• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2017-11

zeszyt-5325-problemy-jakosci-2017-11.html

 
W numerze m.in.:
Nowe projekty w zakładzie w Mirkowie
Zakład produkcyjny Robert Bosch Sp. z o.o., zlokalizowany w Mirkowie pod Wrocławiem, jest jednym z głównych oddziałów Grupy Bosch w Polsce. W liczącej niemal 1000 pracowników fabryce produkowane są tak zwane zespoły mocy, czyli części do układów hamulcowych. Do niedawna fabryka produkowała jedynie konwencjonalne zespoły mocy. Jednak wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi branży motoryzacyjnej, a także postępującej elektryfikacji, w 2016 w zakładzie w Mirkowie rozpoczęto produkcję zespołów mocy dla silników elektrycznych i hybrydowych iBooster Generacji Pierwszej. Dzięki temu fabryka ... więcej»

Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w segmentacji rynku ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych do samochodów osobowych DOI:10.15199/48.2017.11.2
(Aleksander LOTKO)

W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny zmagał się ze spadkiem sprzedaży wywołanym kryzysem finansowym i ograniczeniami technologicznymi, wynikającymi z konieczności ochrony środowiska. Równolegle obserwowano skracanie cyklu rozwoju i obecności na rynku produktów branży motoryzacyjnej, przy jednoczesnym wzroście ich złożoności. Problematyka jakości w przemyśle motoryzacyjnym ma szczególne znaczenie ze względu na (Lotko, Lotko 2016a): złożoność produktu, zaawansowanie technologiczne produktu i procesu jego wytwarzania, wielkoseryjność i masowość produkcji, konfigurowalność i modularyzację produktu, a także konieczność ścisłej współpracy w ramach łańcuchów dostaw. Rosnąca liczba samochodów jest trwałym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Ich eksploatacja obejmuje konieczność wykonywania wielu czynności obsługowych i naprawczych, które wymagają odpowiedniej jakości części zamiennych w miejsce zużytych lub uszkodzonych. Relacja koszt - jakość ma istotne znaczenie gospodarcze oraz ważny społecznie wymiar indywidualny. W tym znaczeniu widoczne są oczekiwania 12 2017 L i s t o p a d użytkowników samochodów, które należy w sensie ogólnym wiązać z relacją koszt - efekt, a w opisywanym obszarze: cena usługi (naprawy) - jakość części i jakość naprawy (Gidlewski i inni 2015). Pełna satysfakcja klienta jest możliwa wówczas, gdy kształtowanie jakości produktów będzie realizowane na płaszczyźnie projektowania funkcji jakości, jak i dopasowania odpowiednich narzędzi marketingowych (Urbaniak 1999). Jest to ważne zagadnienie z pogranicza marketingu i towaroznawstwa. W związku z tym w artykule podjęto się zbadania, jaka jest struktura użytkowników samochodów ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych, czyli ich przypisanie do możliwie jednorodnych klas (segmentów). Wskazano, które cechy użytkowników samochodów, samych pojazdów oraz sposobu ich eksploatacji najlepiej charakteryzują ogólną wagę przywiązyw... więcej»

Zarządzanie jakością w motoryzacji według standardu IATF 16949:2016 w ujęciu procesowym DOI:10.15199/48.2017.11.1
(Józef GRUSZKA, Agnieszka MISZTAL)

Globalny przemysł motoryzacyjny ciągle wymaga światowej klasy jakości produktów, produktywności i konkurencyjności, a także ciągłego doskonalenia. Aby to osiągnąć, koncerny samochodowe wymagają od swoich dostawców wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Ich interesy reprezentuje International Automotive Task Force (IATF). Celem nowego standardu zarządzania jakością IATF 16949:2016 w branży przemysłu motoryzacyjnego jest rozwój systemu zarządzania jakością, zapewniającego ciągłe doskonalenie, skupionego na zapobieganiu błędom i zmniejszaniu zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Standard ten określa podstawowe wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części. Standard IATF nie jest uznawany za samodzielny standard zarządzania jakością, lecz należy go rozumieć jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 i stosować w powiązaniu z tą normą. Celem artykułu jest omówienie propozycji zastosowania podejścia procesowego w powiązaniu z poszczególnymi wymaganiami standardu IATF 16949:2016 w procesach przedsiębiorstwa produkcyjnego. 1. Historia standardu IATF 16949 Wraz w rozwojem systemów jakości opartych o normy serii ISO 9000, branża motoryzacyjna zaczęła dbać o doprecyzowanie szczegółowych wymagań specyficznych dla producentów pojazdów. Wielka Trójka, czyli trzy amerykańskie koncerny samochodowe, wydała dla dostawców amerykańskich i europejskich standard QS 9000, w ślad za którym powstawały analogiczne standardy: niemiecki VDA 6.1, francuski EAQF i włoski AVSQ. W celu osiągnięcia ogólnoświatowej harmonizacji różnych systemów oceny i certyfikacji w łańcuchu dostaw przemysłu motoryzacyjnego w roku 1999 International Automotive Task Force (IATF) wydała specyfikację techniczną ISO/TS 16949 (wydanie pierwsze). Kolejne jej wydania (wydanie drugie 5 2017 L i s t o p a d z roku 2002 i wydanie trzecie z roku 2009) były konieczne zarówno w związku z rozwojem przemysłu motoryzacy... więcej»

Aspekty sustainability jako nowy wymiar jakości w branży hotelarskiej - wyniki badań DOI:10.15199/48.2017.11.5
(Agata TARKOWSKA, Agata RUDNICKA)

Powstanie teorii zrównoważonego rozwoju nie jest przypisane jednemu autorowi. Pojawienie się kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem było stopniowym procesem, który zainicjowany został m.in. wzrostem zainteresowania kwestiami środowiskowymi [27]. Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało upowszechnione w dużej mierze dzięki opublikowaniu Raportu Komisji ONZ ds. Środowiska i Rozwoju (komisja Brundtland) pt. "Our Common Future" z 1987 roku. Zgodnie z tym dokumentem zrównoważony rozwój to "rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb" [5,3]. W Polsce definicja zrównoważonego rozwoju zapisana jest m.in. w artykule 3 Ustawy o Ochronie Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z Ustawą jest to "taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń" [24]. Początkowo zrównoważony rozwój odnoszono do: wzrostu gospodarczego, ochrony zasobów naturalnych oraz środowiska i rozwoju społecznego. Z czasem idea ta zaczęła być wdrażana również na poziomie przedsiębiorstw, jako koncepcja związana z zarządzaniem w biznesie, co oznaczało osiąganie zysków ekonomicznych przy równoczesnej trosce o środowisko oraz interesy pracowników i innych interesariuszy [1]. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele dokumentów, które wspierają wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Jednym z nich są na przykład Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: Wdrażanie Dokumentu Ramowego ONZ "Chronić, Szanować, Naprawiać" (oryg. UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and ... więcej»

Z prasy zagranicznej
Jakość usług stomatologicznych - ocena oczekiwań oraz zadowolenia pacjentów (Juliana Rocha, Andres Pinto, Marilia Batista, Janice Simpson de Paula, Glaucia Ambrosano. 2017. “The importance of the evaluation of expectations and perceptions to improve the dental service quality". International Journal of Health Care Quality Assurance, 30(6): 56... więcej»

2017-10

zeszyt-5314-problemy-jakosci-2017-10.html

 
W numerze m.in.:
Polskie Centrum Akredytacji organizatorem debaty eksperckiej "Akredytacja w obszarze energetyki"
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) zorganizowało w dniu 20.09.2017 r. debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w energetyce, która została przeprowadzona w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. W szczególności poruszono tematy dotyczące systemu EMAS, zarządzania energią według normy PN- -EN 50001, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, a także emisji do środowiska, związanych z energetyką. W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych, Grupy ... więcej»

Ekonomia uwagi w nowej gospodarce DOI:10.15199/48.2017.10.1
(Elżbieta SKRZYPEK)

Wprowadzenie Zasada nr 1 "Zwracaj uwagę", zasada nr 2 "Uwaga to ograniczony zasób, więc zwracaj uwagę, na co zwracasz uwagę" M. H. Goldhaber Zrozumienie i zarządzanie uwagą jest obecnie najważniejszą determinantą sukcesu w biznesie. Walka o uwagę toczona jest wszędzie. Ekonomia uwagi to ciągła pogoń za innowacyjnością, musi to być ekonomia ciągłej oryginalności. "W świecie informacyjnym bogactwo informacji oznacza ubóstwo czegoś innego: niedostatek czegoś co ta informacja pożera. Odpowiedź na pytanie co zabiera informacja jest raczej oczywista: zabiera uwagę odbiorców. Dlatego bogactwo informacji skutkuje niedostatkiem uwagi i potrzebą efektywnego dzielenia tej uwagi między mogącymi ją pochłonąć wieloma źródłami informacji" [Simon H., 1978]. Wskazuje także, że im więcej informacji, tym mniej koncentracji. W warunkach nowej gospodarki, społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa informacyjnego pojawia się bardzo ważny problem, jakim jest ekonomia uwagi. Zbyt wiele informacji powoduje często paraliż decyzyjny [Porter J., 2010]. W warunkach społeczeństwa informacyjnego spotykamy takie zjawiska, jak: szum informacyjny, informacyjne przeciążenie [Tadeusiewicz R., 2002], zubożenie przez nadmiar informacyjny, nadprodukcja informacji [Eriksen T.H., 2003, s. 33]. Laureat Nagrody Nobla Herbert Alexander Simon jest twórcą terminu ekonomia uwagi. W warunkach społeczeństwa informacyjnego nadmiar informacji przytłacza nas, rośnie potrzeba asymilacji i zrozumienia informacji, a nie coraz większej ilości informacji [Bard A., Soderqvist J., 2006, s. 96]. Coraz bardziej cenną wartością w warunkach przepełnienia kanałów obiegu informacjami jest umiejętność unikania zbędnych informacji, dlatego należy korzystać z zasady V. Pareto 20:80. W warunkach nowej gospodarki rośnie znaczenie metainformacji, czyli wiedzy, jak efektywnie połączyć dostępne informacje. Celem artykułu jest wskazanie na rosnące znaczenie uwagi, ekonomii uwagi i zarządzania uw... więcej»

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - kierunki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - cz. 1 DOI:10.15199/48.2017.10.4
(Grażyna WIETESKA)

Wprowadzenie W ostatniej dekadzie problematyka występujących zakłóceń w procesach operacyjnych stała się niezwykle popularna. W literaturze przedmiotu pojawiły się liczne, bardzo interesujące publikacje na temat ryzyka w łańcuchu dostaw. Również praktyka biznesowa kładzie dziś szczególny nacisk na to zagadnienie, czego dowodem są wdrażane przez firmy systemy zarządzania zgodne z wymaganiami 25 2017 Pa ź d z i e r n i k międzynarodowych norm dotyczących zarządzania ryzykiem (ISO 31000), zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw (ISO 28000) i zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Także aktualna norma ISO 9001, stanowiąca wytyczne w zakresie systemu zarządzania jakością (SZJ), zwraca szczególną uwagę na aspekt pojawiającego się ryzyka w relacjach z dostawcami i klientami, którym należy zarządzać. Norma opiera się na podejściu do ryzyka. Jednym z podstawowych celów SZJ jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, które mogą powodować odchylenia od planowanych wyników dotyczących procesów i systemu. Wśród korzyści z wdrożenia systemu wymienia się m.in. uwzględnienie ryzyka i szans, których źródłem są czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Wymaganie 6.1. zaleca, aby organizacja planowała z uwzględnieniem ryzyka. Organizacja może stosować w tym zakresie również inne wytyczne i normy. Jak pokazują najnowsze wyniki badań [23], kluczowe zagrożenia identyfikowane przez polskie przedsiębiorstwa to w kolejności: wzrost konkurencji, osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz zmiany regulacji prawnych. Interesujący jest fakt, iż zagrożenie, jakim jest utrata reputacji, znajduje się na pierwszym miejscu, w opinii firm funkcjonujących na prawie wszystkich kontynentach. W Europie zagrożenie to jest natomiast na trzecim miejscu. Firmy na całym świecie coraz chętniej publikują raporty Sustainability, które odnoszą się do tematyki ryzyka dla celów pozafinansowych firmy (ang. tripple bottom line). Jak wskazuje dobra praktyka, skut... więcej»

Rozwój wysokiej jakości relacji w ramach sieci biznesowej na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce DOI:10.15199/48.2017.10.5
(Dawid SZOSTEK)

Współczesne przedsiębiorstwo musi funkcjonować w wielokulturowym świecie wzajemnych zależności, uwzględniając w swojej działalności takie kwestie, jak tożsamość kulturowa czy wielowymiarowa polityka [De Klerk i Kroon, 2007, s. 99]. Przedsiębiorstwo jest też coraz częściej powiązane celami i interesami z innymi przedsiębiorstwami i funkcjonuje jako część sieci (ang. network). To w ramach sieci odbywa się wymiana informacji, zasobów czy możliwości (ang. networking, czyli "sieciowanie"), a to dzięki wzajemnym powiązaniom, kontaktom i relacjom. W związku z tym coraz ważniejsze jest "nie to, co wiesz, ale kogo znasz" [Gibson et al., s. 146]. Popularność networkingu wyraża się choćby w niezliczonej liczbie publikacji książkowych, których zadaniem jest nauczyć czytelnika, jak tworzyć i wykorzystywać kontakty w ramach sieci. W trakcie różnego rodzaju konferencji czy sympozjów coraz bardziej popularne są tzw. "networking events", a zatem bloki poświęcone społecznym interakcjom (wymianie znajomości). Nie sposób też nie wspomnieć o przeszło 200 mln zarejestrowanych użytkowników portalu LinkedIn (2013), który realizuje w praktyce koncepcję networkingu w wymiarze zawodowym [Gibson et al., 2014, s. 146]. Operowanie w ramach sieci pozwala na łączenie i stały rozwój techniki i technologii informatycznej, nauki, kultury i globalnego rynku [De Klerk i Kroon, 2007, s. 99]. Sieci wpłynęły na to, jak dziś zorganizowane są w przedsiębiorstwie marketing czy dystrybucja oraz jaki model działalności biznesowej jest realizowany [De Klerk i Kroon, 2007, 32 2017 Pa ź d z i e r n i k W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Rozwój wysokiej jakości relacji w ramach sieci biznesowej na przykładzie przedsiębiorstw … s. 90]. Również konkurencja na rynku odbywa się także coraz częściej na poziomie sieci, a nie firm ją tworzących [Medlin, 2012, s. 516]. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa mogą zatem przetrwać w izolacji [De Klerk i Kroon, 2008, s. 32]. Wszy... więcej»

Łatwość odnajdowania drogi do celu jako determinanta jakości usługi
Angelo Bonfanti, Vania Vigolo, Jackie Douglas, Claudio Baccarani. 2017. "Servicescape navigation: A customer typology based on the wayfinding ability of Italian hospital visitors". The TQM Journal, 29(4): 546-563.Servicescape to anglojęzyczny termin określający fizyczne warunki (środowisko), w których świadczona jest dana usługa. Pojęcie to odnosi się do zagadnień związanych z bezpośrednim otoczeniem (np. temperaturą, jakością powietrza, hałasem, muzyką, zapachami, kolorami i oświetleniem), przestrzenią i funkcjami (np. kształtem pomieszczeń, wyposażeniem i umeblowaniem), a także oznaczeniami, symbolami i artefaktami (np. znakami i dekoracjami). Im większa, bardziej rozproszona i nieznana jest to przestrzeń, tym bardziej jest prawdopodobne, że l... więcej»

2017-9

zeszyt-5277-problemy-jakosci-2017-9.html

 
W numerze m.in.:
Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne DOI:10.15199/48.2017.9.1
(Monika ŻUCHOWSKA-GRZYWACZ)

Wprowadzenie W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2017 roku zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, polscy przedsiębiorcy mają możliwość znakowania swoich produktów oznaczeniem "Produkt polski" [7]. Przepisy te wprowadziły jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania takiego oznaczenia [17]. Wobec wielości obecnie funkcjonujących oznaczeń podjęta przez ustawodawcę próba ujednolicenia przepisów w tym zakresie wydaję się w pełni uzasadniona. Wprowadzone rozwiązania budzą jednak wątpliwości natury prawnej. Wymagają uzupełnienia, 28 2017 Wr z e s i e ń ASPEKTY PRAWNE Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne aby sprawniej i pełniej realizować założenia promocji polskich produktów - a przede wszystkim - aby krajowy producent nie był zagrożony ponoszeniem negatywnych konsekwencji z tytułu umieszczenia tego oznakowania na swoim towarze. Zasadne wydaje się również wskazanie na wdrożenie podejścia jakościowego do wprowadzonego oznaczenia. Konsument porównuje produkt z innymi, konkurencyjnymi produktami dostępnymi na rynku, odwołuje się do względnej jakości produktu oraz korzyści płynących z wyboru danej oferty. Konsumenci produktów, zwłaszcza tych o wysokiej cenie, są skłonni zapłacić więcej za produkt o lepszej jakości. Nabywcy chcą wybierać również towary rodzimych producentów, jeśli jednak nie będzie szła za tym odpowiednia jakość, samo oznaczanie pochodzenia może okazać się niewystarczające. Zasady przyznawania oznaczenia "Produkt polski" Obowiązek umieszczania oznaczenia na etykiecie miejsca/kraju pochodzenia produktu wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 października 2011 r. nr 1169/2011. Jednak w zakresie ustawodawstwa unijnego taki obowiązek istnieje tylko, gdy jego brak mógłby wprowadzać konsumentów w błąd co do kraju lub miejsca rzeczywistego pochodzenia danego produktu, jak też w odniesieniu do niektóry... więcej»

Przemysł spożywczy w Polsce (Andrzej Kowalski)
Przemysł spożywczy1 odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce, gdyż: - wytwarza ok. 3% PKB, - zatrudnia ok. 413 tys. osób, co stanowi ok. 1 8% zasobów pracy w przetwórstwie przemysłowym, - wartość produkcji sprzedanej tego sektora w 2015 roku wyniosła 207,5 mld PLN, tj.19,3% produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego, - dodatnie saldo w handlu zagranicznym produktami ... więcej»

Rynek wina w Polsce (Witold Franczak)
Polski rynek wina jest bardzo dynamiczny, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat systematycznie rośnie, zbliżając się do światowej czołówki (choć bardzo powoli, bowiem przeciętny Francuz wypija rocznie ok. 50 l, Polak zaś jedynie 5 l). Jednak wraz ze wzrostem spożycia pojawiają się także nowe potrzeby i ambicje rynku, co w konsekwencji prowadzi do zmian jakości spożywanego wina. Zmiany te są wielopłaszczyznowe, dotykają całej branży i nie można ich ujednolicić. Branża winiarska generalnie wyróżnia trzy kategorie: wina owocowe (w tym cydry), wina rozlewane i butelkowane poza miejscem produkcji oraz wina importowane (czyli butelkowane w miejscu pochodzenia - winnicy). Lata 80. i 90. to rozkwit segmentu win owocowych (popularnych jabłkowych lub quasi jabłkowych), jednak u schyłku lat 90. ich sprzedaż się załamała. Przyczyną tego załamania była agresywna strategia sprzedażowo- -marketingowa producentów piwa i zmia... więcej»

Rola akredytacji w zapewnieniu jakości w przemyśle rolno-spożywczym (Lucyna Olborska)
Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników certyfikacji wyrobów, procesów i usług, certyfikacji systemów zarządzania, wzorcowań, badań, inspekcji i kwalifikacji certyfikowanych osób. W branży rolno-spożywczej zarówno w Polsce, jak i w Europie istnieje szereg akredytowanych programów certyfikacji, które mają na celu wspieranie konkurencyjności rynkowej wyrobów objętych usługami certyfikacji oferowanymi przez akredytowane jednostki oceniające zgodność. Akredytacja wspiera zarówno sektory regulowane prawnie, jak i dobrowolne. W branży rolno-spożywczej w obszarze regulowanym, przepisy prawa wymagają uzyskania akredytacji przez jednostki certyfikujące, oceniające wyroby pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi. Przykładem jest certyfikacja produkcji ekologicznej, certyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych czy certyfikacja integrowanej produkcji roślin. W realizacji takich procesów jednostka certyfikująca jest zobowiązana do pobierania próbek wyrobów i uwzględniania akredytowanych wyników badań w procesie decyzyjnym. W obszarze dobrowolnym (prywatnym) wymagania względem wy... więcej»

Co nowego w klubie POLSKIE FORUM ISO 9000
Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - WYZWANIA I WYMAGANIA W maju br. odbyła się 10. jubileuszowa konferencja "Jakość w biznesie", której hasło przewodnie brzmiało: "Zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania". Konferencja tradycyjnie współorganizowana była z Biurem Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. Tematyka konferencji była niezwykle aktualna, a jej znaczenie tak w wymiarze semantycznym, jak i praktycznym stanowi ciekawy obszar eksploracji zarówno naukowej, jak i o znaczeniu praktycznym. Podczas konferencji zostały zaprezentowane niezwykle ciekawe referaty: Pan Profesor Kazimierz Górka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawił temat: "Kontrowersje wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego", odnosząc się do praktycznego znaczenia koncepcji i jej wdrożenia w warunkach gospodarki Polski oraz Unii Europejskiej, Pan Profesor Robert Ulewicz z Politechniki Częstochowskiej zaprezentował referat zatytułowany: "Zrównoważony rozwój od kuchni, edukacja i praktyka", wskazując na błędną interpretację i selektywne postrzeganie zagadnień związanych z tematem konferencji, co wynika z przeprowadzanych badań ankietowych, wskazujących na ograniczające się postrzeganie tej problematyki jedynie do działalności pro-ekologicznej, Pani dr Joanna Rosak-Szyrocka z Politechniki Częstochowskiej swoje wystąpienie zaty... więcej»

2017-8

zeszyt-5240-problemy-jakosci-2017-8.html

 
W numerze m.in.:
Nowe wymagania NATO dla dostawców - AQAP 2110 wydanie D 2016 DOI:10.15199/48.2017.8.3
(Wiesław KLIMCZAK)

W czerwcu 2003 r. zostały opublikowane pierwsze wydania Publikacji Standaryzacyjnych Zapewnienia Jakości AQAP serii 2000, które zastąpiły AQAP serii 100 opracowane na podstawie podejścia proceduralnego obowiązującego w normach rodziny ISO 9000:1994. Pierwsze wydania AQAP serii 2000 były konsekwencją podejścia procesowego [4] przyjętego przez Komitet Techniczny ISO nr 176 przy konstruowaniu wymagań norm serii ISO 9000:2000. Aktualna nowelizacja AQAP jest również konsekwencją ustanowienia norm ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Norma [9] uporządkowana zgodnie z nową strukturą ramową koncentruje się na skuteczności realizowanych procesów. Twórcy normy przyjęli, że poprawa skuteczności zostanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia procesowego z wykorzystaniem - na wszystkich poziomach organizacji - cyklu PDCA oraz myślenia opartego na identyfikacji i ocenie ryzyka. Powyższe założenia wymusiły konieczność dostosowania 19 2017 S i e r p i e ń do wymagań [9], ale również stworzyły możliwość nowelizacji publikacji [3]. Inspiracją do opracowania tego artykułu było nowe wydanie natowskiego standardu AQAP 2110 D oraz fakt, że bogata literatura dotycząca wymagań AQAP ([5], [6], [14], [15], [16], [17]) - z uwagi na czas opublikowania - nie uwzględnia wymagań najnowszego wydania [3]. Przedmiot badań stanowi Sojusznicza Publikacja Zapewniania Jakości AQAP 2110 D w odniesieniu do wymagań AQAP 2110 wydanie 3 z 2008 r. Jako problem badawczy postawiono pytanie: "Jakich podmiotów uczestniczących w cyklu życia wyrobu obronnego i jakich elementów ich systemów zarządzania jakością dotyczą nowe wymagania AQAP 2110 D?". Zastosowano pragmatyczną metodę badań i technikę analizy porównawczej. Kursywą wyróżniono cytaty z dokumentów poddanych badaniu. Wyniki badań własnych wymagań ogólnych - AQAP 2110 D rozdziały 3 i 4 W punkcie 3.1 ustanowiono [3] wymaganie stosowania normy ISO 9001:2015, dlatego celowe jest wyjaśnienie podstawowych różnic term... więcej»

Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej DOI:10.15199/48.2017.8.4
(Joanna JASIŃSKA, Witold POKORA)

W resorcie obrony narodowej (ON) potwierdzanie zgodności z wymaganiami publikacji standaryzacyjnych NATO dotyczącymi jakości, typu AQAP realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Od tego czasu wymagania ISO 9001 zmieniały się cztery razy, tj.: w 1994 r., 2000 r., 2008 r. oraz w 2015 r. Ostatnia zmiana jest szczególnie istotna pod względem spełniania wymagań AQAP. Po raz pierwszy wymaganiem, w systemie zarządzania, jest potrzeba określenia kontekstu związanego z oferowanym wyrobem, który jest bazą do dalszych regulacji systemowych. W tym czasie, w 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, w resorcie ON certyfikacja na zgodność z wymaganiami AQAP przeniesiona została z polskiej instytucji narodowej ds. jakości w NATO (obecnie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) do instytucji niezależnej od uczestników systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej, wymienionych w decyzji Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Decyzja Nr 67/MON, 2014). Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości, funkcjonujące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) w ramach podstawowych zadań statutowych Akademii oraz zleconych przez Ministra Obrony Narodowej. 25 2017 S i e r p i e ń Głównym zamierzeniem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych posiadają ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP (AQAP 2110:2016), które dają zaufanie zamawiającemu lub jego przedstawicielowi (np. GQAR) w procesie nadzorowania spełniania wymagań kontraktowych. Certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, w ścisłym porozumieniu z uczestnikami systemu zapewnienia jakości na etapie przedkontraktowym, jest niezbędna do budowania bazy potencjalnych dostaw... więcej»

Wymagania konstrukcyjne opakowań wykorzystywanych do przewozu materiałów promieniotwórczych wojskowymi statkami powietrznymi DOI:10.15199/48.2017.8.5
(Daniel KUCHAREK, Agnieszka FOLTYN)

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie powietrznym stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów z jakim spotykają się przewoźnicy. Wśród całej masy ładunków przewożonych statkami powietrznymi właśnie transport materiałów promieniotwórczych zasługuje na szczególną uwagę. Wynika to z ogromnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie może zaistnieć na skutek nieszczęśliwych zdarzeń. Należy zaznaczyć, że następuje bardzo szybki wzrost ilości przewożonych ładunków. Zagrożenia związane z transportem materiałów promieniotwórczych są przedmiotem ciągłych badań i prac legislacyjnych, które mają na celu wypracowanie norm i zalecanych procedur postępowania z niebezpiecznymi substancjami i przedmiotami. W efekcie dąży się do maksymalnego ograniczenia poziomu zagrożeń związanych z powietrznym transportem materiałów promieniotwórczych. Ogromna skala istniejących w tym zakresie zagrożeń powoduje, że pomimo stosowania w praktyce przepisów wynikających z obowiązujących regulaminów, instrukcji oraz aktów prawnych, proces tworzenia uregulowań dla przewozu materiałów promieniotwórczych nie jest i nigdy nie będzie zakończony. Rozpatrując transport lotniczy materiałów promieniotwórczych, realizowany przez wojskowe statki powietrzne, możemy wyróżnić dwa podstawowe obszary. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę broń jądrową. Stanowi ją kompletny zestaw urządzeń, który w swej ostatecznej, zaplanowanej konfiguracji, po zakończeniu procedury uzbrajania 31 2017 S i e r p i e ń i odpalania prowadzi do zainicjowania niekontrolowanej reakcji jądrowej z uwolnieniem energii1. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie wytworzone ładunki jądrowe, przenoszone przez statki powietrzne, posiadające odpowiednie urządzenia. Drugi rodzaj transportu materiałów promieniotwórczych obejmuje substancje wykorzystywane do badań w wojskowych i cywilnych ośrodkach jądrowych, jak również odpady promieniotwórcze z reakto... więcej»

Determinanty doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży zbrojeniowej w Polsce DOI:10.15199/48.2017.8.1
(Piotr BARTKOWIAK, Jacek JÓŹWIAK)

Jednym z przykładów dążenia do zapewnienia wysokiego poziomu jakości wyrobów oraz procesów, w których kreowana jest jakość, jest branża zbrojeniowa. Projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz serwis uzbrojenia stanowią specyficzny segment rynku z uwagi na charakter i zastosowanie wyrobów. Branża charakteryzuje się dużą hermetycznością oraz wysokimi barierami wejścia, z uwagi na uwarunkowania prawne i obowiązujące w NATO standardy w dziedzinie dopuszczania wyrobów na wyposażenie sił zbrojnych. Dotyczy to w szczególności wymogu uzyskania - udzielanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Niezbędna jest także certyfikacja wyrobów przez uprawnione do tego instytucje wojskowe, a także stosowanie wymagań publikacji standaryzacyjnych NATO. Autorzy opracowania utożsamiają się z poglądem, że przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i rozwijać się na rynku w turbulentnym otoczeniu, muszą efektywniej zarządzać swoją działalnością oraz utrzymywać wysoki poziom jakości oferowanych wyrobów. Zasadne jest także stwierdzenie, że o jakości decyduje nie tylko zgodność wykonania wyrobów z określonymi założeniami i wymaganiami, ale w przeważającej mierze spełnienie wymagań i oczekiwań klienta. Szansą przedsiębiorstwa na budowanie i utrzymanie dobrej pozycji konkurencyjnej oraz realizację jego celów, w tym jakościowych, jest sprawnie działający System Zarządzania Jakością. Zasadniczą funkcją, którą powinien 3 2017 S i e r p i e ń spełniać, jest tworzenie skutecznych mechanizmów nadzorowania, funkcjonowania i doskonalenia realizowanych procesów, a także zapobiegania produkcji wyrobów o nieakceptowalnej jakości. System taki ustanowiony i wdrożony w praktyce zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz wymaganiami publikacji standaryzacyjnych serii AQAP1 (dla przedsiębiorstw branży zbrojeniowej) powi... więcej»

Interoperacyjność systemów logistycznych automatycznej identyfikacji na świecie i w praktyce Sił Zbrojnych RP DOI:10.15199/48.2017.8.2
(Anna KOSMACZ- -CHODOROWSKA)

Wprowadzenie - cel, metody i wyniki badań Narzędziem usprawniającym logistykę łańcuchów dostaw jest automatyczna identyfikacja i wymiana danych biznesowych - ADC (ang. Automatic Data Capture). ADC wg globalnych standardów i rozwiązań GS1 jest przykładem cywilnej technologii. Ze względu na wielobranżowość dostaw do wojska uznano, że warto wykorzystać ich synergię i podjęto badania wykazujące celowość i możliwość zastosowania ADC według GS1 również w gospodarce wojskowej, w tym na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości. W oparciu o wyniki prowadzonych badań, ocen eksperckich i ćwierćwiekowego doświadczenia dokonano przeglądu dotychczas wdrażanych systemów ADC w Polsce i na świecie w zakresie wyrobów różnych branż gospodarki cywilnej oraz dostaw do wojska części państw NATO. Wyniki i wnioski wynikają z prac realizowanych na rzecz kilkuset firm cywilnych oraz na rzecz wojska i jego dostawców, realizowanych przez ostatnie 6 lat. Prace badawcze prowadzono na rzecz wypracowania efektywnych rozwiązań w zakresie wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP systemu ADC, usprawniającego logistykę wojskową i całych łańcuchów dostaw, z wykorzystaniem standardów globalnych, które dominują obecnie w gospodarce cywilnej. Siły Zbrojne RP, przystępując do reorganizacji logistyki, wdrażają obecnie ADC zgodnie z wypracowanymi wynikami badań, a dobór standardów i rozwiązań w zakresie usprawniania logistyki z wykorzystaniem ADC obejmuje wszystkie rodzaje przedmiotów wymiany handlowej gospodarki cywilnej i wojskowej i jest autorskim dorobkiem badawczym na rzecz interoperacyjności. Potwierdzono przydatność standardów i rozwiązań GS1, stosowanych dotąd przede wszystkim w obrocie wyrobami konsumenckimi, do ich stosowania również w pozostałych sektorach gospodarczych. Ponadto widzi się potrzebę prowadzenia dalszych badań, szczególnie w kierunku wypracowania dobrych praktyk biznesowych, aby ułatwić wdrażanie w kraju i na świecie zalecanych standardów ... więcej»

2017-7

zeszyt-5230-problemy-jakosci-2017-7.html

 
W numerze m.in.:
Ogłoszono zwycięzców 5. dorocznego Manufacturing Excellence Awards 2017
CEO Manufacturing Magazine chciałby podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w 5. edycji CEE Manufacturing Excellence & Industrial Property Awards 2017 roku. Po raz kolejny uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w hotelu Intercontinental w Warszawie, była miejscem spotkania grupy liderów branży z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Gala potwierdziła status jednej z najważniejszych imprez w regionie. Recaro Aircraft Seating, Toyota Motor Europe, Panattoni Europe i Valeo Group byli w tym roku wielkim... więcej»

Użyteczność ocen pracowniczych w ograniczeniu marnotrawstwa w administracji publicznej DOI:10.15199/48.2017.7.2
(Bożena GAJDZIK)

W ciągu ostatnich lat większą uwagę zwraca się na efektywne funkcjonowanie administracji publicznej. Można tu przytoczyć publikacje: P. Selfa (1993)2, G. E. Smitha i C. A. Hutsmana (1997)3, G. Stokera (2006)4, J. O’Flynna (2007).5 Wymienieni autorzy efektywność administracji publicznej charakteryzują poprzez: skuteczność, odpowiedzialność, praworządność, sprawiedliwość i wartość społeczną. Uznaje się, że administracja działa dobrze, gdy większość decyzji podejmowanych jest na miejscu przez bezpośrednich wykonawców danej pracy bez marnotrawstwa. Marnotrawstwo oznacza zużycie środków na zbędne lub niewłaściwe czynności administracyjne. Wydawanie zezwoleń, koncesji, wprowadzanie danych do rejestru (bazy danych), wydawanie decyzji w trybie kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) powinno odbywać się sprawnie i "bez zbędnej zwłoki". Artykuł 36 kodeksu postępowania administracyjnego nakłada taki obowiązek na wszelkie organy administracji publicznej. W przypadku opieszałości urzędnika klienci dysponują możliwością złożeniem zażalenia na działania organów. Organy wyższej instancji (Sądy Administracyjne) mogą nałożyć grzywny na urzędników, którzy w sposób przewlekły prowadzą 10 2017 L i p i e c postępowania oraz pozorują czynności administracyjne. Ustawa z 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych jest narzędziem egzekucyjnym powstrzymującym urzędników przed wydawaniem wadliwych decyzji. Rozwiązaniem systemowym na poziomie zarządzania placówką jest implementacja założeń Office Kaizen6. Narzędziem stosowanym w procesie eliminacji strat jest obligatoryjnie stosowana karta oceny pracownika samorządowego. Celem niniejszej publikacji jest ustalenie kategorii marnotrawstwa wraz z podaniem przykładów oraz analiza kart ocen pracowników w aspekcie ich użyteczności dla Office Kaizen. Część pierwsza pracy powstała na podstawie studium literatury oraz odniesień do pracy samorządowców typu whistlebl... więcej»

Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku DOI:10.15199/48.2017.7.3
(Magdalena DUDEK, Mariusz GIEMZA)

Satysfakcja klienta jest płaszczyzną będącą w centrum zainteresowania praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych działających na rynku. Podmioty gospodarcze - organizacje działające na rynku konkurencyjnym nie mogą pozwolić sobie na bagatelizowanie zmieniających się potrzeb swoich klientów. Poprawne zaspokojenie potrzeb prowadzi do powstania właściwego poziomu satysfakcji klienta, a przez to do generowania przychodów dla tych organizacji. W organizacjach usługowych zorientowanych na klienta przyjmuje się strategię polegającą na: pozyskiwaniu danych nt. satysfakcji klienta, dokonywaniu pomiarów i analiz zmian (barometr) oraz działań wdrażających, obejmujących komunikowanie wyników pracownikom. Koncepcyjny model orientacji na klienta dla firm usługowych zakłada, że strategia orientacji na klienta, pomiary i analiza oraz komunikowanie wyników przekładają się na satysfakcję klienta i na wyniki finansowe [6]. Organizacje działające na rynku konkurencyjnym kształtują poziom jakości oferowanych wyrobów i usług, tak by charakteryzowały się właściwą jakością i wzbudzały zainteresowanie klientów. Decyzja klienta o akceptacji lub odrzuceniu produktu determinuje sukces lub porażkę organizacji na konkurencyjnym rynku [7]. Oprócz sfery konkurencyjnej funkcjonuje w polskiej gospodarce narodowej sektor, w którym działają różnorodne organizacje nietworzące rynku konkurencyjnego. Są w dużym stopniu monopolistami, dlatego z natury rzeczy nie muszą troszczyć się o klientów. Są to głównie organizacje dostarczające media do domów mieszkalnych i instytucji, świadczące usługi zdrowotne czy urzędy administracji publicznej. Wiele z tych organizacji stara się jednak właściwie zaspokajać potrzeby swoich klientów, tak samo jak jest ten proces realizowany przez organizacje działające w warunkach konkurencji, mimo że klient nie ma możliwości wyboru i zmuszony jest i tak korzystać z ich usług. Jest to w wielu przypadkach efekt funkcjonowania w... więcej»

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
Zintegrowane systemy zarządzania - interpretacje, wyniki, możliwości Gunnar Dahlin, Raine Isaksson. 2017. “Integrated management systems - interpretations, results, opportunities". The TQM Journal, 29 (3): 528-542.Opublikowanie, w 1996 roku, normy ISO 14001 zainicjowało proces integrowania znormalizowanych systemów zarządzania. Obecnie najczęściej wdrażane i jednocześnie integrowane ze sobą są trzy takie systemy, tj. system zarządzania jakością (zgodny z wymaganiami normy ISO 9001), system zarządzania środowiskowego (oparty na wymaganiach normy ISO 14001) oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodny z wymaganiami normy OHSAS 18001). W praktyce integracja przebiega w... więcej»

Wybrane przejawy dysfunkcyjnych zachowań pracowników w sektorze administracji samorządowej - raport z badania DOI:10.15199/48.2017.7.1
(Dawid SZOSTEK)

Zachowania dysfunkcyjne w miejscu pracy można zdefiniować jako takie, które odbiegają od powszechnie przyjętych w organizacji norm i standardów (Misbah, Ambreen, 2012, s. 244), przy czym muszą mieć one charakter wolicjonalny i świadomy oraz powtarzać się. Można tu wskazać na powszechnie uznane za poważne dewiacje, jak kradzieże własności firmowej, defraudacje, łapówkarstwo, przemoc fizyczną bądź psychiczną, molestowanie seksualne czy mobbing (Anjum i Parvez 2013 s. 418-419; Gruys i Sackett 2003, s. 30-42). Mogą to być także pozornie mniej znaczące patologie, jak: załatwianie w godzinach pracy prywatnych spraw, sztuczne wydłużanie przerw, faworyzowanie, nepotyzm, plotkowanie czy oczernianie. W końcu mogą to być też zachowania dysfunkcyjne, które są oceniane niejednoznacznie, a często postrzega się je jako pożyteczne dla organizacji i pracownika (np. pracoholizm wraz z jego częstą pochodną - wypaleniem zawodowym). Dysfunkcje w zachowaniach pracowników nie powinny mieć miejsca w żadnej organizacji, a szczególnie takiej, której celem jest wysoka jakość prowadzonej działalności, jako że ich występowanie utrudnia realizację praktyk składających się na zarządzanie poprzez jakość (Ebrahimi, Sadeghi, 2013, s. 5627-5628; Fu et al., 2015, s. 129). Tymczasem w obecnej, zglobalizowanej i liberalnej gospodarce, podnoszenie jakości funkcjonowania jest jednym z ważniejszych czynników na drodze do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej (Ashraf, 2016, s. 200). Dużą rolę w tym procesie odgrywają menedżerowie, także jeśli chodzi o łagodzenie/eliminowanie konkretnych rodzajów zachowań dysfunkcyjnych w organizacji (Camisón, 2010, s. 664). Wśród teoretyków nie ma zgodności co do definicji i klasyfikacji zachowań dysfunkcyjnych. Funkcjonuje również wiele terminów określających te zachowania, jak: patologiczne, kontrproduktywne, obraźliwe, niezgodne, omijające, nieetyczne, antysocjalne, odwetowe, niekonwencjonalne, destruktywne, niebez... więcej»

2017-6

zeszyt-5121-problemy-jakosci-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
Ocena skuteczności wdrożenia oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w jednostce organizacyjnej systemu opieki zdrowotnej - Dział Pomocy Doraźnej DOI:10.15199/48.2017.6.1
(Anita FAJCZAK-KOWALSKA, Magdalena KOWALSKA)

Wprowadzenie Uwarunkowania gospodarki rynkowej, szybki postęp technologiczny i rosnące oczekiwania pacjentów spowodowały, że wysoka jakość świadczeń medycznych to warunek konieczny działania wszystkich jednostek organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej. System Zarządzania Jakością (SZJ) w sektorze usług medycznych, ze względu na specyfikację działalności odgrywa istotną rolę. Wymagania Normy PN- -EN ISO 9001:2009 należą do najpopularniejszych standardów zarządzania jakością, wdrażanych oraz funkcjonujących w placówkach opieki zdrowotnej. Ich zadanie to określenie oraz późniejsze stosowanie proceduralnych rozwiązań, które zapewnić mają odpowiedni poziom jakości realizowanych usług. Celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności wdrożenia oraz funkcjonowania wymogów jednej z certyfikowanych norm - PN-EN ISO 9001:2009 w Dziale Pomocy Doraźnej (DPD) z punktu widzenia personelu. Realizację postawionego celu uzasadnia potrzeba przeprowadzenia badań empirycznych ze względu na fakt, iż Dział Pomocy Doraźnej jest specyficzną organizacją. Personel DPD wykonuje swoje obowiązki pod presją czasu oraz ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie pozytywnego wyniku. Pracownicy zobowiązani są do udzielania szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym, w nagłym zagrożeniu 3 2017 C z e r w i e c życia, w szczególności przy pomocy przywrócenia i podtrzymania podstawowych funkcji życiowych człowieka. 1. System Zarządzania Jakością (SZJ) - norma PN-EN ISO 9001:2009 w sektorze opieki zdrowotnej Pojęcie jakości w systemie opieki zdrowotnej kształtowało się przez lata. Początkowo jakość w placówkach medycznych ograniczano do sprawdzenia, czy nie popełniono błędów. Następnie podejmowano próby przewidywania błędów oraz badania ich przyczyn. W dniu dzisiejszym jakość jest przedmiotem całościowego zarządzania organizacją [5]. Jakość w ochronie służby zdrowia jest elementem złożonym oraz wielowymiarowym [12]. Literatura przedmiotu wyróżnia wiele... więcej»

Jakość usług zdrowotnych na przykładzie usług stomatologicznych DOI:10.15199/48.2017.6.2
(Agnieszka BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA)

Wprowadzenie We współczesnej literaturze z zakresu marketingu dominuje przekonanie, że jakość jest jednym z ważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej - np. K. Cholewicka-Goździk pisze: "Dla wielu klientów wysoka jakość jest źródłem ich lojalności. Lojalność zapewnia utrzymanie klientów, realizację wartości klienta w pełnym cyklu jego życia poprzez dostarczenie mu przekraczającej oczekiwania klienta, propozycji wartości."1 Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących jakość usług zdrowotnych oraz przedstawienie badań własnych w zakresie oczekiwań pacjentów co do parametrów - szeroko pojętej - jakości usługi stomatologicznej i czynników skłaniających ich do powrotu do gabinetu2.Cechy jakości usług V.A. Zeithaml i M.J. Bitner pod pojęciem jakości rozumieją świadczenie wartościowej usługi na poziomie spełniającym oczekiwania klientów lub je przekraczającym. Jakość, którą klient zauważa, jest wynikiem porównania jego oczekiwań w stosunku do jakości usługi z jakością rzeczywiście świadczonej usługi. 3 Obszary, które są oceniane przez nabywcę usługi (również pacjenta) przedstawiono na rysunku 1. W literaturze przedmiotu panuje zgodność co do tego, że zagadnienie jakości w usługach jest nierozerwalnie związane z udzielaniem świadczenia4; np. L.L. Berry, A. Parasuraman, V.A. Zeithaml zaprezentowali szeroką charakterystykę kryteriów stosowanych przez klientów do oceny jakości usług5: 3 Zeithaml Valerie A., Bitner Mary Jo, 2003, Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill, Nowy Jork. 4 Prace poświęcane tej problematyce można znaleźć w dorobku naukowym m. in.: Ch. Grönroosa, E. Gummessona, L.L. Berry’ego, A. Parasuramana, V.A. Zeithml, K. Rogozińskiego. 5 Zeithaml Valerie A., Parasuraman Ananthanarayanan, Berry Leonard L., 1990, Delivering Quality Service - balancing customer perceptions and expectations, "The Free Press", Nowy Jork. 9 2017 C z e r w i e c wiarygodność (credibil... więcej»

VARIA
Opinia o monografii - "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem" autorstwa Małgorzaty Z. Wiśniewskiej.W roku 2016 na rynku wydawniczym ukazała się monografia profesor Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, pt. "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem". Została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, liczy 356 stron (ISBN: 978-83-7865-367-7). Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia naukowa poświęcona problematyce zarządzania obroną żywności. Jest wynikiem kilkuletnich studiów Autorki nad zjawiskiem zagrożeń żywności, w tym i terroryzmu żywnościowego i w ślad za tym - potrzeby skutecznej obrony żywności. Autorka podniosła aktualne zagadnienie bezpieczeństwa żywności stanowiącej fundamentalne dobro człowieka, bowiem nie jest truizmem stwierdzenie, że bezpieczna, zdrowa żywność jest źródłem podstawowych wartości odżywczych człowieka, jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka. Przyjęła założenie, że w sferze zarządzania tkwią możliwości wkomponowania mechanizmów przeciwdziałania terroryzmowi oraz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. W warstwie teoriopoznawczej Autorka dokonała gruntownego r... więcej»

Nasza droga do sukcesu (Malwina Piotrowska)
Farm Frites Poland została założona w 1993 roku w Lęborku, jako wspólne przedsięwzięcie dwóch holenderskich producentów wyrobów ziemniaczanych: Farm Frites B.V. i Aviko B.V. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy - lokalny klimat sprzyjał uprawom ziemniaka, a okoliczne gleby były klasyfikowane jako tzw. Pierwsza Strefa Zdrowotności Ziemniaka. Jesienią 1994 roku nastąpiło otwarcie fabryki i uruchomienie linii produkującej frytki. W lipcu 2004 roku została uruchomiona linia placków ziemniaczanych, a w lipcu 2011 roku - linia płatków ziemniaczanych. Obecnie trzy nowoczesne linie umożliwiają firmie wytwarzanie około 50 różnych rodzajów frytek, placków i płatków na zamówienie trzech klientów: McDonald’s, Farm Frites oraz Aviko. Firma zatrudnia ponad 200 osób, współpracuje z ponad 90 dostawcami ziemniaka, głównie z rejonu Pomorza, a ilość ziemniaków wykorzystywanych do produkcji w ciągu roku wynosi ponad 200.000 ton. W Farm Frites Poland od wielu lat propagujemy zintegrowane podejście do zarządzania. Uważamy, iż w takim samym stopniu jak rozwój ekonomiczny firmy ważne jest dbanie o każdy aspekt działania organizacji. W ten sposób realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju, skupiając się głównie na doskonaleniu procesów, jakości, zrównoważonym rolnic... więcej»

Audit wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania - wyniki badań ankietowych DOI:10.15199/48.2017.6.5
(Romana ZAJĄC)

Wprowadzenie Z chwilą wdrożenia systemu zarządzania w organizacji, zasadniczym problemem staje się nie tylko jego utrzymywanie, ale i ocena efektów działania oraz doskonalenie. To z kolei wiąże się z koniecznością modyfikacji zachodzących procesów, w myśl przyjętej przez twórców normy ISO 9001 filozofii ciągłego doskonalenia, że "ciągle należy szukać przyczyn problemów powstających w systemie, a następnie je usuwać, tak aby działania i elementy systemu stawały się coraz lepsze" [2]. Organizacje, doskonaląc systemy zarządzania, koncentrują swoje działania nie tylko na jakości wyrobów czy świadczonych usług, lecz także na ocenie procesów pomocniczych. Działania te uwzględniają: zmiany w oczekiwaniach klientów, nowe warunki ekonomiczne, prawne, zmiany organizacyjne i rynkowe, które mają za zadanie zwiększenie skuteczności i wydajności procesów, a także dostarczenie dodatkowych korzyści zarówno organizacji, jak i jej klientom. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie oceny systemu zarządzania w organizacji jest audit wewnętrzny. Zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 9000:2015-10 audit to "systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu" [6]. Działanie to wspiera organizację w działaniach operacyjnych. Jest również narzędziem doskonalenia organizacji. Audit wewnętrzny często nazywany jest auditem strony pierwszej i jest przeprowadzany samodzielnie przez każdą organizację. Audit wewnętrzny występuje jako wymaganie nie tylko w normie ISO 9001, ale w każdej innej normie traktującej o systemach zarządzania, gdyż na bazie wymagań przytoczonej normy w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało szereg innych standardów i wciąż powstają nowe. Znaczenie tego elementu można postrzegać w dwóch wymiarach. Z jednej strony audit powinien poszukiwać dowodów inicjatyw oraz udziału kierownictwa w ustalaniu i realizac... więcej»

2017-5

zeszyt-5073-problemy-jakosci-2017-5.html

 
W numerze m.in.:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w doskonaleniu warunków produkcji – implikacyjne aspekty wymagań normy ISO 45001 DOI:10.15199/48.2017.5.1
(Adam GÓRNY)

Occupational health and safety management in improving production conditions - implicit aspect of ISO 45001 standard requirements Streszczenie Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorstwo wysokiej pozycji rynkowej jest prowadzenie produkcji w warunkach odpowiednich do potrzeb zatrudnionych oraz wymagań produkcyjnych. Ich częścią są warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być rozpatrywane w odniesieniu do charakterystyki stanowiska pracy oraz całej organizacji. Jednym ze sposobów zapewnienia wymaganego stanu bezpieczeństwa jest realizacja systemowych zasad kształtowania środowiska pracy. Można w tym celu zastosować rozwiązania oparte na wytycznych międzynarodowej normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W opracowaniu wskazano podstawowe wymagania normy ISO 45001 pozwalające ujednolicić sposób realizacji działań systemowych. W oparciu o źródła literaturowe zidentyfikowano postęp prac związanych z opracowaniem normy, wskazując na potencjalny wpływ zastosowanych rozwiązań na doskonalenie warunków produkcji.Summary The condition for a company to obtain a high market position is to run production in the conditions appropriate to the needs of its employees and production requirements. Their part are occupational health and safety conditions. They may be considered in relation to both the characteristics of the workstation and the whole organization. One of the ways to ensure the required state of safety is a realization of systematic principles of shaping the working environment. For this purpose, solutions based on guidelines of the international standard for occupational health and safety management can be used. The paper outlines the basic requirements of the ISO 45001 standard which will allow to harmonize the way in which systemic actions are implemented. Based on the literature sources, progress has been identified in the development of the standard, indicating the potential impact on the improvement of... więcej»

VARIA
Opinia na temat monografii autorstwa Marcina Jakubca pt. "Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem" Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.opracowała prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek.Praca składa się ze wstępu i sześciu rozdziałów, których zawartość i kolejność w pracy jest poprawna. Autor we wstępie uzasadnia podjęcie problemu naukowego, który obejmuje wskazanie na lukę teoretyczną, empiryczną oraz metodyczną w kwestiach projakościowego podejścia do zarządzania. Praca liczy 188 stron. Percepcję zawartych treści ułatwiają rysunki i tabele. Praca ma charakter naukowy, postawiony problem badawczy został rozwiązany w oparciu o istniejące i zaproponowane przez Autora metody badawcze. Autor dokonał przeglądu literatury i odniósł się do licznych opracowań z zakresu projakościowego zarządzania, przedstawił istotę modeli biznesowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pokazał problematykę kosztów jakości oraz rolę jakości w obsłudze klienta. Wskazał, że zarządzani... więcej»

Jakość imperatywem myślenia i działania
Rozmowa z prof. dr hab. Krystyną Lisiecką, wieloletnim Kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.Małgorzata Wierzbicka: Pani Profesor, w środowisku uważana jest Pani za eksperta zagadnień zarządzania jakością produktów. Co spowodowało, że jakość Panią uwiodła? Krystyna Lisiecka: Problematyka uwarunkowań dobrej jakości działań i ich efektów absorbuje moje myśli od lat. Jeszcze jako studentka 1-go roku ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach byłam zafascynowana książką Tadeusza Kotarbińskiego "Traktat o dobrej robocie", napisaną w sposób prosty i jasny. Problematyka tej książki mnie uwiodła. Gdy rozejrzałam się wokół, zrozumiałam, że zajmę się problematyką zarządzania w organizacjach w powiązaniu z intrygującą mnie już wówczas koncepcją Dobrej Roboty i kategorią jakości, przymiotem wyrobów i usług. Stąd w pracy naukowo-badawczej i w praktyce gospodarczej od lat zajmuję się identyfikacją możliwości istniejących w sferze zarządzania w organizacjach dla uruchomienia potencjału poprawy i udoskonalenia procesów kształtowania jakości produktów. M.W.: Pani Profesor, co legło u podstaw Pani zainteresowania tym obszarem nauki i praktyki gospodarczej? K.L.: Prawie czterdzieści pięć lat temu obroniłam pracę doktorską o roli instrumentów ekonomicznych w podnoszeniu jakości produkcji przemysłu wełnianego w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku Białej. Nie ma już silnego, dynamicznego przemysłu branży wełniarskiej i wielu przedsiębiorstw wytwarzających wysokiej jakości tkaniny czesankowe, eksportowane w latach 70. m.in. do Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Interesy organizacyjne i ekonomiczne tych przedsiębiorstw - pracujących z powodzeniem na rynkach międzynarodowych - reprezentowało Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Południe. W Zjednoczeniu tym odbyłam półroczny staż. Tam zbierałam dane źródłowe do swego doktoratu, pr... więcej»

Uwarunkowania związane z wykorzystaniem outsourcingu w systemach zakładowej kontroli produkcji DOI:10.15199/48.2017.5.4
(Piotr GRUDOWSKI, Magdalena KAŁUŻNA, Mateusz MUCHLADO)

Considerations in application of outsourcing in factory production control systems Streszczenie Outsourcing znajduje coraz częściej zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach jako koncepcja służąca poprawie skuteczności i efektywności procesów, w tym w organizacjach sektora budowlanego stosujących Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja newralgicznych obszarów ZKP narażonych na zagrożenia wynikające z wykorzystania outsourcingu, a także określenie podstawowych sposobów ograniczania ryzyka związanego z outsourcingiem. Przedstawione sugestie są wynikiem badań przeprowadzonych przez Autorów wśród wybranych producentów sektora budowlanego.Summary Outsourcing is increasingly being used in Polish companies, serving as the concept of improving the effectiveness and efficiency of processes, including in the construction sector organizations using Factory Production Control (FPC). The aim of the authors adopted in this study is the identification of key areas of FPC exposed to risks arising from the use of outsourcing, and to identify ways to reduce the risks associated with outsourcing. The suggestions presented in the article are the result of research carried out by the Authors among selected manufacturers in the construction sector.Słowa kluczowe outsourcing, zakładowa kontrola produkcji Keywords outsourcing, factory production control.Wprowadzenie Outsourcing to przedsięwzięcie, mające na celu wydzielenie ze struktur macierzystej organizacji, realizowanych przez nią zadań i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym [1] i oparte na kooperacji organizacji działających na jednym wewnątrzkrajowym rynku, z których jedna zleca innym zadania, dzięki czemu może uzyskać korzyści [2], [3]. Rosnącą popularność outsourcing zawdzięcza korzyściom, które można uzyskać dzięki jego wykorzystaniu. Są nimi: redukcja kosztów, ograniczenie ryzyka, zwiększenie sprawn... więcej»

Z prasy zagranicznej
Rola praktyk 5S w osiąganiu doskonałości biznesowej (Jugraj Singh Randhawa, Inderpreet Singh Ahuja. 2017. “Examining the role of 5S practices as a facilitator of business excellence in manufacturing organizations". Measuring Business Excellence, 21(2)) Praktyki 5S (zwane także metodą 5S) to jedno z najbardziej charakterystycznych rozwiązań stosowanych w ramach zarządzania jakością. Nazwa "5S" pochodzi od pięciu japońskich słów zaczynających się od litery "S": Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu oraz Shitsuke. Wyrażenia te w języku polskim oznaczają odpowiednio: Sortowanie, Systematyzowanie, Sprzątanie, Standar... więcej»

2017-4

zeszyt-5046-problemy-jakosci-2017-4.html

 
W numerze m.in.:
Co nowego w klubie Polskie Forum ISO 9000
Jubileusz 25-lecia działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000."Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę" Antoine de Saint-Exupéry 10 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Sali pod Kopułą miało miejsce ważne wydarzenie związane z 25-leciem działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, a także z działalnością wielu podmiotów, w tym będących członkami Klubu - związanymi z działalnością na rzecz idei jakości. W imieniu Zarządu Klubu chcę serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili wydarzenie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten wspólny czas, ale także za czas w wielu przypadkach liczony w długich latach współpracy. Życzę nam wszystkim, aby rysująca się perspektywa kolejnych lat współpracy dla dobra jakości była naznaczona równie życzliwą, jak dotąd, atmosferą. Patronatu honorowego nad konferencją udzieli: - Pan Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju i Finansów, Wiceprezes Rady Ministrów, - Pan Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezes Rady Ministrów. Patronatem medialnym wydarzenie objęły Problemy Jakości. Jubileuszową uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Premier Waldemar Pawlak, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji - Pani Lucyna Olborska, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju - Pan Janusz Cieszyński, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - Pani Jolanta Kochańska, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar - Pan Stanisław Dębowski, Prezes Naczelnej Org... więcej»

O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
rozmowa z prof. dr. hab. inż. Jarosławem Wołejszo, płk. rez Małgorzata Wierzbicka: Panie Profesorze, w jakich okolicznościach rozpoczęła się Pana przygoda z jakością? Jarosław Wołejszo: Moja przygoda z jakością kształcenia w poważnym wymiarze rozpoczęła się, kiedy zostałem dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jeszcze w Akademii Obrony Narodowej (obecnej Akademii Sztuki Wojennej). Wówczas wdrażałem tam pierwsze zarządzenia dotyczące jakości kształcenia i dostosowywałem wydział do wymagań ustawy cywilnej o szkolnictwie wyższym. Największą pomoc w tym zakresie otrzymałem od prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek i prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka, których poznałem na konferencji "Management and quality", organizowanej przez UMCS w Kazimierzu Dolnym od 2008 r. Pomoc tych profesorów umożliwiła mi wdrożenie zasad jakości kształcenia w wydziale, który podczas kategoryzacji uzyskał kategorię "A". Swoje doświadczenie jakościowe zdobyte w AON wykorzystuję obecnie w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, gdzie pełnię funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Dowodzenia. M.W.: Od przeszło trzech lat jest Pan związany z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Co zmieniło się w kaliskiej uczelni w ciągu tych ostatnich trzech l... więcej»

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce (Bohdan CZYŻEWSKI)
Lata 60. XX wieku Nauczanie zagadnień jakości w Polsce było realizowane nie tylko po zmianach ustrojowych. Wynika to także z artykułu dr. hab. inż. M. Roszaka, w którym wymienia liczną grupę naukowców, którzy podjęli nauczanie jakości już w latach 60. XX w. Należy jednak uzupełnić grono wykładowców jakości w tamtych latach. Temat ten podjęły jeszcze wcześniej stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszone w Naczelnej Organizacji Technicznej i to w sposób przenoszenia - wiedzy o jakości, jej organizacji, planowania i kontroli - bezpośrednio do przedsiębiorstw produkcyjnych, czyli tam, gdzie wpływało to na poprawę (doskonalenie) jakości wyrobów, której poziom nie wszędzie był zadowalający. Takie nauczanie pomagało przedsiębiorstwom - mówiąc ówczesnym językiem - walczyć z nieodpowiednią jakością. Wymagano tego w pierwszym rzędzie od Działów Kontroli Technicznej. Działów tych - szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach - nie wyposażono we właściwe dla procesów technologicznych metody kontroli jakości, którą zazwyczaj w kartach technologicznych określano krótko "KONTROLOWAĆ". Jak to realizować, musiał decydować kontroler, często o niskich kwalifikacjach, lub jego przełożony. Kadra techniczna Działów Kontroli Technicznej oraz kontrolerzy byli słabo opłacani mimo wyraźnych państwowych zaleceń. Z biegiem... więcej»

Podarunki jako narzędzie budowania wysokiej jakości relacji biznesowych DOI:10.15199/48.2017.4.2
(Dawid SZOSTEK, Paweł BRZUSTEWICZ)

Gifts as a tool to build high quality business relationships Streszczenie Celem artykułu jest opisanie specyfiki wręczania podarunków (prezentów) na rynku B2B w Polsce, a także ocena wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. W rozważaniach autorzy wykorzystali metodę krytycznej analizy literatury, a także wyniki badania przeprowadzonego w lutym 2016 roku wśród 16 menedżerów z 4 lokalnych przedsiębiorstw. Badanie zrealizowano metodą częściowo standaryzowanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych.Summary The aim of this article is to describe the specificity of gift giving on the B2B market in Poland, as well as the assessment of their role in building relationships in business. The authors used a method of critical analysis of the literature and the results of a survey conducted in February 2016 of 16 managers from 4 local companies operating in Poland. The research was carried out in the form of semi-structured interviews.Słowa kluczowe relacje biznesowe, prezenty w biznesie, wręczanie prezentów w biznesie Keywords business relationships, business gifts, giving gifts in business. Wprowadzenie Wysokiej jakości relacje na rynku B2B były i są źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Relacje te należy zatem nawiązywać, a także umiejętnie nimi zarządzać. Jednym z działań, które sprzyjają nawiązywaniu, podtrzymywaniu i pogłębianiu relacji w biznesie jest wręczanie podarunków (prezentów). Działanie to, w tym rodzaj wręczanego prezentu, zależy m.in. od kultury danej organizacji, etapu rozwoju relacji, a także oczekiwań partnera biznesowego. Celem artykułu jest opisanie znaczenia i specyfiki wręczania prezentów na rynku B2B w Polsce, a także wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. Należy jednocześnie podkreślić, iż autorzy nie analizują w swych rozważaniach patologicznego i łamiącego prawo wymiaru wręczania podarunków (łapówki/korupcja). Rozważania są o tyle ciekawe, że dotyczą kraju o k... więcej»

Stosowanie Modelu Doskonałości EFQM w administracji publicznej w Polsce DOI:10.15199/48.2017.4.1
(Katarzyna KŁOSOWSKA-LASEK)

Applying the EFQM Excellence Model in public administration in Poland Streszczenie Model Doskonałości EFQM jest najpopularniejszym w Europie modelem doskonałości biznesowej stosowanym przez organizacje prywatne, ale również publiczne. Warto przekonać się, na ile standardy promowane przez ten model są znane i stosowane w polskim sektorze publicznym. Celem badań własnych przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2013 r. było poznanie przyczyn zdecydowania się przez polskie urzędy administracji publicznej, które otrzymały wyróżnienie EFQM, na wybór właśnie tego modelu dla poprawy jakości usług publicznych. Badania prowadzone były metodą wywiadu ustnego i pisemnego. W oparciu o ich wyniki oraz o dostępną literaturę można było podjąć próbę odpowiedzi na postawione pytanie badawcze, jak również przedstawić najczęściej wskazywane korzyści zastosowania Modelu w urzędzie oraz zastanowić się nad istnieniem związku między decyzją o zastosowaniu Modelu a uprzednim wprowadzeniem systemu zarządzania jakością w urzędzie lub korzystaniem z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.Summary The EFQM Excellence Model is the most popular in Europe business excellence model. It is used by private as well as public organizations. It is worth ascertaining how the standards promoted by this model are known and used in the Polish public sector. The aim of my research conducted in November and December 2013, was recognition the reasons why Polish public administration offices that received the EFQM certificate, decided to choose this model to improve the quality of public services. The research was conducted by the method of oral and written interview. Based on its results, and the available literature, it was possible to answer the main question of the research, as well as present most often mentioned benefits of using the Model in the office, and also consider the existence of the relationship between the decision to use the Model and the prio... więcej»

2017-3

zeszyt-5019-problemy-jakosci-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
Etyka zawodowa audytorów wewnętrznych -studium przypadku DOI:10.15199/48.2017.3.3
(Piotr ROGALA)

Professional ethics of internal auditors - case study.Streszczenie W artykule zwrócono uwagę na to, iż sfera etyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu odpowiedzialności, uczciwości oraz rzetelności zawodowej ma bezpośredni i znaczący wpływ na skuteczność wewnętrznych audytów jakości. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie i wspieranie audytorów wewnętrznych. Wsparcie to nie może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury audytów wewnętrznych. Powinno ono obejmować także zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich postaw audytorów wewnętrznych, w tym wprowadzania standardów etycznych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych.Summary The paper draws attention to the fact that the ethical sphere, including issues of professional responsibility, honesty and reliability has a direct and significant impact on the effectiveness of internal audits. Therefore, special attention should be paid to the preparation and support of internal auditors. This support cannot be limited only to prepare and implement appropriate procedures for internal audits. It should also include issues related to the shaping appropriate internal auditors attitudes (including the introduction of ethical standards).The considerations are illustrated by the results of empirical research. Słowa kluczowe audytor wewnętrzny, etyka zawodowa, system zarządzania jakością Keywords internal auditor, professional ethics, quality management system.Wprowadzenie Funkcjonowanie znormalizowanych systemów zarządzania opartych na takich standardach jak ISO 9001, ISO 14001 oraz PN 18001 jest nierozerwalnie związane z koniecznością przeprowadzania audytów wewnętrznych. Są one narzędziem służącym do określania poziomu zgodności systemu zarządzania z określonymi kryteriami i dostarczają wartościowych informacji dla zrozumienia, analizowania i ciągłego doskonalenia działania organizacji (PN-... więcej»

Dualizm zarządzania jakością w szarej strefie DOI:10.15199/48.2017.3.4
(Andrzej BUSZKO)

TQM duality in the shadow economy. Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań wdrożenia strategii TQM w związku z funkcjonowaniem szarej strefy. Szara strefa jest swoistym fenomenem, istnieje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, formą występowania. W artykule zwrócono uwagę na źródła powstawania szarej strefy i sposoby jej redukcji. Odniesiono się do branży budowlanej, która jest szczególnie podatna na funkcjonowanie szarej strefy. Wskazano główne źródła jej powstania. Szara strefa redukuje znaczenie strategii TQM. W przypadku kiedy szara strefa jest na niskim poziomie rośnie znaczenie TQM.Summary The aim of this paper is to point out the determinants TQM in the shadow economy. The shadow economy is in a way phenomenon of market oriented economy. Each country has its category. The differences come out from the size and category of shadow economy. The shadow economy decreases the role of TQM strategy. When the level of shadow economy is low, the TQM strategy plays more important role. The cases of construction sector in Poland were presented as the industry branch of shadow economy penetration. The main sources of shadow economy were identified. The approach to limitation of shadow economy was presented as well.Słowa kluczowe strategia TQM, szara strefa, implementacja.Keywords TQM strategy, shadow economy, implementation.Wprowadzenie Szara strefa jest swoistym fenomenem. Występuje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, dynamiką i formą funkcjonowania. Szara strefa rzutuje na wszystkie podmioty rynkowe, w tym zwłaszcza przedsiębiorstwa. Menedżerowie w przyjętych strategiach zarządzania powinni uwzględnić kategorię szarej strefy. Bez niej, obowiązująca strategia może okazać się ułomna. Nawet w krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej, szara strefa ma swoje silne podstawy. Szacuje się, że jej wielkość nie przekracza z reguły 10% PKB. W tych państwach szara strefa jest w znacznym stopniu oparta ... więcej»

Ryzyko w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015-10 i możliwości ich implementacji w organizacji DOI:10.15199/48.2017.3.5
(Wiesław KLIMCZAK )

The risk in the requirements of PN-EN ISO 9001:2015-10 and the possibility of their implementation in an organization. Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015- 10 mających zastosowanie do ryzyka i szans oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością organizacji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano analizę terminologii oraz wprowadzonych przez normę wymagań dotyczących ryzyka. W części empirycznej przedstawiono propozycję prostej metodyki zarządzania ryzykiem, opracowanej na podstawie doświadczeń wynikających z badań własnych przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów AQAP1 i WSK2, w których zarządzanie ryzykiem jest obligatoryjne. Metodykę opracowano dla procesów funkcjonujących w większości małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem podejścia procesowego przyjętego w normie.Summary The purpose of the article is to present a pragmatic approach to PN-EN ISO 9001:2015-10 requirements applicable to risk and opportunities as well as to identify possibilities for practical applications during the implementation of risk management methodology in the organization’s quality management system. The article presents an analysis of terminology and requirements applicable to risk introduced by the standard in the theoretical part and a simple risk management methodology in the empirical part. It was developed based on experience with own research conducted in Polish organizations operating in accordance with the requirements of AQAP and WSK systems, where risk management is mandatory. The methodology was developed for processes operating in most small and medium-sized enterprises with the use of a process approach adopted in the standard.Słowa kluczowe jakość, proces, wymagania jakościowe, ryzyko, szanse, podej... więcej»

Tendencje w badaniach nad normą ISO 9001 DOI:10.15199/48.2017.3.1
(Marcin ŻEMIGAŁA)

Tendencies in research on ISO 9001 standard.Streszczenie Artykuł prezentuje rysujące się na świecie tendencje w badaniach nad normą ISO 9001. Autor analizuje dynamikę tych badań na przestrzeni lat, pokazuje wokół jakich obszarów nauki się one koncentrują, które ośrodki naukowobadawcze, badacze, kraje i czasopisma są najistotniejsze w tym zakresie. Poruszona jest także kwestia istotnych obszarów tematycznych, które dominują w badaniach nad normą ISO 9001. Analizy były przeprowadzone na zbiorze danych pobranym z bazy Scopus i dotyczą artykułów naukowych i konferencyjnych z lat 1988 - 2015.Summary The article presents the emerging world tendencies in research on ISO 9001 standard. The author analyzes the dynamics of these research over the years, shows areas of science around which they are concentrated as well as indicates the most important scientific or research centers, researchers, countries and journals. The paper deals with a matter of major thematic areas that dominate in research on ISO 9001 standard. The analyses were performed on the data set collected from Scopus and concern scientific articles and conference papers from the years 1988-2015.Słowa kluczowe ISO 9001, tendencje w badaniach, analiza bibliometryczna.ISO 9001, research tendencies, bibliometric analysis Keywords ISO 9001, research tendencies, bibliometric analysis.Wprowadzenie Zarządzanie jakością od wielu lat jest koncepcją zarządzania popularną wśród badaczy. Bogate instrumentarium i długa ewolucja samej koncepcji stwarza możliwości wieloaspektowych analiz naukowych i powoduje atrakcyjność zarządzania jakością jako tematu badawczego. Jednym z często analizowanych narzędzi zarządzania jakością są normy ISO serii 9000, a w szczególności najistotniejsza z nich, czyli ISO 9001. W dwóch, istotnych dla nauk o zarządzaniu, bibliograficznych naukowych bazach danych zanotowano wysokie wartości rekordów po wpisaniu w najszerszym polu wyszukiwania frazy "ISO 9001". ... więcej»

TOP automotive 2016 - II edycja Konferencji już za nami
3 dni, 17 godzin prelekcji i warsztatów, 10 prezentacji, 13 prelegentów, 160 uczestników z 75 firm - tak w liczbach wyglądała Konferencja TOP automotive 2016, która odbyła się na początku grudnia ub. r. we Wrocławiu. 7 grudnia 2016 r. odbyła się II edycja Konferencji TOP automotive. Wydarzenie otworzył Pan Donat Thomanek, Członek Zarządu Team Prevent Poland, który w swym krótkim wystąpieniu skłonił uczestników do refleksji nad rolą człowieka w dobie automatyzacji, co finalnie było pytaniem nurtującym uczestników podczas drugiego dnia Konferencji. Przemysł motoryzacyjny 2016 Wykład inauguracyjny, który był wprowadzeniem do tematyki związanej z przemysłem motoryzacyjnym, poprowadził Pan Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers. pl. Podczas wystąpienia zaprezentował nowe inwestycje w branży oraz zmiany, jakie dokonały się w przemyśle motoryzacyjnym w 2016 rok... więcej»

2017-2

zeszyt-4997-problemy-jakosci-2017-2.html

 
W numerze m.in.:
Zastosowanie standaryzacji w procesie kontroli jakości wyrobów DOI:10.15199/48.2017.2.2
(Hanna GOŁAŚ, Anna MAZUR, Paweł PIASEK, Przemysław CZAJKOWSKI)

Standardisation in the process of product quality control Streszczenie Kontrola jakości wykonywana podczas procesu wytwarzania ma zagwarantować, że tylko wyroby zgodne z wymaganiami klienta będą do niego dostarczone. Celem kontroli jest również zapewnienie, że proces przebiega zgodnie z przyjętą technologią. Jednym z narzędzi gwarantujących prawidłowe przeprowadzenie czynności kontrolnych procesu i wyrobu jest standard pracy. Artykuł przedstawia korzyści z zastosowania pracy standardowej w procesie kontroli wyrobu.Summary - Quality control performed during the manufacturing process is to ensure that only products compliant with customer requirements will be delivered to them. The aim of control is also to ensure that the process runs in line with the adopted technology. One of the tools ensuring the correct execution of processes and products control is the work standard. The article presents the benefits of using standardised work in the process of products control. Słowa kluczowe- standard, kontrola jakości, wyrób standard,Keywords- quality control, production... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czy orientacja na interesariuszy jest odpowiednia dla firm europejskich? (Vijay K. Patel, Scott C. Manley, Joseph F. Hair Jr., O. C. Ferrell, Torsten M. Pieper. 2016. “Is stakeholder orientation relevant for European firms?" European Management Journal, 34: 650-660).Jedną ze zmian wprowadzonych w normach ISO serii 9000 w 2015 roku było uwzględnienie orientacji na interesariuszy. Zarządzanie relacjami z zainteresowanymi stronami jest obecnie jedną z zasad zarządzania jakością. Także wśród wymagań dla systemów zarządzania jakością, zapisanych w normie ISO 9001, znalazły się bezpośrednie odwołania do tej idei. Dotyczy to przede wszystkim podrozdziału... więcej»

Doskonalenie procesu oceny zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie ON (Witold POKORA)
Potwierdzanie zgodności z wymaganiami AQAP [1] w resorcie obrony narodowej realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ WAT), będące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej [7]. Celem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych (sprzętu wojskowego - SpW) posiadają systemy zarządzania jakością funkcjonujące zgodnie z wymaganiami AQAP. Ponadto certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, jest niezbędna do budowania bazy dostawców dla systemu pozyskiwania SpW oraz zapewnienia jakości wyrobów obronnych zgodnych z decyzjami MON [2,3,4]. Certyfikacja z właściwymi AQAP... więcej»

Korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych DOI:10.15199/48.2017.2.4
(Marek BUGDOL, Grzegorz PAKUŁA)

Benefits resulting from the use of the process approach in accordance with the new ISO 9001 standard in the implementation of administrative services Streszczenie Artykuł omawia korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych. Przedstawiano dotychczasowe doświadczenia urzędów stosujących systemy zarządzania jakością (w tym pozytywne przemiany oraz bariery towarzyszące wdrażaniu podejścia procesowego). Wskazano na możliwości doskonalenia procesów realizacji usług administracyjnych.Summary - The article discusses the benefits resulting from the use of the process approach in accordance with the new ISO 9001 standard in the implementation of administrative services. Previous experiences of offices applying quality management systems (including positive changes and barriers associated with the implementation of the process approach) have been presented in this paper. The article also identifies further scope for perfecting the processes of administrative services realization. Słowa kluczowe - norma ISO 9001, proces, administracja samorządowa ISO 9001.Keywords - process, self-government administration... więcej»

Akredytacja - to jeszcze wybór czy już konieczność?
Rozmowa z Panią Lucyną Olborską, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji.M.W.: Pani Dyrektor, czy normalizacja naszego życia poprzez wdrażanie kolejnych przepisów, zasad i wytycznych jest rzeczywiście konieczna? L.O.: Każda dziedzina naszego codziennego życia wymaga stosowania określonych, dobrowolnych lub obowiązkowych norm. Są to normy związane np. z bezpieczeństwem żywności, zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną w pracy, infrastrukturą pomieszczeń, systemem miar, handlem i wieloma innymi aspektami życia. Wdrażanie norm może być odbierane jako proces, który nie wiąże się bezpośrednio z egzystencją człowieka, niemniej jednak to właśnie normy mają wpływ na nasze życie codzienne, m.in. poprzez zapewnienie prawidłowych konstrukcyjnie materiałów budowlanych,... więcej»

2017-1

zeszyt-4951-problemy-jakosci-2017-1.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Model biznesowy organizacji powiązanych z mafią (G. Faldetta, C. Provenzano. 2016. “Criminal business model and the governance of seized and confiscated businesses". Measuring Business Excellence, 20(4)).Ostatnie w 2016 roku wydanie kwartalnika "Measuring Business Excellence" poświęcone zostało modelom biznesowym. Znalazło się w nim sześć artykułów prezentujących różne zagadnienia związane z tym tematem. W opracowaniu pt. “Revisiting business models: contributions from the field" zdefiniowano pojęcie, a następnie omówiono najważniejsze trendy związane z modelami biznesowymi1. Autorzy artykułu pt. “Reconsi... więcej»

25 lat jakości w Polsce w obszarze bezpieczeństwa żywności w ramach Klubu "POLSKIE FORUM ISO 9000"
"Certyfikat zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności jest swoistego rodzaju paszportem dla wyrobu spożywczego przemieszczającego się do poszczególnych państw świata w dobie gospodarki rynkowej" (Janusz B. Berdowski) Rozwój współczesnego systemu kontroli i certyfikacji żywności w Polsce i wypracowana w tym zakresie norma opiera się w dużym stopniu na normach i standardach opracowanych i przyjętych w niektórych rozwiniętych krajach Europy Zachodniej oraz przez odpowiednie międzynarodowe instytucje i organizacje w ostatnich 25 latach. Polskie Forum ISO 9000, które opiera się na najważniejszych normach systemu zarządzania jakością na świecie, powstało 6 grudnia 1991 roku, natomiast Polskie Centrum Badań i Certyfikacji powstało na bazie Ustawy Sejmowej z dnia 3 kwietnia 1993 roku i rozpoczęło swoją działalność od 1 stycznia 1994 roku. Początki rozwoju tego systemu w Polsce sięgają jednak o wiele wcześniej. 1. Początki systemu kontroli i certyfikacji żywności w Polsce: BZJ i CBJW Mówiąc o początkach kontroli i certyfikacji żywności w Polsce, trzeba najpierw wymienić Biuro Znaku Jakości (BZJ), które zostało powołane z dniem 1 stycznia 1959 roku przy Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości. W 1974 roku Biuro Znaku Jakości zostało przekształcone w Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW), stanowiąc samodzielną organizację zajmującą się badaniami i certyfikacją. W ramach CBJW zostały powołane komitety branżowe, w tym komitet branżowy ds. przemysłu spożywczego, który zajmował się przyznawaniem dwóch znaków jakości: znak "Q" - dla wyrobów spożywczych odpowiadających najwyższemu poziomowi światowemu i znak "1" - dla wyrobów reprezentujących wysoki poziom krajowy. Zainteresowanie producentów otrzymaniem znaków jakości wyrobów wynikało ze stosowania ulg podatkowych: 6% dla znaku "Q" i 3% dla znaku "1". Pierwsze zezwolenie na oznakowanie państwowym znakiem jakości przyznano 1 września 1959 roku dla makaronu 4-jajeczn... więcej»

Wpływ jakości na przeobrażenia gospodarcze, doświadczenia praktyczne w przemyśle maszynowym - studium przypadku (Andrzej SAJNAGA, Józef WIERZBICKI)
Firmę ASmet Andrzej Sajnaga założył w 1986 r., w garażu domu jednorodzinnego w Malichach, dzielnicy Pruszkowa i na początku zatrudniał 4 osoby. Firma zajmowała się odlewnictwem oraz obróbką skrawaniem. Po kilku latach ASmet rozpoczął dodatkowo działalność handlową - sprzedaż elementów złącznych, przenosząc swoją siedzibę do Reguł, Aleje Jerozolimskie 280. Do dnia dzisiejszego właśnie pod tym adresem mieści się główna siedziba firmy. W kolejnych latach firma dynamicznie rozwijała się. Aktualnie ASmet zatrudnia ponad 500 osób. Firma posiada zakład produkcyjny - Fabrykę Śrub BISPOL w Bielsku Białej, Odlewnię Metali Nieżelaznych i Zakład Nakładania Powłok w Ursusie, magazyny wysokiego składowania oraz Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe (CIW) w Regułach. Od początku istnienia zakładu właściciele postawili na jakość oraz sprawną obsługę klienta. Już w 1997 r. ASmet wdrożył SZJ i certyfikował go na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002. Kolejny certyfikat ASmet otrzymał po wdrożeniu norm z zakresu zarządzania środowiskiem. Aktualnie ASmet posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, certyfikowany przez UDT. Oprócz tego może pochwalić się wieloma certyfikatami branżowymi. W 2010 r. ASmet został laureatem Polskiej Nagrody Jakości, a tytuł Znakomitego Pełnomocnika otrzymał Janusz Onyszczuk. W 2015 r. Andrzej Sajnaga, ... więcej»

Analiza jakości zarządzania projektem Część 1- Faza formułowania projektu DOI:10.15199/47.2017.1.3
(Barbara Maria DEJA, Jolanta HARASYMIUK)

Analysis of project management quality Part 1- Project formulation phase Streszczenie Autorki w zrealizowanym w latach 2012 – 2015 projekcie edukacyjnym skierowanym do studentów kierunku budownictwo pełniły funkcje kierownika i asystenta kierownika. Bazując na własnym doświadczeniu, w cyklu dwóch artykułów, przeprowadziły analizę jakości zarządzania projektem, która jest podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą formułowania projektu. Przedstawiono zasady definiowania celów projektu i jego rezultatów, analizy ryzyk metodą SWOT, określania szczegółowych zadań i wskaźników będących narzędziem pomiaru rezultatów. Następnie przedstawiono zasady konstruowania budżetu i harmonogramu oraz wypracowanych zasad projakościowego zarządzania projektem. Summary The authors occupied the posts of a project manager and a project manager assistant within the educational project carried out in the period 2012-2015 offered to the students of the construction specialization. Based on their experience in the execution of the project, in the cycle of two papers the authors conducted an analysis of the project management quality, which is a crucial factor for the successful undertaking. This paper includes the analysis of the management quality of the project’s formulation phase. The authors outlined the principles of a definition of the project objectives and results, together with a risk analysis with the SWOT method, determination of particular assignments within the project as well as indicators used for the estimation of results. Subsequently, the principles of budget and schedule construction as well as the pro-quality project management methods were presented. Słowa kluczowe analiza jakości zarządzania, projekt edukacyjny, faza formułowania projektu Keywords management quality analysis, educational project, formulation phase of project... więcej»

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 w kreowaniu świadomości jakościowej
Trochę historii Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaobserwowano na całym świecie rosnące zainteresowanie znormalizowanymi systemami zapewnienia jakości. Konsekwencją tego było wydanie w 1987 roku norm międzynarodowych ISO serii 9000. Rozpoczęły się w Polsce szkolenia poświęcone jakości i systemom jakości, prowadzone przez ekspertów z różnych krajów europejskich. Podstawą wszystkich szkoleń, także podstawą norm dotyczących systemów jakości, a w ślad za tym podstawą wszelkich podejmowanych działań, było zrozumienie, wyjaśnianie i kreowanie świadomości projakościowej jako ważnego aspektu zarządzania przedsiębiorstwem, aspektu prowadzącego do sukcesu w dłuższym okresie oraz efektów biznesowych. Coraz większe zainteresowanie tymi zagadnieniami zarówno w kraju, jak i na świecie zainicjowało spontaniczne dążenia do działań ułatwiających pozyskiwanie informacji i wiedzy o normach międzynarodowych dotyczących systemów jakości, wdrażaniu tych norm do praktyki przedsiębiorstw. Ważnym elementem w tych działaniach stawała się potrzeba wymiany doświadczeń na ten temat. W wielu krajach na świecie, także w Japonii, tworzyły się w sposób spontaniczny ruchy społeczne skoncentrowane na zagadnieniach związanych z wdrażaniem norm ISO serii 9000 - początkowo tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych, stopniowo w organizacjach usługowych różnego typu. Powstawały na całym świecie organizacje społeczne o różnym statusie pod ogólnym hasłem "FORUM ISO 9000". Coraz bardziej rozszerzające się podejście projakościowe, chęć uzyskiwania certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu jakości przedsiębiorstwa z wybranym modelem normy ISO 9001/ISO 9002 i w początkowym okresie także ISO 9003 zaowocowała w Polsce chęcią wspólnych działań: wspólnego uzyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń na temat wdrażania norm ISO serii 9000. Zorganizowane zostało spotk... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577