• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2018-12

zeszyt-5712-problemy-jakosci-2018-12.html

 
W numerze m.in.:
Jakość usług edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych a lojalność klientów. Analiza z wykorzystaniem modeli regresji wielorakiej DOI:10.15199/48.2018.12.1
(Małgorzata LOTKO)

Wprowadzenie Współcześnie jakość jest jednym z najważniejszych aspektów konkurencyjności. Problematyka jakości dotyczy zarówno produktów, jak i usług. Rozwój nauk o jakości to ciągłe eksplorowanie jej rozumienia niezależnie od dziedziny nauki, którą reprezentuje badacz. Jednak należy pamiętać, że wspólnym ogniwem wszystkich działań projakościowych jest konsument, który jako ostateczny odbiorca podejmuje decyzję o zakupie. W warunkach gdy podaż przewyższa popyt, nie każdy produkt lub usługa znajdują nabywcę, wtedy problematyka jakości nabiera specjalnego znaczenia. Usługi nauczania języków obcych W literaturze brak jest jednoznacznej definicji usług edukacyjnych, termin ten ma dość szerokie i ogólne znaczenie, także w aspekcie komercyjnym. W tabeli 1 zaprezentowano obecne w literaturze definicje usług edukacyjnych. W myśl wskazanych wcześniej definicji usług edukacyjnych, usługi nauczania języków obcych zdefiniować można jako czynności świadczone na rzecz trzeciej strony, których celem jest przekazanie określonych (w umowie) treści programowych. Mogą one dotyczyć nauki gramatyki, porozumiewania się, kultury języka oraz historii i tradycji związanych z konkretnym językiem obcym. Kompetencje językowe coraz częściej traktowane są jako towar, który jest przedmiotem wymiany na rynku. Konsumenci - uczniowie chcą otrzymać produkt dobrej jakości, szybko oraz w przystępnej cenie. Powoduje to nieustanne poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych rozwiązań dydaktycznych, Tabela 1. Definicje usług edukacyjnych Definicja Autor … dowód działania, który jedna strona może zaoferować innej. Ph. Kotler (2002) … celowy i uporządkowany ciąg relacji pomiędzy nauczającym a uczącym się. E. Skrzypek (2006) … działalność, w której sprzedawca sprzedaje swoją wiedzę i umiejętności, a nabywca je zdobywa. M. Geryk (2007) … praca, której rezultatem jest nabycie wiedzy i kompetencji. R. Kolman (2003) … transfer kom... więcej»

VARIA
"LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018" VIII edycja.Janusz M. Kowalski - specjalista ds. PR FSNT-NOT.7 listopada 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej Gali podsumowano VIII edycję konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2018". Konkurs jest promocją innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań, które są nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości, a także reformą. W Konkursie uczestniczą polskie i zarejestrowane w Polsce firmy oraz osoby fizyczne, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. W ósmej edycji konkursu, przeprowadzonej w 2018 r., uznanie Kapituły Konkursowej obradującej pod przewodnictwem dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, prof. PIMR, wiceprezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT, znalazły 23 projekty w 9 kategoriach: KATEGORIA I Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo - ZŁOTY LAUR - Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy - Polietylen, zwłaszcza wysokiej gęstości o zmniejszonej palności i dymotwórczości (zagrożenia chemiczne... więcej»

Zrównoważony produkt żywnościowy w systemie prawa - fakt czy życzenie? DOI:10.15199/48.2018.12.2
(Monika ŻUCHOWSKA-GRZYWACZ)

Termin zrównoważony produkt pojawia się nierozerwalnie w kontekście filozofii zrównoważonego rozwoju. O ile zrównoważony rozwój jest powszechnie znanym określeniem w literaturze przedmiotu, to zrównoważony produkt dopiero się w niej zarysowuje i - jak do tej pory - nie zakorzenił się w niej w należyty sposób. W paradygmacie zrównoważonego rozwoju zakłada się poszukiwanie optymalnej ekonomicznie i ekologicznie satysfakcjonującej społeczeństwo wizji cywilizacji. Zakłada ona racjonalne gospodarowanie zasobami (przyrodniczymi, ekonomicznymi, ludzkimi czy przestrzennymi), a także uwzględnianie rozwiązań instytucjonalnych, sfery moralnej, kształtowania świadomości oraz wyboru modelu życia. Ciągłe doskonalenie to podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju [16]. Takie samo założenie należy postawić produktom zrównoważonym. W tym ujęciu produkt zrównoważony jest efektem zrównoważonego rozwoju, jednocześnie 8 2018 G r u d z i e ń ASPEKTY PRAWNE Zrównoważony produkt żywnościowy w systemie prawa - fakt czy życzenie? ma znaczący wpływ na jego rozwój. Warto przyjrzeć się zatem, czy konkretny - zrównoważony produkt żywnościowy - ma osadzenie społeczne, w szczególności zbadać jego odniesienia prawne. Produkt zrównoważony - próba definiowania W naukach towaroznawczych zrównoważony rozwój odgrywa znaczącą rolę, przede wszystkim w analizowaniu cyklu życia produktu. To z nauk towaroznawczych wyłonił się termin "produkt zrównoważony" różniący się od produktu konwencjonalnego przyrostami wartości dodanych, takimi jak: ekologiczność, gwarantowana jakość, społeczna odpowiedzialność, etyczne postępowanie czy innowacyjne doskonalenie [16]. Nazwa "produkt zrównoważony" budzić może jednak kontrowersje ze względu na brak jednolitego, wyczerpującego zdefiniowania tego pojęcia oraz świadomości konsumentów w tym zakresie [16]. W literaturze przedmiotu podejmowane są próby określenia produktu zrównoważonego. D. Martin i J. Schouten, wskazując c... więcej»

Z prasy zagranicznej
Wizerunek miasta w dwóch perspektywach.We wrześniu 2017 roku na Uniwersytecie w Weronie odbyła się dwudziesta edycja konferencji "Excellence in Services International Conference". W jej trakcie wygłoszono szereg referatów dotyczących, między innymi: szkolnictwa wyższego, służby zdrowia, usług publicznych, bankowości, technologii informacyjnej, logistyki, turystyki oraz przedsiębiorczości. Organizatorzy konferencji przesłali część ... więcej»

Wybrane zagadnienia postępowania z odpadami w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. DOI:10.15199/48.2018.12.6
(Dorota KRUPNIK, Aleksandra PALCZEWSKA, Marek GRĘZICKI)

Wprowadzenie Zgodnie z najnowszym standardem [8], wymagane jest określenie, co w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu organizacji jest ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością. Czynniki otoczenia tworzące uwarunkowania powinny w związku z tym być przeglądane i monitorowane. W tym znaczeniu istotnym elementem związanym z działalnością organizacji realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności jest odpowiedzialność za utrzymywanie sprzętu wojskowego w eksploatacji. Równocześnie, złożoność techniczna wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym wiąże się m.in. z problemem powstawania odpadów w wyniku, np.: wymiany materiałów eksploatacyjnych, usuwania usterek, modernizacji lub modyfikacji sprzętu. Faktem jest, że średnia liczba usterek, a więc i ilość wytwarzanych odpadów w wyniku ich usuwania, wzrasta w miarę postępu wieku technicznego urządzenia [2]. Celem artykułu jest identyfikacja wymagań dotyczących zarządzania środowiskowego, w szczególności w zakresie odpadów i w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych, a także analiza procesów napraw, modyfikacji i modernizacji sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Podejście to opiera się na doświadczeniach dotyczących postępowania z odpadami w świetle rozwiązań systemowych zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, których misja związana jest z zabezpieczeniem technicznym eksploatacji sprzętu wojsk obrony przeciwlotniczej. W części pierwszej niniejszego artykułu zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania normatywno- prawne w zakresie postępowania z odpadami, istotne z punktu widzenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W drugiej części artykułu przedstawiono procedurę po... więcej»

2018-11

zeszyt-5680-problemy-jakosci-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce DOI:10.15199/48.2018.11.1
(Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA, Ewa MALINOWSKA, Kinga PIEKARSKA)

Jakość żywności to wartość zbiorcza i wielopłaszczyznowa, a jej najważniejszym aspektem jest i będzie bezpieczeństwo. To wartość progowa i warunek minimum wszelkich poczynań w obrębie łańcucha żywności, przekładająca się wprost na zdrowie i życie człowieka oraz poczucie jego pewności. Bywa ono niestety bardzo często naruszane, tak wskutek pojawienia się zagrożeń o charakterze przypadkowym, jak i celowym. Jednymi z nich są tzw. nowo pojawiające się zagrożenia (ang. new emerging risks), rozumiane jako te, które naukowo zostały zidentyfikowane po raz pierwszy i które mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych, nowych, trudnych do przewidzenia skutków zdrowotnych lub istotne nasilenie skutków znanych już wcześniej [28]. To potencjalne zagrożenia związane z żywnością lub żywieniem, które mogą spowodować w (najbliższej) przyszłości pojawienie się 8 2018 L i s t o p a d XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce ryzyka uszczerbku dla zdrowia człowieka [24]. Jednym z nich jest brak kultury bezpieczeństwa żywności [38]. Z tego powodu konieczność zrozumienia i kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności to bardzo ważny problem, którego rozwiązanie może stanowić odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku rolno-spożywczego oraz jego interesariuszy. Zjawisko kultury bezpieczeństwa żywności jest stosunkowo od niedawna obecne w publikacjach naukowych. Wynika to z faktu, iż również od niedawna jest ono w sferze zainteresowania praktyków - menedżerów przemysłu rolno-spożywczego. Wydaje się więc, iż popularyzacja troski o kulturę bezpieczeństwa żywności jest nie tylko konieczna, ale i pilna, tak z punktu widzenia podejmowanych badań naukowych, jak i praktycznych zastosowań, pozwalających określić obecność i siłę tej kultury w danej organizacji. Mając to na uwadze, problemem badawczym, jaki podjęto w niniejszym opracowaniu, jest odpowiedź na pytanie: jakie cechy/ składowe mogą tworzyć... więcej»

Profesor Tadeusz Borys - Jego dorobek naukowy i Jego świat wartości (Krystyna Lisiecka)
Profesor Tadeusz Borys w czerwcu 2018 roku obchodził piękny Jubileusz. Zakończył 50. rok uniwersyteckiej pracy zawodowej w roli naukowca, badacza oraz nauczyciela akademickiego. Zapisał piękną i bogatą kartę swej pięćdziesięcioletniej drogi zawodowej, swej posługi akademickiej. Jubileusze skłaniają do refleksji, do wspomnień o dorobku, o ścieżce rozwoju zawodowego i pozazawodowego Jubilata, do wspomnień o wydarzeniach w trakcie przebiegu Jego pracy, o wielu wspólnie odbytych konferencjach, seminariach, dyskusjach, posiedzeniach na komisjach i innego rodzaju naukowych, dydaktycznych oraz kulturalnych zdarzeniach. Są okazją do przypomnienia najważniejszych efektów twórczości naukowej, dydaktycznej, a także pełnionych funkcji Jubilata na Uczelni, jak i poza nią. Korzystam przeto z okazji pięknego Jubileuszu pracy zawodowej Profesora Tadeusza, człowieka o olbrzymiej sile intelektu i wysokiej wrażliwości etyczno-moralnej, by przedstawić Jego sylwetkę, etapy rozwoju oraz - jeśli nie będzie to uchybieniem - sformułować kilka refleksji na podstawie analizy Jego dorobku naukowego i dydaktycznego, którego wiodącym Leitmotivem była i nadal jest Jakość. Rzecz jasna, będą to szkice, wspomnienia, komentarze i refleksje tematycznie wybiórcze, bo dorobek Jubilata jest bogaty, wielowątkowy, a co ważniejsze, znaczący dla rozwoju nauk ekonomicznych. Droga zawodowa Profesora 50 lat temu, 1 kwietnia 1968 roku, po ukończeniu studiów ekonomicznych ówczesny mgr Tadeusz Borys - stypendysta naukowy Uczelni Wrocławskiej - został przyjęty na asystenckie studia przygotowawcze do Katedry Statystyki i Metod Rachunku Ekonomicznego. Katedrą natenczas kierował Profesor Zdzisław Hellwig. W życiu Jubilata Profesor Hellwig pełnił rolę przyjaznego Opiekuna i Mentora, któremu zawdzięcza - co Jubilat podkreśla - wiele, nie tylko w sensie naukowym, ale także i czysto ludzkim. Jubilat szybko zmieniał swój status naukowy. W 1975 roku obronił rozprawę doktors... więcej»

Zastosowanie insourcingu w doskonaleniu jakości produktów i usług DOI:10.15199/48.2018.11.5
(Grzegorz GRELA)

Jakość produktów i usług jest jednym z głównych kryteriów podejmowania decyzji o ich zakupie zarówno przez indywidualnych klientów, jak i organizacje działające na rynku. Przedsiębiorcy znający znaczenie jakości podejmują starania doskonalące jakość oferowanych produktów lub usług. Podstawową decyzją podejmowaną przez zarządzających przedsiębiorstwem przy wytwarzaniu każdej złożonej usługi lub produktu jest podjęcie decyzji o tym, czy komponenty, które tworzą finalny produkt lub usługę, mają być wytwarzane w obrębie struktur organizacji, czy też mają być zakupione na zewnątrz organizacji. Dylemat ten jest znany w literaturze anglosaskiej pod frazą make or buy decision. Praktyka funkcjonowania organizacji w swojej różnorodności pokazuje, że raz podjęta decyzja bywa zmieniana i np. po pewnym czasie komponenty wytwarzane samodzielnie są zakupywane na zewnątrz lub wręcz przeciwnie - komponenty dotychczas zakupywane u zewnętrznego dostawcy są po pewnym czasie wytwarzane samodzielnie w ramach organizacji. Literatura zarówno branżowa, jak i naukowa obfituje w przykłady i analizy wydzielania na zewnątrz działań realizowanych dotychczas wewnątrz organizacji (outsourcing), jednakże ciągle niewystarczająco opisana jest droga przeciwna, tj. włączanie do struktur organizacji procesów, których produktem jest towar lub usługa dotychczas zakupywane na zewnątrz organizacji (insourcing). W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych nad zjawiskiem insourcingu w organizacjach prowadzących działalność na terenie Polski. 39 2018 L i s t o p a d Teoretyczne aspekty insourcingu Pojęcie insourcingu nie jest jeszcze ustabilizowane znaczeniowo zarówno w przypadku literatury branżowej, jak i naukowej. Zdarzają się zastosowania tego pojęcia nieprecyzyjne lub wręcz błędne. K. Foerstl, J. F. Kirchoff oraz L. Bals przytaczają kilka przykładów błędnego stosowania pojęcia insourcing, sugerując, że taki stan może uniemożl... więcej»

Kapitał relacyjny szkoły wyższej z perspektywy studentów - wyniki badań własnych DOI:10.15199/48.2018.11.4
(Agnieszka PIASECKA)

Uczelnia jako organizacja ucząca się i funkcjonująca w warunkach różnorodności powinna być otwarta na adaptowanie do realizowanych procesów zarządzania nowoczesnych koncepcji z tego zakresu. Wchodząca w życie reforma szkolnictwa wyższego w Polsce także zwraca uwagę na konieczność podejmowania działań prowadzących do poprawy skuteczności i efektywności zarządzania instytucją akademicką. Jedną z propozycji może stanowić zarządzanie kapitałem relacyjnym, stanowiącym element kapitału intelektualnego. Badania przeprowadzone wśród ekspertów z dziedziny zarządzania wskazują, że kapitał relacyjny jest czynnikiem sukcesu w nowoczesnych koncepcjach zarządzania i staje się jedną z determinant rozwoju organizacji [3]. W odniesieniu do szkoły wyższej budowanie kapitału relacyjnego wynika z jej misji oraz szczególnej roli, jaką pełni w kreowaniu i przekazywaniu wiedzy. W kształtowaniu kapitału relacyjnego uczelni aktywny udział biorą studenci, którzy z jednej strony są odbiorcami usługi edukacyjnej, a z drugiej - współtworzą klimat i efekty współpracy z pracownikami instytucji akademickiej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących identyfikacji i oceny składników kapitału relacyjnego szkoły wyższej z perspektywy studentów. Badania empiryczne zostały zrealizowane techniką ankiety audytoryjnej, zaś część teoretyczna powstała na podstawie przeglądu literatury. Istota kapitału relacyjnego W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji kapitału relacyjnego. Na podstawie ich analizy można wskazać cechy tego kapitału, oddające jego istotę:  opiera się na relacjach, czyli różnego rodzaju trwałych powiązaniach organizacji ze swoimi interesariuszami,  jest aktywem niewidzialnym,  stanowi jeden z trzech komponentów kapitału intelektualnego organizacji,  może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny,  opiera się na wiedzy racjonalnej, wiedzy emoc... więcej»

Kompleksowe zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - wyniki badań DOI:10.15199/48.2018.11.2
(Marta DUDEK- -BURLIKOWSKA)

Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach intensywnych zmian oraz przeobrażeń zachodzących w jej otoczeniu. Równocześnie mają one świadomość ciągle nasilającej się konkurencji. Drogowskazem do sukcesu staje się więc dostarczanie wyrobów wysokiej jakości i spełnienie wymagań klientów. Podstawą wspomnianego sukcesu jest zarówno przebywanie blisko klienta i rozumienie jego potrzeb, jak również właściwe definiowanie procesów, umiejętne zarządzanie jakością, a także sprawne zarządzanie kapitałem intelektualnym przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej kultury organizacji. Rosnące więc wymagania rynkowe dyktują formy aktywności i tendencje rozwoju wewnątrz organizacji. Obecnie istotną zaletą organizacji jest więc umiejętność kreowania wiedzy, zaangażowania pracowników wszystkich szczebli w codzienną działalność dla zrealizowania zdefiniowanych celów, jak również ekspansywność w poszukiwaniu sposobów doskonalenia. Dzięki opracowaniu w organizacji metodyki doskonalenia ukierunkowanego na procesy i pracowników można przekształcić słabe jej punkty w mocne atuty, a tym samym zmniejszyć zagrożenia, a zwiększyć szanse w dynamicznym otoczeniu. E. Skrzypek, S. Tkaczyk uważają, iż spojrzenie obecnie na jakość w organizacji jako na najważniejszy mechanizm zarządzania prowadzi do nowoczesnej formy industrializacji. Co za tym idzie, w dalszej kolejności następuje kreowanie kultury i filozofii zarządzania przez jakość (TQM), a to świadczy o podążaniu organizacji za ciągle zmieniającymi się potrzebami klientów i spójnym myśleniu wszystkich pracowników co do doskonalenia wszelkiej aktywności i wszystkich procesów organizacji [9,12]. Potwierdzeniem natomiast właściwej drogi myślenia o jakości w organizacji jest wdrożenie mechanizmów samooceny organizacji, osiągnięcie wysokiego poziomu dojrzałości jakościowej, a także zdobycie nagrody jakości regionalnej, krajowej lub europejskiej. Innymi słowy, w Total Quality Management wpisana jest i... więcej»

2018-10

zeszyt-5655-problemy-jakosci-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
POLSKA JAKOŚĆ w 100-lecie odzyskania niepodległości (Marek Roszak, Witold Poko)
"TQM jest rodzajem zbiorowego wysiłku zorientowanego na jakość i prowadzącego do ciągłego doskonalenia organizacji w celu osiągania najwyższych efektów we wszystkich podejmowanych decyzjach i formach działalności." Profesor Edward Kindlarski, jeden z klasyków polskiej szkoły jakości.Tradycja, która kształtuje przyszłość 100-lecie odzyskania niepodległości, obchodzone w naszym kraju w 2018 roku, a także 25-lecie Polskiej Nagrody Jakości, przypadające na 2019 rok, oraz 100-lecie narodzin naukowego zarządzania przez jakość, mające swoje źródło w latach dwudziestych ubiegłego wieku, stanowią okazję do podzielenia się refleksją na temat kształtowania i wiarygodności jakości. Polska Nagroda Jakości stanowi przyjętą w połowie lat 90. XX wieku formułę wyłaniania najlepszych - zapewniających nie tylko wymaganą, ale i oczekiwaną przez rynek jakość - organizacji zmierzających ku doskonałości, a także osób aktywnie współtworzących i wdrażających idee jakości w życie. W listopadzie br. zaplanowano organizację krajowej Konferencji dedykowanej Polskiej Nagrodzie Jakości - "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości". Konferencja ta ma stanowić forum dyskusji w zakresie ważnych i aktualnych kwestii dotyczących roli innowacji w polskiej gospodarce, istnienia jakości w świadomości Polaków oraz jakości jako determinanty doskonałości. Przeds... więcej»

Rozmowa z dr. inż. Mirosławem Rechą, inicjatorem Polskiej Nagrody Jakości
Małgorzata Wierzbicka: Jak rozpoczęła się Pana przygoda z jakością? Mirosław Recha: Po skończeniu studiów (specjalność elektronika) w 1957 r. rozpocząłem pracę jako konstruktor w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych w Warszawie na ul. Matuszewskiej. Stworzyliśmy tam z grupą młodych inżynierów- -konstruktorów - Wydzielone Biuro Konstrukcyjne Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego oraz Wydział Produkcyjny tych urządzeń. Zaczęliśmy od sporządzenia dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz produkcyjnej, ponieważ takiej dokumentacji nie było. Opracowaliśmy nowe procesy dotyczące produkcji i kontroli modeli, serii próbnych i technologicznych oraz samego procesu produkcyjnego tych urządzeń. Trwało to około 1,5 roku. Zresztą po tym okresie systematycznie doskonaliliśmy naszą dokumentację i wszystkie procesy. Zasadniczą kwestią w tym wszystkim były problemy dotyczące jakości parametrów urządzeń, ich żywotność oraz doskonałość przesyłanych informacji - wizji. Dlatego opracowaliśmy dokładne instrukcje dotyczące kontroli tych parametrów na każdym etapie powstawania i produkcji wyrobów. Ważnym elementem realizacji konstrukcji, a potem produkcji urządzeń, była jakość stosowanych do ich produkcji materiałów, podzespołów oraz elementów. Dlatego opracowaliśmy specjalne metody "starzenia ich", aby po tym procesie były one "długowieczne". Były to w tym o... więcej»

Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza DOI:10.15199/48.2018.10.5
(Piotr SENKUS, Bartłomiej HALKE)

Wprowadzenie Obecne warunki gospodarcze funkcjonowania w hiperkonkurencyjnej globalnej rzeczywistości wymuszają na organizacjach poszukiwania atrakcyjnych nisz lub zdobywania unikalnych kompetencji. Przez ostatnie ponad cztery dekady jednym z fundamentów budowania przewagi konkurencyjnej było wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych najpierw z normą BS 5750, potem z normą ISO 9 001 [17]. Systemy te umożliwiają organizacjom kształtowanie narzędzi zarządzania umożliwiających ustalanie polityk i odpowiedzialności w celu efektywnego 34 2018 Pa ź d z i e r n i k XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza alokowania zasobów i identyfikowania kluczowych działań prowadzących do poprawy istotnych wskaźników biznesowych oraz wdrażania narzędzi ciągłego doskonalenia. Z czasem jednak, w miarę upowszechniania się tych systemów, jednoznaczne pozytywne efekty ich wdrażania przestają być tak wyraźne. Pojawiają się nawet głosy, iż wdrożenie systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001 nie przynosi żadnych efe któw [15]. Z biznesowego punktu widzenia zjawisko, gdzie w miarę upowszechniania się określonych nowych rozwiązań efekty ich wdrażania w poszczególnych kolejnych jednostkach nie są aż tak wyraźne jak w przypadku pionierów, a z czasem nawet całkowicie niedostrzegalne, jest rzeczą normalną. Należy wtedy wyszukać inny fundament budowy przewagi konkurencyjnej, który pomoże zarówno doskonalić zarządzanie, jak i zagwarantuje pożądaną efektywność ekonomiczną. Wiąże się to często z poszukiwaniem przez organizację nowej niszy rynkowej oraz wejściem w nią. Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. stanęły w tym kontekście przed szansą wejścia w grono dostawców sektora samochodowego, lotniczego i kosmicznego. Wejście na ten rynek wiąże się jednak z wdrożeniem i certyfikowaniem systemu zgodnego z normą EN 9100:2016/AS 9100D. W 2017 r., według Teal Group Corpora... więcej»

Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w świetle wyników auditów zewnętrznych DOI:10.15199/48.2018.10.3
(Ewa POPŁAWSKA)

Wprowadzenie W świetle wzrastających wymagań klientów oraz nieustannego postępu gospodarczego jakość stała się głównym kierunkiem budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, niezależnie od rynku, na jakim funkcjonuje. Zarządzanie jakością, jako jeden z procesów zarządczych, może być wspomagane dostępnymi narzędziami, zapewniającymi skuteczną implementację standardów jakościowych. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest wykorzystanie w praktyce zarządzania jakością normy ISO 9001. Normy, podobnie jak przepisy prawne, okresowo podlegają aktualizacji wynikającej ze zmian w otoczeniu zewnętrznym, doświadczeń przedsiębiorców w ich implementacji oraz wskazań auditorów jednostek certyfikujących. Do dnia 14 września 2018 r. obowiązuje norma PN-EN ISO 9001:2009 [4], w związku z tym organizacje, które chcą utrzymać certyfikowany system zarządzania jakością są zobligowane do przeprowadzenia auditu zewnętrznego w zakresie wymagań nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 [6]. Polskie Centrum Akredytacji, jako jednostka akredytująca jednostki certyfikujące, opublikowało dokument IAF pn. "Wytyczne dotyczące planowania przejścia na ISO 9001:2015" [2]. W niniejszym dokumencie wskazano, że organizacje posiadające certyfikaty wydane na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 są zobowiązane dostosować system zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Organizacjom tym zalecono podjęcie następujących działań [2]:  identyfikację różnic organizacyjnych, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań;  opracowanie planu wdrożenia;  zapewnienie właściwego szkolenia i świadomości wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji; 20 2018 Pa ź d z i e r n i k XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015…  aktualizację obecnego systemu zarządzania jakością w celu spełnienia zmienionych wymagań... więcej»

Zarządzanie różnorodnością - stan i perspektywy rozwoju DOI:10.15199/48.2018.10.1
(Elżbieta SKRZYPEK)

Wprowadzenie "Skoro nie jesteśmy teraz w stanie usunąć wszystkich różnic pomiędzy nami, przynajmniej możemy uczynić świat bezpieczniejszym dla różnorodności" John F. Kennedy, 1963. "Korzystamy z różnorodności, krocząc po drodze naszego przeznaczenia, prowadzącej do doskonałości ze świadomością, że jakość jest w różnorodności. Zarządzanie różnorodnością opiera się na podstawowej wartości, jaką jest szacunek do drugiego człowieka. Maksymalizacja różnorodności i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla jakości zarządzania" E. Skrzypek, 2018. Koncepcja zarządzania różnorodnością narodziła się w latach 80. XX wieku. Uważa się, że zarządzanie różnorodnością od 2009 roku stało się zjawiskiem globalnym [12 ]. Można przyjąć, 5 2018 Pa ź d z i e r n i k że podstawowym założeniem zarządzania różnorodnością jest teza, że występujące różnice warto wykorzystać dla zwiększenia zysków przedsiębiorstwa, dążąc do ograniczenia kosztów i ryzyka wynikających z różnorodności przy wzmacnianiu korzyści z nich wynikających. Zarządzanie różnorodnością powinno stać się imperatywem dla przedsiębiorstwa. Konieczne jest zrozumienie, że różnice między ludźmi w miejscu pracy i na rynku mogą przynieść organizacji określone korzyści. Różnorodność to wszelkie aspekty, w których ludzie różnią się i są podobni, zarówno widoczne, jak: płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, jak i niewidoczne, tj.: orientacja seksualna, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, postawy życiowe, styl życia, styl uczenia się. Różnorodność to czynnik podnoszący jakość funkcjonowania danej zbiorowości, natomiast zarządzanie różnorodnością umożliwia stworzenie takiego środowiska, w którym każdy zatrudniony jest szanowany i doceniony i w którym istnieją warunki, by w pełni wykorzystać posiadany potencjał intelektualny. Zarządzanie różnorodnością wymaga otwartości organizacji na nowych pracowników, świadomego pozyski... więcej»

2018-9

zeszyt-5629-problemy-jakosci-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Towaroznawcza ocena wpływu opakowania na jakość ciastek kruchych w aspekcie pomiaru zawartości wody DOI:10.15199/48.2018.9.20
(Małgorzata KOWALSKA, Sławomir JANAS, Magdalena PAŹDZIOR)

Wprowadzenie Większość produktów spożywczych dostępnych na rynku jest zapakowana w opakowania jednostkowe. Jednym z istotnych zadań każdego opakowania jest utrzymanie trwałego i jakościowo dobrego produktu spożywczego [11]. Dodatkowo opakowanie pełni funkcje informacyjne, zabezpieczające przed uszkodzeniem, warunkami przechowywania i transportowania [4,9]. Pożądaną cechą opakowania jest 142 2018 Wr z e s i e ń JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Towaroznawcza ocena wpływu opakowania na jakość ciastek kruchych w aspekcie pomiaru zawartości wody również łatwość jego produkcji, dystrybucji hurtowej i detalicznej oraz jego użytkowania. Z kolei autorzy [2, 10, 13] zwracają również uwagę na jakość opakowania, zaznaczając że powinno ono wykazywać minimum interakcji z żywnością. Wielkość migracji szkodliwych czynników jest definiowana jako ADI (Acceptable Daily Intake, Akceptowalna Dawka Dzienna). W przepisach Unii Europejskiej [14] dodatkowo określa się tzw. limit migracji specyficznej (SML, Specific Migration Limit). Zagadnienia te są szczególnie istotne w kontekście jakości produktu oraz bezpieczeństwa konsumenta [1]. Z drugiej strony opakowanie powinno być barierą, dzięki której utrzymuje się stała zawartość wody w produkcie. Jej ilość ma decydujący wpływ na jakość produktu oraz na zamiany, jakie w nim zachodzą. Tym samym odpowiednio zaprojektowane opakowanie produktu jest kluczowym elementem w globalnym postrzeganiu jakości (produkt + opakowanie). Dobrym rozwiązaniem w segmencie opakowań żywności są opakowania aktywne, tzw. AP (Ac tive Packaging) [7,15,17]. W tego typu opakowaniach reakcja między produktem a opakowaniem nie jest przypadkowa, ale jest dokładnie zaplanowana. Według autorów [12] aktywne opakowanie powinno wydłużyć okres przydatności do spożycia produktu lub zwiększyć bezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu poprzez włączenie do konstrukcji opakowań środków czynnych, takich jak: absorber... więcej»

Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z DOI:10.15199/48.2018.9.26
(Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena GÓRAK)

Wprowadzenie Organizację zdefiniować można jako "system otwarty - prowadzący wymianę energii i informacji z otoczeniem" [A. Koźmiński, A. Zawiślak 1982, s. 57], który w celu zapewnienia sobie szansy na przetrwanie i rozwój w dłuższym okresie musi być zdolny do dokonywania stałej oceny i doskonalenia wytwarzanych produktów, aby spełnić potrzeby i oczekiwania konsumentów. O jakości jej funkcjonowania decyduje wiele czynników. Niemniej za kluczowe należy uznać umiejętność wytwarzania 180 2018 Wr z e s i e ń JAKOŚĆ USŁUG Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z produktów, takich jak oczekują konsumenci. Zatem za warunek niezbędny do osiągnięcia sukcesu należy uznać konieczność nawiązania z interesariuszami relacji, pozwalających na zdobycie informacji warunkujących zidentyfikowanie ich potrzeb i oczekiwań. Dynamiczna zmienność i złożoność otoczenia sprawia, iż organizacja musi ciągle poszukiwać nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Pomimo nowoczesnych technologii czy innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym możliwe staje się zaspakajanie potrzeb człowieka w zmiennej rzeczywistości, to jakość obiektu nadal przesądza o poziomie jego użyteczności. W XXI wieku widoczne staje się przekształcanie cywilizacji industrialnej w cywilizację usługową, której twórcą jest społeczeństwo bazujące na informacji i wiedzy. W zmieniającym się otoczeniu to konsument przesądza o poziomie trwałości sukcesu organizacji poprzez korzystanie bądź nie z oferowanej przez nie oferty. Konsumpcję zdefiniować można jako akt zaspokojenia potrzeb człowieka poprzez użytkowanie określonego produktu (wyrobu, usługi). W zmieniającym się otoczeniu coraz większe znaczenie przypisywane jest konsumpcji usług, co stanowi integralną część życia człowieka [Cz. Bywalec 2010, s. 12]. Jakość usług stanowi o możliwości wypracowania przewagi konkurencyjnej organizacji. W znaczącym zakresie można oddziaływać n... więcej»

System jakości na przykładzie zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych DOI:10.15199/48.2018.9.12
(Sławomir KLIMASZEWSKI, Sergiusz SZAWŁOWSKI)

Wprowadzenie Początkowa (projektowa) i ciągła (nieprzerwana) zdatność do lotu cywilnych statków powietrznych w krajach Unii Europejskiej (UE) oparta jest na czterech zasadniczych filarach: 1. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. - tzw. Konwencji chicagowskiej [17]; 2. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) [20]; 3. Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących [21] oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 86 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY System jakości na przykładzie zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania [22]; 4. działalności EASA przejawiającej się m.in. w publikowaniu Akceptowalnych Środków Spełnienia Wymagań i Wytycznych (tzw. AMC & GM) do Rozporządzeń Komisji UE, Specyfikacji Certyfikacyjnych (tzw. CS) czy też Dyrektyw Zdatności do Lotu (tzw. AD). W zakresie zdatności do lotu cywilnych statków powietrznych nieobjętych nadzorem EASA, tj. wyszczególnionych w Aneksie II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. [20], zastosowanie mają krajowe regulacje prawne, a w przypadku Polski są to przede wszystkim: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.2017.0.959) ... więcej»

Skuteczność wdrożeń nowych wymagań AQAP 2110 w oparciu o wymagania nowej normy ISO 9001:2015 w małych i średnich przedsiębiorstwach DOI:10.15199/48.2018.9.11
(Natalia JAGODZIŃSKA)

Wprowadzenie System zarządzania AQAP 2110 to jeden z systemów zarządzania, który oparty jest na bazie normy ISO 9001 i wymagań w obszarze systemu zarządzania jakością. Jest to system stosowany w sektorze wojskowym. Od początku powstania Paktu Północnoatlantyckiego państwa NATO nadzorowały jakość dostarczanych wyrobów. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy. Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw, np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Standard) czy brytyjskie normy BS (British Standard), jak również w publikacjach NATO, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication). Systemy zarządzania AQAP szczególną uwagę zwracają na analizę i eliminację ryzyka związanego z realizowanym kontraktem oraz na elementy zarządzania konfiguracją, podatnością i niezawodnością obsługową produkowanych wyrobów. Od 1987 roku, czyli daty wydania norm serii ISO 9000, państwa NATO zadecydowały o całkowitej adaptacji tych norm jako punktu wyjścia do opracowywania publikacji NATO dotyczących systemów zapewnienia jakości dostawców. Ostatnia nowelizacja publikacji typu AQAP przyjmuje jako odniesienie model normy ISO 9001:2015. Obecnie najczęściej stosowane w małych przedsiębiorstwach standardy AQAP to: 1. AQAP 2110:2009 pt. "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji", gdzie:  wydanie 3 - zawiera wymagania ISO 9001, które są ważne do 15.09.2018 r., i/lub AQAP 2110:2016,  wydanie 4 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji" z czerwca 2016 r. 2. AQAP 2110 "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji" - wydanie D wersja 1 z czerwca 2016 r. 80 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Skuteczność wdrożeń nowych wymagań AQAP 2110 w oparciu o wymagania nowej normy ISO 9001:2015… - zawiera wymagania noweg... więcej»

Praktyczne aspekty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakości w laboratorium diagnostycznym DOI:10.15199/48.2018.9.2
(Agnieszka WOŹNIAK-KOSEK)

Zbudowanie i utrzymanie silnej pozycji na rynku usług laboratoryjnych w praktyce nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza dla szpitalnych laboratoriów medycznych. Wymaga to opracowania i wdrożenia oryginalnej strategii, tak aby tego typu komórka organizacyjna szpitala mogła efektywnie funkcjonować zarówno w warunkach sprzyjających jej rozwojowi, jak i w warunkach niepewności. Sprawność Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego (ZDL CSK MON WIM) w adaptowaniu się do zmian, by osiągnąć najwyższą korzyść i wzrost wydajności przy rygorystycznym przestrzeganiu ustalonego standardu jakości, jest w tym przypadku celem głównym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Umiejętność wykorzystywania przez kierownictwo Laboratorium pojawiających się w otoczeniu szans i unikanie zagrożeń - to cześć procesu wynikająca z wiedzy i doświadczenia osób kierujących Zakładem [18,20]. Wewnątrz laboratorium mogą pojawiać się zmiany będące rezultatem nowych procesów zachodzących w WIM. Procesy te mogą mieć charakter organizacyjny, jakościowy, strukturalny. Otoczenie laboratorium należy rozumieć jako zespół firm współpracujących, które dostarczają urządzenia i odczynniki, czy podmiotów zewnętrznych dostarczających materiał na badania (kontrahenci zewnętrzni) oraz obsługę administracyjną. Proces zarządzania laboratorium medycznym zawsze powinien koncentrować się na monitorowaniu uzyskiwanych wyników i analizie czynników determinujących ich jakość [17]. ZDL CSK MON WIM jest dużą wieloprofilową komórką organizacyjną Instytutu. Zgodnie ze standardami podziału laboratorium ze względu na typ bezpieczeństwa realizowanych badań cztery pracownie analityczne i pracownia mikrobiologiczna zakwalifikowane są do typu 2 bezpieczeństwa laboratoryjnego [14]. Zakład wykonuje szeroki zakres badań diagnostycznych: badania biochemiczne, hematologiczne, endokrynologiczne, oceni... więcej»

2018-8

zeszyt-5596-problemy-jakosci-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
CO NOWEGO W KLUBIE POLSKIE FORUM ISO 9000
Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000."Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj." Henry Ford Minął kolejny rok działalności Klubu Polskie Forum ISO 9000, działalności ukierunkowanej na propagowanie idei jakości. W kwietniu br. odbyło się 28. Walne Zgromadzenie Członków Klubu, tym razem w Katowicach, w Głównym Instytucie Górnictwa - jednym z nielicznych tego typu nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce o międzynarodowej renomie, posiadającym w swych zasobach nie tylko nowoczesną, ale i w większości unikatową aparaturę badawczo-pomiarową, stanowiącą o konkurencyjności Instytutu, w wielu zakresach potwierdzoną udzielonymi akredytacjami labor... więcej»

Problematyka planowania i realizacji projektu w świetle zaleceń norm pomocniczych ISO 10005 i ISO 10006 DOI:10.15199/48.2018.8.5
(Edmund ŁAGOWSKI, Jerzy ŻUCHOWSKI)

Normy ISO serii 9000, a szczególnie ISO 9001, podają nam wymagania, "co" w firmie powinno funkcjonować. Te kryteria osoby kierujące organizacjami starają się spełnić - z różnym zresztą skutkiem, niekiedy przez próby obejścia lub naciąganie interpretacji. Tymczasem normy ISO serii 10000 są znakomitym poradnikiem "jak to zrobić". Jednymi z nich są normy ISO 10005, ISO 10006 - poradniki planowania i realizacji projektów inwestycyjnych. Norma ISO 9001 dotyczy systemu zarządzania jakością w organizacji. Od 2000 roku norma jest nastawiona na skuteczność całej organizacji, ponieważ od dobrych wskaźników często zależał dalszy pomyślny rozwój - na przykład uzyskanie korzystnego kredytu. Jest to typowe rozumowanie najwyższego kierownictwa, które odpowiada za portfel zamówień. Tymczasem na poziomie zarządzania w firmach trwa głównie walka o czasową i kosztową realizację bieżących zamówień traktowanych jako przedsięwzięcia - dziś czytaj - jako projekty. Podstawą zainteresowania kierownictwa zarządzającego jest pomyślny przebieg procesów realizacyjnych, a pozostałe procesy w firmie są im podporządkowane. Jest to zresztą zgodne z duchem podejścia procesowego wymaganego przez normę ISO 9001. Nie można zapominać, że równolegle powstawały dokumenty opisujące metodykę zarządzania projektami. Na przykład [14]:  Brytyjski Standard BS 6079 Zarządzanie projektem w pierwszej wersji powstał w 1968 roku. Opisuje on podstawowe pojęcia dotyczące analizy budowy harmonogramu danego projektu.  Standard PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) - to zbiór dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami. Opracowany przez międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów PMI (Project Management 30 2018 S i e r p i e ń JAKOŚĆ W PRAKTYCE Problematyka planowania i realizacji projektu w świetle zaleceń norm pomocniczych ISO 10005 i ISO 10006 Institute). Praktycznie to baza dla wszystkich standardów dotyczący... więcej»

Problemy z wynagradzaniem za jakość DOI:10.15199/48.2018.8.1
(Marek BUGDOL)

Problem wynagradzania za jakość jest tematem zaniedbanym w większości podręczników z zakresu zarządzania jakością. W przeszłości na ten temat wypowiadali się klasycy TQM. Ich wątpliwości dotyczyły tego, czy można przyznawać premię za wykonywanie pracy zgodnej z wyznaczonymi normami i zasadami. Na przykład E. Deming był przeciwny wynagradzaniu prowizyjnemu. P. Crosby zauważył, że kiedy praca jest niewłaściwie zaprojektowana, to taki system motywacji uczy błędów. Motywację opartą na systemie finansowym odrzucał także K. Ishikawa. Podstawowym celem artykułu jest ustalenie, na ile aktualnie stosowane systemy wynagradzania uwzględniają jakość i jak są one oceniane przez pracowników (np. czy są one źródłem odczuwalnej niesprawiedliwości). Autor dokonał analizy literatury przedmiotu (wykorzystano artykuły opublikowane w bazie EBSCO). Zawarte w opracowaniu informacje dotyczące systemów wynagrodzeń pochodzą z projektu badawczego "Ocena procesów zarządzania w spółce X", wykonanego w marcu i kwietniu 2018 roku. Natomiast opis poszczególnych systemów premiowych powstał na podstawie wywiadów prowadzonych z pracownikami spółek produkcyjnych i usługowych woj. opolskiego (ogółem 25 wywiadów). Wynagradzanie za jakość w świetle literatury Problem wynagradzania za jakość był badany z punktu widzenia: dostosowania celów jakości do zasad oceny i wynagradzania pracowników [6], wynagradzania za jakość w sektorze publicznym [7], pensji specjalistów odpowiedzialnych za jakość w organizacji [1], trudności towarzyszących ustalaniu wynagradzania za jakość w różnych środowiskach [3] [9] [11], ograniczonego wpływu wynagradzania na wyniki ekonomiczne i jakość [2] [5]. Często bardzo optymistycznie przyjmuje się, że należy uzależnić wysokość wynagradzania (głównie premii) od wykonania celów jakości [8]. Evan Invey badał problem wynagradzania pracowników za wyniki pracy w środowisku TQM. Z badań tych wynikało, że:  zasadniczym problemem w wyn... więcej»

Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych DOI:10.15199/48.2018.8.4
(Aleksandra KOWALSKA)

Oczekiwania konsumentów względem opakowań produktów codziennego użytku dotyczą najsilniej ich wartości informacyjnej [23, 18]. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności jest kwestią zasadniczą, gdyż wpisuje się w obszar priorytetowy dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego żywności [35], a jednocześnie dotyka problemu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego 20 2018 S i e r p i e ń JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych konsumentom żywności1, ściśle związanego z problemem fałszowania żywności [21]. Informacje, do których konsument ma dostęp, jakość przekazu i stopień ich zrozumienia to ważne czynniki wpływające na podejmowane decyzje dotyczące zakupu i/lub spożycia żywności. Pierwsze inicjatywy w obszarze znakowania żywności podejmowane były przez producentów na zasadzie dobrowolności, z czasem jednak wypracowano odpowiednie systemy znakowania żywności, początkowo na poziomie sieci handlowych, aż po stosowne uregulowania prawne przyjmowane na poziomie krajowym i międzynarodowym [35]. Problem znakowania żywności harmonizuje w ramach acquis communautaire Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [34]. Co ważne, rozporządzenie to na pierwszym miejscu wprost stawia interes konsumenta [16]. Początek nowej erze bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej (UE) dało ramowe Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i tzw. pakiet higieniczny, czyli zbiór czterech rozporządzeń mających przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw [28, 29, 30, 31, 32]. Do momentu, w którym opublikowano Rozporządzenie nr 1169/2011, zdecydowanie najwięcej miejsca w prawie żywnościowym UE poświęcano produkcji zwierzęcej. Sądzono bowiem, że główne obszary zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności związane są z produkcją zwierzęcą, co było konsekwencją afer żywnościowych związanych... więcej»

Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.8.3
(Anna MAZUR, Agnieszka MISZTAL, Aleksandra SOBAŃSKA, Marianna KOPEĆ, Dominika SZREJTER)

Silnie oddziaływająca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego sprawiła, że model zarządzania uczelnią wyższą powinien opierać się o kompleksową analizę samej organizacji, jak i jej złożonego otoczenia. Silne oddziaływanie marketingowe, głośno artykułowane oczekiwania, innowacje technologiczne, a przede wszystkim umasowienie szkolnictwa wyższego, w zestawieniu z rosnącymi wymaganiami studentów wspieranych ich doświadczeniem zawodowym, wręcz wymuszają na zespole oświaty podejmowanie działań, które podniosą satysfakcję klienta, mając na uwadze jego oczekiwania. "Organizacje przestawiają się z zarządzania relacjami z klientem (CRM) na zarządzanie interesariuszami, obejmujące również klientów, które określone zostało jako nigdy niekończące się zadanie związane z równoważeniem i integracją złożonych relacji i wielu różnorodnych celów" [3]. W organizacji usługowej, jaką stanowi uczelnia wyższa, kwestia zarządzania interesariuszami jest kluczowa ze względu na bezpośredni udział jej podstawowych interesariuszy - klientów i pracowników - w realizowanych przez nią procesach usługowych. Obydwie strony mają zupełnie odmienne cele, których pogodzenie przez organizację jest kluczowe dla jej rozwoju. Niemniej jednak nie zawsze istnieje rozwiązanie gwarantujące satysfakcję obydwu stron, co skutkuje realizacją celu nadrzędnego dla organizacji. Z tego właśnie względu należy starannie dopasowywać działania do wcześniej zidentyfikowanych wymagań interesariuszy - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Poniższy artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego podstawowym celem jest przedstawienie metody identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy 13 2018 S i e r p i e ń wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania działań doskonalących jakość usług świadczonych przez uczelnię wyższą, zapewniając przy tym spełnienie oczekiwań interesariuszy. Identyfikacja interesariuszy W obecnych czasach niezwykle trudno jest osiągnąć sukces w p... więcej»

2018-7

zeszyt-5568-problemy-jakosci-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Działania doskonalące w procesie zarządzania ryzykiem organizacyjnym DOI:10.15199/48.2018.7.5
(Anna STASIUK-PIEKARSKA)

Zarządzanie ryzykiem jest obecnie obligatoryjne w zakresie wdrożenia standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Jednym z jego elementów są działania doskonalące, mające doprowadzić do poprawy sytuacji określanych jako odstępstwa od przyjętych założeń i ewentualne stanowienie podstaw do kolejnego planowania (wg cyklu PDCA). Organizując proces alokacji zasobów oraz komponując obciążenia, powinno dążyć się do osiągnięcia celów, dla których system produkcyjny został powołany. Ta działalność (organizatorska) związana jest jednak z wieloma czynnikami, które mogą generować powstawanie zakłóceń. W pracy systemu produkcyjnego, chcąc osiągnąć założone efekty końcowe (zrealizować przydzielone zadania), należy przeciwdziałać zakłóceniom lub likwidować ich skutki. W tym celu należy wdrażać działania doskonalące mające eliminować lub minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia bądź zmniejszać dotkliwość i rozmiar jego skutków. Jednakże - dla potrzeb systematyzacji zagadnień ryzyka - zauważono potrzebę wyodrębnienia pojęcia ryzyka organizacyjnego jako specyficznego obszaru warunkującego funkcjonowanie przedsiębiorstwa na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie zarządzania. Doprowadziło to do poszukiwania potencjalnych zakłóceń w działalności systemu produkcyjnego, mogących warunkować powstawanie ryzyka organizacyjnego. Ryzyko i możliwości postępowania z nim Ryzyko - nawet w przypadku, gdy nie jest zauważane - jest obecne w każdej dziedzinie życia jako efekt braku pewności zdarzeń dotyczących przyszłości. W 1974 r. Galbraith sformułował Teorię 33 2018 L i p i e c Przetwarzania Informacji Organizacyjnych (The theory of organizational information processing, TOIP), w ramach której sugeruje się, że podstawowym zadaniem danej organizacji jest przetwarzanie informacji dotyczących niepewności w środowisku oraz podejmowania decyzji i radzenia sobie z nim [18].1 W literaturze ekonomicznej zauważa się dwa podejścia ... więcej»

Znaczenie przestrzegania praw pacjenta w szpitalu w ogólnej ocenie placówki medycznej DOI:10.15199/48.2018.7.2
(Sandra KRYSKA, Anna REJ-KIETLA)

Wprowadzenie Rynek usług zdrowotnych jest zespołem procesów zachodzących pomiędzy świadczeniodawcami usług zdrowotnych (podmiotami leczniczymi) a świadczeniobiorcami (pacjentami). Same usługi zdrowotne nie są jednak wprost uznawane za dobra rynkowe, ponieważ popyt na nie zazwyczaj nie stanowi konsekwencji chęci zaspokojenia określonej potrzeby, ale jest koniecznością, której najlepiej unikać. Specyfika sektora usług zdrowotnych wynika z faktu, że opieka zdrowotna stanowi jeden z determinantów zdrowia, a potrzeby opieki zdrowotnej wywodzą się z zapotrzebowania na zdrowie. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest także asymetria informacji pomiędzy świadczeniodawcami a świadczeniobiorcami, której efektem może być kreowanie popytu przez dostawcę usług zdrowotnych naruszające założenia klasycznej ekonomii. Ważną rolę odgrywa w tym miejscu również niepewność - tak w sferze popytu, jak również w sferze skuteczności leczenia [13]. Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, że rynek ochrony zdrowia stanowi bardzo specyficzny zespół procesów ze specyficznymi potrzebami. Niniejszy artykuł ma na celu określenie znaczenia praw pacjenta oraz ich przestrzegania w podmiotach leczniczych na postrzeganie tych podmiotów 15 2018 L i p i e c jako placówek rzetelnych, godnych polecenia oraz świadczących usługi zdrowotne wysokiej jakości. W artykule podjęto próbę analizy aktów prawnych dotyczących praw pacjenta oraz piśmiennictwa specjalistycznego w zakresie jakości usług zdrowotnych. Dodatkowo wskazano w nim, w jaki sposób wprowadzenie w podmiocie leczniczym drobnych zmian może wpłynąć na zmianę jego postrzegania przez pacjentów oraz ich bliskich. Znaczenie jakości w systemie ochrony zdrowia Współcześnie notuje się istotny wzrost znaczenia jakości we wszystkich sferach życia człowieka. W wielu spośród tych dziedzin jakość świadczonych usług ma kardynalne znaczenie. Analogicznie jest w przypadku opieki zdrowotnej. W tym przypadku jakość ... więcej»

VARIA
Recenzja monografii "Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B" autorstwa dr Anny Wronki.Monografia stanowi interesujące studium literaturowo-badawcze z zakresu szeroko rozumianej komunikacji rynkowej podmiotów przemysłowych. Składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdziały 1-3 mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty jest rozdziałem badawczym, natomiast ostatni, piąty, to rozdział aplikacyjno-poznawczy. Analizowana problematyka, związana z rolą certyfikatów (obligatoryjnych i fakultatywnych) w procesie komunikacji przedsiębiorstw, jest relatywnie rzadko opisywana zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych opracowaniach, tj. w monografiach oraz czasopiśmiennictwie naukowym. Z tego też względu wybór zagadnienia uznaję za ambitny, trafny i nade wszystko niezmiernie aktualny. Przedstawione w książce dociekania i wywody naukowe zostały oparte na gruntownych przemyśleniach Autorki, pogłębionych umiejętną, krytyczną analizą specjalistycznej literatury, a także opisami ciekawych studiów przypadków (case studies). Badania jakościowe były prowadzone zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uważam, że struktura pracy jest przemyślana, logiczna i spójna. W rozdziale pierwszym Autorka dokonała systematyki pojęcia jakości, a także - w sposób uporządkowany - zaprezentowała ewolucję podejścia do jakości, począwszy od starożytności po współczesną interpretację. Ponadto w sposób wnikliwy prz... więcej»

Architektura obiektów ochrony zdrowia a jakość usług medycznych – na przykładzie lecznictwa psychiatrycznego DOI:10.15199/48.2018.7.1
(Beata ŁABUZ-ROSZAK, Jakub S. BIL, Piotr GORCZYCA, Marek ROSZAK)

Wprowadzenie Jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z podstawowych kryteriów oceny w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przy odpowiednim jej koszcie, to zasadnicze wyzwanie stojące przed jednostkami ochrony zdrowia, które chcą się utrzymać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług ochrony zdrowia. Surowe wymogi rynku sprawiają, iż coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej przystępuje do wdrażania zarządzania poprzez jakość, traktując system ten jako gwarant wzrostu swojej konkurencyjności i wiarygodności. Wśród licznych czynników wpływających na jakość świadczonych usług medycznych znajduje się również wygląd obiektu (infrastruktury), gdzie usługa jest świadczona. Wpływ architektury obiektów ochrony zdrowia na jakość usług medycznych jest aktualnym zagadnieniem, widocznym w trendach ogólnoświatowych, jak również budzącym zainteresowanie w naszym kraju. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki. Jakość usług medycznych Jedną z najpopularniejszych definicji dotyczących jakości usługi medycznej opublikowano w 1990 r. Według autorów American Institute of Medicine jakość to "stopień, w którym usługi medyczne - w odniesieniu do indywidualnych odbiorców, jak i całych populacji - zwiększają prawdopodobieństwo 9 2018 L i p i e c uzyskania pożądanych wyników leczenia i są zgodne z aktualną wiedzą" [13]. Z kolei A. Donabedian napisał, że "jakość to ten rodzaj opieki, w którym maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego domenach" [9]. Znaczenie "jakości usługi medycznej" zależy od odbiorcy. Dla pracowników ochrony zdrowia jakość usługi medycznej wiąże ... więcej»

Jakość życia pacjentów dializowanych DOI:10.15199/48.2018.7.3
(Paulina PSZCZÓŁKOWSKA, Jakub TUREK)

Wprowadzenie Zapewnienie odpowiedniej jakości życia człowieka jest wyzwaniem zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się przewlekła choroba. Cykl życia pacjenta zostaje podporządkowany systematycznie przyjmowanym lekom, poddawaniu się badaniom, kontrolom i procedurom medycznym. Zmiana sytuacji życiowej, w której choroba i jej leczenie są priorytetem, stanowi dla pacjentów podstawowy problem związany z jakością życia. Chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek, wymagający leczenia nerkozastępczego regularnymi dializami, stanowią tutaj szczególny przykład wpływu schorzenia na jakość życia chorego. Motywacja jest kluczowa dla pacjentów dializowanych, gdyż pomaga ona w większym stopniu podejmować wyzwanie i walczyć o swoje godne życie [18]. Pacjenci potrzebują wsparcia ze strony 22 2018 L i p i e c JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA Jakość życia pacjentów dializowanych bliskich osób - rodziny, przyjaciół, znajomych. Pomoc można również uzyskać od pozarządowych organizacji: fundacji, stowarzyszeń, spotkań z innymi pacjentami dializowanymi. Nad organizacjami czuwa personel medyczny dostarczający niezbędną wiedzę i pomoc (lekarze, pielęgniarki, dietetycy i psychologowie). Problem jakości życia pacjentów dializowanych jest złożony. Pacjenci objęci leczeniem nerkozastępczym napotykają trudności wynikające z samej choroby, jak również jakości kompleksowej obsługi przez placówki medyczne. Problem jakości dotyczy wszystkich: pacjentów, bliskich zaangażowanych w proces leczenia chorego, personel medyczny obsługujący pacjenta, płatnika, czyli NFZ, poszukującego równowagi między kosztem leczenia, finansowaniem a jakością wykonanej procedury. Jakość życia pacjentów dializowanych Problematyką jakości życia zajęła się organizacja WHO, która to zdefiniowała zdrowie jako "stan pełnego psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko braku choroby". Wobec powyższego założenia, ujmując kontekst jakości życia pacjentów, można przyjąć koncepcję... więcej»

2018-6

zeszyt-5531-problemy-jakosci-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Benchmarking narzędziem doskonalenia jakości wybranego produktu DOI:10.15199/48.2018.6.3
(Magdalena PAŹDZIOR)

Udane wprowadzenie na rynek nowego produktu zależy ściśle od jego jakości oraz stopnia spełnienia wymagań potencjalnego odbiorcy. Zdiagnozowanie potrzeb i upodobań konsumentów jest kluczowym zadaniem producenta w fazie opracowania i doskonalenia jakości wyrobu. Identyfikacja konkurentów, w tym wieloaspektowa analiza ich działań, umożliwi określenie możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej w danej branży oraz elementów doskonalenia oferowanego lub projektowanego produktu lub usługi. Może też okazać się, że zamiast planowanego - na ogół kosztownego - wdrożenia nowości producent może osiągnąć założone cele poprzez modyfikację dotychczasowego produktu. Zastosowanie benchmarkingu jako procesu doskonalenia przez porównanie się z najlepszymi (konkurencją) jest skutecznym narzędziem służącym pozyskaniu danych odnośnie wprowadzenia ewentualnych ulepszeń produktu. Jednak ważne jest tu znalezienie odpowiedniego wzorcowego konkurenta (lidera), który ma służyć jako model doskonałości i układ odniesienia. Celem artykułu jest zastosowanie metody badawczej służącej identyfikowaniu najlepszych praktyk, tj. benchmarkingu, do określenia elementów doskonalenia jakości wyrobu przemysłu spożywczego - majonezu. Ponieważ według agencji badań rynkowych Consommer Reaserch aż 75% kupujących nabywa regularnie te same produkty, a na nowości w branży artykułów spożywczych oczekuje jedynie 10% konsumentów [12], możliwość wykorzystania metody benchmarkingu w procesie doskonalenia jakości zaprezentowano na przykładzie produktu już dostępnego na rynku, którego producent planuje poszerzyć rynek zbytu i odnieść sukces w skali kraju. Aby ten cel osiągnąć, konieczna 17 2018 C z e r w i e c jest identyfikacja obszarów luk jakości w porównaniu z liderem rynku majonezów i podjęcie działań doskonalących produkt, które pozwolą mu skutecznie rywalizować z konkurencją. Jako przedmiot porównań wytypowano wartości postrzegane przez konsumentów. 1. Benchmarkin... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka nowych informacji dotyczących oceny ryzyka związanego z dostawcami wyrobów obronnych w funkcjonującej już od ponad roku platformie wymiany informacji. Wyniki ocen, jak również możliwość ich wprowadzenia, dostępne są na stronie www.ccj.wat.edu.pl w zakładce współpraca. Dostęp przewidziany jest dla niżej wymienionych stron: - organizacja certyfikowana przez CCJ w zakresie systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem systemowego zastosowania publikacji AQAP, która może dokonać oceny na podstawie wyników audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania i/lub samooceny, - audytorzy CCJ posiadający wiedzę i doświadczenie w k... więcej»

Zastosowanie analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R w ogólnej Analizie Systemów Pomiarowych (MSA) DOI:10.15199/48.2018.6.5
(Jerzy ŻUCHOWSKI, Marcin NOWAK)

Wprowadzenie Przeprowadzenie poprawnej analizy jakości wyrobów jest niemożliwe bez skutecznie działającego systemu pomiarowego. Jest on kluczowym elementem nie tylko ze względu na skuteczność zarządzania jakością, ale także ze względu na aspekty normalizujące kwestię pomiarów. Jednym z ważnych wymagań standardu IATF 16949 (Wymagania względem systemów zarządzania jakością dla produkcji seryjnej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym) jest analiza systemu pomiarowego. W jej zakresie konieczne jest przeprowadzenie badania statystycznego w celu wykonania analizy zmienności uzyskanych wyników podczas kontroli, pomiarów oraz systemu wyposażenia testowego (IATF 16949:2016, pkt 7.1.5.1.1). Narzędziem w realizacji tego celu jest Analiza Systemów Pomiarowych (MSA - Measurement System Analysis). Ponadto jednym z wymagań bycia auditorem wewnętrznym systemu jest zrozumienie kluczowych metod jakości - core tools (IATF 16949:2016, pkt 7.2.3). Jedną z tych metod jest właśnie analiza MSA, dla której przygotowano specjalny podręcznik referencyjny. Ponadto znowelizowana norma ISO 9001:2015 wymaga posiadania zasobów do monitorowania i pomiarów gwarantujących wiarygodne wyniki. Stąd też niewątpliwie kwestia systemów pomiarowych jest jednym z filarów Systemów Zarządzania Jakością niezależnie od branży czy specyfiki produktów. 29 2018 C z e r w i e c 1. Założenia MSA Systemy pomiarowe powinny zagwarantować, że charakteryzują się odpowiednimi właściwościami statystycznymi, tj. posiadają wymaganą jakość. Właściwości te dotyczą błędu systematycznego położenia danych względem wartości wzorcowej oraz wariancji dotyczącej rozrzutu danych. Analiza Systemów Pomiarowych MSA ma zapewnić, że wyniki pomiarów mogą być zastosowane do przyjętych w organizacji procedur oraz do wymagań klienta. Wyniki niewielu systemów pomiarowych charakteryzują się zerową wariancją i zerowym błędem statystycznym, dlatego też organizacja przy zasto... więcej»

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Jerzy Żuchowski urodził się 10 stycznia 1945 roku w Radomiu w rodzinie inteligenckiej, związanej od pokoleń z przemysłem garbarskim. Studia wyższe odbył w latach 1963-1968 na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów mgr inż. Jerzy Żuchowski podjął pracę w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, a po dwóch latach w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Radomiu jako asystent. Zdobyta akademicka wiedza chemiczna pozwoliła na zintegrowanie zainteresowań Profesora z naukami towaroznawczymi. Wychowanie w rodzinie o tradycjach garbarskich, jak również dobre chemiczne wykształcenie pozwoliło mgr. inż. Jerzemu Żuchowskiemu dość łatwo wkroczyć na towaroznawczą ścieżkę badawczą, związaną z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów przemysłu skórzanego. Badania te zaczął prowadzić w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pod kierunkiem znakomitego towaroznawcy, ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - profesora Mieczysława Mysony. Przygotowując swój warsztat badawczy, Profesor zorganizował od podstaw - w 1972 roku - Laboratorium Technologii i Towaroznawstwa, które stało się zaczynem bazy towaroznawczej w Ośrodku Radomskim, później znanej jako Radomska Szkoła Towaroznawcza. Wraz z rozwojem naukowym Profesora wzrastała pozycja towaroznawstwa w radomskim ośrodku naukowym. Jerzy Żuchowski obronił pracę doktorską w 1975 roku w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakow... więcej»

Definiowanie usług. Analiza cech usług w definicjach literaturowych DOI:10.15199/48.2018.6.1
(Małgorzata LOTKO)

Usługa jest szczególnym rodzajem działalności, polegającym na świadczeniu pracy, w wyniku której nie powstaje nowy produkt (Wolniak, Skotnicka- Zasadzień 2012). Problematyka usług obecna jest w literaturze od lat czterdziestych dwudziestego wieku (Krzyżanowski 1947). Początkowo, zgodnie z definicją słownikową, uznawano, że usługa to pomoc okazana komuś, grzeczność. Jednak wraz z upływem czasu interpretacja tego terminu ewoluowała. Obecnie usługa oznacza czynności niezwiązane z działalnością produkcyjną, zlecone przez klienta (Rogoziński 2003). Współcześnie w literaturze brak jest jednoznacznego określenia pojęcia usługa. Termin ten definiowany jest różnie, w zależności od badacza oraz dziedziny nauki, którą reprezentuje, okresu w rozwoju gospodarki oraz kontekstu, w jakim słowo to jest wykorzystywane. Dotychczasowa analiza sposobów definiowania usług pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków (Lotko 2017):  w literaturze funkcjonują definicje usługa oraz usługi, 5 2018 C z e r w i e c  w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicznych (w tym marketingu) terminy usługa oraz usługi stosowane są zamiennie,  w dokumentach normalizacyjnych do 2015 roku usługa traktowana była jako wyrób niematerialny i obecnie stanowi odrębną kategorię. Klasyfikację dostępnych w piśmiennictwie z dziedziny ekonomii definicji usług przeprowadzili między innymi M. Daszkowska, wyróżniając definicje enumeratywne, negatywne i konstruktywne (Daszkowska 1987), oraz K. Rogoziński, który wskazał definicje analityczne, kontekstowe i kompilacyjne (Rogoziński 2003).... więcej»

2018-5

zeszyt-5500-problemy-jakosci-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Jakość przewozów pasażerskich na przykładzie transportu kolejowego DOI:10.15199/48.2018.5.4
(Mariusz KUBAŃSKI)

Każdy rodzaj transportu stanowi ważny element gospodarki przyczyniający się do wzrostu gospodarczego i odczuwania komfortu społecznego. Pozwala również na zaspokajanie podstawowej potrzeby przemieszczenia się. W szczególności dotyczy to transportu kolejowego, który jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania, ceny paliw oraz wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska generowany w dużej mierze przez inne gałęzie transportu. Zainteresowanie transportem kolejowym jest coraz większe ze względu na jego konkurencyjność. Każda z gałęzi transportu, w tym również kolejowego, wyróżnia się pewnymi cechami decydującymi o jego specyfice. Cechy te można usystematyzować w dwóch grupach. Pierwsza z nich to cechy wpływające pozytywnie na rozwój transportu kolejowego, do których zaliczyć można [9]:  możliwość masowego przewozu pasażerów,  długie dystanse,  niewielkie zapotrzebowanie na energię,  niska emisja szkodliwych substancji,  relatywnie niewielki wpływ warunków atmosferycznych,  wysoki poziom bezpieczeństwa,  liczne stacje i przystanki zlokalizowane w obszarach najbardziej zaludnionych,  niewielka powierzchnia zajmowana przez dobrze rozwinięte linie kolejowe. Cechy te skłaniają potencjalnych klientów do skorzystania z tego rodzaju transportu. Druga grupa to cechy, które stanowią barierę w doskonaleniu i działaniu tej gałęzi transportu, a zalicza się do nich [9]:  wysokie koszty budowy linii kolejowych,  nierównomiernie rozwiniętą infrastrukturę kolejową,  wydłużenie czasu podróży spowodowane pracami modernizacyjnymi,  zmieniające się parametry związane z przewozami kolejowymi (szerokość torów, napięcie w sieci elektrycznej), 23 2018 M a j  dostępność transportu uzależniona od dyspozycyjności infrastruktury,  niewielki stopień elastyczności i możliwości zmian,  konieczność wcześniejszych zmian w rozkładz... więcej»

Standaryzacja systemów zarządzania zgodnością (compliance): Norma ISO 19600 DOI:10.15199/48.2018.5.2
(Agnieszka BARCIK)

Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej, złożonej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej powinno koncentrować się głównie na budowaniu i rozwijaniu jego zdolności adaptacyjnych, umiejętności minimalizowania niepewności, a co za tym idzie posiadania kompetencji gromadzenia i przetwarzania właściwych informacji i oceny zjawisk [8]. Z powyższego względu, od kilku już lat na świecie i w Polsce rośnie liczba przedsiębiorstw, które decydują się na implementację Compliance Management System (CMS), rozumianego jako ,,całokształt środków i procesów w danej organizacji, które mają na celu wykrycie ryzyka niezgodności i zarządzanie nim w ten sposób, aby żaden z członków organizacji nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regulacji" [9]. Jednym z priorytetów CMS jest budowa i rozwijanie szeroko pojętej, długofalowej kultury compliance, opartej na fundamentalnych dla organizacji wartościach, świadomości jej poszczególnych członków w zakresie ryzyka zgodności oraz wysokim stopniu zintegrowania z funkcjonującymi w organizacji systemami zarządzania, głównie systemem zarządzania ryzykiem. Tym samym idea CMS wpisuje się także w aktualnie obowiązujący w strategiach zarządzania trend projakościowego i innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem [7,11,13]. Niewątpliwie rosnące zainteresowanie funkcją compliance związane jest ze wzrostem przestępczości gospodarczej. Według raportu PwC "Global Economic Crime Survey 2018" 49% organizacji na 11 2018 M a j całym świecie padło ofiarą przestępstw gospodarczych (jest to wzrost od 2016 roku o 13%), 64% z nich deklaruje, że poniesione w związku z tym straty bezpośrednie sięgają 1 mld dolarów, równocześnie 52% wszystkich oszustw gospodarczych popełnionych zostało przez osoby wewnątrz organizacji. Obok strat finansowych respondenci wskazują na straty w postaci negatywnego wpływu na reputację i markę, relację z interesariuszami, postawy moralne pracowników, relacje biz... więcej»

Centrum Certyfi kacji Jakości - Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W ramach tej informacji chciałbym przedstawić Państwu dwie kwestie dotyczące: rozszerzenia zakresu akredytacji CCJ oraz pierwszych wyników z oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych. Jak Państwo wiecie, w strukturach Wydziału Logistyki WAT znajduje się Centrum Certyfikacji Jakości, które od 1999 r. realizuje procesy certyfikacji różnych systemów zarządzania, wynikających z zakresu akredytacji AC 057 oraz PL-V 0002, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji Wojskowej Akademii Technicznej jako Jednostce Certyfikującej. Do zadań wynikających z tej akredytacji należą, np.: certyfikacja systemów zarządzania jakością i środowiskiem (QMS, AQAP), w tym AQAP na podstawie Statutu Uczelni, co wiąże się z właściwą wiedzą i doświadczeniem personelu zatrudnionego w Centrum. Mając na uwadze wiedzę CCJ w zakresie systemów zarządzania oraz bardzo duży potencjał badawczy i techniczny w całej Uczelni, uznano, że te dwa elementy powinny być ze sobą połączone i odpowiednio wykorzystane w bezpośrednim kontakcie Uczelni z przemysłem. Ze względu na duże doświadczenie w zakresie oceny systemów za... więcej»

Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów DOI:10.15199/48.2018.5.5
(Grzegorz BIESOK, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL)

Jakość świadczonych usług może być postrzegana w odmienny sposób przez klientów i usługodawców. To, w jaki sposób klienci postrzegają jakość oferowanych im usług, wpływa na ich satysfakcję z dokonywanych zakupów, a w efekcie na długotrwałe relacje z firmą. Ma znaczący wpływ na wyniki biznesowe, koszty działalności, zadowolenie i lojalność klientów oraz rentowność przedsiębiorstwa [27, 30]. Postrzegana jakość kładzie nacisk na te elementy produktu, które sprawiają, że staje się on w oczach klienta lepszy od innych, a tym samym bardziej konkurencyjny. Zależy ona wyłącznie od osobistych odczuć klienta, a w jej ocenie wcale nie muszą być brane pod uwagę obiektywne cechy produktu [33]. Nie zawsze postrzegana jakość usług musi być rezultatem bezpośredniego kontaktu klienta z usługodawcą. Kształtowana może być przez różne formy komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, konkurentami, partnerami biznesowymi oraz pomiędzy samymi klientami. Badacze sugerują, że postrzegana jakość usług ma wielowymiarowy charakter [32]. Wielowymiarowość jakości z kolei przyczyniła się do powstania wielu różnych modeli jakości usług, z których najbardziej znane to modele zaproponowane przez C. Grönroosa i E. Gummessona, A. Parasuremana, V.A. Zeit haml i L.L. Berry’ego. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie modelu satysfakcji klientów supermarketów oraz zweryfikowanie czynników moderujących relacje w tym modelu. Modele satysfakcji klienta z usług nie są jednoznacznie ustalone, wciąż są testowane nowe modele, w których pokazuje się różne relacje między zmiennymi. 28 2018 M a j W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów Relacja postrzeganej jakości usług i satysfakcji Punkty sprzedaży są miejscem, w którym łączą się ze sobą elementy materialne i niematerialne świadczonej usługi. Zarówno jedne, jak i drugie mogą podlegać ocenie klientów i być postrzegane w odmienny sposób. ... więcej»

Luka jakościowa jako narzędzie określania preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozów środkami transportu zbiorowego DOI:10.15199/48.2018.5.3
(Leszek BYLINKO)

Transport jest niezbędnym elementem każdej rozwijającej się gospodarki. Usługi transportowe bezpośrednio oddziałują na jakość życia mieszkańców konkretnego obszaru. Popyt na usługi transportowe uwarunkowany jest atrakcyjnością oferty. Zadowolenie klienta jest ściśle związane z jakością dostarczanych usług. Wyprodukowanie usługi, nawet najlepszej z punktu widzenia przedsiębiorstwa, nie gwarantuje jej akceptacji przez nabywców. Ocena dokonywana przez klienta jest ostateczną miarą jakości usługi. Przedsiębiorstwa powinny systematycznie przeprowadzać badanie zadowolenia swoich klientów, co niewątpliwie przyczynia się do wzrostu jakości świadczonych usług, a także wzrostu wartości organizacji. Jakość jako narzędzie skutecznego konkurowania Konkurowanie to działania, za pomocą których uczestnicy rynku dążą do realizacji swych interesów i osiągania zysków. W ich ramach przedstawiają nabywcom korzystniejsze od innych firm oferty bardziej atrakcyjnych towarów i usług, sprzedawanych po dogodniejszych cenach i przy silnie oddziałującej promocji [10]. Sposoby konkurowania za pomocą jakości wynikają z wytycznych kompleksowego zarządzania jakością. TQM cechuje pięć zasad [4]:  zaangażowanie kierownictwa (przywództwo),  koncentracja na klientach i pracownikach,  koncentracja na faktach,  ciągłe doskonalenie (KAIZEN),  powszechne uczestnictwo. Kompleksowe zarządzanie jakością definiuje sposób prowadzenia działalności gospodarczej, której obszar działania stanowią klient i rynek. Kierownictwo powinno określić cele jakości, które mają być jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników w firmie. Zadaniem tych celów jest informowanie pracowników, że dla firmy bardzo ważne jest osiągnięcie zadowolenia zewnętrznych odbiorców. Za celami jakości powinny następować wypełnione treścią plany działania. Jedną z najistotniejszych zasad koncepcji TQM jest kompleksowa orientacja jakościowa na klienta, ukier... więcej»

2018-4

zeszyt-5479-problemy-jakosci-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Znaczenie i pomiar nieuprzejmości i mobbingu/bullyingu dla jakości życia w pracy DOI:10.15199/48.2018.4.3
(Dawid SZOSTEK)

Zgodnie z wynikami badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z 2016 roku1, pracownicy zadeklarowali, że: a) w ostatnim miesiącu doświadczyli: przemocy werbalnej (11% badanych), niepożądanego zainteresowania o podłożu seksualnym (2%), grożenia (4%), poniżania (6%), b) w ostatnim roku doświadczyli: przemocy fizycznej (2%), molestowania seksualnego (1%), bullyingu (5%). Nie każde z tych zachowań jest przejawem mobbingu bądź bullyingu w miejscu pracy, ale może 1 Eurofound (2016), Sixth European Working Conditions Survey - Overview report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf (05.09.2017). Badanie zrealizowano wśród 44 tys. pracowników z 35 europejskich krajów, w tym 28 państw UE. być rodzajem nieuprzejmości (ang. workplace incivility), która ma o wiele łagodniejszy charakter. Każde z tych zachowań ma charakter kontrproduktywny (ang. Counterproductive Work Behavior; CWB), co oznacza, że ich "wspólną cechą jest to, że mają charakter dobrowolny (w przeciwieństwie do działań przypadkowych bądź zleconych) i szkodzą lub ich zamiarem jest szkodzenie organizacji bądź jej interesariuszom, jak klienci, współpracownicy i kierownictwo" (Spector et al., 2006, s. 447). Zachowania te wpisują się w kategorię nadużyć wobec innych (ang. abuse against others) spośród 5 różnych kategorii CWB wskazanych przez Spectora et al. (2006, s. 448-450) i są ukierunkowane na osobę (ang. personal-focused, CWB-P) (s. 447). Każde z tych zachowań rzutuje negatywnie na jakość życia pracownika i to nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego, które pozostaje pod dużym wpływem środowiska pracy (Glynn & Wrobel, 2009, s. 309). Stopień tego wpływu jest wyższy 19 2018 K w i e c i e ń w przypadku mobbingu/bullyingu, a więc bardziej poważnych form CWB. Stąd też, dla przeciwdziałania tym zachowaniom, ważne jest zrozumie... więcej»

Z prasy zagranicznej
Wpływ zarządzania jakością na innowacje ekologiczne Dayuan Li, Yini Zhao, Lu Zhang, Xiaohong Chen, Cuicui Cao. 2017. "Impact of quality management on green innovation", Journal of Cleaner Production, 170: 426-470.Zarówno jakość produktów, jak i jakość środowiska to czynniki mające bezpośredni wpływ na warunki życia ludzi. Podczas gdy rozwój świadomości dotyczącej zarządzania jakością produktów jest konsekwencją pojawienia się na rynku wysokiej jakości produktów pochodzących z Japonii, to zwrócenie uwagi na kwestie środowiskowe jest pochodną narastających w skali globalnej problemów środowiskowych. Chiny jako największa obecnie rozwijająca... więcej»

Aktywność prosumpcyjna nabywców finalnych w kontekście ich postaw życiowych DOI:10.15199/48.2018.4.2
(Agnieszka Izabela BARUK)

Współczesny człowiek odgrywa jednocześnie wiele ról, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Każda z nich wymaga podejmowania określonej aktywności, której skutki są mniej lub bardziej odczuwalne dla danej osoby oraz dla innych podmiotów. Rolą nabierającą coraz większego znaczenia jest rola uczestnika rynku. Część autorów zalicza ją do ról społecznych, uważając wręcz, że staje się ona rolą kluczową w porównaniu z innymi rolami [10]. Można ją odgrywać w tradycyjny (jako tzw.bierny nabywca) lub nowoczesny sposób (jako tzw. aktywny nabywca). W literaturze przedmiotu pojęcie aktywny nabywca przez część badaczy jest utożsamiane z prosumentem, inni natomiast autorzy stosują je w odniesieniu do nabywcy dokonującego zakupów w bardziej świadomy sposób niż nabywca tradycyjny [9], przy czym nadal główną domeną jego aktywności jest jednak nabywanie produktów, a więc zachowania zakupowe. W niniejszym artykule przyjęto pierwsze z wymienionych podejść, zgodnie z którym nabywca aktywny jest synonimem prosumenta. Aktywny nabywca jest uczestnikiem rynku wyraźnie zaangażowanym w jego funkcjonowanie, podejmującym różnorodne działania wraz z innymi podmiotami (nabywcami w ramach tzw. prosumpcji internabywczej lub/i oferentami), dążącym do aktywnego kształtowania otaczającego go świata zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, uwzględniającym niejednokrotnie potrzeby innych osób lub całych zbiorowości. Prowadzi to do wieloaspektowej poprawy poziomu jakości, w tym jakości produktów (dzięki ich współtworzeniu z oferentami), jakości wzajemnych relacji z oferentami i z innymi nabywcami, czy też jakości życia całej społeczności, w jakiej funkcjonują aktywni nabywcy. Jak słusznie zauważają D. Roberts, M. Hughes oraz K. Kertbo [15], powodem włączenia się w proces prosumpcyjnego współdziałania może być wręcz wyłącznie czysto altruistyczne dążenie do ulepszania świata, w tym także do poprawy jakości rządzących nim reguł. Zakres aktywności prosumenta... więcej»

Norma ISO 19600:2014 System zarządzania zgodnością. Wytyczne (Antoni KLENIEWSKI)
Wprowadzenie Wszystkie firmy prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną muszą brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych. Aby zapewnić ciągłość działania i istnienie w przyszłości, muszą utrzymywać zrównoważoną i uczciwą działalność. Oznacza to prowadzenie tej działalności w zgodzie z oczekiwaniami stron zainteresowanych, a w tym w zgodności z wymaganiami prawa i innymi regulacjami, do których przestrzegania organizacja się zobowiązała. Większość zarządzających firmami lub instytucjami publicznymi codziennie, przed podjęciem każdej decyzji, analizuje intuicyjnie ryzyko biznesowe, reputacyjne czy np. ryzyko niespełnienia wymagań prawnych. Liczne badania potwierdzają, że w klasyfikacji zagrożeń przedsiębiorcy stawiają na pierwszych miejscach właśnie kwestie utraty lub pogorszenia reputacji lub ponoszenia odpowiedzialności prawnej. Intuicyjne zarządzanie brakiem zgodności postępowania z wymaganiami prawnymi warto wesprzeć zarządzaniem systemowym. Zarządzanie systemowe jest bardziej skuteczne - wyraźnie określa i adresuje zadania, odpowiedzialności i uprawnienia. Angażuje nie tylko zarządy, właścicieli, najwyższe kierownictwo, ale także cały podległy personel, w tym szeregowych pracowników. Zapewnia lepszy przepływ informacji w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy, potrzeb i oczekiwań, istniejących zagrożeń i oceny ryzyk, podejmowaniu formalnych działań zapobiegających. Jednocześnie zwiększa się zainteresowanie systemowym wykrywaniem i zapobieganiem działaniom o charakterze korupcyjnym1. Kwestia zarządzania ryzykiem braku zgodności postępowania z wymaganiami prawnymi została usystematyzowana w normie ISO 19600 wydanej w 2014 roku. Norma ta nie jest przeznaczona do certyfikacji i zawiera tylko wytyczne do wdrożenia systemu. Obydwie wspomniane normy zostały 1 ISO 37001:2016 Systemy zarządzania antykorupcyjnego. Wymagania i wytyczn... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji pragnę przekazać Państwu kilka informacji dotyczących rozszerzenia oferty certyfikacyjnej CCJ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rozszerzyliśmy działalność certyfikacyjną o system zarządzania energią (SZEn) oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2012. Norma ta koncentruje się na aspekcie zużycia energii i pozwala na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności energetycznej firmy z uwzględnieniem stałego spełniania szczególnie wymagań prawnych. W 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie oceny zgodności, CCJ wydało pierwszy certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 50001:2012. Z dniem 11.06.2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016 r. wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dla przedsiębiorców (średnich i dużych) oznacza to konieczność przeprowadzania audytu energetycznego oraz okresowego zgłaszania otrzymanych wyników do Prezesa URE. Ustawodawca przewidział dotkliwe kary za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu i zgłoszenia jego realizacji do URE w wysokości nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Z takiego obowiązku zwolnione są m.in. przedsiębiorstwa, które posiadają wdrożony SZEn zgodny z ISO 50001 lub system EMAS, jeżeli w ramach ... więcej»

2018-3

zeszyt-5447-problemy-jakosci-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Lean jako wyraz orientacji proklientowskiej podmiotu wykonującego działalność leczniczą DOI:10.15199/48.2018.3.1
(Agnieszka BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA)

Wykonywanie samych usług medycznych, nawet w największej zgodzie z tradycją wypracowaną przez zawody medyczne, dziś już nie wystarcza. (3, s. 212) Chcemy Toyoty w służbie zdrowia. (1, s. A01) Wprowadzenie W Polsce zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizują podmioty wykonujące działalność leczniczą1, zarówno publiczne, jak i prywatne. Ich aktywność jest nastawiona na udzielanie świadczeń zdrowotnych i powinna być realizowana z uwzględnieniem, m.in.: parametrów jakościowych, dostępności świadczeń i efektywności zarządzania. Dążenie do realizacji celów stricte medycznych idzie w parze z koniecznością realizacji celów pozamedycznych (głównie ekonomicznych) i jest wyzwaniem, przed którym stoją podmioty opieki zdrowotnej, np. szpitale działające współcześnie jak przedsiębiorcy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił, że "pojęcie przedsiębiorcy obejmuje każdą jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, bez względu na status prawny jednostki oraz sposób, w jaki jest ona finansowana" (4). Stąd w rozumieniu prawa unijnego wszystkie szpitale, bez względu na model własności oraz formę prawną, mają status przedsiębiorcy. Co więcej, z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi osiąganie zysku w celu reinwestowania w dobro publiczne (jakim jest zdrowie i życie pacjenta) jest zjawiskiem społecznie pożądanym, w przeciwieństwie do braku rentowności. 3 2018 M a r z e c Tym samym podmioty lecznicze, dążąc do osiągania zysku (by wspierać misyjny cel swojego funkcjonowania), powinny szukać sposobów na wzmacnianie swojej przewagi konkurencyjnej. Jest to tym ważniejsze dziś, gdy Minister Zdrowia zapowiada zmianę w funkcjonowaniu opieki medycznej w Polsce od 2018 r. Z przedstawianych założeń wynika, że ma zostać zapewniona koordynowana opieka zdrowotna2, oznaczająca "zorganizowane działania uczestników systemu, mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości ob... więcej»

Ocena monografii pt. "Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia" Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017 r.
Na rynku wydawniczym pojawiła się interesująca publikacja pt. Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia autorstwa prof. dr hab. Krystyny Lisieckiej, dr Ewy Czyż-Gwiazdy i dr Miry Lisieckiej-Biełanowicz. Problematyka, którą podejmują Autorki, dotyczy ważnego i aktualnego tematu zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki - zarządzania oraz jego doskonalenia w oparciu o kryterium jakości w organizacjach świadczących usługi zdrowotne. Monografia została podzielona na cztery rozdziały - części, wzajemnie się uzupełniające, w których zawarto nie tylko rozważania teoretyczne dające bogate tło dla ukazania problemów badawczych, ale przede wszystkim trafne i logiczne wnioski poparte gruntownymi badaniami. Stanowią one wartość dodaną w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Problematyka poruszana przez Autorki, co należy wyraźnie podkreślić, nie jest łatwa. Wynika to ze specyfiki ochrony zdrowia, która charakteryzuje się dużą zmiennością. Ponadto w tym systemie różnorodne organizacje ochrony zdrowia (podmioty publiczne i niepubliczne) posiadają inną stru... więcej»

Z prasy zagranicznej
Jakość usług oraz konkurencyjność na globalnym rynku Wenbin Sun, Jing Pang. 2017. "Service quality and global competitiveness: evidence from global service firms", Journal of Service Theory and Practice, 27(6): 1058-1080.W czasopiśmie "Journal of Service Theory and Practice" został opublikowany artykuł analizujący zależności występujące pomiędzy jakością usług oraz konkurencyjnością. Jego autorzy, tj. Wenbin Sun z USA oraz Jing Pang z Chin, zauważyli, że pomimo tego, iż do tej pory przeprowadzono już wiele badań wykazujących istnienie silnych relacji pomiędzy jakością i konkurencyjnością, to bardzo mało uwagi poświęcono specyfice firm działających na rynku globalnym. Aby wypełnić tę lukę informacyjną, autorzy... więcej»

Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym DOI:10.15199/48.2018.3.4
(Bożena GAJDZIK)

Odpowiedzialność producenta podczas wyboru podwykonawców usług wiąże się z ponoszeniem określonych konsekwencji dokonanego wyboru. Konsekwencje te mogą być wynikiem wykonanych prac albo wstrzymania się od ich wykonania. Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług przejawia się w formie odpowiedzialności służbowej, prawnej i moralnej. Odpowiedzialność służbowa jest rezultatem podporządkowania służbowego w trakcie wykonywania usług przez spółki należące do danej grupy kapitałowej. Odpowiedzialność prawna obowiązuje wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz huty. W przypadku odpowiedzialności prawnej opis konsekwencji za skutki działań zawarty jest w umowie, zamówieniu, kontrakcie i obowiązujących przepisach, np.: w kodeksie pracy, w prawie budowlanym, normach technologicznych, normach produktowych [4,9]. Natomiast odpowiedzialność moralna wynika z kwestii etycznych działalności [4,20]. Producenci stosują szczelne procedury zlecania prac, chroniące ich przed negatywnymi konsekwencjami działań wykonawców/podwykonawców, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa prac. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie 26 2018 M a r z e c JAKOŚĆ W PRAKTYCE Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym odpowiedzialnego biznesu. Stosowane praktyki wyłaniania podwykonawców prac w przedsiębiorstwach hutniczych stały się podstawą do opracowania niniejszego artykułu. Za studium przypadku posłużyły przedsiębiorstwa należące do grupy kapitałowej ArcelorMittal działającej w Polsce. Grupę tworzy 14 spółek bezpośrednich i 9 spółek zależnych oraz 1 spółka joint venture [18]. Przedsiębiorstwa hutnicze zlecają szeroki zakres prac firmom zewnętrznym. Są to zarówno usługi ogólnoprzemysłowe, jak i prace związane z utrzymaniem technicznym budynków, maszyn i urządzeń. W 2009 roku na terenie spółki ArcelorMittal Warszawa zatrudnionych było 57 firm... więcej»

Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych (Joanna BRZESKA)
Jakość materiału polimerowego zależy od warunków prowadzenia syntezy - od czystości i stechiometrycznej ilości substratów wyjściowych, odpowiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnienia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzących do całkowitego przereagowania grup funkcyjnych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej masie cząsteczkowej i właściwościach odpowiednich dla założonego zastosowania. Mówiąc "poliuretany", należy pamiętać, że to polimery zawierające w swojej budowie praktycznie nieograniczony rodzaj wiązań i struktur. Podstawową częścią wszystkich poliuretanów jest powtarzające się ugrupowanie uretanowe (-NHCOO-) w łańcuchu głównym polimeru. Ugrupowania uretanowe są zwykle tworzone w wyniku reakcji bardzo reaktywnych grup izocyjanianowych izocyjanianów (R-(N=C=O)m), z grupami hydroksylowymi oligomeroli (R(OH)n) (tworzącymi segmenty giętkie) lub małocząsteczkowych dioli (HO-R-OH). Segmenty sztywne poliuretanów powstają w wyniku reakcji izocyjanianów z małocząsteczkowymi diolami. Reakcja izocyjanianów z wodą prowadzi do powstania pianek. Na właściwości poliuretanów wpływa się zarówno dobierając substraty wyjściowe, jak i operując ich wzajemnymi stosunkami molowymi. Zachowanie odpowiednich proporcji w ilości segmentów sztywnych i giętkich, budujących poliuretany, pozwala na uporządkowanie segmentów, co prowadzić może do separacji fazowej. Wpływa to w istotnym stopniu na właściwości fizykochemiczne materiałów poliuretanowych. W związku z dostępnością szerokiego wachlarza substratów, z których otrzymać można poliuretany, stanowią one bardzo dużą i zróżnicowaną grupę polimerów. Poliuretany to, m.in. elastomery i termoplasty, pianki i jonomery w wodnych dyspersjach. Tak duża różnorodność materiałów poliuretanowych umożliwiła ich szerokie zastosowanie w budownictwie, opakowalnictwie, inżynierii, przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, tekstylnym i medycznym. Każda z tych dziedzin wymaga innych właściwości m... więcej»

2018-2

zeszyt-5411-problemy-jakosci-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Zarządzanie jakością w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2018.2.3
(Tomasz BRZOZOWSKI, Piotr ROGALA)

Praktyka zarządzania jakością charakteryzuje się zróżnicowaniem geograficznym. Na przykład samo miejsce (kraj), w którym dany produkt został wytworzony, często determinuje postrzeganie jego jakości. Wyrobom pochodzącym z niektórych państw, np. z Japonii oraz Niemiec, przypisuje się a priori wysoką jakość, podczas gdy inne wyroby, np. chińskie, uznawane są za produkty o niższej jakości (por. Kauf, Tłuczak, 2016). Ponadto w różnych państwach/regionach obserwuje się odmienne tendencje w zakresie poszczególnych działań z zakresu zarządzania jakością. Dotyczy to, między innymi, popularności konkretnych metod i technik związanych z tą koncepcją zarządzania. Opisywane w literaturze przedmiotu badania porównawcze państw odnoszą się najczęściej do jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzane są np. Europejskie badania jakości życia (www.eurofound.europa.eu), tworzone są rankingi jakości życia (np. www.numbeo.com) oraz rankingi zrównoważonego rozwoju (np. Davor i inni, 2017). Projekty te ograniczają się jednak do określenia zadowolenia z życia oraz standardu życia mieszkańców poszczególnych państw. Inny charakter mają badania porównawcze państw dotyczące wybranych aspektów zarządzania jakością. Są one ograniczone do jednej branży lub jednego narzędzia zarządzania jakością itd. Na przykład Bernd wraz z zespołem (2016) opracował ranking państw dotyczący jakości funkcjonowania służby zdrowia. Z kolei Sampaio wspólnie ze współpracownikami (2014) ocenił wybrane kraje pod względem liczby certyfikatów ISO 9001. Tego typu projekty koncentrują się na wąskim wycinku zarządzania jakością i nie zapewniają szerszej pespektywy. Odmiennym podejściem charakteryzował się projekt badawczy "Stan jakości1 na świecie". Oryginalność tego podejścia polegała na tym, że ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oparto na wskaźnikach związanych z różnymi wymiarami jakości. Jest to nowe ujęcie w stosunku do prezentowanych w literaturze ... więcej»

VARIA
Konferencja TOP automotive 2017 za nami! Tegoroczna Konferencja TOP automotive, jak w latach ubiegłych, przyciągnęła rzeszę osób związanych z jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Wydarzenie było tym ciekawsze, bo połączone z jubileuszem dziesięciolecia organizatora - Team Prevent Poland. Rok 2016 przyniósł tak wiele zmian w wymaganiach motoryzacyjnych, iż do dnia dzisiejszego pozostaje wiele pytań w kwestii chociażby wymagań IATF 16949. Eksperci z ramienia IATF, VDA QMC oraz Team Prevent próbowali odpowiedzieć na nie, posiłkując się nowo wydanymi i przetłumaczonymi na język polski Zatwierdzonymi Interpretacjami (SI’s) do standardu oraz Czę... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstwa Evangelos Psomas, Dimitrios Kafetzopoulos, Katerina Gotzamani. 2018. "Determinants of company innovation and market performance", The TQM Journal, 30(1): 54-73.W wielu publikacjach naukowych dotyczących zarządzania podkreśla się bardzo duże znaczenie innowacyjności. Aby sprostać wymaganiom rynku i zapewnić sobie konkurencyjną pozycję, przedsiębiorstwa powinny przyjmować wprowadzanie innowacji za jeden ze swoich celów strategicznych. Innowacje te nie mogą ograniczać się jedynie do wytwarzanych produktów, ale powinny one dotyczyć również realizowanych w organizacji procesów. Główna odpowiedzialność z... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka informacji dotyczących zmian, szczególnie w certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Najbardziej palącym tematem jest kończący się w tym roku okres przejściowy dotyczący systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem. Zgodnie z komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji, od 15.03.2018 r. CCJ będzie przeprowadzało audyty tylko w odniesieniu do nowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09. Co to oznacza? Dla nowych firm tylko to, że certyfikacja będzie przeprowadzana na zgodność z tymi wymaganiami. Dla pozostałych firm oznacza to, że już wydane certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2004 zachowają ważność tylko do 14.09.2018 r. bez względu na wyniki przeprowadzanych audytów, czyli że zostało tylko 6 miesięcy na poddanie się procesowi ce... więcej»

Podstawowe pojęcia kwalitologii DOI:10.15199/48.2018.2.1
(Marcin NOWAK, Rafał MIERZWIAK)

Wprowadzenie W literaturze kwalitologicznej można spotkać się zasadniczo z trzema sposobami rozumienia kategorii jakości. Po pierwsze, jakości jako pewnego zespołu cech (stanów cech) charakteryzujących dany przedmiot i umożliwiających orzekanie o tym, że przedmiot jest taki a taki, a nie inny. Po drugie, jakości jako stopnia, w jakim dany przedmiot spełnia określone wymagania. Po trzecie, jakości jako zespołu cech danego przedmiotu, spełniających określone wymagania [7, s. 45]. W niniejszym opracowaniu przedmiot rozważań stanowić będzie wyłącznie pierwsze z wymienionych, a więc deskryptywne rozumienie jakości, wywodzące się od Arystotelesa. Podobne rozumienie kategorii jakości można odnaleźć w opracowaniach T. Borysa [4,5] oraz W. Mantury [7]. Nawet w obrębie wskazanego rozumienia kategorii jakości pojawia się szereg niezgodności na poziomie fundamentalnym. Najważniejsze ogólne kwestie problemowe rozstrzygać można na dwóch powiązanych ze sobą poziomach: - na poziomie ontologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istnienia (egzystencji), - na poziomie epistemologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istoty (esencji). Do najważniejszych szczegółowych kwestii problemowych zaliczyć można: 1. Status ontologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest na wielu polach, przykładowo: realizm-antyrealizm, materializm-idealizm, reizm-fenomenalizm, monizm-dualizm. 2. Status epistemologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest również na wielu polach, przykładowo: natywizm-krytycyzm, racjonalizm-sensualizm, obiektywizm-subiektywizm, poznanie rzeczywistości a poznanie języka rzeczywistość opisującego, możliwość poznania istoty rzeczy. Wskazane kategorie niezgodności w założeniach filozoficznych współczesnej kwalitologii skutkują pojawieniem się m.in. następujących pytań: 3 2018 Lu t y 1. Czy cecha jest przymiotem obiektów jednostkowych, klasy obiektów, c... więcej»

2018-1

zeszyt-5386-problemy-jakosci-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Centrum Certyfikacji Jakości (Witold Pokora)
Rok 2018 jest dla Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej rokiem szczególnym. Dziewiętnaście lat temu uruchomione zostały działania dotyczące uzyskania akredytacji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością w wielu obszarach działalności gospodarczej związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Przypomnę, że w tym samym czasie Polska przygotowywała się do wstąpienia do NATO. Potwierdzenie kompetencji w formie akredytacji AC-057 dla resoru obrony narodowej w zakresie certyfikacji wydane zostało w styczniu 1999 r., a w marcu Polska uzyskała akces do NATO. Po prawie 20 latach nasz kontekst dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa się nie zmienił i wynika ze statutowej działalności Wojskowej Akademii Technicznej i nadzorowania jej działalności przez Ministra Obrony Narodowej. Na płaszczyźnie obronności i bezpieczeństwa państwa certyfikacja ma różne znaczenie, szczególnie dla firm działających w gospodarce wolnorynkowej oraz dla zamawiających z MON i ich przedstawicieli. Przez wszystkie te lata utwierdziliśmy się w przekonaniu, że obronność i bezpieczeństwo państwa obejmuje bardzo dużo podmiotów funkcjonujących w gospodarce wolnorynkowej, które często dostarczają swoje wyroby również dla potrzeb "cywilnych", jak i związanych z szeroko rozumianym sektorem wojskowym. Dotyczy to przede wszystkim dos... więcej»

Jakość usług w transporcie lotniczym - rozważania teoretyczne DOI:10.15199/48.2018.1.4
(Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK)

Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jako organizacji dostarczających usługi bądź wyroby o wysokiej jakości, to znaczy w jak największym stopniu zaspokajających potrzeby oraz spełniających oczekiwania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych klientów. Dzisiejszy konsument nie powinien już bowiem dokonywać wyboru pomiędzy jakością a ceną, a przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze, iż konkurencja jakościowa jest nie tylko głównym czynnikiem osiągania zysku, ale niejednokrotnie również warunkiem utrzymania swojej pozycji rynkowej [Dudziak, Stoma 2016]. Powyższe zasady dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw branży usługowej, gdyż to one powinny kłaść silny nacisk na utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczenia usług, co w konsekwencji spowoduje wzrost satysfakcji i lojalności klientów, a finalnie - wzrost sprzedaży i osiąganych zysków. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego na całym świecie (m.in. poprzez powstawanie nowych portów lotniczych i pojawianie się nowych przewoźników, w tym niskokosztowych, tzw. LCC - low cost carrier) spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi lotnicze, a w konsekwencji na bardziej efektywne procesy obsługi pasażerów, samolotu oraz bagażu, warunkujące zadowolenie klienta. Ono z kolei jest jednym z ważniejszych czynników determinujących sukces w działalności usługowej, w tym także w branży lotniczej. Satysfakcja klientów wynika bowiem z indywidualnej percepcji poziomu wykonania usługi w stosunku do oczekiwań. Klienci mają zasadniczo różne oczekiwania; stąd też wszystkie linie i porty lotnicze, rozumiejąc konieczność zaspokajania potrzeb klientów, starają się funkcjonować w taki sposób, aby dostarczyć pożądaną jakość oraz maksymalizować ich zadowolenie [Sultan, Simpson 2000;Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jak... więcej»

Jakość informacji w konfliktach militarnych DOI:10.15199/48.2018.1.1
(Marek WRZOSEK)

Wprowadzenie Na podstawie wniosków z analizy literatury można postawić tezę, że istnieją dwie zasadnicze koncepcje postrzegania jakości informacji - ilościowa i jakościowa. W artykule rozpatruje się informację w ujęciu jakościowym, czyli w sytuacji, gdzie brany jest pod uwagę użytkownik (odbiorca np.: dowódca, sztab), który wykorzystuje otrzymane informacje podczas konfliktu militarnego. Definiowanie jakości informacji w konfliktach militarnych i wymogi w tym zakresie zmieniają się wraz z rozwojem techniczno-organizacyjnym sił zbrojnych. Armia, podobnie jak funkcjonujące systemy społeczno- gospodarcze, przechodzi metamorfozę w aspekcie poprawy jakości działania. W organizacjach przekłada się to na realizowane strategie obejmujące ich funkcjonowanie, natomiast w siłach zbrojnych powstają nowe doktryny i założenia strategiczno-operacyjne opisujące użycie formacji wojskowych w konfliktach zbrojnych. W procesach biznesowych jakość jest postrzegana jako zdolność do użycia lub zastosowania, która zapewnia spełnienie przez produkt lub usługę pokładanych celów. W kontekście działań militarnych prowadzonych przez siły zbrojne zdolność systemów walki będzie zapewniała realizację zakładanych celów. Natomiast zdolność systemów walki jest warunkowana odpowiedniej jakości informacją. Pozostając w sferze jakości w gospodarce - w powszechnym rozumieniu jakość to zgodność z określonymi wymogami. Istotny problem stanowi zatem wskazanie "wymogów" jakości. W zasadzie można stwierdzić, że nie ma jednolitej specyfikacji wymogów "jakości", bowiem szeroki zakres procesów gospodarczych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych utrudnia standaryzację. W tej sytuacji niemal każda branża ustanawia indywidualne, dostosowane do potrzeb kryteria (wymogi) jakości. Zatem w ujęciu ekonomicznym jakość jest stopniem zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei są opisane wymogami (np.: cena, potrzeba, rozmiar, ilość). 3 2018 S t y c z e... więcej»

Z prasy zagranicznej
Norma ISO 9001:2015 w ocenie auditorów - wyniki międzynarodowych badań Luis Fonseca, Pedro Domingues, "The results are in". 2017. Quality Progress, 10: 26 - 33.Ponad 2 lata upłynęły już od opublikowania przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną aktualnej wersji normy ISO 9001. Coraz więcej organizacji otrzymuje certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania jakością z zawartymi w niej wymaganiami. Gromadzone są doświadczenia i wypracowywane są dobre praktyki związane z funkcjonowaniem tych systemów. Pojawiają się też pierwsze badania mające na celu ocenę skuteczności nowych rozwiązań. Wyniki jednego z takich badań opubliko... więcej»

Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano DOI:10.15199/48.2018.1.5
(Anna SZELIGA-DUCHNOWSKA, Mirosława SZEWCZYK)

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2015/2016 wszystkie uczelnie wyższe kształciły w sumie 1 405133 studentów, z czego 329 934 (23,5%) przypadało na uczelnie niepubliczne. Począwszy od roku 2007/2008 obserwowany jest systematyczny spadek liczby studentów uczelni niepublicznych, nieproporcjonalnie wyższy aniżeli w przypadku szkół publicznych [12, s. 26, 29-30, 164; 5]. Przyczyną takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany demograficzne, które powodują, że jest coraz mniej kandydatów na studia wyższe. Wobec powyższego uczelnie wyższe, w tym przede wszystkim niepubliczne, rywalizują ze sobą w pozyskaniu klienta - studenta, który decyduje o ich bycie. Uczelnie niepubliczne, podobnie jak inne organizacje nastawione na zysk, mogą dążyć do obniżania kosztów złej jakości (podejście eksploatacyjne) albo stosować diametralnie inną strategię opartą na jakości i podejmować działania służące podnoszeniu poziomu jakości usług i zwiększeniu satysfakcji studentów (podejście eksploracyjne). Połączenie obu podejść może być niemożliwe, gdyż często świadczenie usług na wyższym poziomie wymaga poniesienia wyższych kosztów. Wprowadzanie nowych produktów i innowacyjnych pomysłów, aby usatysfakcjonować i utrzymać klienta, okazuje się często skuteczniejszym podejściem z punktu widzenia osiąganych wyników finansowych aniżeli podejście eksploatacyjne (obniżanie kosztów) czy też stosowanie obu podejść jednocześnie [8, s. 7-21]. Z podejściem eksploracyjnym wiąże się między innymi inwestycja w badania wykorzystujące różnorakie instrumenty umożliwiające poprawę jakości usług edukacyjnych dopasowanych do potrzeb i oczekiwań studentów. Jednym z takich 32 2018 S t y c z e ń JAKOŚĆ USŁUG Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano instrumentów jest kwestionariusz Kano, który po pierwsze daje możliwość podziału cech zawartych w produkcie na cechy jednowymiarowe, obowiązkowe, zwa... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577