSKI, Ewa KAMIŃSKA)

Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 13816:2004 Transport - Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług, przez jakość usług publicznego transportu zbiorowego należy rozumieć "zestaw kryteriów jakości oraz właściwych miar, za które odpowiedzialny pozostaje świadczący usługę deklarujący zgodność z normą". W publikacjach [4,5,6] skoncentrowano się na analizie jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, określając ją jako "stopień zaspokojenia stwierdzonych potrzeb przewozowych mieszkańców miasta mierzony zespołem postulatów przewozowych (cech) zgłaszanych przez pasażerów". Podkreślono jednocześnie znaczenie (dla podnoszenia poziomu jakości życia) jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego jako podsystemu całego systemu logistycznego miast i makroregionów. Odpowiedzialność za kształt spraw organizacyjnych i jakość publicznych przewozów zbiorowych spoczywa na:  samorządach,  organizatorach transportu,  przewoźnikach (najczęściej co najmniej jeden z nich jest agendą lub spółką samorządu lokalnego). W związku z tym świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie jest problemem bardziej złożonym. Osiągnięcie równomiernych korzyści przez wszystkie podmioty wymaga ich ścisłej współpracy, ukierunkowanej na odniesienie długofalowego sukcesu przy jednoczesnym zadowoleniu klientów (głównie pasażerów). Władze samorządowe wraz z organizatorem transportu gwarantują m.in. elementy infrastruktury punktowej (np. przystanki, dworce, zajezdnie) i liniowej czy systemy informacji o oferowanych usługach. Mogą również, dla usprawnienia procesów transportowych, wprowadzać priorytety w ruchu pojazdów. Natomiast od przewoźników oczekuje się poprawy jakości realizacji usług 40 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Luka jakościowa - determinantem rozwiązywania problemów dotyczących publicznego transportu zbiorowego ... więcej»

Projekt podejścia procesowego w zarządzaniu systemowym laboratorium według normy ISO/IEC 17025:2017 DOI:10.15199/48.2018.9.21
(Józef GRUSZKA)

Wprowadzenie Akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące, jak i laboratoria ubiegające się o akredytację stoją przed wyzwaniem wprowadzenia zmian wynikających z wydania nowej normy ISO/IEC 17025:2017 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (wersja w języku polskim: PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w trakcie opracowania w PKN) [4, 10, 11]. Poprzednia edycja normy z 2005 r. była podzielona na wymagania dotyczące zarządzania i wymagania techniczne [12]. Od tego czasu zmieniły się zarówno uwarunkowania rynku, jak i stosowanych technologii - na przykład informatycznych, z których korzystają laboratoria, stąd nowe wydanie normy ma zmienioną strukturę ściśle dostosowaną do ostatnich standardów norm serii 17000, takich jak PN-EN ISO/IEC 17020 [16] i PN-EN ISO/IEC 17065 [17] oraz wymagań ostatniego wydania normy ISO 9001:2015 [14]. Zakres nowej normy ISO/IEC 17025:2017 został znowelizowany i swoim zakresem obejmuje badania, wzorcowanie i pobieranie próbek związane z wzorcowaniem i badaniami. Struktura normy ma pięć rozdziałów związanych z wymaganiami: wymagania ogólne (rozdz. 4), wymagania organizacyjne (rozdz. 5), wymagania dotyczące zasobów (rozdz. 6), wymagania dotyczące procesów (rozdz. 7) i wymagania w zakresie zarządzania (rozdz. 8) oraz załączniki informacyjne, A - metrologiczna identyfikowalność i B - opcje 150 2018 Wr z e s i e ń KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA Projekt podejścia procesowego w zarządzaniu systemowym laboratorium według normy ISO/IEC 17025:2017 systemu zarządzania. Główne zmiany nowej edycji normy w porównaniu do poprzedniej edycji z 2005 r. to:  podejście uwzględniające ryzyka, które ma pozwolić na pewną redukcję nakazów i zastąpienie ich wymaganiami odnoszącymi się do wyników działania;  w wymaganiach dotyczących procesów, procedur, udokumentowanych informacji i obowiązków or... więcej»

Wykorzystanie elementów systemu jakości w procesie certyfikacji organizacji projektującej (lub wyrobu) według przepisów zdatności do lotu DOI:10.15199/48.2018.9.7
(Sergiusz SZAWŁOWSKI, Leszek LEWSZA)

Zdatność do lotu (ang. airworthiness) określana jest jako zdolność statku powietrznego lub innego sprzętu czy systemu lotniczego do wykonania operacji w powietrzu lub na ziemi bez znaczącego ryzyka dla załogi, personelu naziemnego, pasażerów lub osób trzecich [1]. Z przytoczonej definicji w sposób oczywisty wynika, że podstawowym celem zdatności do lotu jest zachowanie bezpieczeństwa operacji lotniczych, często określanego mianem bezpieczeństwo lotów (BL). W oparciu o wieloletnie doświadczenia funkcjonowania systemów zapewniających bezpieczeństwo lotów, a w szczególności wnioski z ich spektakularnych porażek, objawiających się katastrofami lotniczymi, jednym z zasadniczych założeń zapewnienia zdatności do lotu jest konieczność utrzymania systemu w kontrolowanym środowisku we wszystkich fazach jego funkcjonowania. Począwszy od fazy zaprojektowania wyrobu (certyfikacji typu) przez certyfikowaną organizację projektującą, poprzez jego produkcję przez certyfikowaną organizację produkującą, do fazy obsługiwania przez certyfikowane organizacje obsługi liniowej oraz bazowej, w których pracuje certyfikowany personel obsługowy przeszkolony w certyfikowanych organizacjach szkoleniowych. Opierając się o naukowe teorie zarządzania systemami oraz pozytywne wyniki praktycznego wdrożenia systemów zarządzania do organizacji przemysłowych czy usługowych z innych branż, cywilne władze lotnicze zaimplementowały do nowych edycji przepisów nadzorowania zdatności do lotu 54 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Wykorzystanie elementów systemu jakości w procesie certyfikacji organizacji projektującej (lub wyrobu)… sprawdzone rozwiązania (wymagania) z systemu zarządzania jakością. Za cel postawiono zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji zdatności do lotu, tym samym całego środowiska kontrolowanego. Jednym z zasadniczych elementów zaktualizowanych wymagań zdatności do lotu było wdrożenia podejścia proces... więcej»

Kryteria certyfikacji wojskowych statków powietrznych w świetle zharmonizowanych Europejskich Wojskowych Wymagań Zdatności do Lotu (EMAR) DOI:10.15199/48.2018.9.5
(Krzysztof SAJDA, Marcin KURDELSKI)

Wprowadzenie Państwa zrzeszone w Europejskiej Agencji Obrony (ang. European Defence Agency - EDA) kładą ogromny nacisk na zachowanie pełnej suwerenności (ang. sovereignty) w dziedzinie obronności każdego z nich. Suwerenność ta rozciąga się również na obszar systemu bezpieczeństwa lotniczego w lotnictwie wojskowym, przez co każdy z krajów odpowiada indywidualnie za regulacje prawne w tej dziedzinie. W efekcie wszystkie działania w zakresie zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych były prowadzone i regulowane na poziomie krajowym. Harmonizację tych regulacji osiągano na poziomie wspólnych programów (np. NH 90, A400M [10]) i była ona ograniczona tylko i wyłącznie do zakresu objętego przez dany projekt. Każdy nowy projekt wymagał przeprowadzenia nowych uzgodnień, co było źródłem dodatkowych kosztów i opóźnień. Dla uniknięcia wspomnianych konsekwencji oraz dla wzmocnienia europejskiej technologicznej i przemysłowej bazy obronnej (ang. European Defence Technology and Industrial Base - EDTIB) [11], z inicjatywy Ministrów Obrony 26 państw członkowskich Unii Europejskiej zrzeszonych w EDA, decyzją Rady Sterującej EDA Nr 2008/39 z dnia 10.11.2008 r. [2] zostało powołane Forum Wojskowych Nadzorów Zdatności do Lotu (ang. Military Air Worthiness Autority - MAWA Forum). Do podstawowych zadań tego ciała należy opracowanie (oraz późniejsza aktualizacja) zbioru zharmonizowanych Europejskich Wojskowych Wymagań Zdatności do Lotu (ang. European Military Airworthiness Requirements - EMARs). W Tabeli 1. przedstawiono wykaz dokumentów EMAR wraz z towarzyszącymi im akceptowalnymi środkami spełnienia, które zostały opracowane przez MAWA Forum, wraz z aktualnym statusem dokumentów [12]. 34 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Kryteria certyfikacji wojskowych statków powietrznych w świetle zharmonizowanych Europejskich Wojskowych Wymagań… Podkreślić należy, że - dla zachowania wspomnianej suwerenności - dokum... więcej»

Analysis and evaluation of software quality in use DOI:10.15199/48.2018.9.18
(Zdzisław WOJCIECHOWSKI)

Introduction In recent years, the issue of quality in use has seen growing interest in the field of software engineering. Developing measurement attributes and methods requires close co-operation from all participants throughout the software life cycle. In particular, this applies to the operational process, as needs, and therefore end-user requirements, change. The scale of these changes should be subject to an assessment. This may be performed through qualitative research, but if the relationship between the examined features needs to be determined, it is necessary to perform quantitative research. Nevertheless, quality in use is difficult to evaluate, because it is characterised by significant subjectivity related to the user’s individual system of values, needs and goals, but the use of statistical analysis methods allows objectivity of research results to be achieved. 131 2018 Wr z e s i e ń The presented study takes the above conditions into consideration. The main objective of the work was formulated as follows: To develop an algorithm for assessing software quality in use that allows improvement vectors to be indicated. The main objective consists of partial objectives:  analyse the theory of software quality in use,  define criteria for assessing the quality in use,  develop a methodology for assessing the quality in use. The article was divided into two parts, distinguishing two research directions: literature- based and empirical research. The theoretical part includes:  an analysis of basic concepts in the field of quality in use,  an evolution in its perception by end users. The empirical part includes:  conducting surveys,  analysing the results of these studies according to the adopted methodology. The main research issue was defined in the form of a question: Do software users see the need to improve its functionality? The m... więcej»

2018-8

zeszyt-5596-problemy-jakosci-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Wybrane aspekty oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych DOI:10.15199/48.2018.8.6
(Witold POKORA, Marek GRĘZICKI)

Ryzyko to możliwość zaistnienia niepożądanego zdarzenia oraz niepewność związana z działaniem, które ma wpływ na zdolność organizacji do realizacji celów jej działalności. Może ono być rozpatrywane w kontekście negatywnych zagrożeń z uwzględnieniem ich pozytywnych właściwości traktowanych jako szanse [8]. Pozytywna ocena ryzyka jest warunkiem uczestniczenia w kontraktach NATO związanych z dostawą wyrobów dla Sił Zbrojnych RP (SZ RP). Zapewnienie jakości zaprojektowanych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa wyrobów wymaga określenia kryteriów oceny ryzyka [10]. W literaturze można spotkać się z określeniem ryzyka jako zespołu czynników, działań lub czynności powodujących szkody lub straty. Ryzyko różni się od niebezpieczeństwa, które traktowane jest jako pewne, bezpośrednie zagrożenie i jest zobiektywizowaną niepewnością wystąpienia niepożądanego zdarzenia. W odniesieniu do wyrobów obronnych, w tym sprzętu wojskowego, powinno być analizowane w całym cyklu ich życia [1]. Celem zarządzania ryzykiem jest zmniejszenie niepewności przy podejmowaniu decyzji, poprawa możliwości osiągania celów, które powinny być osiągane na różnych szczeblach organizacji przez wyroby, procesy lub konkretne przedsięwzięcia [14]. Celem artykułu jest identyfikacja problematyki oceny ryzyka [10] w aspekcie dostaw wyrobów obronnych, w tym usług z nimi związanych w kontekście ich pozyskiwania. Badania przeprowadzone w Centrum Certyfikacji Jakości WAT (CCJ WAT) na 37 2018 S i e r p i e ń podstawie [12] i przedstawione w 1. części artykułu dowodzą, że zaprezentowane rozwiązanie może przyczynić się do poprawy jakości dostaw dla SZ RP. Zostały one zweryfikowane z wykorzystaniem ankiety postrzegania ryzyka przez auditorów. Istotę przedstawionej metody badawczej przedstawiono w 2. części artykułu. Opiera się ona na certyfikacji dobrowolnej systemów zarządzania. Certyfikacja ta zapewnia pełną i aktualną informację dotyczącą możliwości wystąpien... więcej»

Certyfikacja systemów zarządzania - kierunek rozwoju
Rozmowa z dr inż. Joanną Jasińską, Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości.Małgorzata Wierzbicka: Czy może Pani nakreślić kierunki rozwoju Państwa działalności certyfikacyjnej? Joanna Jasińska: Dyrektorem CCJ jestem od niedawna. Jednak od początku działalności certyfikacyjnej, czyli niemalże od 17 lat, biorę udział w jej doskonaleniu. W chwili obecnej kontynuuję dzieło moich poprzedników - Witolda Pokory i Andrzeja Świderskiego, którzy budowali CCJ od podstaw. Lista naszych produktów oferowanych klientom jest coraz dłuższa. Rozpoczynaliśmy od certyfikacji systemów zarządzania jakością głównie w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. Proces doskonalenia tego produktu i zmian (w kontekście chociażby ostatnich zmian w dokumentach typu AQAP) trwa nadal i nabiera wręcz cech nie tylko doskonalących, lecz także innowacyjnych. Oczywiście nie są to zmiany rewolucyjne w funkcjono... więcej»

CO NOWEGO W KLUBIE POLSKIE FORUM ISO 9000
Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000."Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj." Henry Ford Minął kolejny rok działalności Klubu Polskie Forum ISO 9000, działalności ukierunkowanej na propagowanie idei jakości. W kwietniu br. odbyło się 28. Walne Zgromadzenie Członków Klubu, tym razem w Katowicach, w Głównym Instytucie Górnictwa - jednym z nielicznych tego typu nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce o międzynarodowej renomie, posiadającym w swych zasobach nie tylko nowoczesną, ale i w większości unikatową aparaturę badawczo-pomiarową, stanowiącą o konkurencyjności Instytutu, w wielu zakresach potwierdzoną udzielonymi akredytacjami labor... więcej»

Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych DOI:10.15199/48.2018.8.4
(Aleksandra KOWALSKA)

Oczekiwania konsumentów względem opakowań produktów codziennego użytku dotyczą najsilniej ich wartości informacyjnej [23, 18]. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności jest kwestią zasadniczą, gdyż wpisuje się w obszar priorytetowy dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego żywności [35], a jednocześnie dotyka problemu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego 20 2018 S i e r p i e ń JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych konsumentom żywności1, ściśle związanego z problemem fałszowania żywności [21]. Informacje, do których konsument ma dostęp, jakość przekazu i stopień ich zrozumienia to ważne czynniki wpływające na podejmowane decyzje dotyczące zakupu i/lub spożycia żywności. Pierwsze inicjatywy w obszarze znakowania żywności podejmowane były przez producentów na zasadzie dobrowolności, z czasem jednak wypracowano odpowiednie systemy znakowania żywności, początkowo na poziomie sieci handlowych, aż po stosowne uregulowania prawne przyjmowane na poziomie krajowym i międzynarodowym [35]. Problem znakowania żywności harmonizuje w ramach acquis communautaire Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [34]. Co ważne, rozporządzenie to na pierwszym miejscu wprost stawia interes konsumenta [16]. Początek nowej erze bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej (UE) dało ramowe Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i tzw. pakiet higieniczny, czyli zbiór czterech rozporządzeń mających przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw [28, 29, 30, 31, 32]. Do momentu, w którym opublikowano Rozporządzenie nr 1169/2011, zdecydowanie najwięcej miejsca w prawie żywnościowym UE poświęcano produkcji zwierzęcej. Sądzono bowiem, że główne obszary zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności związane są z produkcją zwierzęcą, co było konsekwencją afer żywnościowych związanych... więcej»

Problemy z wynagradzaniem za jakość DOI:10.15199/48.2018.8.1
(Marek BUGDOL)

Problem wynagradzania za jakość jest tematem zaniedbanym w większości podręczników z zakresu zarządzania jakością. W przeszłości na ten temat wypowiadali się klasycy TQM. Ich wątpliwości dotyczyły tego, czy można przyznawać premię za wykonywanie pracy zgodnej z wyznaczonymi normami i zasadami. Na przykład E. Deming był przeciwny wynagradzaniu prowizyjnemu. P. Crosby zauważył, że kiedy praca jest niewłaściwie zaprojektowana, to taki system motywacji uczy błędów. Motywację opartą na systemie finansowym odrzucał także K. Ishikawa. Podstawowym celem artykułu jest ustalenie, na ile aktualnie stosowane systemy wynagradzania uwzględniają jakość i jak są one oceniane przez pracowników (np. czy są one źródłem odczuwalnej niesprawiedliwości). Autor dokonał analizy literatury przedmiotu (wykorzystano artykuły opublikowane w bazie EBSCO). Zawarte w opracowaniu informacje dotyczące systemów wynagrodzeń pochodzą z projektu badawczego "Ocena procesów zarządzania w spółce X", wykonanego w marcu i kwietniu 2018 roku. Natomiast opis poszczególnych systemów premiowych powstał na podstawie wywiadów prowadzonych z pracownikami spółek produkcyjnych i usługowych woj. opolskiego (ogółem 25 wywiadów). Wynagradzanie za jakość w świetle literatury Problem wynagradzania za jakość był badany z punktu widzenia: dostosowania celów jakości do zasad oceny i wynagradzania pracowników [6], wynagradzania za jakość w sektorze publicznym [7], pensji specjalistów odpowiedzialnych za jakość w organizacji [1], trudności towarzyszących ustalaniu wynagradzania za jakość w różnych środowiskach [3] [9] [11], ograniczonego wpływu wynagradzania na wyniki ekonomiczne i jakość [2] [5]. Często bardzo optymistycznie przyjmuje się, że należy uzależnić wysokość wynagradzania (głównie premii) od wykonania celów jakości [8]. Evan Invey badał problem wynagradzania pracowników za wyniki pracy w środowisku TQM. Z badań tych wynikało, że:  zasadniczym problemem w wyn... więcej»

2018-7

zeszyt-5568-problemy-jakosci-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Znaczenie przestrzegania praw pacjenta w szpitalu w ogólnej ocenie placówki medycznej DOI:10.15199/48.2018.7.2
(Sandra KRYSKA, Anna REJ-KIETLA)

Wprowadzenie Rynek usług zdrowotnych jest zespołem procesów zachodzących pomiędzy świadczeniodawcami usług zdrowotnych (podmiotami leczniczymi) a świadczeniobiorcami (pacjentami). Same usługi zdrowotne nie są jednak wprost uznawane za dobra rynkowe, ponieważ popyt na nie zazwyczaj nie stanowi konsekwencji chęci zaspokojenia określonej potrzeby, ale jest koniecznością, której najlepiej unikać. Specyfika sektora usług zdrowotnych wynika z faktu, że opieka zdrowotna stanowi jeden z determinantów zdrowia, a potrzeby opieki zdrowotnej wywodzą się z zapotrzebowania na zdrowie. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest także asymetria informacji pomiędzy świadczeniodawcami a świadczeniobiorcami, której efektem może być kreowanie popytu przez dostawcę usług zdrowotnych naruszające założenia klasycznej ekonomii. Ważną rolę odgrywa w tym miejscu również niepewność - tak w sferze popytu, jak również w sferze skuteczności leczenia [13]. Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, że rynek ochrony zdrowia stanowi bardzo specyficzny zespół procesów ze specyficznymi potrzebami. Niniejszy artykuł ma na celu określenie znaczenia praw pacjenta oraz ich przestrzegania w podmiotach leczniczych na postrzeganie tych podmiotów 15 2018 L i p i e c jako placówek rzetelnych, godnych polecenia oraz świadczących usługi zdrowotne wysokiej jakości. W artykule podjęto próbę analizy aktów prawnych dotyczących praw pacjenta oraz piśmiennictwa specjalistycznego w zakresie jakości usług zdrowotnych. Dodatkowo wskazano w nim, w jaki sposób wprowadzenie w podmiocie leczniczym drobnych zmian może wpłynąć na zmianę jego postrzegania przez pacjentów oraz ich bliskich. Znaczenie jakości w systemie ochrony zdrowia Współcześnie notuje się istotny wzrost znaczenia jakości we wszystkich sferach życia człowieka. W wielu spośród tych dziedzin jakość świadczonych usług ma kardynalne znaczenie. Analogicznie jest w przypadku opieki zdrowotnej. W tym przypadku jakość ... więcej»

Z prasy zagranicznej
Six Sigma w służbie zdrowia: systematyczny przegląd literatury Jiju Antony, Pruksathorn Palsuk, Sandeep Gupta, Deepa Mishra, Paul Barach. 2018. "Six Sigma in healthcare: a systematic review of the literature", International Journal of Quality & Reliability Management, 5:1075-1092.Jakość służby zdrowia jest wciąż daleka od ideału. Sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie polskiej rzeczywistości, gdyż w wielu krajach pomimo wprowadzanych reform oraz licznych projektów doskonalących pacjenci nadal doświadczają nieodpowiedniego traktowania, a ich głosy nie są słyszane przez osoby podejmujące decyzje. Można jednak dostrzec pewien pozytywny trend polegający na coraz większym zainteresowaniu menedżerów z tego sektora rozwiązania... więcej»

Nauki o jakości - ich miejsce i znaczenie w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz praktyce gospodarczej DOI:10.15199/48.2018.7.4
(Piotr PRZYBYŁOWSKI, Piotr GRUDOWSKI)

Wprowadzenie Inspiracją do napisania tego artykułu stała się trwająca obecnie dyskusja dotycząca nowego wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych, którą zainicjowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z planowaną reformą w tym zakresie. Autorzy uznali, że na łamach tak zasłużonego dla upowszechniania problematyki jakości w Polsce czasopisma, jakim są Problemy Jakości, konieczne jest przedstawienie, a raczej przypomnienie głosu środowiska badaczy zajmujących się tą problematyką, wspierającego nadanie zagadnieniom jakości należytej rangi w badaniach naukowych. Cel ten powinien też stanowić ważną przesłankę do budowania solidnych ram organizacyjnych dla wszystkich naukowców i praktyków zaangażowanych w promowanie podejścia projakościowego w Polsce. Aktualnie w polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych nie występuje kategoria "nauk o jakości". Nie ma jej również w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych proponowanej przez OECD, która ma stać się podstawą przyjętą w naszych regulacjach. Trudno jednak znaleźć dziedzinę nauki, w której kryterium jakości nie odgrywałoby istotnej, a w wielu przypadkach nawet fundamentalnej roli. Należy więc zadać następujące pytania:  czy zidentyfikowane we wspomnianych klasyfikacjach dziedziny nauki i dyscypliny naukowe nie ujawniają aspektów jakościowych w swoich przedmiotach badań?  czy nauki o jakości mają charakter interdyscyplinarny?  czy paradygmat jakości ma charakter uniwersalny?  czy nauki o jakości są potrzebne praktyce gospodarczej? W dalszej części artykułu przedstawione zostaną akcentowane w środowisku polskich badaczy argumenty i uwarunkowania dostarczające odpowiedzi na powyższe pytania i uzasadniające potrzebę wyodrębnienia nauk o jakości w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Paradygmat jakości w badaniach naukowych W świetle aktualnego stanu wiedzy można jednoznacznie stwierdzić, że jakość to zagadnienie,... więcej»

Architektura obiektów ochrony zdrowia a jakość usług medycznych – na przykładzie lecznictwa psychiatrycznego DOI:10.15199/48.2018.7.1
(Beata ŁABUZ-ROSZAK, Jakub S. BIL, Piotr GORCZYCA, Marek ROSZAK)

Wprowadzenie Jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z podstawowych kryteriów oceny w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przy odpowiednim jej koszcie, to zasadnicze wyzwanie stojące przed jednostkami ochrony zdrowia, które chcą się utrzymać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług ochrony zdrowia. Surowe wymogi rynku sprawiają, iż coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej przystępuje do wdrażania zarządzania poprzez jakość, traktując system ten jako gwarant wzrostu swojej konkurencyjności i wiarygodności. Wśród licznych czynników wpływających na jakość świadczonych usług medycznych znajduje się również wygląd obiektu (infrastruktury), gdzie usługa jest świadczona. Wpływ architektury obiektów ochrony zdrowia na jakość usług medycznych jest aktualnym zagadnieniem, widocznym w trendach ogólnoświatowych, jak również budzącym zainteresowanie w naszym kraju. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki. Jakość usług medycznych Jedną z najpopularniejszych definicji dotyczących jakości usługi medycznej opublikowano w 1990 r. Według autorów American Institute of Medicine jakość to "stopień, w którym usługi medyczne - w odniesieniu do indywidualnych odbiorców, jak i całych populacji - zwiększają prawdopodobieństwo 9 2018 L i p i e c uzyskania pożądanych wyników leczenia i są zgodne z aktualną wiedzą" [13]. Z kolei A. Donabedian napisał, że "jakość to ten rodzaj opieki, w którym maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego domenach" [9]. Znaczenie "jakości usługi medycznej" zależy od odbiorcy. Dla pracowników ochrony zdrowia jakość usługi medycznej wiąże ... więcej»

Działania doskonalące w procesie zarządzania ryzykiem organizacyjnym DOI:10.15199/48.2018.7.5
(Anna STASIUK-PIEKARSKA)

Zarządzanie ryzykiem jest obecnie obligatoryjne w zakresie wdrożenia standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Jednym z jego elementów są działania doskonalące, mające doprowadzić do poprawy sytuacji określanych jako odstępstwa od przyjętych założeń i ewentualne stanowienie podstaw do kolejnego planowania (wg cyklu PDCA). Organizując proces alokacji zasobów oraz komponując obciążenia, powinno dążyć się do osiągnięcia celów, dla których system produkcyjny został powołany. Ta działalność (organizatorska) związana jest jednak z wieloma czynnikami, które mogą generować powstawanie zakłóceń. W pracy systemu produkcyjnego, chcąc osiągnąć założone efekty końcowe (zrealizować przydzielone zadania), należy przeciwdziałać zakłóceniom lub likwidować ich skutki. W tym celu należy wdrażać działania doskonalące mające eliminować lub minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia bądź zmniejszać dotkliwość i rozmiar jego skutków. Jednakże - dla potrzeb systematyzacji zagadnień ryzyka - zauważono potrzebę wyodrębnienia pojęcia ryzyka organizacyjnego jako specyficznego obszaru warunkującego funkcjonowanie przedsiębiorstwa na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie zarządzania. Doprowadziło to do poszukiwania potencjalnych zakłóceń w działalności systemu produkcyjnego, mogących warunkować powstawanie ryzyka organizacyjnego. Ryzyko i możliwości postępowania z nim Ryzyko - nawet w przypadku, gdy nie jest zauważane - jest obecne w każdej dziedzinie życia jako efekt braku pewności zdarzeń dotyczących przyszłości. W 1974 r. Galbraith sformułował Teorię 33 2018 L i p i e c Przetwarzania Informacji Organizacyjnych (The theory of organizational information processing, TOIP), w ramach której sugeruje się, że podstawowym zadaniem danej organizacji jest przetwarzanie informacji dotyczących niepewności w środowisku oraz podejmowania decyzji i radzenia sobie z nim [18].1 W literaturze ekonomicznej zauważa się dwa podejścia ... więcej»

2018-6

zeszyt-5531-problemy-jakosci-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Definiowanie usług. Analiza cech usług w definicjach literaturowych DOI:10.15199/48.2018.6.1
(Małgorzata LOTKO)

Usługa jest szczególnym rodzajem działalności, polegającym na świadczeniu pracy, w wyniku której nie powstaje nowy produkt (Wolniak, Skotnicka- Zasadzień 2012). Problematyka usług obecna jest w literaturze od lat czterdziestych dwudziestego wieku (Krzyżanowski 1947). Początkowo, zgodnie z definicją słownikową, uznawano, że usługa to pomoc okazana komuś, grzeczność. Jednak wraz z upływem czasu interpretacja tego terminu ewoluowała. Obecnie usługa oznacza czynności niezwiązane z działalnością produkcyjną, zlecone przez klienta (Rogoziński 2003). Współcześnie w literaturze brak jest jednoznacznego określenia pojęcia usługa. Termin ten definiowany jest różnie, w zależności od badacza oraz dziedziny nauki, którą reprezentuje, okresu w rozwoju gospodarki oraz kontekstu, w jakim słowo to jest wykorzystywane. Dotychczasowa analiza sposobów definiowania usług pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków (Lotko 2017):  w literaturze funkcjonują definicje usługa oraz usługi, 5 2018 C z e r w i e c  w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicznych (w tym marketingu) terminy usługa oraz usługi stosowane są zamiennie,  w dokumentach normalizacyjnych do 2015 roku usługa traktowana była jako wyrób niematerialny i obecnie stanowi odrębną kategorię. Klasyfikację dostępnych w piśmiennictwie z dziedziny ekonomii definicji usług przeprowadzili między innymi M. Daszkowska, wyróżniając definicje enumeratywne, negatywne i konstruktywne (Daszkowska 1987), oraz K. Rogoziński, który wskazał definicje analityczne, kontekstowe i kompilacyjne (Rogoziński 2003).... więcej»

Z prasy zagranicznej
ISO 9001 a jakość łańcuchów dostaw w USA Scott Dellana, John Kros. 2018. "ISO 9001 and supply chain quality in the USA", International Journal of Productivity and Performance Management, 67: 297-317.Systemy zarządzania jakością oparte na wymaganiach normy ISO 9001 wdrażane są na całym świecie, jednak ich popularność na poszczególnych kontynentach oraz w poszczególnych krajach jest różna. Liderami, pod tym względem, są organizacje pochodzące z Europy oraz Azji Wschodniej. Wyraźnie mniejszym zainteresowaniem norma ISO 9001 cieszy się w Stanach Zjednoczonych. Warto także zauważyć, że o ile certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001 w lata... więcej»

Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw - ujęcie kontekstualne (Anna MARYNIAK)
Wprowadzenie Obecnie kwestie środowiskowe zyskują dużą uwagę ze strony społeczeństwa, przyspieszając rozwój zielonych łańcuchów dostaw w wymiarze operacyjnym i strategicznym. Ujawnianie informacji na temat realizacji wielowymiarowych projektów prośrodowiskowych oraz praktyk realizowanych wspólnie z uczestnikami łańcucha dostaw jest użyteczne ze względu na możliwość poprawy reputacji firmy i jej wyników finansowych, a także ze względu na możliwość nawiązania dialogu z zainteresowanymi stronami w celu poprawy wydajności środowiskowej.1 Zielone zarządzanie łańcuchem dostaw (green supply chain management - GSCM) zostało uznane przez producentów za wykonalną opcję ograniczenia wpływu operacji na środowisko, przy jednoczesnej poprawie ich wydajności operacyjnej [23]. Między innymi Mumtaz i współautorzy [16] wskazują, że wraz z wdrożeniem praktyk GSCM następuje spadek zanieczyszczenia środowiska i kosztów operacyjnych, niemniej 1 W opracowaniu wydajność środowiskowa utożsamiana jest z wynikami prośrodowiskowymi, czyli z tym, co jest w stanie przedsiębiorstwo uzyskać w wyniku wdrażania aktywności prośrodowiskowych (tzn. w wyniku wszelkich działań mających na celu poprawę dobrostanu środowiska). 34 2018 C z e r w i e c W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw - ujęcie kontekstualne nie wpływa to na zwiększenie elastyczności organizacyjnej. Roehrich, Hoejmose i Overland [19] uważają, że podnosząc wydajność GSCM, wrasta udział w rynku, uzyskuje się pozytywne efekty finansowe oraz wrasta pozycja konkurencyjna w procesie wyboru kontrahentów spośród innych potencjalnych uczestników łańcucha dostaw. Z kolei Vanalle i współautorzy [23] doszli do wniosku, że przyjęcie praktyk GSCM jest pozytywnie powiązane z wynikami ekonomicznymi i środowiskowymi. Podobnie twierdzą Choi i Hwang [3]. Fang i Zhang [8] na podstawie obszernego przeglądu literatury przedmiotu stwierdzili, że wewnętrzne i zewnętrzne pra... więcej»

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Jerzy Żuchowski urodził się 10 stycznia 1945 roku w Radomiu w rodzinie inteligenckiej, związanej od pokoleń z przemysłem garbarskim. Studia wyższe odbył w latach 1963-1968 na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów mgr inż. Jerzy Żuchowski podjął pracę w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, a po dwóch latach w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Radomiu jako asystent. Zdobyta akademicka wiedza chemiczna pozwoliła na zintegrowanie zainteresowań Profesora z naukami towaroznawczymi. Wychowanie w rodzinie o tradycjach garbarskich, jak również dobre chemiczne wykształcenie pozwoliło mgr. inż. Jerzemu Żuchowskiemu dość łatwo wkroczyć na towaroznawczą ścieżkę badawczą, związaną z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów przemysłu skórzanego. Badania te zaczął prowadzić w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pod kierunkiem znakomitego towaroznawcy, ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - profesora Mieczysława Mysony. Przygotowując swój warsztat badawczy, Profesor zorganizował od podstaw - w 1972 roku - Laboratorium Technologii i Towaroznawstwa, które stało się zaczynem bazy towaroznawczej w Ośrodku Radomskim, później znanej jako Radomska Szkoła Towaroznawcza. Wraz z rozwojem naukowym Profesora wzrastała pozycja towaroznawstwa w radomskim ośrodku naukowym. Jerzy Żuchowski obronił pracę doktorską w 1975 roku w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakow... więcej»

ŚRODOWISKA TECHNICZNE W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ (Janusz Mikołaj Kowalski)
"Historia zrzeszeń polskich inżynierów i techników nierozerwalnie wiąże się z walką o niepodległość" - czytamy w przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, skierowanym do uczestników uroczystego spotkania inżynierów polskich i polonijnych w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas inauguracji (26.04.2018) obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa". Pan Prezydent wyraził też przekonanie, że "nasz kraj musi być nowoczesny, że musi się dynamicznie rozwijać, konkurować z największymi, towarzyszyło polskim inżynierom i technikom walczącym w kolejnych powstaniach i zrywach niepodległościowych. Kształcili się i rozwijali swoje kompetencje, by doczekawszy wymarzonej chwili, zająć się największym projektem swojego życia - projektem, któremu na imię Polska. Gdy jesienią 1918 roku niepodległość stała się faktem, polscy inżynierowie z odwagą i zapałem przystąpili do realizowania pr... więcej»

2018-5

zeszyt-5500-problemy-jakosci-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów DOI:10.15199/48.2018.5.5
(Grzegorz BIESOK, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL)

Jakość świadczonych usług może być postrzegana w odmienny sposób przez klientów i usługodawców. To, w jaki sposób klienci postrzegają jakość oferowanych im usług, wpływa na ich satysfakcję z dokonywanych zakupów, a w efekcie na długotrwałe relacje z firmą. Ma znaczący wpływ na wyniki biznesowe, koszty działalności, zadowolenie i lojalność klientów oraz rentowność przedsiębiorstwa [27, 30]. Postrzegana jakość kładzie nacisk na te elementy produktu, które sprawiają, że staje się on w oczach klienta lepszy od innych, a tym samym bardziej konkurencyjny. Zależy ona wyłącznie od osobistych odczuć klienta, a w jej ocenie wcale nie muszą być brane pod uwagę obiektywne cechy produktu [33]. Nie zawsze postrzegana jakość usług musi być rezultatem bezpośredniego kontaktu klienta z usługodawcą. Kształtowana może być przez różne formy komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, konkurentami, partnerami biznesowymi oraz pomiędzy samymi klientami. Badacze sugerują, że postrzegana jakość usług ma wielowymiarowy charakter [32]. Wielowymiarowość jakości z kolei przyczyniła się do powstania wielu różnych modeli jakości usług, z których najbardziej znane to modele zaproponowane przez C. Grönroosa i E. Gummessona, A. Parasuremana, V.A. Zeit haml i L.L. Berry’ego. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie modelu satysfakcji klientów supermarketów oraz zweryfikowanie czynników moderujących relacje w tym modelu. Modele satysfakcji klienta z usług nie są jednoznacznie ustalone, wciąż są testowane nowe modele, w których pokazuje się różne relacje między zmiennymi. 28 2018 M a j W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów Relacja postrzeganej jakości usług i satysfakcji Punkty sprzedaży są miejscem, w którym łączą się ze sobą elementy materialne i niematerialne świadczonej usługi. Zarówno jedne, jak i drugie mogą podlegać ocenie klientów i być postrzegane w odmienny sposób. ... więcej»

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Urodził się 4 lutego 1948 roku w Rychwałdku k/Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga w specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel akademicki w nowo organizowanym Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, gdzie awansował kolejno od stanowiska asystenta stażysty do adiunkta włącznie, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Dwunastoletni okres pracy w Politechnice Śląskiej ukształtował początkową, naukową i zawodową sylwetkę profesora Ryszarda Barcika jako nauczyciela akademickiego o bogatym zasobie ugruntowanej wiedzy w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, materiałoznawstwa, technologii metali, krystalografii oraz metodyki badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych badań strukturalnych, metalograficznych, fizycznych i mechanicznych. W okresie tym rozpoczął również działalność naukową i dydaktyczną z elementów wiedzy o przepływach materiałów, które później stały się podstawą działalności naukowej z zakresu zarządzania logistycznego. Profesor Ryszard Barcik wniósł duży wkład pracy przy wdrażaniu nowej tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz w projektowanie stanowisk badawczych. Umiejętnie łączył działalność naukowo- -badawczą i dydaktyczną z rozwijaniem współpracy o charakterze technologicznym i ekspertyzowym z zakładami przemysłow... więcej»

Standaryzacja systemów zarządzania zgodnością (compliance): Norma ISO 19600 DOI:10.15199/48.2018.5.2
(Agnieszka BARCIK)

Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej, złożonej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej powinno koncentrować się głównie na budowaniu i rozwijaniu jego zdolności adaptacyjnych, umiejętności minimalizowania niepewności, a co za tym idzie posiadania kompetencji gromadzenia i przetwarzania właściwych informacji i oceny zjawisk [8]. Z powyższego względu, od kilku już lat na świecie i w Polsce rośnie liczba przedsiębiorstw, które decydują się na implementację Compliance Management System (CMS), rozumianego jako ,,całokształt środków i procesów w danej organizacji, które mają na celu wykrycie ryzyka niezgodności i zarządzanie nim w ten sposób, aby żaden z członków organizacji nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regulacji" [9]. Jednym z priorytetów CMS jest budowa i rozwijanie szeroko pojętej, długofalowej kultury compliance, opartej na fundamentalnych dla organizacji wartościach, świadomości jej poszczególnych członków w zakresie ryzyka zgodności oraz wysokim stopniu zintegrowania z funkcjonującymi w organizacji systemami zarządzania, głównie systemem zarządzania ryzykiem. Tym samym idea CMS wpisuje się także w aktualnie obowiązujący w strategiach zarządzania trend projakościowego i innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem [7,11,13]. Niewątpliwie rosnące zainteresowanie funkcją compliance związane jest ze wzrostem przestępczości gospodarczej. Według raportu PwC "Global Economic Crime Survey 2018" 49% organizacji na 11 2018 M a j całym świecie padło ofiarą przestępstw gospodarczych (jest to wzrost od 2016 roku o 13%), 64% z nich deklaruje, że poniesione w związku z tym straty bezpośrednie sięgają 1 mld dolarów, równocześnie 52% wszystkich oszustw gospodarczych popełnionych zostało przez osoby wewnątrz organizacji. Obok strat finansowych respondenci wskazują na straty w postaci negatywnego wpływu na reputację i markę, relację z interesariuszami, postawy moralne pracowników, relacje biz... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na lojalność klienta w handlu społecznościowym Chia-Lin Hsu, Mu-Chen Chen, Vikas Kumar. 2018. "How social shopping retains customers? Capturing the essence of website quality and relationship quality", Total Quality Management & Business Excellence, 29: 161-184.Zakupy społecznościowe są stosunkowo nowym, dynamicznie rozwijającym się trendem występującym w ramach e-handlu. Polegają one na połączeniu zakupów z uczestnictwem w różnego rodzaju sieciach społecznościowych. Podmioty umożliwiające dostęp do tego typu handlu przyciągają sprzedawców możliwością zwiększania sprzedaży, klientom zaś oferują możliwość zapoznania się z opiniami ora... więcej»

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zarządzanie jakością na przykładzie firmy produkcyjnej DOI:10.15199/48.2018.5.1
(Anna JAKUBCZAK, Marcin JAKUBIEC)

Gospodarowanie zasobami odbywa się współcześnie w globalizującym się otoczeniu, którego głównym paradygmatem jest zrównoważony rozwój [17]. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga od podmiotów gospodarujących takiego działania, aby zaspokajały one nie tylko swoje potrzeby i oczekiwania ich obecnych klientów, społeczeństwa, ale także uwzględniały potrzeby przyszłych pokoleń [2]. Coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się podjąć wyzwanie społecznej odpowiedzialności. Powody tej decyzji są różne, np. wymagania kontrahentów, poszukiwanie nowych strategii konkurowania na coraz bardziej homogenicznym rynku czy chęć pozyskania nowych klientów. Niezależnie od motywu podjęcia decyzji w przedsiębiorstwie o wdrożeniu społecznej odpowiedzialności do działalności, takie działanie ma wpływ na szereg istotnych zmian w przedsiębiorstwie, w tym na zarządzanie i jego jakość. Zarządzanie w organizacji biznesowej ma na celu przybliżanie jej do zrealizowania przyjętych celów. Odpowiedzialne i społecznie zorientowane zarządzanie organizacją obejmuje nie tylko cele organizacyjne, ale także, równolegle, cele jej interesariuszy, np.: społeczeństwa, pracowników, środowiska naturalnego itd. Jeśli za cel główny przedsiębiorstwa przyjmie się zysk, efektywność czy też wzrost udziału w rynku, to celem pośrednim będzie tworzenie wartości dla klienta, a ten cel bez wątpienia organizacja uzyska, dbając o jakość. 5 2018 M a j Celem empirycznym - jako głównym do realizacji w ramach niniejszego artykułu - było ustalenie, czy zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie ma związek z zarządzaniem jakością i jaki jest jego charakter. Zadania szczegółowe, które podjęto do realizacji, były następujące: 1. Zarys problematyki społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu oraz zarządzania jakością. 2. Charakterystyka obiektu badawczego i procesu głównego - produkcyjnego. 3. Ustalenie elementów zarządzani... więcej»

2018-4

zeszyt-5479-problemy-jakosci-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
VARIA
ZŁOTY INŻYNIER 2017 28 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIV Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera. "Złoty Inżynier" to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tytuły przyznawane są w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menedżer, ekologia, nauka i jakość. Także w kategorii Młody Inżynier. Organizatorem plebiscytu "Złoty Inżynier" jest redakcja dwutygodnika "Przegląd Techniczny" oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Patronem medialnym XXIV Plebiscytu "Złoty Inżynier" jest Polskie Radio S.A. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczali 26 laureatom wspólnie: Andrzeja Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Michał Kleiber - Ambasador Komisji Europejskiej oraz Ewa Mańkiewicz- -Cudny - redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT. LAUREACI XXIV PLEBISCYTU ZŁOTY INŻYNIER Diamentowy Inżynier 2017 Inż. Antoni Greń - dyrektor Zakładu w Tychach. Członek Zarządu Fiat - Chrysler Automobiles Poland w Bielsku Białej Sp. z o. o. Złoci Inżynierowie 2017 Inż. Ryszard Czupryński - właściciel firm AGRO-Visbek Sp. z o.o. i IRC. Kategoria menedżer Mgr inż. Tadeusz Franaszek - prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników, organizator Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie. Kategoria "Działacz FSNT-NOT" Mgr inż. Stanisław Jurczyński - prezes zarządu INTROL ENERGOMONTAŻ SA w Chorzowie. Kategoria "Ekologia" Mgr inż. Jerzy Pawlikowski - właściciel Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji INWET SA w Chorzowie. Kategoria "Innowacje" Inż. Ewa Rabuszko - dyrektor Zakładu Usług Antykorozyjnych KOREKO. Kategoria "High-tech" Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - prorektor Politec... więcej»

Tendencje w badaniach nad normą ISO 14001 DOI:10.15199/48.2018.4.1
(Marcin ŻEMIGAŁA)

Niniejsze analizy dotyczące zarządzania środowiskowego, a dokładnie normy ISO 14001 - Systemy zarządzania środowiskowego wymagania i wytyczne stosowania, są kontynuacją badań nad standardami z zakresu zarządzania (przeprowadzono już badania dotyczące ISO 9001 [30] - w prezentowanych analizach zastosowana została analogiczna procedura badawcza i zestaw pytań badawczych). Popularność systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 spowodowała, że norma ta stała się tematem analiz naukowych chętnie poruszanym przez badaczy z całego świata. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, wokół jakich skoncentrowane są badania światowe nad normą ISO 14001 i ukazanie głównych tendencji, jakie się w nich rysują. Okazuje się, że wpisując (dnia 19 lipca 2017 roku) w bibliograficznych bazach danych istotnych w naukach o zarządzaniu, czyli w Web of Science i Scopus, frazę "ISO 14001" w najszerszych polach wyszukiwania, uzyskano odpowiednio wyniki 1068 (Web of Science) i 1730 (Scopus) dokumentów. Celem dalszej eksploracji stanu badań nad normą ISO 14001 sformułowano zestaw pytań badawczych (analogicznych jak ten przy analizach ISO 9001 [30]):  PB1. W jaki sposób na przestrzeni lat kształtowała się dynamika badań nad normą ISO 14001?  PB2. Wokół jakich obszarów nauki koncentrują się badania nad normą ISO 14001?  PB3. Które ośrodki naukowo-badawcze są najistotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB4. Którzy autorzy są najistotniejsi, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB5. Które czasopisma są najistotniejsze, jeżeli chodzi o publikowanie wyników badań nad normą ISO 14001? 3 2018 K w i e c i e ń  PB6. Które kraje są najistotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB7. Czego dotyczą badania nad normą ISO 14001 odznaczające się największą uwagą środowisk naukowych? Zastosowana procedura analizy Poszukując odpowiedzi na powyższy zes... więcej»

Norma ISO 19600:2014 System zarządzania zgodnością. Wytyczne (Antoni KLENIEWSKI)
Wprowadzenie Wszystkie firmy prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną muszą brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych. Aby zapewnić ciągłość działania i istnienie w przyszłości, muszą utrzymywać zrównoważoną i uczciwą działalność. Oznacza to prowadzenie tej działalności w zgodzie z oczekiwaniami stron zainteresowanych, a w tym w zgodności z wymaganiami prawa i innymi regulacjami, do których przestrzegania organizacja się zobowiązała. Większość zarządzających firmami lub instytucjami publicznymi codziennie, przed podjęciem każdej decyzji, analizuje intuicyjnie ryzyko biznesowe, reputacyjne czy np. ryzyko niespełnienia wymagań prawnych. Liczne badania potwierdzają, że w klasyfikacji zagrożeń przedsiębiorcy stawiają na pierwszych miejscach właśnie kwestie utraty lub pogorszenia reputacji lub ponoszenia odpowiedzialności prawnej. Intuicyjne zarządzanie brakiem zgodności postępowania z wymaganiami prawnymi warto wesprzeć zarządzaniem systemowym. Zarządzanie systemowe jest bardziej skuteczne - wyraźnie określa i adresuje zadania, odpowiedzialności i uprawnienia. Angażuje nie tylko zarządy, właścicieli, najwyższe kierownictwo, ale także cały podległy personel, w tym szeregowych pracowników. Zapewnia lepszy przepływ informacji w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy, potrzeb i oczekiwań, istniejących zagrożeń i oceny ryzyk, podejmowaniu formalnych działań zapobiegających. Jednocześnie zwiększa się zainteresowanie systemowym wykrywaniem i zapobieganiem działaniom o charakterze korupcyjnym1. Kwestia zarządzania ryzykiem braku zgodności postępowania z wymaganiami prawnymi została usystematyzowana w normie ISO 19600 wydanej w 2014 roku. Norma ta nie jest przeznaczona do certyfikacji i zawiera tylko wytyczne do wdrożenia systemu. Obydwie wspomniane normy zostały 1 ISO 37001:2016 Systemy zarządzania antykorupcyjnego. Wymagania i wytyczn... więcej»

Znaczenie i pomiar nieuprzejmości i mobbingu/bullyingu dla jakości życia w pracy DOI:10.15199/48.2018.4.3
(Dawid SZOSTEK)

Zgodnie z wynikami badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z 2016 roku1, pracownicy zadeklarowali, że: a) w ostatnim miesiącu doświadczyli: przemocy werbalnej (11% badanych), niepożądanego zainteresowania o podłożu seksualnym (2%), grożenia (4%), poniżania (6%), b) w ostatnim roku doświadczyli: przemocy fizycznej (2%), molestowania seksualnego (1%), bullyingu (5%). Nie każde z tych zachowań jest przejawem mobbingu bądź bullyingu w miejscu pracy, ale może 1 Eurofound (2016), Sixth European Working Conditions Survey - Overview report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf (05.09.2017). Badanie zrealizowano wśród 44 tys. pracowników z 35 europejskich krajów, w tym 28 państw UE. być rodzajem nieuprzejmości (ang. workplace incivility), która ma o wiele łagodniejszy charakter. Każde z tych zachowań ma charakter kontrproduktywny (ang. Counterproductive Work Behavior; CWB), co oznacza, że ich "wspólną cechą jest to, że mają charakter dobrowolny (w przeciwieństwie do działań przypadkowych bądź zleconych) i szkodzą lub ich zamiarem jest szkodzenie organizacji bądź jej interesariuszom, jak klienci, współpracownicy i kierownictwo" (Spector et al., 2006, s. 447). Zachowania te wpisują się w kategorię nadużyć wobec innych (ang. abuse against others) spośród 5 różnych kategorii CWB wskazanych przez Spectora et al. (2006, s. 448-450) i są ukierunkowane na osobę (ang. personal-focused, CWB-P) (s. 447). Każde z tych zachowań rzutuje negatywnie na jakość życia pracownika i to nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego, które pozostaje pod dużym wpływem środowiska pracy (Glynn & Wrobel, 2009, s. 309). Stopień tego wpływu jest wyższy 19 2018 K w i e c i e ń w przypadku mobbingu/bullyingu, a więc bardziej poważnych form CWB. Stąd też, dla przeciwdziałania tym zachowaniom, ważne jest zrozumie... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji pragnę przekazać Państwu kilka informacji dotyczących rozszerzenia oferty certyfikacyjnej CCJ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rozszerzyliśmy działalność certyfikacyjną o system zarządzania energią (SZEn) oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2012. Norma ta koncentruje się na aspekcie zużycia energii i pozwala na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności energetycznej firmy z uwzględnieniem stałego spełniania szczególnie wymagań prawnych. W 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie oceny zgodności, CCJ wydało pierwszy certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 50001:2012. Z dniem 11.06.2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016 r. wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dla przedsiębiorców (średnich i dużych) oznacza to konieczność przeprowadzania audytu energetycznego oraz okresowego zgłaszania otrzymanych wyników do Prezesa URE. Ustawodawca przewidział dotkliwe kary za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu i zgłoszenia jego realizacji do URE w wysokości nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Z takiego obowiązku zwolnione są m.in. przedsiębiorstwa, które posiadają wdrożony SZEn zgodny z ISO 50001 lub system EMAS, jeżeli w ramach ... więcej»

2018-3

zeszyt-5447-problemy-jakosci-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Jakość usług oraz konkurencyjność na globalnym rynku Wenbin Sun, Jing Pang. 2017. "Service quality and global competitiveness: evidence from global service firms", Journal of Service Theory and Practice, 27(6): 1058-1080.W czasopiśmie "Journal of Service Theory and Practice" został opublikowany artykuł analizujący zależności występujące pomiędzy jakością usług oraz konkurencyjnością. Jego autorzy, tj. Wenbin Sun z USA oraz Jing Pang z Chin, zauważyli, że pomimo tego, iż do tej pory przeprowadzono już wiele badań wykazujących istnienie silnych relacji pomiędzy jakością i konkurencyjnością, to bardzo mało uwagi poświęcono specyfice firm działających na rynku globalnym. Aby wypełnić tę lukę informacyjną, autorzy... więcej»

Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych (Joanna BRZESKA)
Jakość materiału polimerowego zależy od warunków prowadzenia syntezy - od czystości i stechiometrycznej ilości substratów wyjściowych, odpowiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnienia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzących do całkowitego przereagowania grup funkcyjnych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej masie cząsteczkowej i właściwościach odpowiednich dla założonego zastosowania. Mówiąc "poliuretany", należy pamiętać, że to polimery zawierające w swojej budowie praktycznie nieograniczony rodzaj wiązań i struktur. Podstawową częścią wszystkich poliuretanów jest powtarzające się ugrupowanie uretanowe (-NHCOO-) w łańcuchu głównym polimeru. Ugrupowania uretanowe są zwykle tworzone w wyniku reakcji bardzo reaktywnych grup izocyjanianowych izocyjanianów (R-(N=C=O)m), z grupami hydroksylowymi oligomeroli (R(OH)n) (tworzącymi segmenty giętkie) lub małocząsteczkowych dioli (HO-R-OH). Segmenty sztywne poliuretanów powstają w wyniku reakcji izocyjanianów z małocząsteczkowymi diolami. Reakcja izocyjanianów z wodą prowadzi do powstania pianek. Na właściwości poliuretanów wpływa się zarówno dobierając substraty wyjściowe, jak i operując ich wzajemnymi stosunkami molowymi. Zachowanie odpowiednich proporcji w ilości segmentów sztywnych i giętkich, budujących poliuretany, pozwala na uporządkowanie segmentów, co prowadzić może do separacji fazowej. Wpływa to w istotnym stopniu na właściwości fizykochemiczne materiałów poliuretanowych. W związku z dostępnością szerokiego wachlarza substratów, z których otrzymać można poliuretany, stanowią one bardzo dużą i zróżnicowaną grupę polimerów. Poliuretany to, m.in. elastomery i termoplasty, pianki i jonomery w wodnych dyspersjach. Tak duża różnorodność materiałów poliuretanowych umożliwiła ich szerokie zastosowanie w budownictwie, opakowalnictwie, inżynierii, przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, tekstylnym i medycznym. Każda z tych dziedzin wymaga innych właściwości m... więcej»

Lean jako wyraz orientacji proklientowskiej podmiotu wykonującego działalność leczniczą DOI:10.15199/48.2018.3.1
(Agnieszka BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA)

Wykonywanie samych usług medycznych, nawet w największej zgodzie z tradycją wypracowaną przez zawody medyczne, dziś już nie wystarcza. (3, s. 212) Chcemy Toyoty w służbie zdrowia. (1, s. A01) Wprowadzenie W Polsce zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizują podmioty wykonujące działalność leczniczą1, zarówno publiczne, jak i prywatne. Ich aktywność jest nastawiona na udzielanie świadczeń zdrowotnych i powinna być realizowana z uwzględnieniem, m.in.: parametrów jakościowych, dostępności świadczeń i efektywności zarządzania. Dążenie do realizacji celów stricte medycznych idzie w parze z koniecznością realizacji celów pozamedycznych (głównie ekonomicznych) i jest wyzwaniem, przed którym stoją podmioty opieki zdrowotnej, np. szpitale działające współcześnie jak przedsiębiorcy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił, że "pojęcie przedsiębiorcy obejmuje każdą jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, bez względu na status prawny jednostki oraz sposób, w jaki jest ona finansowana" (4). Stąd w rozumieniu prawa unijnego wszystkie szpitale, bez względu na model własności oraz formę prawną, mają status przedsiębiorcy. Co więcej, z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi osiąganie zysku w celu reinwestowania w dobro publiczne (jakim jest zdrowie i życie pacjenta) jest zjawiskiem społecznie pożądanym, w przeciwieństwie do braku rentowności. 3 2018 M a r z e c Tym samym podmioty lecznicze, dążąc do osiągania zysku (by wspierać misyjny cel swojego funkcjonowania), powinny szukać sposobów na wzmacnianie swojej przewagi konkurencyjnej. Jest to tym ważniejsze dziś, gdy Minister Zdrowia zapowiada zmianę w funkcjonowaniu opieki medycznej w Polsce od 2018 r. Z przedstawianych założeń wynika, że ma zostać zapewniona koordynowana opieka zdrowotna2, oznaczająca "zorganizowane działania uczestników systemu, mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości ob... więcej»

Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht DOI:10.15199/48.2018.3.3
(Anna DEMBICKA, Katarzyna Anna MOŁAS, Paweł SZALEWSKI)

Wprowadzenie - nowatorskie podejście do zarządzania jakością Współcześnie, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa rezygnują z czysto systemowego ujęcia w zarządzaniu firmą na rzecz podejścia procesowego, co znalazło swój wyraz w najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015, kładącej większy nacisk na kompleksowe opisanie procesów organizacji [12]. Ma to na celu wygenerowanie większej spójności w obsłudze, monitorowaniu i udoskonalaniu procesów. Przedmiotem analizy artykułu uczyniono polski przemysł stoczniowy w obszarze produkcji jachtów. Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Philip Scott uważa, że jeśli chodzi o produkcję jachtów i żaglówek do 10 metrów, Polska jest numerem dwa na świecie po USA. Ponadto, chociaż wartość eksportu polskich jachtów stanowi jedynie 0,15 proc. wartości całego eksportu Polski, jest to jeden z nielicznych polskich przemysłów dóbr luksusowych [8]. Jednym z polskich producentów jachtów o zasięgu światowym jest Ostróda Yacht. Stocznia 19 2018 M a r z e c Ostróda Yacht zaczęła wprowadzać podejście procesowe w 2000 r. poprzez wdrożenie systemu ISO 9001:2000, następnie w 2011 r. zostały zaimplementowane inne narzędzia zarządzania jakością: CAP, 5S i elementy Lean Production. W 2015 r. na system składały się już: ISO 9001:2015, ISO 14001, CAP, 5S, elementy Lean Production oraz Kaizen. Niniejszy artykuł opisuje zakończoną sukcesem implementację narzędzi Lean Production w Stoczni Ostróda Yacht, potwierdzając tym samym fakt konieczności dostosowania narzędzi pracy do mentalności i kultury danego regionu i kraju. System zarządzania procesami Lean Production znany jest na świecie od początku lat 90. Mimo upływu wielu lat jego pełne wdrożenie i dostosowanie do polskich uwarunkowań społeczno-kulturowych stanowi nadal nie lada wyzwanie [11]. Im bardziej system pracy określonej organizacji zbliżony jest do filozofii produkcji panującej w kraju prekursorów systemu, tym bard... więcej»

Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym DOI:10.15199/48.2018.3.4
(Bożena GAJDZIK)

Odpowiedzialność producenta podczas wyboru podwykonawców usług wiąże się z ponoszeniem określonych konsekwencji dokonanego wyboru. Konsekwencje te mogą być wynikiem wykonanych prac albo wstrzymania się od ich wykonania. Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług przejawia się w formie odpowiedzialności służbowej, prawnej i moralnej. Odpowiedzialność służbowa jest rezultatem podporządkowania służbowego w trakcie wykonywania usług przez spółki należące do danej grupy kapitałowej. Odpowiedzialność prawna obowiązuje wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz huty. W przypadku odpowiedzialności prawnej opis konsekwencji za skutki działań zawarty jest w umowie, zamówieniu, kontrakcie i obowiązujących przepisach, np.: w kodeksie pracy, w prawie budowlanym, normach technologicznych, normach produktowych [4,9]. Natomiast odpowiedzialność moralna wynika z kwestii etycznych działalności [4,20]. Producenci stosują szczelne procedury zlecania prac, chroniące ich przed negatywnymi konsekwencjami działań wykonawców/podwykonawców, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa prac. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie 26 2018 M a r z e c JAKOŚĆ W PRAKTYCE Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym odpowiedzialnego biznesu. Stosowane praktyki wyłaniania podwykonawców prac w przedsiębiorstwach hutniczych stały się podstawą do opracowania niniejszego artykułu. Za studium przypadku posłużyły przedsiębiorstwa należące do grupy kapitałowej ArcelorMittal działającej w Polsce. Grupę tworzy 14 spółek bezpośrednich i 9 spółek zależnych oraz 1 spółka joint venture [18]. Przedsiębiorstwa hutnicze zlecają szeroki zakres prac firmom zewnętrznym. Są to zarówno usługi ogólnoprzemysłowe, jak i prace związane z utrzymaniem technicznym budynków, maszyn i urządzeń. W 2009 roku na terenie spółki ArcelorMittal Warszawa zatrudnionych było 57 firm... więcej»

2018-2

zeszyt-5411-problemy-jakosci-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Jakość kultury organizacyjnej przedsiębiorstw - refleksje z badań DOI:10.15199/48.2018.2.4
(Anna PIETRUSZKA-ORTYL)

Od czasów, kiedy w naukach o zarządzaniu rolę pierwszoplanową w uzyskiwaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej organizacji zaczęto przypisywać miękkim atutom przedsiębiorstwa, czyli jego zasobom niematerialnym, problematyka kultury organizacyjnej pozostaje w sferze ciągłego i niesłabnącego zainteresowania teoretyków i praktyków. Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw analizuje się wieloaspektowo. Po pierwsze kulturę organizacyjną rozpatruje się jako jeden z kluczowych zasobów niematerialnych będący elementem kapitału intelektualnego determinującym wartość organizacji [1]. Kolejno traktuje się ją jako kontekst rozwoju innych zasobów niematerialnych i elementów kapitału intelektualnego - w postaci kapitału ludzkiego lub społecznego [20]. Następnie podkreśla się jej rolę katalizatora zmian, ujmując jako element wspomagający efektywne zarządzanie organizacjami i podkreślając pozytywne korelacje między kulturą organizacyjną a skłonnością do dzielenia się wiedzą [3] czy poziomem satysfakcji z pracy [19] lub innowacyjnością przedsiębiorstw [9]. Ponadto, w myśl paradygmatu funkcjonalistycznego, postrzega się ją jako przedmiot zarządzania [16], rozwijając koncepcję zarządzania przez kulturę, argumentując iż działalność w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wymaga zmian nie tylko dostosowawczych, ale i antycypacyjnych. W rezultacie prowadzi się rozważania dedykowane kulturze dzielenia się wiedzą [4], współdziałania [8], opartej na zaufaniu [14] czy kulturze jakości [5]. Analiza literatury przedmiotu prowadzi więc do konkluzji, iż zarządzanie kulturą organizacyjną współcześnie decyduje o sukcesie lub porażce organizacji i dlatego kultura jest postrzegana jako najważniejszy wskaźnik przyszłości organizacji. Organizacja o oryginalnej kulturze stanowi silny atut stanowiący wymierną wartość dla interesariuszy - firma o specyficznej osobowości potrafi przyciągnąć zysk w postaci klientów - ... więcej»

VARIA
Konferencja TOP automotive 2017 za nami! Tegoroczna Konferencja TOP automotive, jak w latach ubiegłych, przyciągnęła rzeszę osób związanych z jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Wydarzenie było tym ciekawsze, bo połączone z jubileuszem dziesięciolecia organizatora - Team Prevent Poland. Rok 2016 przyniósł tak wiele zmian w wymaganiach motoryzacyjnych, iż do dnia dzisiejszego pozostaje wiele pytań w kwestii chociażby wymagań IATF 16949. Eksperci z ramienia IATF, VDA QMC oraz Team Prevent próbowali odpowiedzieć na nie, posiłkując się nowo wydanymi i przetłumaczonymi na język polski Zatwierdzonymi Interpretacjami (SI’s) do standardu oraz Czę... więcej»

Podstawowe pojęcia kwalitologii DOI:10.15199/48.2018.2.1
(Marcin NOWAK, Rafał MIERZWIAK)

Wprowadzenie W literaturze kwalitologicznej można spotkać się zasadniczo z trzema sposobami rozumienia kategorii jakości. Po pierwsze, jakości jako pewnego zespołu cech (stanów cech) charakteryzujących dany przedmiot i umożliwiających orzekanie o tym, że przedmiot jest taki a taki, a nie inny. Po drugie, jakości jako stopnia, w jakim dany przedmiot spełnia określone wymagania. Po trzecie, jakości jako zespołu cech danego przedmiotu, spełniających określone wymagania [7, s. 45]. W niniejszym opracowaniu przedmiot rozważań stanowić będzie wyłącznie pierwsze z wymienionych, a więc deskryptywne rozumienie jakości, wywodzące się od Arystotelesa. Podobne rozumienie kategorii jakości można odnaleźć w opracowaniach T. Borysa [4,5] oraz W. Mantury [7]. Nawet w obrębie wskazanego rozumienia kategorii jakości pojawia się szereg niezgodności na poziomie fundamentalnym. Najważniejsze ogólne kwestie problemowe rozstrzygać można na dwóch powiązanych ze sobą poziomach: - na poziomie ontologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istnienia (egzystencji), - na poziomie epistemologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istoty (esencji). Do najważniejszych szczegółowych kwestii problemowych zaliczyć można: 1. Status ontologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest na wielu polach, przykładowo: realizm-antyrealizm, materializm-idealizm, reizm-fenomenalizm, monizm-dualizm. 2. Status epistemologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest również na wielu polach, przykładowo: natywizm-krytycyzm, racjonalizm-sensualizm, obiektywizm-subiektywizm, poznanie rzeczywistości a poznanie języka rzeczywistość opisującego, możliwość poznania istoty rzeczy. Wskazane kategorie niezgodności w założeniach filozoficznych współczesnej kwalitologii skutkują pojawieniem się m.in. następujących pytań: 3 2018 Lu t y 1. Czy cecha jest przymiotem obiektów jednostkowych, klasy obiektów, c... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka informacji dotyczących zmian, szczególnie w certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Najbardziej palącym tematem jest kończący się w tym roku okres przejściowy dotyczący systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem. Zgodnie z komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji, od 15.03.2018 r. CCJ będzie przeprowadzało audyty tylko w odniesieniu do nowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09. Co to oznacza? Dla nowych firm tylko to, że certyfikacja będzie przeprowadzana na zgodność z tymi wymaganiami. Dla pozostałych firm oznacza to, że już wydane certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2004 zachowają ważność tylko do 14.09.2018 r. bez względu na wyniki przeprowadzanych audytów, czyli że zostało tylko 6 miesięcy na poddanie się procesowi ce... więcej»

Rola i znaczenie kontekstu organizacji w systemie zarządzania jakością zgodnym z najnowszymi standardami ISO i NATO DOI:10.15199/48.2018.2.5
(Witold POKORA, Marek GRĘZICKI)

Wprowadzenie Początkowym celem istnienia NATO, powstałego w dniu 24 sierpnia 1949 r., była obrona militarna przed atakiem ze strony Układu Warszawskiego. Współczesna koncepcja strategiczna NATO zakłada utrzymanie wystarczających sił zdolnych do odstraszania ewentualnych agresorów i prowadzenie działań zapobiegających ewentualnym konfliktom [4]. NATO, jako organizacja o charakterze obronnym, wykorzystuje jako narzędzia sprzęt wojskowy (zwany dalej SpW), czyli specjalnie zaprojektowane wyroby na potrzeby obronności bez względu na stopień ich przetworzenia. SpW jest wytwarzany w skomplikowanych procesach produkcyjnych poprzedzonych długotrwałymi fazami analitycznymi. Bezpieczeństwo SpW jest kształtowane podczas wytwarzania w systemie organizacyjnym wytwórcy, który odpowiada za jakość. Celem tego systemu jest zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby obronne dla życia i zdrowia użytkowników [56]. Bezpieczeństwo wyrobów obronnych jest gwarantowane powtarzalnością działań w skomplikowanych procesach wytwórczych, dla których wymagania stanowią przepisy prawa. Powtarzalna jakość wyprodukowanych wyrobów jest gwarantowana poprzez zastosowanie normy PN-EN ISO 9001:2015 [17] oraz publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110:2016 [1]. Zastosowanie tych norm w procesach wytwarzania wyrobów obronnych jest zagwarantowane przepisami wynikającymi z ustawy [44]. W najnowszym wydaniu normy Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna dostosowała wymagania do potrzeb organizacji usługowej. Wprowadzenie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem w wielu aspektach działalności biznesowej, między innymi w realizacji strategii, relacjach rynkowych, zarządzaniu procesami, technologią i współpracy z dostawcami w aspekcie wymagań formalno prawnym. Odniesienie ryzyka organizacji do jej kontekstu stanowi klucz dla zrozumienia przełomowych zmian w nowej edycji normy [32]. Stanowi to główny problem badawczy poruszany w nini... więcej»

2018-1

zeszyt-5386-problemy-jakosci-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Norma ISO 9001:2015 w ocenie auditorów - wyniki międzynarodowych badań Luis Fonseca, Pedro Domingues, "The results are in". 2017. Quality Progress, 10: 26 - 33.Ponad 2 lata upłynęły już od opublikowania przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną aktualnej wersji normy ISO 9001. Coraz więcej organizacji otrzymuje certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania jakością z zawartymi w niej wymaganiami. Gromadzone są doświadczenia i wypracowywane są dobre praktyki związane z funkcjonowaniem tych systemów. Pojawiają się też pierwsze badania mające na celu ocenę skuteczności nowych rozwiązań. Wyniki jednego z takich badań opubliko... więcej»

Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2018.1.2
(Damian OSTROWSKI, Agnieszka PIASECKA-GŁUSZAK)

W czasach wysokiej konkurencji klient nie chce ponosić kosztów za złą organizację pracy przedsiębiorcy, nadmierną jego rozrzutność i brak kontroli nad wykonywanymi czynnościami. Klient chce zapłacić tylko za wymaganą przez niego ilość bardzo dobrego jakościowo wyrobu gotowego, a nie za straty zwiększające koszty i czas, niedodające wartości z punktu widzenia klienta. Marnotrawstwa w przypadku firmy produkcyjnej mogą pojawić się na każdym etapie - od momentu pozyskania surowców, materiałów, poprzez proces produkcyjny, a kończąc na dostarczeniu klientowi odpowiedniego produktu. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymaganiom odbiorców i zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, zmniejszają koszty - zaczynają zauważać, identyfikować, ograniczać, czy wręcz eliminować pojawiające się marnotrawstwa w procesach. Aby jednak tak się stało, istotne było i jest to, aby zatrudnieni pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejących strat, umieli rozpoznać straty występujące na ich stanowiskach pracy. Tylko wówczas procesy będą przebiegały sprawnie i efektywnie ekonomicznie, a przedsiębiorstwo będzie mogło sprostać wymaganiom płynącym z rynku i zaoferować jak najlepszej jakości produkty. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kluczowych typów marnotrawstwa w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym wśród pracowników produkcyjnych różnych działów. Praca ma pokazać i udowodnić jednocześnie, że straty mogą pojawić się wszędzie, a zatrudnieni, widząc w swoich wykonywanych czynnościach straty, nie boją się ich wskazać. Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia wybrane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych autorów literatury przedmiotu, zaś druga część prezentuje wyniki badań ankietowych na temat typów marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskazanych bezpośrednio przez pracowników związanych z produkcją. Wybrane klasyfikacje źródeł marnotrawstwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym Według definicji marno... więcej»

Jakość informacji w konfliktach militarnych DOI:10.15199/48.2018.1.1
(Marek WRZOSEK)

Wprowadzenie Na podstawie wniosków z analizy literatury można postawić tezę, że istnieją dwie zasadnicze koncepcje postrzegania jakości informacji - ilościowa i jakościowa. W artykule rozpatruje się informację w ujęciu jakościowym, czyli w sytuacji, gdzie brany jest pod uwagę użytkownik (odbiorca np.: dowódca, sztab), który wykorzystuje otrzymane informacje podczas konfliktu militarnego. Definiowanie jakości informacji w konfliktach militarnych i wymogi w tym zakresie zmieniają się wraz z rozwojem techniczno-organizacyjnym sił zbrojnych. Armia, podobnie jak funkcjonujące systemy społeczno- gospodarcze, przechodzi metamorfozę w aspekcie poprawy jakości działania. W organizacjach przekłada się to na realizowane strategie obejmujące ich funkcjonowanie, natomiast w siłach zbrojnych powstają nowe doktryny i założenia strategiczno-operacyjne opisujące użycie formacji wojskowych w konfliktach zbrojnych. W procesach biznesowych jakość jest postrzegana jako zdolność do użycia lub zastosowania, która zapewnia spełnienie przez produkt lub usługę pokładanych celów. W kontekście działań militarnych prowadzonych przez siły zbrojne zdolność systemów walki będzie zapewniała realizację zakładanych celów. Natomiast zdolność systemów walki jest warunkowana odpowiedniej jakości informacją. Pozostając w sferze jakości w gospodarce - w powszechnym rozumieniu jakość to zgodność z określonymi wymogami. Istotny problem stanowi zatem wskazanie "wymogów" jakości. W zasadzie można stwierdzić, że nie ma jednolitej specyfikacji wymogów "jakości", bowiem szeroki zakres procesów gospodarczych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych utrudnia standaryzację. W tej sytuacji niemal każda branża ustanawia indywidualne, dostosowane do potrzeb kryteria (wymogi) jakości. Zatem w ujęciu ekonomicznym jakość jest stopniem zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei są opisane wymogami (np.: cena, potrzeba, rozmiar, ilość). 3 2018 S t y c z e... więcej»

Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych DOI:10.15199/48.2018.1.3
(Elwira GROSS-GOŁACKA)

Zastosowanie w praktyce rozwiązań z zakresu nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej wiąże się z koncepcjami tzw. nowego zarządzania publicznego (NPM - New Public Management) rozpowszechnionymi szczególnie w krajach anglosaskich od około 40 lat. Podstawowe założenia NPM były skierowane na zwiększanie efektywności jednostek sektora finansów publicznych m.in. poprzez nacisk na zarządzanie finansami (efektywność), wyznaczanie celów i monitorowanie wyników oraz wyznaczanie standardów usług. W Polsce powszechną debatę na temat metod i standardów działania administracji publicznej zapoczątkowała reforma samorządowa z 1999 roku. W pierwszych czterech latach wdrożono ok. 80 systemów jakości (Kozera, 2009, s. 75). W 2006 18 2018 S t y c z e ń W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych roku 211 urzędów administracji samorządowej posiadało wdrożone systemy zarządzania jakością według norm ISO 9001:2000 (Bugdol, Krawczyk, 2003, s. 4-6). Zauważa się, że z każdym kolejnym rokiem administracja publiczna częściej wykorzystywała modele i metody doskonalenia jakości usług publicznych, biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego odbiorcy. Obecnie wiele urzędów posiada certyfikaty potwierdzające funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, która określa podstawowe wymogi zarządzania przez jakość. W dzisiejszych czasach zarządzanie jakością to zadanie wszystkich menedżerów, zarówno tych funkcjonujących w sektorze administracji publicznej, jak i tych z sektora prywatnego. Zarządzanie jakością to podejście, w którym jakość jest najważniejszą kwestią w decyzjach kierowniczych i polega na wykonywaniu funkcji zarządzania w stosunku do jakości systemu zarządzanego i jakości jego składników. Działanie to decyduje o polityce jakości, celach i odpowiedzialności oraz realizacji działań w ramach systemu jak... więcej»

Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano DOI:10.15199/48.2018.1.5
(Anna SZELIGA-DUCHNOWSKA, Mirosława SZEWCZYK)

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2015/2016 wszystkie uczelnie wyższe kształciły w sumie 1 405133 studentów, z czego 329 934 (23,5%) przypadało na uczelnie niepubliczne. Począwszy od roku 2007/2008 obserwowany jest systematyczny spadek liczby studentów uczelni niepublicznych, nieproporcjonalnie wyższy aniżeli w przypadku szkół publicznych [12, s. 26, 29-30, 164; 5]. Przyczyną takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany demograficzne, które powodują, że jest coraz mniej kandydatów na studia wyższe. Wobec powyższego uczelnie wyższe, w tym przede wszystkim niepubliczne, rywalizują ze sobą w pozyskaniu klienta - studenta, który decyduje o ich bycie. Uczelnie niepubliczne, podobnie jak inne organizacje nastawione na zysk, mogą dążyć do obniżania kosztów złej jakości (podejście eksploatacyjne) albo stosować diametralnie inną strategię opartą na jakości i podejmować działania służące podnoszeniu poziomu jakości usług i zwiększeniu satysfakcji studentów (podejście eksploracyjne). Połączenie obu podejść może być niemożliwe, gdyż często świadczenie usług na wyższym poziomie wymaga poniesienia wyższych kosztów. Wprowadzanie nowych produktów i innowacyjnych pomysłów, aby usatysfakcjonować i utrzymać klienta, okazuje się często skuteczniejszym podejściem z punktu widzenia osiąganych wyników finansowych aniżeli podejście eksploatacyjne (obniżanie kosztów) czy też stosowanie obu podejść jednocześnie [8, s. 7-21]. Z podejściem eksploracyjnym wiąże się między innymi inwestycja w badania wykorzystujące różnorakie instrumenty umożliwiające poprawę jakości usług edukacyjnych dopasowanych do potrzeb i oczekiwań studentów. Jednym z takich 32 2018 S t y c z e ń JAKOŚĆ USŁUG Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano instrumentów jest kwestionariusz Kano, który po pierwsze daje możliwość podziału cech zawartych w produkcie na cechy jednowymiarowe, obowiązkowe, zwa... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577