• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2018-7

zeszyt-5568-problemy-jakosci-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Proces ciągłego doskonalenia jakości usług medycznych na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. (Małgorzata Z. Wiśniewska, Aneta Muzolf)
Wprowadzenie W czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz widocznego wzrostu konkurencyjności niezwykle istotne staje się poszukiwanie form doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Wiąże się to nierozerwalnie z koniecznością adekwatnego wprowadzenia kompleksowych zmian organizacyjnych, a niekiedy również restrukturyzacji. Organizacje na całym świecie, w tym podmioty medyczne, swój sukces w tym względzie upatrują w skutecznym i efektywnym zarządzaniu. Trwałym i nieodłącznym elementem owego zarządzania stało się przy tym doskonalenie i towarzyszące mu różne rozwiązania dostosowawcze, ukierunkowane na proces, produkt/usługę, na personel, dla dobra i satysfakcji klienta. Ich wprowadzenie przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń wpisujących się w postulat doskonalenia, na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 1. Doskonałość, doskonalenie i doskonała organizacja medyczna Doskonałość, jak również doskonalenie, to pojęcia, które są bardzo często stosowane w ramach koncepcji zarządzania jakością. Słowo doskonałość wywodzi się od łacińskiego perfectio, natomiast w mowie potocznej termin "doskonały" rozumiany jest jako "mający wiele zalet" lub "bardzo dobry" i pochodzi od łacińskiego słowa excellentia. Doskonałość jest pojęciem złożonym, którego natury należy upatrywać zarówno w filozofii, jak i prakseologii. Dowodem tego są m.in. dzieła Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu czy T. Kotarbińskiego. W tym ostatnim przypadku, jego Traktat o dobrej robocie to nie tylko rozważania o istocie sprawnego i racjonalnego działaniu, ale również punkt wyjścia do działania ze wszech miar doskonałego. Według M. Ćwiklickiego i H. Obory doskonalenie rozumiane jest jako wszechstronne i długofalowe działanie prowadzące do usprawniania procesów rozwiązywania problemów oraz odnowy organizacj... więcej»

Architektura obiektów ochrony zdrowia a jakość usług medycznych – na przykładzie lecznictwa psychiatrycznego DOI:10.15199/48.2018.7.1
(Beata ŁABUZ-ROSZAK, Jakub S. BIL, Piotr GORCZYCA, Marek ROSZAK)

Wprowadzenie Jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z podstawowych kryteriów oceny w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przy odpowiednim jej koszcie, to zasadnicze wyzwanie stojące przed jednostkami ochrony zdrowia, które chcą się utrzymać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług ochrony zdrowia. Surowe wymogi rynku sprawiają, iż coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej przystępuje do wdrażania zarządzania poprzez jakość, traktując system ten jako gwarant wzrostu swojej konkurencyjności i wiarygodności. Wśród licznych czynników wpływających na jakość świadczonych usług medycznych znajduje się również wygląd obiektu (infrastruktury), gdzie usługa jest świadczona. Wpływ architektury obiektów ochrony zdrowia na jakość usług medycznych jest aktualnym zagadnieniem, widocznym w trendach ogólnoświatowych, jak również budzącym zainteresowanie w naszym kraju. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki. Jakość usług medycznych Jedną z najpopularniejszych definicji dotyczących jakości usługi medycznej opublikowano w 1990 r. Według autorów American Institute of Medicine jakość to "stopień, w którym usługi medyczne - w odniesieniu do indywidualnych odbiorców, jak i całych populacji - zwiększają prawdopodobieństwo 9 2018 L i p i e c uzyskania pożądanych wyników leczenia i są zgodne z aktualną wiedzą" [13]. Z kolei A. Donabedian napisał, że "jakość to ten rodzaj opieki, w którym maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego domenach" [9]. Znaczenie "jakości usługi medycznej" zależy od odbiorcy. Dla pracowników ochrony zdrowia jakość usługi medycznej wiąże ... więcej»

Działania doskonalące w procesie zarządzania ryzykiem organizacyjnym DOI:10.15199/48.2018.7.5
(Anna STASIUK-PIEKARSKA)

Zarządzanie ryzykiem jest obecnie obligatoryjne w zakresie wdrożenia standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Jednym z jego elementów są działania doskonalące, mające doprowadzić do poprawy sytuacji określanych jako odstępstwa od przyjętych założeń i ewentualne stanowienie podstaw do kolejnego planowania (wg cyklu PDCA). Organizując proces alokacji zasobów oraz komponując obciążenia, powinno dążyć się do osiągnięcia celów, dla których system produkcyjny został powołany. Ta działalność (organizatorska) związana jest jednak z wieloma czynnikami, które mogą generować powstawanie zakłóceń. W pracy systemu produkcyjnego, chcąc osiągnąć założone efekty końcowe (zrealizować przydzielone zadania), należy przeciwdziałać zakłóceniom lub likwidować ich skutki. W tym celu należy wdrażać działania doskonalące mające eliminować lub minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia bądź zmniejszać dotkliwość i rozmiar jego skutków. Jednakże - dla potrzeb systematyzacji zagadnień ryzyka - zauważono potrzebę wyodrębnienia pojęcia ryzyka organizacyjnego jako specyficznego obszaru warunkującego funkcjonowanie przedsiębiorstwa na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie zarządzania. Doprowadziło to do poszukiwania potencjalnych zakłóceń w działalności systemu produkcyjnego, mogących warunkować powstawanie ryzyka organizacyjnego. Ryzyko i możliwości postępowania z nim Ryzyko - nawet w przypadku, gdy nie jest zauważane - jest obecne w każdej dziedzinie życia jako efekt braku pewności zdarzeń dotyczących przyszłości. W 1974 r. Galbraith sformułował Teorię 33 2018 L i p i e c Przetwarzania Informacji Organizacyjnych (The theory of organizational information processing, TOIP), w ramach której sugeruje się, że podstawowym zadaniem danej organizacji jest przetwarzanie informacji dotyczących niepewności w środowisku oraz podejmowania decyzji i radzenia sobie z nim [18].1 W literaturze ekonomicznej zauważa się dwa podejścia ... więcej»

Jakość życia pacjentów dializowanych DOI:10.15199/48.2018.7.3
(Paulina PSZCZÓŁKOWSKA, Jakub TUREK)

Wprowadzenie Zapewnienie odpowiedniej jakości życia człowieka jest wyzwaniem zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się przewlekła choroba. Cykl życia pacjenta zostaje podporządkowany systematycznie przyjmowanym lekom, poddawaniu się badaniom, kontrolom i procedurom medycznym. Zmiana sytuacji życiowej, w której choroba i jej leczenie są priorytetem, stanowi dla pacjentów podstawowy problem związany z jakością życia. Chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek, wymagający leczenia nerkozastępczego regularnymi dializami, stanowią tutaj szczególny przykład wpływu schorzenia na jakość życia chorego. Motywacja jest kluczowa dla pacjentów dializowanych, gdyż pomaga ona w większym stopniu podejmować wyzwanie i walczyć o swoje godne życie [18]. Pacjenci potrzebują wsparcia ze strony 22 2018 L i p i e c JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA Jakość życia pacjentów dializowanych bliskich osób - rodziny, przyjaciół, znajomych. Pomoc można również uzyskać od pozarządowych organizacji: fundacji, stowarzyszeń, spotkań z innymi pacjentami dializowanymi. Nad organizacjami czuwa personel medyczny dostarczający niezbędną wiedzę i pomoc (lekarze, pielęgniarki, dietetycy i psychologowie). Problem jakości życia pacjentów dializowanych jest złożony. Pacjenci objęci leczeniem nerkozastępczym napotykają trudności wynikające z samej choroby, jak również jakości kompleksowej obsługi przez placówki medyczne. Problem jakości dotyczy wszystkich: pacjentów, bliskich zaangażowanych w proces leczenia chorego, personel medyczny obsługujący pacjenta, płatnika, czyli NFZ, poszukującego równowagi między kosztem leczenia, finansowaniem a jakością wykonanej procedury. Jakość życia pacjentów dializowanych Problematyką jakości życia zajęła się organizacja WHO, która to zdefiniowała zdrowie jako "stan pełnego psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko braku choroby". Wobec powyższego założenia, ujmując kontekst jakości życia pacjentów, można przyjąć koncepcję... więcej»

Z prasy zagranicznej
Six Sigma w służbie zdrowia: systematyczny przegląd literatury Jiju Antony, Pruksathorn Palsuk, Sandeep Gupta, Deepa Mishra, Paul Barach. 2018. "Six Sigma in healthcare: a systematic review of the literature", International Journal of Quality & Reliability Management, 5:1075-1092.Jakość służby zdrowia jest wciąż daleka od ideału. Sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie polskiej rzeczywistości, gdyż w wielu krajach pomimo wprowadzanych reform oraz licznych projektów doskonalących pacjenci nadal doświadczają nieodpowiedniego traktowania, a ich głosy nie są słyszane przez osoby podejmujące decyzje. Można jednak dostrzec pewien pozytywny trend polegający na coraz większym zainteresowaniu menedżerów z tego sektora rozwiązania... więcej»

2018-6

zeszyt-5531-problemy-jakosci-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Definiowanie usług. Analiza cech usług w definicjach literaturowych DOI:10.15199/48.2018.6.1
(Małgorzata LOTKO)

Usługa jest szczególnym rodzajem działalności, polegającym na świadczeniu pracy, w wyniku której nie powstaje nowy produkt (Wolniak, Skotnicka- Zasadzień 2012). Problematyka usług obecna jest w literaturze od lat czterdziestych dwudziestego wieku (Krzyżanowski 1947). Początkowo, zgodnie z definicją słownikową, uznawano, że usługa to pomoc okazana komuś, grzeczność. Jednak wraz z upływem czasu interpretacja tego terminu ewoluowała. Obecnie usługa oznacza czynności niezwiązane z działalnością produkcyjną, zlecone przez klienta (Rogoziński 2003). Współcześnie w literaturze brak jest jednoznacznego określenia pojęcia usługa. Termin ten definiowany jest różnie, w zależności od badacza oraz dziedziny nauki, którą reprezentuje, okresu w rozwoju gospodarki oraz kontekstu, w jakim słowo to jest wykorzystywane. Dotychczasowa analiza sposobów definiowania usług pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków (Lotko 2017):  w literaturze funkcjonują definicje usługa oraz usługi, 5 2018 C z e r w i e c  w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicznych (w tym marketingu) terminy usługa oraz usługi stosowane są zamiennie,  w dokumentach normalizacyjnych do 2015 roku usługa traktowana była jako wyrób niematerialny i obecnie stanowi odrębną kategorię. Klasyfikację dostępnych w piśmiennictwie z dziedziny ekonomii definicji usług przeprowadzili między innymi M. Daszkowska, wyróżniając definicje enumeratywne, negatywne i konstruktywne (Daszkowska 1987), oraz K. Rogoziński, który wskazał definicje analityczne, kontekstowe i kompilacyjne (Rogoziński 2003).... więcej»

ŚRODOWISKA TECHNICZNE W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ (Janusz Mikołaj Kowalski)
"Historia zrzeszeń polskich inżynierów i techników nierozerwalnie wiąże się z walką o niepodległość" - czytamy w przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, skierowanym do uczestników uroczystego spotkania inżynierów polskich i polonijnych w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas inauguracji (26.04.2018) obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa". Pan Prezydent wyraził też przekonanie, że "nasz kraj musi być nowoczesny, że musi się dynamicznie rozwijać, konkurować z największymi, towarzyszyło polskim inżynierom i technikom walczącym w kolejnych powstaniach i zrywach niepodległościowych. Kształcili się i rozwijali swoje kompetencje, by doczekawszy wymarzonej chwili, zająć się największym projektem swojego życia - projektem, któremu na imię Polska. Gdy jesienią 1918 roku niepodległość stała się faktem, polscy inżynierowie z odwagą i zapałem przystąpili do realizowania pr... więcej»

Jakość marketingu szeptanego uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.6.4
(Aleksander LOTKO, Łukasz WÓJTOWICZ)

Wprowadzenie W warunkach silnej konkurencji w wielu branżach współczesne organizacje stają się "poszukiwaczami klientów" (Lotko 2015). Dlatego lojalność klientów ma szczególną wartość. Badacze identyfikują modele lojalności bazujące na satysfakcji klientów, ich związkach z marką, wizerunkiem organizacji, czynnikami społecznymi i postawami, oceną jakości (Brogan, Smith 2011; Dejnaka 2007; Bolton, Kannan, Bramlett 2000; Wolniak, Skotnicka 2012). Jednocześnie obserwuje się rosnącą niewrażliwość, wręcz odporność konsumentów na tradycyjne narzędzia promocji (Lotko 2013). Jedną z alternatyw, mogącą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jest koncepcja marketingu szeptanego (word-of-mouth marketing - WoMM) (Rosen 2003). Polega on na wykorzystaniu sieci kontaktów międzyludzkich klientów, ich pozycji społecznej i dostępu do mediów, aby nieformalnymi kanałami rozpowszechnić wiarygodną informację o produkcie lub marce. Takie działania: 1. Z jednej strony przyciągają nowych klientów, dla których opinie użytkowników, znajomych, ekspertów są bardziej przekonujące niż tradycyjne instrumenty promocji, np. reklama. 22 2018 C z e r w i e c W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Jakość marketingu szeptanego uczelni wyższej 2. Z drugiej strony powoduje, że wyjątkowo zadowoleni klienci, poza tym, że są lojalni, są także skłonni polecać produkt lub markę kolejnym potencjalnym klientom - swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Jest to zjawisko, kiedy klienci stają się adwokatami, orędownikami, rzecznikami organizacji, produktu czy marki (Christopher, Payne, Ballantyne 1991) i z własnej woli zaczynają rozpowszechniać pozytywne opinie na ich temat. Wymienione działania marketingowe są szczególnie cenne, bo dla potencjalnych klientów są altruistyczne, szczere i pozbawione wyrachowania, charakterystycznego dla wielu tradycyjnych narzędzi promocji. Jest to też kwestia zaufania do źródła i wiarygodności informacji. Obecnie powszechna jes... więcej»

Benchmarking narzędziem doskonalenia jakości wybranego produktu DOI:10.15199/48.2018.6.3
(Magdalena PAŹDZIOR)

Udane wprowadzenie na rynek nowego produktu zależy ściśle od jego jakości oraz stopnia spełnienia wymagań potencjalnego odbiorcy. Zdiagnozowanie potrzeb i upodobań konsumentów jest kluczowym zadaniem producenta w fazie opracowania i doskonalenia jakości wyrobu. Identyfikacja konkurentów, w tym wieloaspektowa analiza ich działań, umożliwi określenie możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej w danej branży oraz elementów doskonalenia oferowanego lub projektowanego produktu lub usługi. Może też okazać się, że zamiast planowanego - na ogół kosztownego - wdrożenia nowości producent może osiągnąć założone cele poprzez modyfikację dotychczasowego produktu. Zastosowanie benchmarkingu jako procesu doskonalenia przez porównanie się z najlepszymi (konkurencją) jest skutecznym narzędziem służącym pozyskaniu danych odnośnie wprowadzenia ewentualnych ulepszeń produktu. Jednak ważne jest tu znalezienie odpowiedniego wzorcowego konkurenta (lidera), który ma służyć jako model doskonałości i układ odniesienia. Celem artykułu jest zastosowanie metody badawczej służącej identyfikowaniu najlepszych praktyk, tj. benchmarkingu, do określenia elementów doskonalenia jakości wyrobu przemysłu spożywczego - majonezu. Ponieważ według agencji badań rynkowych Consommer Reaserch aż 75% kupujących nabywa regularnie te same produkty, a na nowości w branży artykułów spożywczych oczekuje jedynie 10% konsumentów [12], możliwość wykorzystania metody benchmarkingu w procesie doskonalenia jakości zaprezentowano na przykładzie produktu już dostępnego na rynku, którego producent planuje poszerzyć rynek zbytu i odnieść sukces w skali kraju. Aby ten cel osiągnąć, konieczna 17 2018 C z e r w i e c jest identyfikacja obszarów luk jakości w porównaniu z liderem rynku majonezów i podjęcie działań doskonalących produkt, które pozwolą mu skutecznie rywalizować z konkurencją. Jako przedmiot porównań wytypowano wartości postrzegane przez konsumentów. 1. Benchmarkin... więcej»

Zastosowanie analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R w ogólnej Analizie Systemów Pomiarowych (MSA) DOI:10.15199/48.2018.6.5
(Jerzy ŻUCHOWSKI, Marcin NOWAK)

Wprowadzenie Przeprowadzenie poprawnej analizy jakości wyrobów jest niemożliwe bez skutecznie działającego systemu pomiarowego. Jest on kluczowym elementem nie tylko ze względu na skuteczność zarządzania jakością, ale także ze względu na aspekty normalizujące kwestię pomiarów. Jednym z ważnych wymagań standardu IATF 16949 (Wymagania względem systemów zarządzania jakością dla produkcji seryjnej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym) jest analiza systemu pomiarowego. W jej zakresie konieczne jest przeprowadzenie badania statystycznego w celu wykonania analizy zmienności uzyskanych wyników podczas kontroli, pomiarów oraz systemu wyposażenia testowego (IATF 16949:2016, pkt 7.1.5.1.1). Narzędziem w realizacji tego celu jest Analiza Systemów Pomiarowych (MSA - Measurement System Analysis). Ponadto jednym z wymagań bycia auditorem wewnętrznym systemu jest zrozumienie kluczowych metod jakości - core tools (IATF 16949:2016, pkt 7.2.3). Jedną z tych metod jest właśnie analiza MSA, dla której przygotowano specjalny podręcznik referencyjny. Ponadto znowelizowana norma ISO 9001:2015 wymaga posiadania zasobów do monitorowania i pomiarów gwarantujących wiarygodne wyniki. Stąd też niewątpliwie kwestia systemów pomiarowych jest jednym z filarów Systemów Zarządzania Jakością niezależnie od branży czy specyfiki produktów. 29 2018 C z e r w i e c 1. Założenia MSA Systemy pomiarowe powinny zagwarantować, że charakteryzują się odpowiednimi właściwościami statystycznymi, tj. posiadają wymaganą jakość. Właściwości te dotyczą błędu systematycznego położenia danych względem wartości wzorcowej oraz wariancji dotyczącej rozrzutu danych. Analiza Systemów Pomiarowych MSA ma zapewnić, że wyniki pomiarów mogą być zastosowane do przyjętych w organizacji procedur oraz do wymagań klienta. Wyniki niewielu systemów pomiarowych charakteryzują się zerową wariancją i zerowym błędem statystycznym, dlatego też organizacja przy zasto... więcej»

2018-5

zeszyt-5500-problemy-jakosci-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Centrum Certyfi kacji Jakości - Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W ramach tej informacji chciałbym przedstawić Państwu dwie kwestie dotyczące: rozszerzenia zakresu akredytacji CCJ oraz pierwszych wyników z oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych. Jak Państwo wiecie, w strukturach Wydziału Logistyki WAT znajduje się Centrum Certyfikacji Jakości, które od 1999 r. realizuje procesy certyfikacji różnych systemów zarządzania, wynikających z zakresu akredytacji AC 057 oraz PL-V 0002, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji Wojskowej Akademii Technicznej jako Jednostce Certyfikującej. Do zadań wynikających z tej akredytacji należą, np.: certyfikacja systemów zarządzania jakością i środowiskiem (QMS, AQAP), w tym AQAP na podstawie Statutu Uczelni, co wiąże się z właściwą wiedzą i doświadczeniem personelu zatrudnionego w Centrum. Mając na uwadze wiedzę CCJ w zakresie systemów zarządzania oraz bardzo duży potencjał badawczy i techniczny w całej Uczelni, uznano, że te dwa elementy powinny być ze sobą połączone i odpowiednio wykorzystane w bezpośrednim kontakcie Uczelni z przemysłem. Ze względu na duże doświadczenie w zakresie oceny systemów za... więcej»

Jakość przewozów pasażerskich na przykładzie transportu kolejowego DOI:10.15199/48.2018.5.4
(Mariusz KUBAŃSKI)

Każdy rodzaj transportu stanowi ważny element gospodarki przyczyniający się do wzrostu gospodarczego i odczuwania komfortu społecznego. Pozwala również na zaspokajanie podstawowej potrzeby przemieszczenia się. W szczególności dotyczy to transportu kolejowego, który jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania, ceny paliw oraz wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska generowany w dużej mierze przez inne gałęzie transportu. Zainteresowanie transportem kolejowym jest coraz większe ze względu na jego konkurencyjność. Każda z gałęzi transportu, w tym również kolejowego, wyróżnia się pewnymi cechami decydującymi o jego specyfice. Cechy te można usystematyzować w dwóch grupach. Pierwsza z nich to cechy wpływające pozytywnie na rozwój transportu kolejowego, do których zaliczyć można [9]:  możliwość masowego przewozu pasażerów,  długie dystanse,  niewielkie zapotrzebowanie na energię,  niska emisja szkodliwych substancji,  relatywnie niewielki wpływ warunków atmosferycznych,  wysoki poziom bezpieczeństwa,  liczne stacje i przystanki zlokalizowane w obszarach najbardziej zaludnionych,  niewielka powierzchnia zajmowana przez dobrze rozwinięte linie kolejowe. Cechy te skłaniają potencjalnych klientów do skorzystania z tego rodzaju transportu. Druga grupa to cechy, które stanowią barierę w doskonaleniu i działaniu tej gałęzi transportu, a zalicza się do nich [9]:  wysokie koszty budowy linii kolejowych,  nierównomiernie rozwiniętą infrastrukturę kolejową,  wydłużenie czasu podróży spowodowane pracami modernizacyjnymi,  zmieniające się parametry związane z przewozami kolejowymi (szerokość torów, napięcie w sieci elektrycznej), 23 2018 M a j  dostępność transportu uzależniona od dyspozycyjności infrastruktury,  niewielki stopień elastyczności i możliwości zmian,  konieczność wcześniejszych zmian w rozkładz... więcej»

Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów DOI:10.15199/48.2018.5.5
(Grzegorz BIESOK, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL)

Jakość świadczonych usług może być postrzegana w odmienny sposób przez klientów i usługodawców. To, w jaki sposób klienci postrzegają jakość oferowanych im usług, wpływa na ich satysfakcję z dokonywanych zakupów, a w efekcie na długotrwałe relacje z firmą. Ma znaczący wpływ na wyniki biznesowe, koszty działalności, zadowolenie i lojalność klientów oraz rentowność przedsiębiorstwa [27, 30]. Postrzegana jakość kładzie nacisk na te elementy produktu, które sprawiają, że staje się on w oczach klienta lepszy od innych, a tym samym bardziej konkurencyjny. Zależy ona wyłącznie od osobistych odczuć klienta, a w jej ocenie wcale nie muszą być brane pod uwagę obiektywne cechy produktu [33]. Nie zawsze postrzegana jakość usług musi być rezultatem bezpośredniego kontaktu klienta z usługodawcą. Kształtowana może być przez różne formy komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, konkurentami, partnerami biznesowymi oraz pomiędzy samymi klientami. Badacze sugerują, że postrzegana jakość usług ma wielowymiarowy charakter [32]. Wielowymiarowość jakości z kolei przyczyniła się do powstania wielu różnych modeli jakości usług, z których najbardziej znane to modele zaproponowane przez C. Grönroosa i E. Gummessona, A. Parasuremana, V.A. Zeit haml i L.L. Berry’ego. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie modelu satysfakcji klientów supermarketów oraz zweryfikowanie czynników moderujących relacje w tym modelu. Modele satysfakcji klienta z usług nie są jednoznacznie ustalone, wciąż są testowane nowe modele, w których pokazuje się różne relacje między zmiennymi. 28 2018 M a j W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów Relacja postrzeganej jakości usług i satysfakcji Punkty sprzedaży są miejscem, w którym łączą się ze sobą elementy materialne i niematerialne świadczonej usługi. Zarówno jedne, jak i drugie mogą podlegać ocenie klientów i być postrzegane w odmienny sposób. ... więcej»

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zarządzanie jakością na przykładzie firmy produkcyjnej DOI:10.15199/48.2018.5.1
(Anna JAKUBCZAK, Marcin JAKUBIEC)

Gospodarowanie zasobami odbywa się współcześnie w globalizującym się otoczeniu, którego głównym paradygmatem jest zrównoważony rozwój [17]. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga od podmiotów gospodarujących takiego działania, aby zaspokajały one nie tylko swoje potrzeby i oczekiwania ich obecnych klientów, społeczeństwa, ale także uwzględniały potrzeby przyszłych pokoleń [2]. Coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się podjąć wyzwanie społecznej odpowiedzialności. Powody tej decyzji są różne, np. wymagania kontrahentów, poszukiwanie nowych strategii konkurowania na coraz bardziej homogenicznym rynku czy chęć pozyskania nowych klientów. Niezależnie od motywu podjęcia decyzji w przedsiębiorstwie o wdrożeniu społecznej odpowiedzialności do działalności, takie działanie ma wpływ na szereg istotnych zmian w przedsiębiorstwie, w tym na zarządzanie i jego jakość. Zarządzanie w organizacji biznesowej ma na celu przybliżanie jej do zrealizowania przyjętych celów. Odpowiedzialne i społecznie zorientowane zarządzanie organizacją obejmuje nie tylko cele organizacyjne, ale także, równolegle, cele jej interesariuszy, np.: społeczeństwa, pracowników, środowiska naturalnego itd. Jeśli za cel główny przedsiębiorstwa przyjmie się zysk, efektywność czy też wzrost udziału w rynku, to celem pośrednim będzie tworzenie wartości dla klienta, a ten cel bez wątpienia organizacja uzyska, dbając o jakość. 5 2018 M a j Celem empirycznym - jako głównym do realizacji w ramach niniejszego artykułu - było ustalenie, czy zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie ma związek z zarządzaniem jakością i jaki jest jego charakter. Zadania szczegółowe, które podjęto do realizacji, były następujące: 1. Zarys problematyki społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu oraz zarządzania jakością. 2. Charakterystyka obiektu badawczego i procesu głównego - produkcyjnego. 3. Ustalenie elementów zarządzani... więcej»

Identyfikacja przesłanek wdrożenia strategii TQM wśród przedsiębiorstw budowlanych DOI:10.15199/48.2018.5.6
(Andrzej BUSZKO)

Strategia zarządzania jakością (TQM) jest ciągle aktualna i jest przedmiotem wielu badań oraz analiz. Nie jest ona strategią nową, ale ze względu na jej niewątpliwe zalety jest niezmiernie popularna w wielu branżach gospodarki. Taką branżą bez wątpienia jest budownictwo. Literatura przedmiotu dotycząca koncepcji zarządzania jakością jest wyjątkowo bogata. W branży budowlanej zdecydowana większość autorów zajmuje się uwarunkowaniami wdrożenia strategii TQM oraz jej efektami (Giri, 2014, Bakar, et, al., 2011). Podkreśla się zwłaszcza bariery wdrożenia i trudności w prawidłowej jej implementacji (Musleh, 2010). Szereg autorów zaznacza znamienny fakt, że sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętności wdrożenia strategii zarządzania jakością (Rad 2006, Demirbag et al., 2006, Psomaset al., 2010). Cândido oraz Santos zwracają uwagę na konieczność zmian w przedsiębiorstwie, które powinny nastąpić w sytuacji przyjęcia koncepcji zarządzania jakością (2011). Wątek ten jest kontynuowany także przez innych badaczy, m.in. Vukomanovica, Radujkovica i Nahod. Autorzy eksponują poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego w wyniku wdrożenia TQM (Vukomanovic, Radujkovic, Nahod, 2014). Ardit i Gunaydin trafnie stwierdzają, że dzięki TQM w branży budowlanej można znacznie usprawnić procesy zarządcze i realizację prac montażowych (Ardit, Guanaydin, 1997). Podobne wnioski wyciągają ze swoich badań Saunders, Mann i Smith (Saunders, Mann, Smith, 2009). Natomiast relatywnie mało analiz dotyczy przesłanek wdrożenia strategii TQM w kontekście osiągania przewagi konkurencyjnej. Zwłaszcza dotyczy to krajowego rynku budowlanego. W związku z tym pojawia się pewna nisza badawcza, która dotyczy przesłanek wdrożenia koncepcji zarządzania jakością w odniesieniu do osiągania przewagi konkurencyjnej. Należy bowiem mieć na uwadze bardzo dużą konkurencję nie tylko na rynku lokalnym, ale również międzynarodowym. Koncepcja TQM może okazać się niezwyk... więcej»

2018-4

zeszyt-5479-problemy-jakosci-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Aktywność prosumpcyjna nabywców finalnych w kontekście ich postaw życiowych DOI:10.15199/48.2018.4.2
(Agnieszka Izabela BARUK)

Współczesny człowiek odgrywa jednocześnie wiele ról, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Każda z nich wymaga podejmowania określonej aktywności, której skutki są mniej lub bardziej odczuwalne dla danej osoby oraz dla innych podmiotów. Rolą nabierającą coraz większego znaczenia jest rola uczestnika rynku. Część autorów zalicza ją do ról społecznych, uważając wręcz, że staje się ona rolą kluczową w porównaniu z innymi rolami [10]. Można ją odgrywać w tradycyjny (jako tzw.bierny nabywca) lub nowoczesny sposób (jako tzw. aktywny nabywca). W literaturze przedmiotu pojęcie aktywny nabywca przez część badaczy jest utożsamiane z prosumentem, inni natomiast autorzy stosują je w odniesieniu do nabywcy dokonującego zakupów w bardziej świadomy sposób niż nabywca tradycyjny [9], przy czym nadal główną domeną jego aktywności jest jednak nabywanie produktów, a więc zachowania zakupowe. W niniejszym artykule przyjęto pierwsze z wymienionych podejść, zgodnie z którym nabywca aktywny jest synonimem prosumenta. Aktywny nabywca jest uczestnikiem rynku wyraźnie zaangażowanym w jego funkcjonowanie, podejmującym różnorodne działania wraz z innymi podmiotami (nabywcami w ramach tzw. prosumpcji internabywczej lub/i oferentami), dążącym do aktywnego kształtowania otaczającego go świata zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, uwzględniającym niejednokrotnie potrzeby innych osób lub całych zbiorowości. Prowadzi to do wieloaspektowej poprawy poziomu jakości, w tym jakości produktów (dzięki ich współtworzeniu z oferentami), jakości wzajemnych relacji z oferentami i z innymi nabywcami, czy też jakości życia całej społeczności, w jakiej funkcjonują aktywni nabywcy. Jak słusznie zauważają D. Roberts, M. Hughes oraz K. Kertbo [15], powodem włączenia się w proces prosumpcyjnego współdziałania może być wręcz wyłącznie czysto altruistyczne dążenie do ulepszania świata, w tym także do poprawy jakości rządzących nim reguł. Zakres aktywności prosumenta... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji pragnę przekazać Państwu kilka informacji dotyczących rozszerzenia oferty certyfikacyjnej CCJ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rozszerzyliśmy działalność certyfikacyjną o system zarządzania energią (SZEn) oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2012. Norma ta koncentruje się na aspekcie zużycia energii i pozwala na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności energetycznej firmy z uwzględnieniem stałego spełniania szczególnie wymagań prawnych. W 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie oceny zgodności, CCJ wydało pierwszy certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 50001:2012. Z dniem 11.06.2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016 r. wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dla przedsiębiorców (średnich i dużych) oznacza to konieczność przeprowadzania audytu energetycznego oraz okresowego zgłaszania otrzymanych wyników do Prezesa URE. Ustawodawca przewidział dotkliwe kary za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu i zgłoszenia jego realizacji do URE w wysokości nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Z takiego obowiązku zwolnione są m.in. przedsiębiorstwa, które posiadają wdrożony SZEn zgodny z ISO 50001 lub system EMAS, jeżeli w ramach ... więcej»

Ocena realizacji strategii na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego w Polsce (Mira LISIECKABIEŁANOWICZ)
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce wprowadzono liczne, w tym strategiczne, zmiany w systemie ochrony zdrowia. Strategię rozumiemy jako układ nastawczy sfery zarządzania w wybranym obszarze systemu, obejmujący cele, zadania, środki i sposoby ich realizacji. Natomiast system ochrony zdrowia rozumiemy jako całość, na którą składa się zespół ze sobą współdziałających podmiotów (uczestników) prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych - co może mieć wpływ m.in. na jakość życia polskiego społeczeństwa - realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł (Narodowy Fundusz Zdrowia, budżet państwa, budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), prywatny budżet pacjenta). Struktura tego systemu nakreślona jest w aktach prawnych zawierających programy strategiczne. Zadania w tych programach zostały podzielone między Ministerstwo Zdrowia (MZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) [1]. 25 2018 K w i e c i e ń Ocena realizacji strategii ochrony zdrowia psychicznego poprzez programy ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2011-2015 Priorytety zdrowotne określa Minister właściwy ds. zdrowia. Z myślą o pacjentach z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2015 opracowany został pakiet przepisów prawa, a w nim priorytety, cele i zadania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Głównym jego przesłaniem była promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych, a więc zapewnienie osobom z zaburzeniami tego typu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W przywołanym Programie założono odejście od dominującego dotychczas izolacyjnego modelu postępowania ... więcej»

Znaczenie i pomiar nieuprzejmości i mobbingu/bullyingu dla jakości życia w pracy DOI:10.15199/48.2018.4.3
(Dawid SZOSTEK)

Zgodnie z wynikami badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z 2016 roku1, pracownicy zadeklarowali, że: a) w ostatnim miesiącu doświadczyli: przemocy werbalnej (11% badanych), niepożądanego zainteresowania o podłożu seksualnym (2%), grożenia (4%), poniżania (6%), b) w ostatnim roku doświadczyli: przemocy fizycznej (2%), molestowania seksualnego (1%), bullyingu (5%). Nie każde z tych zachowań jest przejawem mobbingu bądź bullyingu w miejscu pracy, ale może 1 Eurofound (2016), Sixth European Working Conditions Survey - Overview report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf (05.09.2017). Badanie zrealizowano wśród 44 tys. pracowników z 35 europejskich krajów, w tym 28 państw UE. być rodzajem nieuprzejmości (ang. workplace incivility), która ma o wiele łagodniejszy charakter. Każde z tych zachowań ma charakter kontrproduktywny (ang. Counterproductive Work Behavior; CWB), co oznacza, że ich "wspólną cechą jest to, że mają charakter dobrowolny (w przeciwieństwie do działań przypadkowych bądź zleconych) i szkodzą lub ich zamiarem jest szkodzenie organizacji bądź jej interesariuszom, jak klienci, współpracownicy i kierownictwo" (Spector et al., 2006, s. 447). Zachowania te wpisują się w kategorię nadużyć wobec innych (ang. abuse against others) spośród 5 różnych kategorii CWB wskazanych przez Spectora et al. (2006, s. 448-450) i są ukierunkowane na osobę (ang. personal-focused, CWB-P) (s. 447). Każde z tych zachowań rzutuje negatywnie na jakość życia pracownika i to nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego, które pozostaje pod dużym wpływem środowiska pracy (Glynn & Wrobel, 2009, s. 309). Stopień tego wpływu jest wyższy 19 2018 K w i e c i e ń w przypadku mobbingu/bullyingu, a więc bardziej poważnych form CWB. Stąd też, dla przeciwdziałania tym zachowaniom, ważne jest zrozumie... więcej»

VARIA
ZŁOTY INŻYNIER 2017 28 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIV Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera. "Złoty Inżynier" to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tytuły przyznawane są w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menedżer, ekologia, nauka i jakość. Także w kategorii Młody Inżynier. Organizatorem plebiscytu "Złoty Inżynier" jest redakcja dwutygodnika "Przegląd Techniczny" oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Patronem medialnym XXIV Plebiscytu "Złoty Inżynier" jest Polskie Radio S.A. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczali 26 laureatom wspólnie: Andrzeja Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Michał Kleiber - Ambasador Komisji Europejskiej oraz Ewa Mańkiewicz- -Cudny - redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT. LAUREACI XXIV PLEBISCYTU ZŁOTY INŻYNIER Diamentowy Inżynier 2017 Inż. Antoni Greń - dyrektor Zakładu w Tychach. Członek Zarządu Fiat - Chrysler Automobiles Poland w Bielsku Białej Sp. z o. o. Złoci Inżynierowie 2017 Inż. Ryszard Czupryński - właściciel firm AGRO-Visbek Sp. z o.o. i IRC. Kategoria menedżer Mgr inż. Tadeusz Franaszek - prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników, organizator Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie. Kategoria "Działacz FSNT-NOT" Mgr inż. Stanisław Jurczyński - prezes zarządu INTROL ENERGOMONTAŻ SA w Chorzowie. Kategoria "Ekologia" Mgr inż. Jerzy Pawlikowski - właściciel Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji INWET SA w Chorzowie. Kategoria "Innowacje" Inż. Ewa Rabuszko - dyrektor Zakładu Usług Antykorozyjnych KOREKO. Kategoria "High-tech" Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - prorektor Politec... więcej»

2018-3

zeszyt-5447-problemy-jakosci-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych (Joanna BRZESKA)
Jakość materiału polimerowego zależy od warunków prowadzenia syntezy - od czystości i stechiometrycznej ilości substratów wyjściowych, odpowiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnienia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzących do całkowitego przereagowania grup funkcyjnych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej masie cząsteczkowej i właściwościach odpowiednich dla założonego zastosowania. Mówiąc "poliuretany", należy pamiętać, że to polimery zawierające w swojej budowie praktycznie nieograniczony rodzaj wiązań i struktur. Podstawową częścią wszystkich poliuretanów jest powtarzające się ugrupowanie uretanowe (-NHCOO-) w łańcuchu głównym polimeru. Ugrupowania uretanowe są zwykle tworzone w wyniku reakcji bardzo reaktywnych grup izocyjanianowych izocyjanianów (R-(N=C=O)m), z grupami hydroksylowymi oligomeroli (R(OH)n) (tworzącymi segmenty giętkie) lub małocząsteczkowych dioli (HO-R-OH). Segmenty sztywne poliuretanów powstają w wyniku reakcji izocyjanianów z małocząsteczkowymi diolami. Reakcja izocyjanianów z wodą prowadzi do powstania pianek. Na właściwości poliuretanów wpływa się zarówno dobierając substraty wyjściowe, jak i operując ich wzajemnymi stosunkami molowymi. Zachowanie odpowiednich proporcji w ilości segmentów sztywnych i giętkich, budujących poliuretany, pozwala na uporządkowanie segmentów, co prowadzić może do separacji fazowej. Wpływa to w istotnym stopniu na właściwości fizykochemiczne materiałów poliuretanowych. W związku z dostępnością szerokiego wachlarza substratów, z których otrzymać można poliuretany, stanowią one bardzo dużą i zróżnicowaną grupę polimerów. Poliuretany to, m.in. elastomery i termoplasty, pianki i jonomery w wodnych dyspersjach. Tak duża różnorodność materiałów poliuretanowych umożliwiła ich szerokie zastosowanie w budownictwie, opakowalnictwie, inżynierii, przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, tekstylnym i medycznym. Każda z tych dziedzin wymaga innych właściwości m... więcej»

Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym DOI:10.15199/48.2018.3.4
(Bożena GAJDZIK)

Odpowiedzialność producenta podczas wyboru podwykonawców usług wiąże się z ponoszeniem określonych konsekwencji dokonanego wyboru. Konsekwencje te mogą być wynikiem wykonanych prac albo wstrzymania się od ich wykonania. Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług przejawia się w formie odpowiedzialności służbowej, prawnej i moralnej. Odpowiedzialność służbowa jest rezultatem podporządkowania służbowego w trakcie wykonywania usług przez spółki należące do danej grupy kapitałowej. Odpowiedzialność prawna obowiązuje wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz huty. W przypadku odpowiedzialności prawnej opis konsekwencji za skutki działań zawarty jest w umowie, zamówieniu, kontrakcie i obowiązujących przepisach, np.: w kodeksie pracy, w prawie budowlanym, normach technologicznych, normach produktowych [4,9]. Natomiast odpowiedzialność moralna wynika z kwestii etycznych działalności [4,20]. Producenci stosują szczelne procedury zlecania prac, chroniące ich przed negatywnymi konsekwencjami działań wykonawców/podwykonawców, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa prac. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie 26 2018 M a r z e c JAKOŚĆ W PRAKTYCE Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym odpowiedzialnego biznesu. Stosowane praktyki wyłaniania podwykonawców prac w przedsiębiorstwach hutniczych stały się podstawą do opracowania niniejszego artykułu. Za studium przypadku posłużyły przedsiębiorstwa należące do grupy kapitałowej ArcelorMittal działającej w Polsce. Grupę tworzy 14 spółek bezpośrednich i 9 spółek zależnych oraz 1 spółka joint venture [18]. Przedsiębiorstwa hutnicze zlecają szeroki zakres prac firmom zewnętrznym. Są to zarówno usługi ogólnoprzemysłowe, jak i prace związane z utrzymaniem technicznym budynków, maszyn i urządzeń. W 2009 roku na terenie spółki ArcelorMittal Warszawa zatrudnionych było 57 firm... więcej»

Ocena monografii pt. "Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia" Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017 r.
Na rynku wydawniczym pojawiła się interesująca publikacja pt. Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia autorstwa prof. dr hab. Krystyny Lisieckiej, dr Ewy Czyż-Gwiazdy i dr Miry Lisieckiej-Biełanowicz. Problematyka, którą podejmują Autorki, dotyczy ważnego i aktualnego tematu zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki - zarządzania oraz jego doskonalenia w oparciu o kryterium jakości w organizacjach świadczących usługi zdrowotne. Monografia została podzielona na cztery rozdziały - części, wzajemnie się uzupełniające, w których zawarto nie tylko rozważania teoretyczne dające bogate tło dla ukazania problemów badawczych, ale przede wszystkim trafne i logiczne wnioski poparte gruntownymi badaniami. Stanowią one wartość dodaną w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Problematyka poruszana przez Autorki, co należy wyraźnie podkreślić, nie jest łatwa. Wynika to ze specyfiki ochrony zdrowia, która charakteryzuje się dużą zmiennością. Ponadto w tym systemie różnorodne organizacje ochrony zdrowia (podmioty publiczne i niepubliczne) posiadają inną stru... więcej»

Czystsza produkcja determinantą sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw DOI:10.15199/48.2018.3.2
(Joanna ROSAK-SZYROCKA)

"Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje". R. Ingersoll Wprowadzenie We współczesnym świecie, w którym bardzo dużo mówi się o konkurencji, problem jakości stał się jednym z najważniejszych zagadnień. Nowoczesna organizacja, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, powinna stawiać na jakość, gdyż to jakość staje się podstawą skutecznego prowadzenia działalności i jest nie tylko czynnikiem sukcesu rynkowego, ale też wyznacznikiem jej kultury (Skrzypek E.). Jak zauważa M. Stankiewicz, w dobie globalizacji konkurencyjność staje się imperatywem kategorycznym istnienia przedsiębiorstw. Ważną pozycję wśród uwarunkowań zewnętrznych wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw zajmują czynniki ekologiczne. W Polsce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów (z czego 7% stanowiły odpady komunalne). Ilość wytworzonych w Polsce odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton. Głównym źródłem odpadów w 2014 r. było górnictwo i wydobywanie (ok. 53% ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (22%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (17%) (www. stat.gov.pl). Ekologiczne efekty zewnętrzne występują wówczas, gdy decyzje gospodarcze podejmowane przez jeden lub więcej podmiotów powodują takie zmiany w środowiskowych warunkach gospodarowania, które bezpośrednio - negatywnie (koszty) lub pozytywnie (korzyści) - oddziałują na możliwości produkcyjne bądź konsumpcyjne innych podmiotów (Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z). W konsekwencji tego wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstw, które w procesie wytwarzania wykorzystują technologie o charakterze proekologicznym oraz oferują wyroby spełniające normy ekologiczne (Adamkiewicz-Drwiłło H. G.). Inwestycje związane z ochroną środowiska mogą mieć charakter inwestycji tzw. "końca rury" bądź zintegrowanych. Specyfiką inwestycji "końca rury" jest redukcja lub neutralizac... więcej»

Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht DOI:10.15199/48.2018.3.3
(Anna DEMBICKA, Katarzyna Anna MOŁAS, Paweł SZALEWSKI)

Wprowadzenie - nowatorskie podejście do zarządzania jakością Współcześnie, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa rezygnują z czysto systemowego ujęcia w zarządzaniu firmą na rzecz podejścia procesowego, co znalazło swój wyraz w najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015, kładącej większy nacisk na kompleksowe opisanie procesów organizacji [12]. Ma to na celu wygenerowanie większej spójności w obsłudze, monitorowaniu i udoskonalaniu procesów. Przedmiotem analizy artykułu uczyniono polski przemysł stoczniowy w obszarze produkcji jachtów. Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Philip Scott uważa, że jeśli chodzi o produkcję jachtów i żaglówek do 10 metrów, Polska jest numerem dwa na świecie po USA. Ponadto, chociaż wartość eksportu polskich jachtów stanowi jedynie 0,15 proc. wartości całego eksportu Polski, jest to jeden z nielicznych polskich przemysłów dóbr luksusowych [8]. Jednym z polskich producentów jachtów o zasięgu światowym jest Ostróda Yacht. Stocznia 19 2018 M a r z e c Ostróda Yacht zaczęła wprowadzać podejście procesowe w 2000 r. poprzez wdrożenie systemu ISO 9001:2000, następnie w 2011 r. zostały zaimplementowane inne narzędzia zarządzania jakością: CAP, 5S i elementy Lean Production. W 2015 r. na system składały się już: ISO 9001:2015, ISO 14001, CAP, 5S, elementy Lean Production oraz Kaizen. Niniejszy artykuł opisuje zakończoną sukcesem implementację narzędzi Lean Production w Stoczni Ostróda Yacht, potwierdzając tym samym fakt konieczności dostosowania narzędzi pracy do mentalności i kultury danego regionu i kraju. System zarządzania procesami Lean Production znany jest na świecie od początku lat 90. Mimo upływu wielu lat jego pełne wdrożenie i dostosowanie do polskich uwarunkowań społeczno-kulturowych stanowi nadal nie lada wyzwanie [11]. Im bardziej system pracy określonej organizacji zbliżony jest do filozofii produkcji panującej w kraju prekursorów systemu, tym bard... więcej»

2018-2

zeszyt-5411-problemy-jakosci-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstwa Evangelos Psomas, Dimitrios Kafetzopoulos, Katerina Gotzamani. 2018. "Determinants of company innovation and market performance", The TQM Journal, 30(1): 54-73.W wielu publikacjach naukowych dotyczących zarządzania podkreśla się bardzo duże znaczenie innowacyjności. Aby sprostać wymaganiom rynku i zapewnić sobie konkurencyjną pozycję, przedsiębiorstwa powinny przyjmować wprowadzanie innowacji za jeden ze swoich celów strategicznych. Innowacje te nie mogą ograniczać się jedynie do wytwarzanych produktów, ale powinny one dotyczyć również realizowanych w organizacji procesów. Główna odpowiedzialność z... więcej»

Podstawowe pojęcia kwalitologii DOI:10.15199/48.2018.2.1
(Marcin NOWAK, Rafał MIERZWIAK)

Wprowadzenie W literaturze kwalitologicznej można spotkać się zasadniczo z trzema sposobami rozumienia kategorii jakości. Po pierwsze, jakości jako pewnego zespołu cech (stanów cech) charakteryzujących dany przedmiot i umożliwiających orzekanie o tym, że przedmiot jest taki a taki, a nie inny. Po drugie, jakości jako stopnia, w jakim dany przedmiot spełnia określone wymagania. Po trzecie, jakości jako zespołu cech danego przedmiotu, spełniających określone wymagania [7, s. 45]. W niniejszym opracowaniu przedmiot rozważań stanowić będzie wyłącznie pierwsze z wymienionych, a więc deskryptywne rozumienie jakości, wywodzące się od Arystotelesa. Podobne rozumienie kategorii jakości można odnaleźć w opracowaniach T. Borysa [4,5] oraz W. Mantury [7]. Nawet w obrębie wskazanego rozumienia kategorii jakości pojawia się szereg niezgodności na poziomie fundamentalnym. Najważniejsze ogólne kwestie problemowe rozstrzygać można na dwóch powiązanych ze sobą poziomach: - na poziomie ontologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istnienia (egzystencji), - na poziomie epistemologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istoty (esencji). Do najważniejszych szczegółowych kwestii problemowych zaliczyć można: 1. Status ontologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest na wielu polach, przykładowo: realizm-antyrealizm, materializm-idealizm, reizm-fenomenalizm, monizm-dualizm. 2. Status epistemologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest również na wielu polach, przykładowo: natywizm-krytycyzm, racjonalizm-sensualizm, obiektywizm-subiektywizm, poznanie rzeczywistości a poznanie języka rzeczywistość opisującego, możliwość poznania istoty rzeczy. Wskazane kategorie niezgodności w założeniach filozoficznych współczesnej kwalitologii skutkują pojawieniem się m.in. następujących pytań: 3 2018 Lu t y 1. Czy cecha jest przymiotem obiektów jednostkowych, klasy obiektów, c... więcej»

Zarządzanie jakością w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2018.2.3
(Tomasz BRZOZOWSKI, Piotr ROGALA)

Praktyka zarządzania jakością charakteryzuje się zróżnicowaniem geograficznym. Na przykład samo miejsce (kraj), w którym dany produkt został wytworzony, często determinuje postrzeganie jego jakości. Wyrobom pochodzącym z niektórych państw, np. z Japonii oraz Niemiec, przypisuje się a priori wysoką jakość, podczas gdy inne wyroby, np. chińskie, uznawane są za produkty o niższej jakości (por. Kauf, Tłuczak, 2016). Ponadto w różnych państwach/regionach obserwuje się odmienne tendencje w zakresie poszczególnych działań z zakresu zarządzania jakością. Dotyczy to, między innymi, popularności konkretnych metod i technik związanych z tą koncepcją zarządzania. Opisywane w literaturze przedmiotu badania porównawcze państw odnoszą się najczęściej do jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzane są np. Europejskie badania jakości życia (www.eurofound.europa.eu), tworzone są rankingi jakości życia (np. www.numbeo.com) oraz rankingi zrównoważonego rozwoju (np. Davor i inni, 2017). Projekty te ograniczają się jednak do określenia zadowolenia z życia oraz standardu życia mieszkańców poszczególnych państw. Inny charakter mają badania porównawcze państw dotyczące wybranych aspektów zarządzania jakością. Są one ograniczone do jednej branży lub jednego narzędzia zarządzania jakością itd. Na przykład Bernd wraz z zespołem (2016) opracował ranking państw dotyczący jakości funkcjonowania służby zdrowia. Z kolei Sampaio wspólnie ze współpracownikami (2014) ocenił wybrane kraje pod względem liczby certyfikatów ISO 9001. Tego typu projekty koncentrują się na wąskim wycinku zarządzania jakością i nie zapewniają szerszej pespektywy. Odmiennym podejściem charakteryzował się projekt badawczy "Stan jakości1 na świecie". Oryginalność tego podejścia polegała na tym, że ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oparto na wskaźnikach związanych z różnymi wymiarami jakości. Jest to nowe ujęcie w stosunku do prezentowanych w literaturze ... więcej»

VARIA
Konferencja TOP automotive 2017 za nami! Tegoroczna Konferencja TOP automotive, jak w latach ubiegłych, przyciągnęła rzeszę osób związanych z jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Wydarzenie było tym ciekawsze, bo połączone z jubileuszem dziesięciolecia organizatora - Team Prevent Poland. Rok 2016 przyniósł tak wiele zmian w wymaganiach motoryzacyjnych, iż do dnia dzisiejszego pozostaje wiele pytań w kwestii chociażby wymagań IATF 16949. Eksperci z ramienia IATF, VDA QMC oraz Team Prevent próbowali odpowiedzieć na nie, posiłkując się nowo wydanymi i przetłumaczonymi na język polski Zatwierdzonymi Interpretacjami (SI’s) do standardu oraz Czę... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka informacji dotyczących zmian, szczególnie w certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Najbardziej palącym tematem jest kończący się w tym roku okres przejściowy dotyczący systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem. Zgodnie z komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji, od 15.03.2018 r. CCJ będzie przeprowadzało audyty tylko w odniesieniu do nowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09. Co to oznacza? Dla nowych firm tylko to, że certyfikacja będzie przeprowadzana na zgodność z tymi wymaganiami. Dla pozostałych firm oznacza to, że już wydane certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2004 zachowają ważność tylko do 14.09.2018 r. bez względu na wyniki przeprowadzanych audytów, czyli że zostało tylko 6 miesięcy na poddanie się procesowi ce... więcej»

2018-1

zeszyt-5386-problemy-jakosci-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Jakość usług w transporcie lotniczym - rozważania teoretyczne DOI:10.15199/48.2018.1.4
(Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK)

Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jako organizacji dostarczających usługi bądź wyroby o wysokiej jakości, to znaczy w jak największym stopniu zaspokajających potrzeby oraz spełniających oczekiwania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych klientów. Dzisiejszy konsument nie powinien już bowiem dokonywać wyboru pomiędzy jakością a ceną, a przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze, iż konkurencja jakościowa jest nie tylko głównym czynnikiem osiągania zysku, ale niejednokrotnie również warunkiem utrzymania swojej pozycji rynkowej [Dudziak, Stoma 2016]. Powyższe zasady dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw branży usługowej, gdyż to one powinny kłaść silny nacisk na utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczenia usług, co w konsekwencji spowoduje wzrost satysfakcji i lojalności klientów, a finalnie - wzrost sprzedaży i osiąganych zysków. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego na całym świecie (m.in. poprzez powstawanie nowych portów lotniczych i pojawianie się nowych przewoźników, w tym niskokosztowych, tzw. LCC - low cost carrier) spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi lotnicze, a w konsekwencji na bardziej efektywne procesy obsługi pasażerów, samolotu oraz bagażu, warunkujące zadowolenie klienta. Ono z kolei jest jednym z ważniejszych czynników determinujących sukces w działalności usługowej, w tym także w branży lotniczej. Satysfakcja klientów wynika bowiem z indywidualnej percepcji poziomu wykonania usługi w stosunku do oczekiwań. Klienci mają zasadniczo różne oczekiwania; stąd też wszystkie linie i porty lotnicze, rozumiejąc konieczność zaspokajania potrzeb klientów, starają się funkcjonować w taki sposób, aby dostarczyć pożądaną jakość oraz maksymalizować ich zadowolenie [Sultan, Simpson 2000;Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jak... więcej»

Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano DOI:10.15199/48.2018.1.5
(Anna SZELIGA-DUCHNOWSKA, Mirosława SZEWCZYK)

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2015/2016 wszystkie uczelnie wyższe kształciły w sumie 1 405133 studentów, z czego 329 934 (23,5%) przypadało na uczelnie niepubliczne. Począwszy od roku 2007/2008 obserwowany jest systematyczny spadek liczby studentów uczelni niepublicznych, nieproporcjonalnie wyższy aniżeli w przypadku szkół publicznych [12, s. 26, 29-30, 164; 5]. Przyczyną takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany demograficzne, które powodują, że jest coraz mniej kandydatów na studia wyższe. Wobec powyższego uczelnie wyższe, w tym przede wszystkim niepubliczne, rywalizują ze sobą w pozyskaniu klienta - studenta, który decyduje o ich bycie. Uczelnie niepubliczne, podobnie jak inne organizacje nastawione na zysk, mogą dążyć do obniżania kosztów złej jakości (podejście eksploatacyjne) albo stosować diametralnie inną strategię opartą na jakości i podejmować działania służące podnoszeniu poziomu jakości usług i zwiększeniu satysfakcji studentów (podejście eksploracyjne). Połączenie obu podejść może być niemożliwe, gdyż często świadczenie usług na wyższym poziomie wymaga poniesienia wyższych kosztów. Wprowadzanie nowych produktów i innowacyjnych pomysłów, aby usatysfakcjonować i utrzymać klienta, okazuje się często skuteczniejszym podejściem z punktu widzenia osiąganych wyników finansowych aniżeli podejście eksploatacyjne (obniżanie kosztów) czy też stosowanie obu podejść jednocześnie [8, s. 7-21]. Z podejściem eksploracyjnym wiąże się między innymi inwestycja w badania wykorzystujące różnorakie instrumenty umożliwiające poprawę jakości usług edukacyjnych dopasowanych do potrzeb i oczekiwań studentów. Jednym z takich 32 2018 S t y c z e ń JAKOŚĆ USŁUG Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano instrumentów jest kwestionariusz Kano, który po pierwsze daje możliwość podziału cech zawartych w produkcie na cechy jednowymiarowe, obowiązkowe, zwa... więcej»

Jakość informacji w konfliktach militarnych DOI:10.15199/48.2018.1.1
(Marek WRZOSEK)

Wprowadzenie Na podstawie wniosków z analizy literatury można postawić tezę, że istnieją dwie zasadnicze koncepcje postrzegania jakości informacji - ilościowa i jakościowa. W artykule rozpatruje się informację w ujęciu jakościowym, czyli w sytuacji, gdzie brany jest pod uwagę użytkownik (odbiorca np.: dowódca, sztab), który wykorzystuje otrzymane informacje podczas konfliktu militarnego. Definiowanie jakości informacji w konfliktach militarnych i wymogi w tym zakresie zmieniają się wraz z rozwojem techniczno-organizacyjnym sił zbrojnych. Armia, podobnie jak funkcjonujące systemy społeczno- gospodarcze, przechodzi metamorfozę w aspekcie poprawy jakości działania. W organizacjach przekłada się to na realizowane strategie obejmujące ich funkcjonowanie, natomiast w siłach zbrojnych powstają nowe doktryny i założenia strategiczno-operacyjne opisujące użycie formacji wojskowych w konfliktach zbrojnych. W procesach biznesowych jakość jest postrzegana jako zdolność do użycia lub zastosowania, która zapewnia spełnienie przez produkt lub usługę pokładanych celów. W kontekście działań militarnych prowadzonych przez siły zbrojne zdolność systemów walki będzie zapewniała realizację zakładanych celów. Natomiast zdolność systemów walki jest warunkowana odpowiedniej jakości informacją. Pozostając w sferze jakości w gospodarce - w powszechnym rozumieniu jakość to zgodność z określonymi wymogami. Istotny problem stanowi zatem wskazanie "wymogów" jakości. W zasadzie można stwierdzić, że nie ma jednolitej specyfikacji wymogów "jakości", bowiem szeroki zakres procesów gospodarczych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych utrudnia standaryzację. W tej sytuacji niemal każda branża ustanawia indywidualne, dostosowane do potrzeb kryteria (wymogi) jakości. Zatem w ujęciu ekonomicznym jakość jest stopniem zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei są opisane wymogami (np.: cena, potrzeba, rozmiar, ilość). 3 2018 S t y c z e... więcej»

VARIA (Elżbieta Skrzypek)
X Jubileuszowa Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU 9-11 maja 2018 r., Szczyrk.Katedra Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza do uczestnictwa w X Jubileuszowej Konferencji Naukowej ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU 2018, połączonej z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Konferencja, która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2018 r. w Hotelu Alpin w Szczyrku, organizowana jest pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno- -Humanistycznej w Bielsku-Białej - prof. dra hab. Jarosława Janickiego. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje problematykę zarządzania, nauk ekonomicznych i społecznych:  zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian,  zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym,  zarządzanie ryzykiem,  zarządzanie logistyczne,  zarządzanie jakością, &#61... więcej»

Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2018.1.2
(Damian OSTROWSKI, Agnieszka PIASECKA-GŁUSZAK)

W czasach wysokiej konkurencji klient nie chce ponosić kosztów za złą organizację pracy przedsiębiorcy, nadmierną jego rozrzutność i brak kontroli nad wykonywanymi czynnościami. Klient chce zapłacić tylko za wymaganą przez niego ilość bardzo dobrego jakościowo wyrobu gotowego, a nie za straty zwiększające koszty i czas, niedodające wartości z punktu widzenia klienta. Marnotrawstwa w przypadku firmy produkcyjnej mogą pojawić się na każdym etapie - od momentu pozyskania surowców, materiałów, poprzez proces produkcyjny, a kończąc na dostarczeniu klientowi odpowiedniego produktu. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymaganiom odbiorców i zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, zmniejszają koszty - zaczynają zauważać, identyfikować, ograniczać, czy wręcz eliminować pojawiające się marnotrawstwa w procesach. Aby jednak tak się stało, istotne było i jest to, aby zatrudnieni pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejących strat, umieli rozpoznać straty występujące na ich stanowiskach pracy. Tylko wówczas procesy będą przebiegały sprawnie i efektywnie ekonomicznie, a przedsiębiorstwo będzie mogło sprostać wymaganiom płynącym z rynku i zaoferować jak najlepszej jakości produkty. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kluczowych typów marnotrawstwa w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym wśród pracowników produkcyjnych różnych działów. Praca ma pokazać i udowodnić jednocześnie, że straty mogą pojawić się wszędzie, a zatrudnieni, widząc w swoich wykonywanych czynnościach straty, nie boją się ich wskazać. Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia wybrane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych autorów literatury przedmiotu, zaś druga część prezentuje wyniki badań ankietowych na temat typów marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskazanych bezpośrednio przez pracowników związanych z produkcją. Wybrane klasyfikacje źródeł marnotrawstwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym Według definicji marno... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577