• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2018-8

zeszyt-5596-problemy-jakosci-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych DOI:10.15199/48.2018.8.4
(Aleksandra KOWALSKA)

Oczekiwania konsumentów względem opakowań produktów codziennego użytku dotyczą najsilniej ich wartości informacyjnej [23, 18]. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności jest kwestią zasadniczą, gdyż wpisuje się w obszar priorytetowy dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego żywności [35], a jednocześnie dotyka problemu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego 20 2018 S i e r p i e ń JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych konsumentom żywności1, ściśle związanego z problemem fałszowania żywności [21]. Informacje, do których konsument ma dostęp, jakość przekazu i stopień ich zrozumienia to ważne czynniki wpływające na podejmowane decyzje dotyczące zakupu i/lub spożycia żywności. Pierwsze inicjatywy w obszarze znakowania żywności podejmowane były przez producentów na zasadzie dobrowolności, z czasem jednak wypracowano odpowiednie systemy znakowania żywności, początkowo na poziomie sieci handlowych, aż po stosowne uregulowania prawne przyjmowane na poziomie krajowym i międzynarodowym [35]. Problem znakowania żywności harmonizuje w ramach acquis communautaire Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [34]. Co ważne, rozporządzenie to na pierwszym miejscu wprost stawia interes konsumenta [16]. Początek nowej erze bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej (UE) dało ramowe Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i tzw. pakiet higieniczny, czyli zbiór czterech rozporządzeń mających przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw [28, 29, 30, 31, 32]. Do momentu, w którym opublikowano Rozporządzenie nr 1169/2011, zdecydowanie najwięcej miejsca w prawie żywnościowym UE poświęcano produkcji zwierzęcej. Sądzono bowiem, że główne obszary zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności związane są z produkcją zwierzęcą, co było konsekwencją afer żywnościowych związanych... więcej»

Problematyka planowania i realizacji projektu w świetle zaleceń norm pomocniczych ISO 10005 i ISO 10006 DOI:10.15199/48.2018.8.5
(Edmund ŁAGOWSKI, Jerzy ŻUCHOWSKI)

Normy ISO serii 9000, a szczególnie ISO 9001, podają nam wymagania, "co" w firmie powinno funkcjonować. Te kryteria osoby kierujące organizacjami starają się spełnić - z różnym zresztą skutkiem, niekiedy przez próby obejścia lub naciąganie interpretacji. Tymczasem normy ISO serii 10000 są znakomitym poradnikiem "jak to zrobić". Jednymi z nich są normy ISO 10005, ISO 10006 - poradniki planowania i realizacji projektów inwestycyjnych. Norma ISO 9001 dotyczy systemu zarządzania jakością w organizacji. Od 2000 roku norma jest nastawiona na skuteczność całej organizacji, ponieważ od dobrych wskaźników często zależał dalszy pomyślny rozwój - na przykład uzyskanie korzystnego kredytu. Jest to typowe rozumowanie najwyższego kierownictwa, które odpowiada za portfel zamówień. Tymczasem na poziomie zarządzania w firmach trwa głównie walka o czasową i kosztową realizację bieżących zamówień traktowanych jako przedsięwzięcia - dziś czytaj - jako projekty. Podstawą zainteresowania kierownictwa zarządzającego jest pomyślny przebieg procesów realizacyjnych, a pozostałe procesy w firmie są im podporządkowane. Jest to zresztą zgodne z duchem podejścia procesowego wymaganego przez normę ISO 9001. Nie można zapominać, że równolegle powstawały dokumenty opisujące metodykę zarządzania projektami. Na przykład [14]:  Brytyjski Standard BS 6079 Zarządzanie projektem w pierwszej wersji powstał w 1968 roku. Opisuje on podstawowe pojęcia dotyczące analizy budowy harmonogramu danego projektu.  Standard PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) - to zbiór dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami. Opracowany przez międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów PMI (Project Management 30 2018 S i e r p i e ń JAKOŚĆ W PRAKTYCE Problematyka planowania i realizacji projektu w świetle zaleceń norm pomocniczych ISO 10005 i ISO 10006 Institute). Praktycznie to baza dla wszystkich standardów dotyczący... więcej»

Znaczenie rozwiązań innowacyjnych w gwarancji producenta - wyniki badań DOI:10.15199/48.2018.8.2
(Krzysztof ZYMONIK)

Producenci coraz częściej posługują się w swoich rynkowych poczynaniach gwarancją jakości na produkty wprowadzane do obrotu. Ten mechanizm rynkowy obecnie staje się ważnym narzędziem reklamacyjnym w walce z konkurencją. Aby temu sprostać, w zapisach gwarancji muszą się pojawiać niestandardowe, innowacyjne rozwiązania, na które nabywcy produktów zwrócą uwagę. Przedsiębiorstwo-gwarant musi jednak wskazać na dodatkowe korzyści, jakie może uzyskać konsument, zakupując i użytkując dany produkt. Gwarancja producenta powinna się bowiem czymś pozytywnym wyróżniać na tle innych propozycji rynkowych, aby mogła być znana szerokiemu gronu nabywców wyrobów. W związku z powyższym zasadniczym celem niniejszego opracowania jest diagnoza zmian zachodzących w przedmiotowym zakresie gwarancji jakości jako narzędzia reklamacji, wskazanie miejsca gwarancji wśród czynników konkurencyjności 6 2018 S i e r p i e ń W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Znaczenie rozwiązań innowacyjnych w gwarancji producenta - wyniki badań i przedstawienie opinii badanych konsumentów na temat innowacyjnych rozwiązań w gwarancji oraz określenie roli tych informacji w doskonaleniu zarządzania jakością. Autor, dążąc do osiągnięcia postawionego celu, posłużył się wybraną literaturą tematyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wynikami własnych badań. W artykule omówiono podejścia do istoty gwarancji, określono jej elementy obligatoryjne i fakultatywne. Na tle gwarancji standardowej zanalizowano pięć wybranych opcji innowacyjnych rozwiązań gwarancyjnych i przedstawiono wyniki autorskich sondażowych badań, będących częścią kompleksowych badań dotyczących instytucji gwarancji. Jako obiekt badań wybrano uczelnię techniczną. Przyjętymi metodami badawczymi były ankieta i wywiady bezpośrednie. Gwarancja standardowa jako dodatkowa ochrona konsumenta Współczesny rynek charakteryzuje się coraz większą złożonością produktów, co wymaga zmian w otoczeniu bliższym i dalszym prz... więcej»

CO NOWEGO W KLUBIE POLSKIE FORUM ISO 9000
Z działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000."Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj." Henry Ford Minął kolejny rok działalności Klubu Polskie Forum ISO 9000, działalności ukierunkowanej na propagowanie idei jakości. W kwietniu br. odbyło się 28. Walne Zgromadzenie Członków Klubu, tym razem w Katowicach, w Głównym Instytucie Górnictwa - jednym z nielicznych tego typu nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce o międzynarodowej renomie, posiadającym w swych zasobach nie tylko nowoczesną, ale i w większości unikatową aparaturę badawczo-pomiarową, stanowiącą o konkurencyjności Instytutu, w wielu zakresach potwierdzoną udzielonymi akredytacjami labor... więcej»

Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.8.3
(Anna MAZUR, Agnieszka MISZTAL, Aleksandra SOBAŃSKA, Marianna KOPEĆ, Dominika SZREJTER)

Silnie oddziaływająca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego sprawiła, że model zarządzania uczelnią wyższą powinien opierać się o kompleksową analizę samej organizacji, jak i jej złożonego otoczenia. Silne oddziaływanie marketingowe, głośno artykułowane oczekiwania, innowacje technologiczne, a przede wszystkim umasowienie szkolnictwa wyższego, w zestawieniu z rosnącymi wymaganiami studentów wspieranych ich doświadczeniem zawodowym, wręcz wymuszają na zespole oświaty podejmowanie działań, które podniosą satysfakcję klienta, mając na uwadze jego oczekiwania. "Organizacje przestawiają się z zarządzania relacjami z klientem (CRM) na zarządzanie interesariuszami, obejmujące również klientów, które określone zostało jako nigdy niekończące się zadanie związane z równoważeniem i integracją złożonych relacji i wielu różnorodnych celów" [3]. W organizacji usługowej, jaką stanowi uczelnia wyższa, kwestia zarządzania interesariuszami jest kluczowa ze względu na bezpośredni udział jej podstawowych interesariuszy - klientów i pracowników - w realizowanych przez nią procesach usługowych. Obydwie strony mają zupełnie odmienne cele, których pogodzenie przez organizację jest kluczowe dla jej rozwoju. Niemniej jednak nie zawsze istnieje rozwiązanie gwarantujące satysfakcję obydwu stron, co skutkuje realizacją celu nadrzędnego dla organizacji. Z tego właśnie względu należy starannie dopasowywać działania do wcześniej zidentyfikowanych wymagań interesariuszy - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Poniższy artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego podstawowym celem jest przedstawienie metody identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy 13 2018 S i e r p i e ń wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania działań doskonalących jakość usług świadczonych przez uczelnię wyższą, zapewniając przy tym spełnienie oczekiwań interesariuszy. Identyfikacja interesariuszy W obecnych czasach niezwykle trudno jest osiągnąć sukces w p... więcej»

2018-7

zeszyt-5568-problemy-jakosci-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Znaczenie przestrzegania praw pacjenta w szpitalu w ogólnej ocenie placówki medycznej DOI:10.15199/48.2018.7.2
(Sandra KRYSKA, Anna REJ-KIETLA)

Wprowadzenie Rynek usług zdrowotnych jest zespołem procesów zachodzących pomiędzy świadczeniodawcami usług zdrowotnych (podmiotami leczniczymi) a świadczeniobiorcami (pacjentami). Same usługi zdrowotne nie są jednak wprost uznawane za dobra rynkowe, ponieważ popyt na nie zazwyczaj nie stanowi konsekwencji chęci zaspokojenia określonej potrzeby, ale jest koniecznością, której najlepiej unikać. Specyfika sektora usług zdrowotnych wynika z faktu, że opieka zdrowotna stanowi jeden z determinantów zdrowia, a potrzeby opieki zdrowotnej wywodzą się z zapotrzebowania na zdrowie. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest także asymetria informacji pomiędzy świadczeniodawcami a świadczeniobiorcami, której efektem może być kreowanie popytu przez dostawcę usług zdrowotnych naruszające założenia klasycznej ekonomii. Ważną rolę odgrywa w tym miejscu również niepewność - tak w sferze popytu, jak również w sferze skuteczności leczenia [13]. Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, że rynek ochrony zdrowia stanowi bardzo specyficzny zespół procesów ze specyficznymi potrzebami. Niniejszy artykuł ma na celu określenie znaczenia praw pacjenta oraz ich przestrzegania w podmiotach leczniczych na postrzeganie tych podmiotów 15 2018 L i p i e c jako placówek rzetelnych, godnych polecenia oraz świadczących usługi zdrowotne wysokiej jakości. W artykule podjęto próbę analizy aktów prawnych dotyczących praw pacjenta oraz piśmiennictwa specjalistycznego w zakresie jakości usług zdrowotnych. Dodatkowo wskazano w nim, w jaki sposób wprowadzenie w podmiocie leczniczym drobnych zmian może wpłynąć na zmianę jego postrzegania przez pacjentów oraz ich bliskich. Znaczenie jakości w systemie ochrony zdrowia Współcześnie notuje się istotny wzrost znaczenia jakości we wszystkich sferach życia człowieka. W wielu spośród tych dziedzin jakość świadczonych usług ma kardynalne znaczenie. Analogicznie jest w przypadku opieki zdrowotnej. W tym przypadku jakość ... więcej»

Proces ciągłego doskonalenia jakości usług medycznych na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. (Małgorzata Z. Wiśniewska, Aneta Muzolf)
Wprowadzenie W czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz widocznego wzrostu konkurencyjności niezwykle istotne staje się poszukiwanie form doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Wiąże się to nierozerwalnie z koniecznością adekwatnego wprowadzenia kompleksowych zmian organizacyjnych, a niekiedy również restrukturyzacji. Organizacje na całym świecie, w tym podmioty medyczne, swój sukces w tym względzie upatrują w skutecznym i efektywnym zarządzaniu. Trwałym i nieodłącznym elementem owego zarządzania stało się przy tym doskonalenie i towarzyszące mu różne rozwiązania dostosowawcze, ukierunkowane na proces, produkt/usługę, na personel, dla dobra i satysfakcji klienta. Ich wprowadzenie przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń wpisujących się w postulat doskonalenia, na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 1. Doskonałość, doskonalenie i doskonała organizacja medyczna Doskonałość, jak również doskonalenie, to pojęcia, które są bardzo często stosowane w ramach koncepcji zarządzania jakością. Słowo doskonałość wywodzi się od łacińskiego perfectio, natomiast w mowie potocznej termin "doskonały" rozumiany jest jako "mający wiele zalet" lub "bardzo dobry" i pochodzi od łacińskiego słowa excellentia. Doskonałość jest pojęciem złożonym, którego natury należy upatrywać zarówno w filozofii, jak i prakseologii. Dowodem tego są m.in. dzieła Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu czy T. Kotarbińskiego. W tym ostatnim przypadku, jego Traktat o dobrej robocie to nie tylko rozważania o istocie sprawnego i racjonalnego działaniu, ale również punkt wyjścia do działania ze wszech miar doskonałego. Według M. Ćwiklickiego i H. Obory doskonalenie rozumiane jest jako wszechstronne i długofalowe działanie prowadzące do usprawniania procesów rozwiązywania problemów oraz odnowy organizacj... więcej»

VARIA
Recenzja monografii "Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B" autorstwa dr Anny Wronki.Monografia stanowi interesujące studium literaturowo-badawcze z zakresu szeroko rozumianej komunikacji rynkowej podmiotów przemysłowych. Składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdziały 1-3 mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty jest rozdziałem badawczym, natomiast ostatni, piąty, to rozdział aplikacyjno-poznawczy. Analizowana problematyka, związana z rolą certyfikatów (obligatoryjnych i fakultatywnych) w procesie komunikacji przedsiębiorstw, jest relatywnie rzadko opisywana zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych opracowaniach, tj. w monografiach oraz czasopiśmiennictwie naukowym. Z tego też względu wybór zagadnienia uznaję za ambitny, trafny i nade wszystko niezmiernie aktualny. Przedstawione w książce dociekania i wywody naukowe zostały oparte na gruntownych przemyśleniach Autorki, pogłębionych umiejętną, krytyczną analizą specjalistycznej literatury, a także opisami ciekawych studiów przypadków (case studies). Badania jakościowe były prowadzone zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uważam, że struktura pracy jest przemyślana, logiczna i spójna. W rozdziale pierwszym Autorka dokonała systematyki pojęcia jakości, a także - w sposób uporządkowany - zaprezentowała ewolucję podejścia do jakości, począwszy od starożytności po współczesną interpretację. Ponadto w sposób wnikliwy prz... więcej»

Jakość życia pacjentów dializowanych DOI:10.15199/48.2018.7.3
(Paulina PSZCZÓŁKOWSKA, Jakub TUREK)

Wprowadzenie Zapewnienie odpowiedniej jakości życia człowieka jest wyzwaniem zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się przewlekła choroba. Cykl życia pacjenta zostaje podporządkowany systematycznie przyjmowanym lekom, poddawaniu się badaniom, kontrolom i procedurom medycznym. Zmiana sytuacji życiowej, w której choroba i jej leczenie są priorytetem, stanowi dla pacjentów podstawowy problem związany z jakością życia. Chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek, wymagający leczenia nerkozastępczego regularnymi dializami, stanowią tutaj szczególny przykład wpływu schorzenia na jakość życia chorego. Motywacja jest kluczowa dla pacjentów dializowanych, gdyż pomaga ona w większym stopniu podejmować wyzwanie i walczyć o swoje godne życie [18]. Pacjenci potrzebują wsparcia ze strony 22 2018 L i p i e c JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA Jakość życia pacjentów dializowanych bliskich osób - rodziny, przyjaciół, znajomych. Pomoc można również uzyskać od pozarządowych organizacji: fundacji, stowarzyszeń, spotkań z innymi pacjentami dializowanymi. Nad organizacjami czuwa personel medyczny dostarczający niezbędną wiedzę i pomoc (lekarze, pielęgniarki, dietetycy i psychologowie). Problem jakości życia pacjentów dializowanych jest złożony. Pacjenci objęci leczeniem nerkozastępczym napotykają trudności wynikające z samej choroby, jak również jakości kompleksowej obsługi przez placówki medyczne. Problem jakości dotyczy wszystkich: pacjentów, bliskich zaangażowanych w proces leczenia chorego, personel medyczny obsługujący pacjenta, płatnika, czyli NFZ, poszukującego równowagi między kosztem leczenia, finansowaniem a jakością wykonanej procedury. Jakość życia pacjentów dializowanych Problematyką jakości życia zajęła się organizacja WHO, która to zdefiniowała zdrowie jako "stan pełnego psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko braku choroby". Wobec powyższego założenia, ujmując kontekst jakości życia pacjentów, można przyjąć koncepcję... więcej»

Nauki o jakości - ich miejsce i znaczenie w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz praktyce gospodarczej DOI:10.15199/48.2018.7.4
(Piotr PRZYBYŁOWSKI, Piotr GRUDOWSKI)

Wprowadzenie Inspiracją do napisania tego artykułu stała się trwająca obecnie dyskusja dotycząca nowego wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych, którą zainicjowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z planowaną reformą w tym zakresie. Autorzy uznali, że na łamach tak zasłużonego dla upowszechniania problematyki jakości w Polsce czasopisma, jakim są Problemy Jakości, konieczne jest przedstawienie, a raczej przypomnienie głosu środowiska badaczy zajmujących się tą problematyką, wspierającego nadanie zagadnieniom jakości należytej rangi w badaniach naukowych. Cel ten powinien też stanowić ważną przesłankę do budowania solidnych ram organizacyjnych dla wszystkich naukowców i praktyków zaangażowanych w promowanie podejścia projakościowego w Polsce. Aktualnie w polskiej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych nie występuje kategoria "nauk o jakości". Nie ma jej również w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych proponowanej przez OECD, która ma stać się podstawą przyjętą w naszych regulacjach. Trudno jednak znaleźć dziedzinę nauki, w której kryterium jakości nie odgrywałoby istotnej, a w wielu przypadkach nawet fundamentalnej roli. Należy więc zadać następujące pytania:  czy zidentyfikowane we wspomnianych klasyfikacjach dziedziny nauki i dyscypliny naukowe nie ujawniają aspektów jakościowych w swoich przedmiotach badań?  czy nauki o jakości mają charakter interdyscyplinarny?  czy paradygmat jakości ma charakter uniwersalny?  czy nauki o jakości są potrzebne praktyce gospodarczej? W dalszej części artykułu przedstawione zostaną akcentowane w środowisku polskich badaczy argumenty i uwarunkowania dostarczające odpowiedzi na powyższe pytania i uzasadniające potrzebę wyodrębnienia nauk o jakości w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych. Paradygmat jakości w badaniach naukowych W świetle aktualnego stanu wiedzy można jednoznacznie stwierdzić, że jakość to zagadnienie,... więcej»

2018-6

zeszyt-5531-problemy-jakosci-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
ISO 9001 a jakość łańcuchów dostaw w USA Scott Dellana, John Kros. 2018. "ISO 9001 and supply chain quality in the USA", International Journal of Productivity and Performance Management, 67: 297-317.Systemy zarządzania jakością oparte na wymaganiach normy ISO 9001 wdrażane są na całym świecie, jednak ich popularność na poszczególnych kontynentach oraz w poszczególnych krajach jest różna. Liderami, pod tym względem, są organizacje pochodzące z Europy oraz Azji Wschodniej. Wyraźnie mniejszym zainteresowaniem norma ISO 9001 cieszy się w Stanach Zjednoczonych. Warto także zauważyć, że o ile certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001 w lata... więcej»

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Jerzy Żuchowski urodził się 10 stycznia 1945 roku w Radomiu w rodzinie inteligenckiej, związanej od pokoleń z przemysłem garbarskim. Studia wyższe odbył w latach 1963-1968 na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów mgr inż. Jerzy Żuchowski podjął pracę w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, a po dwóch latach w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Radomiu jako asystent. Zdobyta akademicka wiedza chemiczna pozwoliła na zintegrowanie zainteresowań Profesora z naukami towaroznawczymi. Wychowanie w rodzinie o tradycjach garbarskich, jak również dobre chemiczne wykształcenie pozwoliło mgr. inż. Jerzemu Żuchowskiemu dość łatwo wkroczyć na towaroznawczą ścieżkę badawczą, związaną z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów przemysłu skórzanego. Badania te zaczął prowadzić w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pod kierunkiem znakomitego towaroznawcy, ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - profesora Mieczysława Mysony. Przygotowując swój warsztat badawczy, Profesor zorganizował od podstaw - w 1972 roku - Laboratorium Technologii i Towaroznawstwa, które stało się zaczynem bazy towaroznawczej w Ośrodku Radomskim, później znanej jako Radomska Szkoła Towaroznawcza. Wraz z rozwojem naukowym Profesora wzrastała pozycja towaroznawstwa w radomskim ośrodku naukowym. Jerzy Żuchowski obronił pracę doktorską w 1975 roku w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakow... więcej»

Benchmarking narzędziem doskonalenia jakości wybranego produktu DOI:10.15199/48.2018.6.3
(Magdalena PAŹDZIOR)

Udane wprowadzenie na rynek nowego produktu zależy ściśle od jego jakości oraz stopnia spełnienia wymagań potencjalnego odbiorcy. Zdiagnozowanie potrzeb i upodobań konsumentów jest kluczowym zadaniem producenta w fazie opracowania i doskonalenia jakości wyrobu. Identyfikacja konkurentów, w tym wieloaspektowa analiza ich działań, umożliwi określenie możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej w danej branży oraz elementów doskonalenia oferowanego lub projektowanego produktu lub usługi. Może też okazać się, że zamiast planowanego - na ogół kosztownego - wdrożenia nowości producent może osiągnąć założone cele poprzez modyfikację dotychczasowego produktu. Zastosowanie benchmarkingu jako procesu doskonalenia przez porównanie się z najlepszymi (konkurencją) jest skutecznym narzędziem służącym pozyskaniu danych odnośnie wprowadzenia ewentualnych ulepszeń produktu. Jednak ważne jest tu znalezienie odpowiedniego wzorcowego konkurenta (lidera), który ma służyć jako model doskonałości i układ odniesienia. Celem artykułu jest zastosowanie metody badawczej służącej identyfikowaniu najlepszych praktyk, tj. benchmarkingu, do określenia elementów doskonalenia jakości wyrobu przemysłu spożywczego - majonezu. Ponieważ według agencji badań rynkowych Consommer Reaserch aż 75% kupujących nabywa regularnie te same produkty, a na nowości w branży artykułów spożywczych oczekuje jedynie 10% konsumentów [12], możliwość wykorzystania metody benchmarkingu w procesie doskonalenia jakości zaprezentowano na przykładzie produktu już dostępnego na rynku, którego producent planuje poszerzyć rynek zbytu i odnieść sukces w skali kraju. Aby ten cel osiągnąć, konieczna 17 2018 C z e r w i e c jest identyfikacja obszarów luk jakości w porównaniu z liderem rynku majonezów i podjęcie działań doskonalących produkt, które pozwolą mu skutecznie rywalizować z konkurencją. Jako przedmiot porównań wytypowano wartości postrzegane przez konsumentów. 1. Benchmarkin... więcej»

Definiowanie usług. Analiza cech usług w definicjach literaturowych DOI:10.15199/48.2018.6.1
(Małgorzata LOTKO)

Usługa jest szczególnym rodzajem działalności, polegającym na świadczeniu pracy, w wyniku której nie powstaje nowy produkt (Wolniak, Skotnicka- Zasadzień 2012). Problematyka usług obecna jest w literaturze od lat czterdziestych dwudziestego wieku (Krzyżanowski 1947). Początkowo, zgodnie z definicją słownikową, uznawano, że usługa to pomoc okazana komuś, grzeczność. Jednak wraz z upływem czasu interpretacja tego terminu ewoluowała. Obecnie usługa oznacza czynności niezwiązane z działalnością produkcyjną, zlecone przez klienta (Rogoziński 2003). Współcześnie w literaturze brak jest jednoznacznego określenia pojęcia usługa. Termin ten definiowany jest różnie, w zależności od badacza oraz dziedziny nauki, którą reprezentuje, okresu w rozwoju gospodarki oraz kontekstu, w jakim słowo to jest wykorzystywane. Dotychczasowa analiza sposobów definiowania usług pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków (Lotko 2017):  w literaturze funkcjonują definicje usługa oraz usługi, 5 2018 C z e r w i e c  w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicznych (w tym marketingu) terminy usługa oraz usługi stosowane są zamiennie,  w dokumentach normalizacyjnych do 2015 roku usługa traktowana była jako wyrób niematerialny i obecnie stanowi odrębną kategorię. Klasyfikację dostępnych w piśmiennictwie z dziedziny ekonomii definicji usług przeprowadzili między innymi M. Daszkowska, wyróżniając definicje enumeratywne, negatywne i konstruktywne (Daszkowska 1987), oraz K. Rogoziński, który wskazał definicje analityczne, kontekstowe i kompilacyjne (Rogoziński 2003).... więcej»

ŚRODOWISKA TECHNICZNE W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ (Janusz Mikołaj Kowalski)
"Historia zrzeszeń polskich inżynierów i techników nierozerwalnie wiąże się z walką o niepodległość" - czytamy w przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, skierowanym do uczestników uroczystego spotkania inżynierów polskich i polonijnych w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas inauguracji (26.04.2018) obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa". Pan Prezydent wyraził też przekonanie, że "nasz kraj musi być nowoczesny, że musi się dynamicznie rozwijać, konkurować z największymi, towarzyszyło polskim inżynierom i technikom walczącym w kolejnych powstaniach i zrywach niepodległościowych. Kształcili się i rozwijali swoje kompetencje, by doczekawszy wymarzonej chwili, zająć się największym projektem swojego życia - projektem, któremu na imię Polska. Gdy jesienią 1918 roku niepodległość stała się faktem, polscy inżynierowie z odwagą i zapałem przystąpili do realizowania pr... więcej»

2018-5

zeszyt-5500-problemy-jakosci-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Jakość przewozów pasażerskich na przykładzie transportu kolejowego DOI:10.15199/48.2018.5.4
(Mariusz KUBAŃSKI)

Każdy rodzaj transportu stanowi ważny element gospodarki przyczyniający się do wzrostu gospodarczego i odczuwania komfortu społecznego. Pozwala również na zaspokajanie podstawowej potrzeby przemieszczenia się. W szczególności dotyczy to transportu kolejowego, który jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania, ceny paliw oraz wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska generowany w dużej mierze przez inne gałęzie transportu. Zainteresowanie transportem kolejowym jest coraz większe ze względu na jego konkurencyjność. Każda z gałęzi transportu, w tym również kolejowego, wyróżnia się pewnymi cechami decydującymi o jego specyfice. Cechy te można usystematyzować w dwóch grupach. Pierwsza z nich to cechy wpływające pozytywnie na rozwój transportu kolejowego, do których zaliczyć można [9]:  możliwość masowego przewozu pasażerów,  długie dystanse,  niewielkie zapotrzebowanie na energię,  niska emisja szkodliwych substancji,  relatywnie niewielki wpływ warunków atmosferycznych,  wysoki poziom bezpieczeństwa,  liczne stacje i przystanki zlokalizowane w obszarach najbardziej zaludnionych,  niewielka powierzchnia zajmowana przez dobrze rozwinięte linie kolejowe. Cechy te skłaniają potencjalnych klientów do skorzystania z tego rodzaju transportu. Druga grupa to cechy, które stanowią barierę w doskonaleniu i działaniu tej gałęzi transportu, a zalicza się do nich [9]:  wysokie koszty budowy linii kolejowych,  nierównomiernie rozwiniętą infrastrukturę kolejową,  wydłużenie czasu podróży spowodowane pracami modernizacyjnymi,  zmieniające się parametry związane z przewozami kolejowymi (szerokość torów, napięcie w sieci elektrycznej), 23 2018 M a j  dostępność transportu uzależniona od dyspozycyjności infrastruktury,  niewielki stopień elastyczności i możliwości zmian,  konieczność wcześniejszych zmian w rozkładz... więcej»

Centrum Certyfi kacji Jakości - Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W ramach tej informacji chciałbym przedstawić Państwu dwie kwestie dotyczące: rozszerzenia zakresu akredytacji CCJ oraz pierwszych wyników z oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych. Jak Państwo wiecie, w strukturach Wydziału Logistyki WAT znajduje się Centrum Certyfikacji Jakości, które od 1999 r. realizuje procesy certyfikacji różnych systemów zarządzania, wynikających z zakresu akredytacji AC 057 oraz PL-V 0002, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji Wojskowej Akademii Technicznej jako Jednostce Certyfikującej. Do zadań wynikających z tej akredytacji należą, np.: certyfikacja systemów zarządzania jakością i środowiskiem (QMS, AQAP), w tym AQAP na podstawie Statutu Uczelni, co wiąże się z właściwą wiedzą i doświadczeniem personelu zatrudnionego w Centrum. Mając na uwadze wiedzę CCJ w zakresie systemów zarządzania oraz bardzo duży potencjał badawczy i techniczny w całej Uczelni, uznano, że te dwa elementy powinny być ze sobą połączone i odpowiednio wykorzystane w bezpośrednim kontakcie Uczelni z przemysłem. Ze względu na duże doświadczenie w zakresie oceny systemów za... więcej»

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Urodził się 4 lutego 1948 roku w Rychwałdku k/Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga w specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel akademicki w nowo organizowanym Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, gdzie awansował kolejno od stanowiska asystenta stażysty do adiunkta włącznie, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Dwunastoletni okres pracy w Politechnice Śląskiej ukształtował początkową, naukową i zawodową sylwetkę profesora Ryszarda Barcika jako nauczyciela akademickiego o bogatym zasobie ugruntowanej wiedzy w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, materiałoznawstwa, technologii metali, krystalografii oraz metodyki badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych badań strukturalnych, metalograficznych, fizycznych i mechanicznych. W okresie tym rozpoczął również działalność naukową i dydaktyczną z elementów wiedzy o przepływach materiałów, które później stały się podstawą działalności naukowej z zakresu zarządzania logistycznego. Profesor Ryszard Barcik wniósł duży wkład pracy przy wdrażaniu nowej tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz w projektowanie stanowisk badawczych. Umiejętnie łączył działalność naukowo- -badawczą i dydaktyczną z rozwijaniem współpracy o charakterze technologicznym i ekspertyzowym z zakładami przemysłow... więcej»

Luka jakościowa jako narzędzie określania preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozów środkami transportu zbiorowego DOI:10.15199/48.2018.5.3
(Leszek BYLINKO)

Transport jest niezbędnym elementem każdej rozwijającej się gospodarki. Usługi transportowe bezpośrednio oddziałują na jakość życia mieszkańców konkretnego obszaru. Popyt na usługi transportowe uwarunkowany jest atrakcyjnością oferty. Zadowolenie klienta jest ściśle związane z jakością dostarczanych usług. Wyprodukowanie usługi, nawet najlepszej z punktu widzenia przedsiębiorstwa, nie gwarantuje jej akceptacji przez nabywców. Ocena dokonywana przez klienta jest ostateczną miarą jakości usługi. Przedsiębiorstwa powinny systematycznie przeprowadzać badanie zadowolenia swoich klientów, co niewątpliwie przyczynia się do wzrostu jakości świadczonych usług, a także wzrostu wartości organizacji. Jakość jako narzędzie skutecznego konkurowania Konkurowanie to działania, za pomocą których uczestnicy rynku dążą do realizacji swych interesów i osiągania zysków. W ich ramach przedstawiają nabywcom korzystniejsze od innych firm oferty bardziej atrakcyjnych towarów i usług, sprzedawanych po dogodniejszych cenach i przy silnie oddziałującej promocji [10]. Sposoby konkurowania za pomocą jakości wynikają z wytycznych kompleksowego zarządzania jakością. TQM cechuje pięć zasad [4]:  zaangażowanie kierownictwa (przywództwo),  koncentracja na klientach i pracownikach,  koncentracja na faktach,  ciągłe doskonalenie (KAIZEN),  powszechne uczestnictwo. Kompleksowe zarządzanie jakością definiuje sposób prowadzenia działalności gospodarczej, której obszar działania stanowią klient i rynek. Kierownictwo powinno określić cele jakości, które mają być jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników w firmie. Zadaniem tych celów jest informowanie pracowników, że dla firmy bardzo ważne jest osiągnięcie zadowolenia zewnętrznych odbiorców. Za celami jakości powinny następować wypełnione treścią plany działania. Jedną z najistotniejszych zasad koncepcji TQM jest kompleksowa orientacja jakościowa na klienta, ukier... więcej»

Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów DOI:10.15199/48.2018.5.5
(Grzegorz BIESOK, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL)

Jakość świadczonych usług może być postrzegana w odmienny sposób przez klientów i usługodawców. To, w jaki sposób klienci postrzegają jakość oferowanych im usług, wpływa na ich satysfakcję z dokonywanych zakupów, a w efekcie na długotrwałe relacje z firmą. Ma znaczący wpływ na wyniki biznesowe, koszty działalności, zadowolenie i lojalność klientów oraz rentowność przedsiębiorstwa [27, 30]. Postrzegana jakość kładzie nacisk na te elementy produktu, które sprawiają, że staje się on w oczach klienta lepszy od innych, a tym samym bardziej konkurencyjny. Zależy ona wyłącznie od osobistych odczuć klienta, a w jej ocenie wcale nie muszą być brane pod uwagę obiektywne cechy produktu [33]. Nie zawsze postrzegana jakość usług musi być rezultatem bezpośredniego kontaktu klienta z usługodawcą. Kształtowana może być przez różne formy komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, konkurentami, partnerami biznesowymi oraz pomiędzy samymi klientami. Badacze sugerują, że postrzegana jakość usług ma wielowymiarowy charakter [32]. Wielowymiarowość jakości z kolei przyczyniła się do powstania wielu różnych modeli jakości usług, z których najbardziej znane to modele zaproponowane przez C. Grönroosa i E. Gummessona, A. Parasuremana, V.A. Zeit haml i L.L. Berry’ego. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie modelu satysfakcji klientów supermarketów oraz zweryfikowanie czynników moderujących relacje w tym modelu. Modele satysfakcji klienta z usług nie są jednoznacznie ustalone, wciąż są testowane nowe modele, w których pokazuje się różne relacje między zmiennymi. 28 2018 M a j W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów Relacja postrzeganej jakości usług i satysfakcji Punkty sprzedaży są miejscem, w którym łączą się ze sobą elementy materialne i niematerialne świadczonej usługi. Zarówno jedne, jak i drugie mogą podlegać ocenie klientów i być postrzegane w odmienny sposób. ... więcej»

2018-4

zeszyt-5479-problemy-jakosci-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Norma ISO 19600:2014 System zarządzania zgodnością. Wytyczne (Antoni KLENIEWSKI)
Wprowadzenie Wszystkie firmy prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną muszą brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych. Aby zapewnić ciągłość działania i istnienie w przyszłości, muszą utrzymywać zrównoważoną i uczciwą działalność. Oznacza to prowadzenie tej działalności w zgodzie z oczekiwaniami stron zainteresowanych, a w tym w zgodności z wymaganiami prawa i innymi regulacjami, do których przestrzegania organizacja się zobowiązała. Większość zarządzających firmami lub instytucjami publicznymi codziennie, przed podjęciem każdej decyzji, analizuje intuicyjnie ryzyko biznesowe, reputacyjne czy np. ryzyko niespełnienia wymagań prawnych. Liczne badania potwierdzają, że w klasyfikacji zagrożeń przedsiębiorcy stawiają na pierwszych miejscach właśnie kwestie utraty lub pogorszenia reputacji lub ponoszenia odpowiedzialności prawnej. Intuicyjne zarządzanie brakiem zgodności postępowania z wymaganiami prawnymi warto wesprzeć zarządzaniem systemowym. Zarządzanie systemowe jest bardziej skuteczne - wyraźnie określa i adresuje zadania, odpowiedzialności i uprawnienia. Angażuje nie tylko zarządy, właścicieli, najwyższe kierownictwo, ale także cały podległy personel, w tym szeregowych pracowników. Zapewnia lepszy przepływ informacji w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy, potrzeb i oczekiwań, istniejących zagrożeń i oceny ryzyk, podejmowaniu formalnych działań zapobiegających. Jednocześnie zwiększa się zainteresowanie systemowym wykrywaniem i zapobieganiem działaniom o charakterze korupcyjnym1. Kwestia zarządzania ryzykiem braku zgodności postępowania z wymaganiami prawnymi została usystematyzowana w normie ISO 19600 wydanej w 2014 roku. Norma ta nie jest przeznaczona do certyfikacji i zawiera tylko wytyczne do wdrożenia systemu. Obydwie wspomniane normy zostały 1 ISO 37001:2016 Systemy zarządzania antykorupcyjnego. Wymagania i wytyczn... więcej»

Z prasy zagranicznej
Wpływ zarządzania jakością na innowacje ekologiczne Dayuan Li, Yini Zhao, Lu Zhang, Xiaohong Chen, Cuicui Cao. 2017. "Impact of quality management on green innovation", Journal of Cleaner Production, 170: 426-470.Zarówno jakość produktów, jak i jakość środowiska to czynniki mające bezpośredni wpływ na warunki życia ludzi. Podczas gdy rozwój świadomości dotyczącej zarządzania jakością produktów jest konsekwencją pojawienia się na rynku wysokiej jakości produktów pochodzących z Japonii, to zwrócenie uwagi na kwestie środowiskowe jest pochodną narastających w skali globalnej problemów środowiskowych. Chiny jako największa obecnie rozwijająca... więcej»

Aktywność prosumpcyjna nabywców finalnych w kontekście ich postaw życiowych DOI:10.15199/48.2018.4.2
(Agnieszka Izabela BARUK)

Współczesny człowiek odgrywa jednocześnie wiele ról, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Każda z nich wymaga podejmowania określonej aktywności, której skutki są mniej lub bardziej odczuwalne dla danej osoby oraz dla innych podmiotów. Rolą nabierającą coraz większego znaczenia jest rola uczestnika rynku. Część autorów zalicza ją do ról społecznych, uważając wręcz, że staje się ona rolą kluczową w porównaniu z innymi rolami [10]. Można ją odgrywać w tradycyjny (jako tzw.bierny nabywca) lub nowoczesny sposób (jako tzw. aktywny nabywca). W literaturze przedmiotu pojęcie aktywny nabywca przez część badaczy jest utożsamiane z prosumentem, inni natomiast autorzy stosują je w odniesieniu do nabywcy dokonującego zakupów w bardziej świadomy sposób niż nabywca tradycyjny [9], przy czym nadal główną domeną jego aktywności jest jednak nabywanie produktów, a więc zachowania zakupowe. W niniejszym artykule przyjęto pierwsze z wymienionych podejść, zgodnie z którym nabywca aktywny jest synonimem prosumenta. Aktywny nabywca jest uczestnikiem rynku wyraźnie zaangażowanym w jego funkcjonowanie, podejmującym różnorodne działania wraz z innymi podmiotami (nabywcami w ramach tzw. prosumpcji internabywczej lub/i oferentami), dążącym do aktywnego kształtowania otaczającego go świata zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, uwzględniającym niejednokrotnie potrzeby innych osób lub całych zbiorowości. Prowadzi to do wieloaspektowej poprawy poziomu jakości, w tym jakości produktów (dzięki ich współtworzeniu z oferentami), jakości wzajemnych relacji z oferentami i z innymi nabywcami, czy też jakości życia całej społeczności, w jakiej funkcjonują aktywni nabywcy. Jak słusznie zauważają D. Roberts, M. Hughes oraz K. Kertbo [15], powodem włączenia się w proces prosumpcyjnego współdziałania może być wręcz wyłącznie czysto altruistyczne dążenie do ulepszania świata, w tym także do poprawy jakości rządzących nim reguł. Zakres aktywności prosumenta... więcej»

Ocena realizacji strategii na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego w Polsce (Mira LISIECKABIEŁANOWICZ)
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce wprowadzono liczne, w tym strategiczne, zmiany w systemie ochrony zdrowia. Strategię rozumiemy jako układ nastawczy sfery zarządzania w wybranym obszarze systemu, obejmujący cele, zadania, środki i sposoby ich realizacji. Natomiast system ochrony zdrowia rozumiemy jako całość, na którą składa się zespół ze sobą współdziałających podmiotów (uczestników) prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych - co może mieć wpływ m.in. na jakość życia polskiego społeczeństwa - realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł (Narodowy Fundusz Zdrowia, budżet państwa, budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), prywatny budżet pacjenta). Struktura tego systemu nakreślona jest w aktach prawnych zawierających programy strategiczne. Zadania w tych programach zostały podzielone między Ministerstwo Zdrowia (MZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) [1]. 25 2018 K w i e c i e ń Ocena realizacji strategii ochrony zdrowia psychicznego poprzez programy ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2011-2015 Priorytety zdrowotne określa Minister właściwy ds. zdrowia. Z myślą o pacjentach z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2015 opracowany został pakiet przepisów prawa, a w nim priorytety, cele i zadania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Głównym jego przesłaniem była promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych, a więc zapewnienie osobom z zaburzeniami tego typu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W przywołanym Programie założono odejście od dominującego dotychczas izolacyjnego modelu postępowania ... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W nawiązaniu do wcześniejszych deklaracji pragnę przekazać Państwu kilka informacji dotyczących rozszerzenia oferty certyfikacyjnej CCJ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rozszerzyliśmy działalność certyfikacyjną o system zarządzania energią (SZEn) oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2012. Norma ta koncentruje się na aspekcie zużycia energii i pozwala na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności energetycznej firmy z uwzględnieniem stałego spełniania szczególnie wymagań prawnych. W 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie oceny zgodności, CCJ wydało pierwszy certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 50001:2012. Z dniem 11.06.2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016 r. wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dla przedsiębiorców (średnich i dużych) oznacza to konieczność przeprowadzania audytu energetycznego oraz okresowego zgłaszania otrzymanych wyników do Prezesa URE. Ustawodawca przewidział dotkliwe kary za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu i zgłoszenia jego realizacji do URE w wysokości nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Z takiego obowiązku zwolnione są m.in. przedsiębiorstwa, które posiadają wdrożony SZEn zgodny z ISO 50001 lub system EMAS, jeżeli w ramach ... więcej»

2018-3

zeszyt-5447-problemy-jakosci-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Lean jako wyraz orientacji proklientowskiej podmiotu wykonującego działalność leczniczą DOI:10.15199/48.2018.3.1
(Agnieszka BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA)

Wykonywanie samych usług medycznych, nawet w największej zgodzie z tradycją wypracowaną przez zawody medyczne, dziś już nie wystarcza. (3, s. 212) Chcemy Toyoty w służbie zdrowia. (1, s. A01) Wprowadzenie W Polsce zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizują podmioty wykonujące działalność leczniczą1, zarówno publiczne, jak i prywatne. Ich aktywność jest nastawiona na udzielanie świadczeń zdrowotnych i powinna być realizowana z uwzględnieniem, m.in.: parametrów jakościowych, dostępności świadczeń i efektywności zarządzania. Dążenie do realizacji celów stricte medycznych idzie w parze z koniecznością realizacji celów pozamedycznych (głównie ekonomicznych) i jest wyzwaniem, przed którym stoją podmioty opieki zdrowotnej, np. szpitale działające współcześnie jak przedsiębiorcy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił, że "pojęcie przedsiębiorcy obejmuje każdą jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, bez względu na status prawny jednostki oraz sposób, w jaki jest ona finansowana" (4). Stąd w rozumieniu prawa unijnego wszystkie szpitale, bez względu na model własności oraz formę prawną, mają status przedsiębiorcy. Co więcej, z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi osiąganie zysku w celu reinwestowania w dobro publiczne (jakim jest zdrowie i życie pacjenta) jest zjawiskiem społecznie pożądanym, w przeciwieństwie do braku rentowności. 3 2018 M a r z e c Tym samym podmioty lecznicze, dążąc do osiągania zysku (by wspierać misyjny cel swojego funkcjonowania), powinny szukać sposobów na wzmacnianie swojej przewagi konkurencyjnej. Jest to tym ważniejsze dziś, gdy Minister Zdrowia zapowiada zmianę w funkcjonowaniu opieki medycznej w Polsce od 2018 r. Z przedstawianych założeń wynika, że ma zostać zapewniona koordynowana opieka zdrowotna2, oznaczająca "zorganizowane działania uczestników systemu, mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości ob... więcej»

Z prasy zagranicznej
Jakość usług oraz konkurencyjność na globalnym rynku Wenbin Sun, Jing Pang. 2017. "Service quality and global competitiveness: evidence from global service firms", Journal of Service Theory and Practice, 27(6): 1058-1080.W czasopiśmie "Journal of Service Theory and Practice" został opublikowany artykuł analizujący zależności występujące pomiędzy jakością usług oraz konkurencyjnością. Jego autorzy, tj. Wenbin Sun z USA oraz Jing Pang z Chin, zauważyli, że pomimo tego, iż do tej pory przeprowadzono już wiele badań wykazujących istnienie silnych relacji pomiędzy jakością i konkurencyjnością, to bardzo mało uwagi poświęcono specyfice firm działających na rynku globalnym. Aby wypełnić tę lukę informacyjną, autorzy... więcej»

Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht DOI:10.15199/48.2018.3.3
(Anna DEMBICKA, Katarzyna Anna MOŁAS, Paweł SZALEWSKI)

Wprowadzenie - nowatorskie podejście do zarządzania jakością Współcześnie, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa rezygnują z czysto systemowego ujęcia w zarządzaniu firmą na rzecz podejścia procesowego, co znalazło swój wyraz w najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015, kładącej większy nacisk na kompleksowe opisanie procesów organizacji [12]. Ma to na celu wygenerowanie większej spójności w obsłudze, monitorowaniu i udoskonalaniu procesów. Przedmiotem analizy artykułu uczyniono polski przemysł stoczniowy w obszarze produkcji jachtów. Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Philip Scott uważa, że jeśli chodzi o produkcję jachtów i żaglówek do 10 metrów, Polska jest numerem dwa na świecie po USA. Ponadto, chociaż wartość eksportu polskich jachtów stanowi jedynie 0,15 proc. wartości całego eksportu Polski, jest to jeden z nielicznych polskich przemysłów dóbr luksusowych [8]. Jednym z polskich producentów jachtów o zasięgu światowym jest Ostróda Yacht. Stocznia 19 2018 M a r z e c Ostróda Yacht zaczęła wprowadzać podejście procesowe w 2000 r. poprzez wdrożenie systemu ISO 9001:2000, następnie w 2011 r. zostały zaimplementowane inne narzędzia zarządzania jakością: CAP, 5S i elementy Lean Production. W 2015 r. na system składały się już: ISO 9001:2015, ISO 14001, CAP, 5S, elementy Lean Production oraz Kaizen. Niniejszy artykuł opisuje zakończoną sukcesem implementację narzędzi Lean Production w Stoczni Ostróda Yacht, potwierdzając tym samym fakt konieczności dostosowania narzędzi pracy do mentalności i kultury danego regionu i kraju. System zarządzania procesami Lean Production znany jest na świecie od początku lat 90. Mimo upływu wielu lat jego pełne wdrożenie i dostosowanie do polskich uwarunkowań społeczno-kulturowych stanowi nadal nie lada wyzwanie [11]. Im bardziej system pracy określonej organizacji zbliżony jest do filozofii produkcji panującej w kraju prekursorów systemu, tym bard... więcej»

Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych (Joanna BRZESKA)
Jakość materiału polimerowego zależy od warunków prowadzenia syntezy - od czystości i stechiometrycznej ilości substratów wyjściowych, odpowiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnienia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzących do całkowitego przereagowania grup funkcyjnych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej masie cząsteczkowej i właściwościach odpowiednich dla założonego zastosowania. Mówiąc "poliuretany", należy pamiętać, że to polimery zawierające w swojej budowie praktycznie nieograniczony rodzaj wiązań i struktur. Podstawową częścią wszystkich poliuretanów jest powtarzające się ugrupowanie uretanowe (-NHCOO-) w łańcuchu głównym polimeru. Ugrupowania uretanowe są zwykle tworzone w wyniku reakcji bardzo reaktywnych grup izocyjanianowych izocyjanianów (R-(N=C=O)m), z grupami hydroksylowymi oligomeroli (R(OH)n) (tworzącymi segmenty giętkie) lub małocząsteczkowych dioli (HO-R-OH). Segmenty sztywne poliuretanów powstają w wyniku reakcji izocyjanianów z małocząsteczkowymi diolami. Reakcja izocyjanianów z wodą prowadzi do powstania pianek. Na właściwości poliuretanów wpływa się zarówno dobierając substraty wyjściowe, jak i operując ich wzajemnymi stosunkami molowymi. Zachowanie odpowiednich proporcji w ilości segmentów sztywnych i giętkich, budujących poliuretany, pozwala na uporządkowanie segmentów, co prowadzić może do separacji fazowej. Wpływa to w istotnym stopniu na właściwości fizykochemiczne materiałów poliuretanowych. W związku z dostępnością szerokiego wachlarza substratów, z których otrzymać można poliuretany, stanowią one bardzo dużą i zróżnicowaną grupę polimerów. Poliuretany to, m.in. elastomery i termoplasty, pianki i jonomery w wodnych dyspersjach. Tak duża różnorodność materiałów poliuretanowych umożliwiła ich szerokie zastosowanie w budownictwie, opakowalnictwie, inżynierii, przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, tekstylnym i medycznym. Każda z tych dziedzin wymaga innych właściwości m... więcej»

Ocena monografii pt. "Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia" Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017 r.
Na rynku wydawniczym pojawiła się interesująca publikacja pt. Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia autorstwa prof. dr hab. Krystyny Lisieckiej, dr Ewy Czyż-Gwiazdy i dr Miry Lisieckiej-Biełanowicz. Problematyka, którą podejmują Autorki, dotyczy ważnego i aktualnego tematu zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki - zarządzania oraz jego doskonalenia w oparciu o kryterium jakości w organizacjach świadczących usługi zdrowotne. Monografia została podzielona na cztery rozdziały - części, wzajemnie się uzupełniające, w których zawarto nie tylko rozważania teoretyczne dające bogate tło dla ukazania problemów badawczych, ale przede wszystkim trafne i logiczne wnioski poparte gruntownymi badaniami. Stanowią one wartość dodaną w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Problematyka poruszana przez Autorki, co należy wyraźnie podkreślić, nie jest łatwa. Wynika to ze specyfiki ochrony zdrowia, która charakteryzuje się dużą zmiennością. Ponadto w tym systemie różnorodne organizacje ochrony zdrowia (podmioty publiczne i niepubliczne) posiadają inną stru... więcej»

2018-2

zeszyt-5411-problemy-jakosci-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstwa Evangelos Psomas, Dimitrios Kafetzopoulos, Katerina Gotzamani. 2018. "Determinants of company innovation and market performance", The TQM Journal, 30(1): 54-73.W wielu publikacjach naukowych dotyczących zarządzania podkreśla się bardzo duże znaczenie innowacyjności. Aby sprostać wymaganiom rynku i zapewnić sobie konkurencyjną pozycję, przedsiębiorstwa powinny przyjmować wprowadzanie innowacji za jeden ze swoich celów strategicznych. Innowacje te nie mogą ograniczać się jedynie do wytwarzanych produktów, ale powinny one dotyczyć również realizowanych w organizacji procesów. Główna odpowiedzialność z... więcej»

Jakość kultury organizacyjnej przedsiębiorstw - refleksje z badań DOI:10.15199/48.2018.2.4
(Anna PIETRUSZKA-ORTYL)

Od czasów, kiedy w naukach o zarządzaniu rolę pierwszoplanową w uzyskiwaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej organizacji zaczęto przypisywać miękkim atutom przedsiębiorstwa, czyli jego zasobom niematerialnym, problematyka kultury organizacyjnej pozostaje w sferze ciągłego i niesłabnącego zainteresowania teoretyków i praktyków. Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw analizuje się wieloaspektowo. Po pierwsze kulturę organizacyjną rozpatruje się jako jeden z kluczowych zasobów niematerialnych będący elementem kapitału intelektualnego determinującym wartość organizacji [1]. Kolejno traktuje się ją jako kontekst rozwoju innych zasobów niematerialnych i elementów kapitału intelektualnego - w postaci kapitału ludzkiego lub społecznego [20]. Następnie podkreśla się jej rolę katalizatora zmian, ujmując jako element wspomagający efektywne zarządzanie organizacjami i podkreślając pozytywne korelacje między kulturą organizacyjną a skłonnością do dzielenia się wiedzą [3] czy poziomem satysfakcji z pracy [19] lub innowacyjnością przedsiębiorstw [9]. Ponadto, w myśl paradygmatu funkcjonalistycznego, postrzega się ją jako przedmiot zarządzania [16], rozwijając koncepcję zarządzania przez kulturę, argumentując iż działalność w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wymaga zmian nie tylko dostosowawczych, ale i antycypacyjnych. W rezultacie prowadzi się rozważania dedykowane kulturze dzielenia się wiedzą [4], współdziałania [8], opartej na zaufaniu [14] czy kulturze jakości [5]. Analiza literatury przedmiotu prowadzi więc do konkluzji, iż zarządzanie kulturą organizacyjną współcześnie decyduje o sukcesie lub porażce organizacji i dlatego kultura jest postrzegana jako najważniejszy wskaźnik przyszłości organizacji. Organizacja o oryginalnej kulturze stanowi silny atut stanowiący wymierną wartość dla interesariuszy - firma o specyficznej osobowości potrafi przyciągnąć zysk w postaci klientów - ... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka informacji dotyczących zmian, szczególnie w certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Najbardziej palącym tematem jest kończący się w tym roku okres przejściowy dotyczący systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem. Zgodnie z komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji, od 15.03.2018 r. CCJ będzie przeprowadzało audyty tylko w odniesieniu do nowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09. Co to oznacza? Dla nowych firm tylko to, że certyfikacja będzie przeprowadzana na zgodność z tymi wymaganiami. Dla pozostałych firm oznacza to, że już wydane certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2004 zachowają ważność tylko do 14.09.2018 r. bez względu na wyniki przeprowadzanych audytów, czyli że zostało tylko 6 miesięcy na poddanie się procesowi ce... więcej»

Rola i znaczenie kontekstu organizacji w systemie zarządzania jakością zgodnym z najnowszymi standardami ISO i NATO DOI:10.15199/48.2018.2.5
(Witold POKORA, Marek GRĘZICKI)

Wprowadzenie Początkowym celem istnienia NATO, powstałego w dniu 24 sierpnia 1949 r., była obrona militarna przed atakiem ze strony Układu Warszawskiego. Współczesna koncepcja strategiczna NATO zakłada utrzymanie wystarczających sił zdolnych do odstraszania ewentualnych agresorów i prowadzenie działań zapobiegających ewentualnym konfliktom [4]. NATO, jako organizacja o charakterze obronnym, wykorzystuje jako narzędzia sprzęt wojskowy (zwany dalej SpW), czyli specjalnie zaprojektowane wyroby na potrzeby obronności bez względu na stopień ich przetworzenia. SpW jest wytwarzany w skomplikowanych procesach produkcyjnych poprzedzonych długotrwałymi fazami analitycznymi. Bezpieczeństwo SpW jest kształtowane podczas wytwarzania w systemie organizacyjnym wytwórcy, który odpowiada za jakość. Celem tego systemu jest zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby obronne dla życia i zdrowia użytkowników [56]. Bezpieczeństwo wyrobów obronnych jest gwarantowane powtarzalnością działań w skomplikowanych procesach wytwórczych, dla których wymagania stanowią przepisy prawa. Powtarzalna jakość wyprodukowanych wyrobów jest gwarantowana poprzez zastosowanie normy PN-EN ISO 9001:2015 [17] oraz publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110:2016 [1]. Zastosowanie tych norm w procesach wytwarzania wyrobów obronnych jest zagwarantowane przepisami wynikającymi z ustawy [44]. W najnowszym wydaniu normy Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna dostosowała wymagania do potrzeb organizacji usługowej. Wprowadzenie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem w wielu aspektach działalności biznesowej, między innymi w realizacji strategii, relacjach rynkowych, zarządzaniu procesami, technologią i współpracy z dostawcami w aspekcie wymagań formalno prawnym. Odniesienie ryzyka organizacji do jej kontekstu stanowi klucz dla zrozumienia przełomowych zmian w nowej edycji normy [32]. Stanowi to główny problem badawczy poruszany w nini... więcej»

Podstawowe pojęcia kwalitologii DOI:10.15199/48.2018.2.1
(Marcin NOWAK, Rafał MIERZWIAK)

Wprowadzenie W literaturze kwalitologicznej można spotkać się zasadniczo z trzema sposobami rozumienia kategorii jakości. Po pierwsze, jakości jako pewnego zespołu cech (stanów cech) charakteryzujących dany przedmiot i umożliwiających orzekanie o tym, że przedmiot jest taki a taki, a nie inny. Po drugie, jakości jako stopnia, w jakim dany przedmiot spełnia określone wymagania. Po trzecie, jakości jako zespołu cech danego przedmiotu, spełniających określone wymagania [7, s. 45]. W niniejszym opracowaniu przedmiot rozważań stanowić będzie wyłącznie pierwsze z wymienionych, a więc deskryptywne rozumienie jakości, wywodzące się od Arystotelesa. Podobne rozumienie kategorii jakości można odnaleźć w opracowaniach T. Borysa [4,5] oraz W. Mantury [7]. Nawet w obrębie wskazanego rozumienia kategorii jakości pojawia się szereg niezgodności na poziomie fundamentalnym. Najważniejsze ogólne kwestie problemowe rozstrzygać można na dwóch powiązanych ze sobą poziomach: - na poziomie ontologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istnienia (egzystencji), - na poziomie epistemologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istoty (esencji). Do najważniejszych szczegółowych kwestii problemowych zaliczyć można: 1. Status ontologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest na wielu polach, przykładowo: realizm-antyrealizm, materializm-idealizm, reizm-fenomenalizm, monizm-dualizm. 2. Status epistemologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest również na wielu polach, przykładowo: natywizm-krytycyzm, racjonalizm-sensualizm, obiektywizm-subiektywizm, poznanie rzeczywistości a poznanie języka rzeczywistość opisującego, możliwość poznania istoty rzeczy. Wskazane kategorie niezgodności w założeniach filozoficznych współczesnej kwalitologii skutkują pojawieniem się m.in. następujących pytań: 3 2018 Lu t y 1. Czy cecha jest przymiotem obiektów jednostkowych, klasy obiektów, c... więcej»

2018-1

zeszyt-5386-problemy-jakosci-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Jakość usług w transporcie lotniczym - rozważania teoretyczne DOI:10.15199/48.2018.1.4
(Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK)

Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jako organizacji dostarczających usługi bądź wyroby o wysokiej jakości, to znaczy w jak największym stopniu zaspokajających potrzeby oraz spełniających oczekiwania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych klientów. Dzisiejszy konsument nie powinien już bowiem dokonywać wyboru pomiędzy jakością a ceną, a przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze, iż konkurencja jakościowa jest nie tylko głównym czynnikiem osiągania zysku, ale niejednokrotnie również warunkiem utrzymania swojej pozycji rynkowej [Dudziak, Stoma 2016]. Powyższe zasady dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw branży usługowej, gdyż to one powinny kłaść silny nacisk na utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczenia usług, co w konsekwencji spowoduje wzrost satysfakcji i lojalności klientów, a finalnie - wzrost sprzedaży i osiąganych zysków. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego na całym świecie (m.in. poprzez powstawanie nowych portów lotniczych i pojawianie się nowych przewoźników, w tym niskokosztowych, tzw. LCC - low cost carrier) spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi lotnicze, a w konsekwencji na bardziej efektywne procesy obsługi pasażerów, samolotu oraz bagażu, warunkujące zadowolenie klienta. Ono z kolei jest jednym z ważniejszych czynników determinujących sukces w działalności usługowej, w tym także w branży lotniczej. Satysfakcja klientów wynika bowiem z indywidualnej percepcji poziomu wykonania usługi w stosunku do oczekiwań. Klienci mają zasadniczo różne oczekiwania; stąd też wszystkie linie i porty lotnicze, rozumiejąc konieczność zaspokajania potrzeb klientów, starają się funkcjonować w taki sposób, aby dostarczyć pożądaną jakość oraz maksymalizować ich zadowolenie [Sultan, Simpson 2000;Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jak... więcej»

Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano DOI:10.15199/48.2018.1.5
(Anna SZELIGA-DUCHNOWSKA, Mirosława SZEWCZYK)

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2015/2016 wszystkie uczelnie wyższe kształciły w sumie 1 405133 studentów, z czego 329 934 (23,5%) przypadało na uczelnie niepubliczne. Począwszy od roku 2007/2008 obserwowany jest systematyczny spadek liczby studentów uczelni niepublicznych, nieproporcjonalnie wyższy aniżeli w przypadku szkół publicznych [12, s. 26, 29-30, 164; 5]. Przyczyną takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany demograficzne, które powodują, że jest coraz mniej kandydatów na studia wyższe. Wobec powyższego uczelnie wyższe, w tym przede wszystkim niepubliczne, rywalizują ze sobą w pozyskaniu klienta - studenta, który decyduje o ich bycie. Uczelnie niepubliczne, podobnie jak inne organizacje nastawione na zysk, mogą dążyć do obniżania kosztów złej jakości (podejście eksploatacyjne) albo stosować diametralnie inną strategię opartą na jakości i podejmować działania służące podnoszeniu poziomu jakości usług i zwiększeniu satysfakcji studentów (podejście eksploracyjne). Połączenie obu podejść może być niemożliwe, gdyż często świadczenie usług na wyższym poziomie wymaga poniesienia wyższych kosztów. Wprowadzanie nowych produktów i innowacyjnych pomysłów, aby usatysfakcjonować i utrzymać klienta, okazuje się często skuteczniejszym podejściem z punktu widzenia osiąganych wyników finansowych aniżeli podejście eksploatacyjne (obniżanie kosztów) czy też stosowanie obu podejść jednocześnie [8, s. 7-21]. Z podejściem eksploracyjnym wiąże się między innymi inwestycja w badania wykorzystujące różnorakie instrumenty umożliwiające poprawę jakości usług edukacyjnych dopasowanych do potrzeb i oczekiwań studentów. Jednym z takich 32 2018 S t y c z e ń JAKOŚĆ USŁUG Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano instrumentów jest kwestionariusz Kano, który po pierwsze daje możliwość podziału cech zawartych w produkcie na cechy jednowymiarowe, obowiązkowe, zwa... więcej»

Centrum Certyfikacji Jakości (Witold Pokora)
Rok 2018 jest dla Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej rokiem szczególnym. Dziewiętnaście lat temu uruchomione zostały działania dotyczące uzyskania akredytacji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością w wielu obszarach działalności gospodarczej związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Przypomnę, że w tym samym czasie Polska przygotowywała się do wstąpienia do NATO. Potwierdzenie kompetencji w formie akredytacji AC-057 dla resoru obrony narodowej w zakresie certyfikacji wydane zostało w styczniu 1999 r., a w marcu Polska uzyskała akces do NATO. Po prawie 20 latach nasz kontekst dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa się nie zmienił i wynika ze statutowej działalności Wojskowej Akademii Technicznej i nadzorowania jej działalności przez Ministra Obrony Narodowej. Na płaszczyźnie obronności i bezpieczeństwa państwa certyfikacja ma różne znaczenie, szczególnie dla firm działających w gospodarce wolnorynkowej oraz dla zamawiających z MON i ich przedstawicieli. Przez wszystkie te lata utwierdziliśmy się w przekonaniu, że obronność i bezpieczeństwo państwa obejmuje bardzo dużo podmiotów funkcjonujących w gospodarce wolnorynkowej, które często dostarczają swoje wyroby również dla potrzeb "cywilnych", jak i związanych z szeroko rozumianym sektorem wojskowym. Dotyczy to przede wszystkim dos... więcej»

VARIA (Elżbieta Skrzypek)
X Jubileuszowa Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU 9-11 maja 2018 r., Szczyrk.Katedra Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza do uczestnictwa w X Jubileuszowej Konferencji Naukowej ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU 2018, połączonej z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Konferencja, która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2018 r. w Hotelu Alpin w Szczyrku, organizowana jest pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno- -Humanistycznej w Bielsku-Białej - prof. dra hab. Jarosława Janickiego. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje problematykę zarządzania, nauk ekonomicznych i społecznych:  zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian,  zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym,  zarządzanie ryzykiem,  zarządzanie logistyczne,  zarządzanie jakością, &#61... więcej»

Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych DOI:10.15199/48.2018.1.3
(Elwira GROSS-GOŁACKA)

Zastosowanie w praktyce rozwiązań z zakresu nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej wiąże się z koncepcjami tzw. nowego zarządzania publicznego (NPM - New Public Management) rozpowszechnionymi szczególnie w krajach anglosaskich od około 40 lat. Podstawowe założenia NPM były skierowane na zwiększanie efektywności jednostek sektora finansów publicznych m.in. poprzez nacisk na zarządzanie finansami (efektywność), wyznaczanie celów i monitorowanie wyników oraz wyznaczanie standardów usług. W Polsce powszechną debatę na temat metod i standardów działania administracji publicznej zapoczątkowała reforma samorządowa z 1999 roku. W pierwszych czterech latach wdrożono ok. 80 systemów jakości (Kozera, 2009, s. 75). W 2006 18 2018 S t y c z e ń W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych roku 211 urzędów administracji samorządowej posiadało wdrożone systemy zarządzania jakością według norm ISO 9001:2000 (Bugdol, Krawczyk, 2003, s. 4-6). Zauważa się, że z każdym kolejnym rokiem administracja publiczna częściej wykorzystywała modele i metody doskonalenia jakości usług publicznych, biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego odbiorcy. Obecnie wiele urzędów posiada certyfikaty potwierdzające funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, która określa podstawowe wymogi zarządzania przez jakość. W dzisiejszych czasach zarządzanie jakością to zadanie wszystkich menedżerów, zarówno tych funkcjonujących w sektorze administracji publicznej, jak i tych z sektora prywatnego. Zarządzanie jakością to podejście, w którym jakość jest najważniejszą kwestią w decyzjach kierowniczych i polega na wykonywaniu funkcji zarządzania w stosunku do jakości systemu zarządzanego i jakości jego składników. Działanie to decyduje o polityce jakości, celach i odpowiedzialności oraz realizacji działań w ramach systemu jak... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577