• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2018-11

zeszyt-5680-problemy-jakosci-2018-11.html

 
W numerze m.in.:
Kapitał relacyjny szkoły wyższej z perspektywy studentów - wyniki badań własnych DOI:10.15199/48.2018.11.4
(Agnieszka PIASECKA)

Uczelnia jako organizacja ucząca się i funkcjonująca w warunkach różnorodności powinna być otwarta na adaptowanie do realizowanych procesów zarządzania nowoczesnych koncepcji z tego zakresu. Wchodząca w życie reforma szkolnictwa wyższego w Polsce także zwraca uwagę na konieczność podejmowania działań prowadzących do poprawy skuteczności i efektywności zarządzania instytucją akademicką. Jedną z propozycji może stanowić zarządzanie kapitałem relacyjnym, stanowiącym element kapitału intelektualnego. Badania przeprowadzone wśród ekspertów z dziedziny zarządzania wskazują, że kapitał relacyjny jest czynnikiem sukcesu w nowoczesnych koncepcjach zarządzania i staje się jedną z determinant rozwoju organizacji [3]. W odniesieniu do szkoły wyższej budowanie kapitału relacyjnego wynika z jej misji oraz szczególnej roli, jaką pełni w kreowaniu i przekazywaniu wiedzy. W kształtowaniu kapitału relacyjnego uczelni aktywny udział biorą studenci, którzy z jednej strony są odbiorcami usługi edukacyjnej, a z drugiej - współtworzą klimat i efekty współpracy z pracownikami instytucji akademickiej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących identyfikacji i oceny składników kapitału relacyjnego szkoły wyższej z perspektywy studentów. Badania empiryczne zostały zrealizowane techniką ankiety audytoryjnej, zaś część teoretyczna powstała na podstawie przeglądu literatury. Istota kapitału relacyjnego W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji kapitału relacyjnego. Na podstawie ich analizy można wskazać cechy tego kapitału, oddające jego istotę:  opiera się na relacjach, czyli różnego rodzaju trwałych powiązaniach organizacji ze swoimi interesariuszami,  jest aktywem niewidzialnym,  stanowi jeden z trzech komponentów kapitału intelektualnego organizacji,  może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny,  opiera się na wiedzy racjonalnej, wiedzy emoc... więcej»

Profesor Tadeusz Borys - Jego dorobek naukowy i Jego świat wartości (Krystyna Lisiecka)
Profesor Tadeusz Borys w czerwcu 2018 roku obchodził piękny Jubileusz. Zakończył 50. rok uniwersyteckiej pracy zawodowej w roli naukowca, badacza oraz nauczyciela akademickiego. Zapisał piękną i bogatą kartę swej pięćdziesięcioletniej drogi zawodowej, swej posługi akademickiej. Jubileusze skłaniają do refleksji, do wspomnień o dorobku, o ścieżce rozwoju zawodowego i pozazawodowego Jubilata, do wspomnień o wydarzeniach w trakcie przebiegu Jego pracy, o wielu wspólnie odbytych konferencjach, seminariach, dyskusjach, posiedzeniach na komisjach i innego rodzaju naukowych, dydaktycznych oraz kulturalnych zdarzeniach. Są okazją do przypomnienia najważniejszych efektów twórczości naukowej, dydaktycznej, a także pełnionych funkcji Jubilata na Uczelni, jak i poza nią. Korzystam przeto z okazji pięknego Jubileuszu pracy zawodowej Profesora Tadeusza, człowieka o olbrzymiej sile intelektu i wysokiej wrażliwości etyczno-moralnej, by przedstawić Jego sylwetkę, etapy rozwoju oraz - jeśli nie będzie to uchybieniem - sformułować kilka refleksji na podstawie analizy Jego dorobku naukowego i dydaktycznego, którego wiodącym Leitmotivem była i nadal jest Jakość. Rzecz jasna, będą to szkice, wspomnienia, komentarze i refleksje tematycznie wybiórcze, bo dorobek Jubilata jest bogaty, wielowątkowy, a co ważniejsze, znaczący dla rozwoju nauk ekonomicznych. Droga zawodowa Profesora 50 lat temu, 1 kwietnia 1968 roku, po ukończeniu studiów ekonomicznych ówczesny mgr Tadeusz Borys - stypendysta naukowy Uczelni Wrocławskiej - został przyjęty na asystenckie studia przygotowawcze do Katedry Statystyki i Metod Rachunku Ekonomicznego. Katedrą natenczas kierował Profesor Zdzisław Hellwig. W życiu Jubilata Profesor Hellwig pełnił rolę przyjaznego Opiekuna i Mentora, któremu zawdzięcza - co Jubilat podkreśla - wiele, nie tylko w sensie naukowym, ale także i czysto ludzkim. Jubilat szybko zmieniał swój status naukowy. W 1975 roku obronił rozprawę doktors... więcej»

Kompleksowe zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - wyniki badań DOI:10.15199/48.2018.11.2
(Marta DUDEK- -BURLIKOWSKA)

Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach intensywnych zmian oraz przeobrażeń zachodzących w jej otoczeniu. Równocześnie mają one świadomość ciągle nasilającej się konkurencji. Drogowskazem do sukcesu staje się więc dostarczanie wyrobów wysokiej jakości i spełnienie wymagań klientów. Podstawą wspomnianego sukcesu jest zarówno przebywanie blisko klienta i rozumienie jego potrzeb, jak również właściwe definiowanie procesów, umiejętne zarządzanie jakością, a także sprawne zarządzanie kapitałem intelektualnym przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej kultury organizacji. Rosnące więc wymagania rynkowe dyktują formy aktywności i tendencje rozwoju wewnątrz organizacji. Obecnie istotną zaletą organizacji jest więc umiejętność kreowania wiedzy, zaangażowania pracowników wszystkich szczebli w codzienną działalność dla zrealizowania zdefiniowanych celów, jak również ekspansywność w poszukiwaniu sposobów doskonalenia. Dzięki opracowaniu w organizacji metodyki doskonalenia ukierunkowanego na procesy i pracowników można przekształcić słabe jej punkty w mocne atuty, a tym samym zmniejszyć zagrożenia, a zwiększyć szanse w dynamicznym otoczeniu. E. Skrzypek, S. Tkaczyk uważają, iż spojrzenie obecnie na jakość w organizacji jako na najważniejszy mechanizm zarządzania prowadzi do nowoczesnej formy industrializacji. Co za tym idzie, w dalszej kolejności następuje kreowanie kultury i filozofii zarządzania przez jakość (TQM), a to świadczy o podążaniu organizacji za ciągle zmieniającymi się potrzebami klientów i spójnym myśleniu wszystkich pracowników co do doskonalenia wszelkiej aktywności i wszystkich procesów organizacji [9,12]. Potwierdzeniem natomiast właściwej drogi myślenia o jakości w organizacji jest wdrożenie mechanizmów samooceny organizacji, osiągnięcie wysokiego poziomu dojrzałości jakościowej, a także zdobycie nagrody jakości regionalnej, krajowej lub europejskiej. Innymi słowy, w Total Quality Management wpisana jest i... więcej»

Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce DOI:10.15199/48.2018.11.1
(Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA, Ewa MALINOWSKA, Kinga PIEKARSKA)

Jakość żywności to wartość zbiorcza i wielopłaszczyznowa, a jej najważniejszym aspektem jest i będzie bezpieczeństwo. To wartość progowa i warunek minimum wszelkich poczynań w obrębie łańcucha żywności, przekładająca się wprost na zdrowie i życie człowieka oraz poczucie jego pewności. Bywa ono niestety bardzo często naruszane, tak wskutek pojawienia się zagrożeń o charakterze przypadkowym, jak i celowym. Jednymi z nich są tzw. nowo pojawiające się zagrożenia (ang. new emerging risks), rozumiane jako te, które naukowo zostały zidentyfikowane po raz pierwszy i które mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych, nowych, trudnych do przewidzenia skutków zdrowotnych lub istotne nasilenie skutków znanych już wcześniej [28]. To potencjalne zagrożenia związane z żywnością lub żywieniem, które mogą spowodować w (najbliższej) przyszłości pojawienie się 8 2018 L i s t o p a d XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce ryzyka uszczerbku dla zdrowia człowieka [24]. Jednym z nich jest brak kultury bezpieczeństwa żywności [38]. Z tego powodu konieczność zrozumienia i kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności to bardzo ważny problem, którego rozwiązanie może stanowić odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku rolno-spożywczego oraz jego interesariuszy. Zjawisko kultury bezpieczeństwa żywności jest stosunkowo od niedawna obecne w publikacjach naukowych. Wynika to z faktu, iż również od niedawna jest ono w sferze zainteresowania praktyków - menedżerów przemysłu rolno-spożywczego. Wydaje się więc, iż popularyzacja troski o kulturę bezpieczeństwa żywności jest nie tylko konieczna, ale i pilna, tak z punktu widzenia podejmowanych badań naukowych, jak i praktycznych zastosowań, pozwalających określić obecność i siłę tej kultury w danej organizacji. Mając to na uwadze, problemem badawczym, jaki podjęto w niniejszym opracowaniu, jest odpowiedź na pytanie: jakie cechy/ składowe mogą tworzyć... więcej»

Zastosowanie insourcingu w doskonaleniu jakości produktów i usług DOI:10.15199/48.2018.11.5
(Grzegorz GRELA)

Jakość produktów i usług jest jednym z głównych kryteriów podejmowania decyzji o ich zakupie zarówno przez indywidualnych klientów, jak i organizacje działające na rynku. Przedsiębiorcy znający znaczenie jakości podejmują starania doskonalące jakość oferowanych produktów lub usług. Podstawową decyzją podejmowaną przez zarządzających przedsiębiorstwem przy wytwarzaniu każdej złożonej usługi lub produktu jest podjęcie decyzji o tym, czy komponenty, które tworzą finalny produkt lub usługę, mają być wytwarzane w obrębie struktur organizacji, czy też mają być zakupione na zewnątrz organizacji. Dylemat ten jest znany w literaturze anglosaskiej pod frazą make or buy decision. Praktyka funkcjonowania organizacji w swojej różnorodności pokazuje, że raz podjęta decyzja bywa zmieniana i np. po pewnym czasie komponenty wytwarzane samodzielnie są zakupywane na zewnątrz lub wręcz przeciwnie - komponenty dotychczas zakupywane u zewnętrznego dostawcy są po pewnym czasie wytwarzane samodzielnie w ramach organizacji. Literatura zarówno branżowa, jak i naukowa obfituje w przykłady i analizy wydzielania na zewnątrz działań realizowanych dotychczas wewnątrz organizacji (outsourcing), jednakże ciągle niewystarczająco opisana jest droga przeciwna, tj. włączanie do struktur organizacji procesów, których produktem jest towar lub usługa dotychczas zakupywane na zewnątrz organizacji (insourcing). W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych nad zjawiskiem insourcingu w organizacjach prowadzących działalność na terenie Polski. 39 2018 L i s t o p a d Teoretyczne aspekty insourcingu Pojęcie insourcingu nie jest jeszcze ustabilizowane znaczeniowo zarówno w przypadku literatury branżowej, jak i naukowej. Zdarzają się zastosowania tego pojęcia nieprecyzyjne lub wręcz błędne. K. Foerstl, J. F. Kirchoff oraz L. Bals przytaczają kilka przykładów błędnego stosowania pojęcia insourcing, sugerując, że taki stan może uniemożl... więcej»

2018-10

zeszyt-5655-problemy-jakosci-2018-10.html

 
W numerze m.in.:
Zarządzanie różnorodnością - stan i perspektywy rozwoju DOI:10.15199/48.2018.10.1
(Elżbieta SKRZYPEK)

Wprowadzenie "Skoro nie jesteśmy teraz w stanie usunąć wszystkich różnic pomiędzy nami, przynajmniej możemy uczynić świat bezpieczniejszym dla różnorodności" John F. Kennedy, 1963. "Korzystamy z różnorodności, krocząc po drodze naszego przeznaczenia, prowadzącej do doskonałości ze świadomością, że jakość jest w różnorodności. Zarządzanie różnorodnością opiera się na podstawowej wartości, jaką jest szacunek do drugiego człowieka. Maksymalizacja różnorodności i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla jakości zarządzania" E. Skrzypek, 2018. Koncepcja zarządzania różnorodnością narodziła się w latach 80. XX wieku. Uważa się, że zarządzanie różnorodnością od 2009 roku stało się zjawiskiem globalnym [12 ]. Można przyjąć, 5 2018 Pa ź d z i e r n i k że podstawowym założeniem zarządzania różnorodnością jest teza, że występujące różnice warto wykorzystać dla zwiększenia zysków przedsiębiorstwa, dążąc do ograniczenia kosztów i ryzyka wynikających z różnorodności przy wzmacnianiu korzyści z nich wynikających. Zarządzanie różnorodnością powinno stać się imperatywem dla przedsiębiorstwa. Konieczne jest zrozumienie, że różnice między ludźmi w miejscu pracy i na rynku mogą przynieść organizacji określone korzyści. Różnorodność to wszelkie aspekty, w których ludzie różnią się i są podobni, zarówno widoczne, jak: płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, jak i niewidoczne, tj.: orientacja seksualna, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, postawy życiowe, styl życia, styl uczenia się. Różnorodność to czynnik podnoszący jakość funkcjonowania danej zbiorowości, natomiast zarządzanie różnorodnością umożliwia stworzenie takiego środowiska, w którym każdy zatrudniony jest szanowany i doceniony i w którym istnieją warunki, by w pełni wykorzystać posiadany potencjał intelektualny. Zarządzanie różnorodnością wymaga otwartości organizacji na nowych pracowników, świadomego pozyski... więcej»

Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza DOI:10.15199/48.2018.10.5
(Piotr SENKUS, Bartłomiej HALKE)

Wprowadzenie Obecne warunki gospodarcze funkcjonowania w hiperkonkurencyjnej globalnej rzeczywistości wymuszają na organizacjach poszukiwania atrakcyjnych nisz lub zdobywania unikalnych kompetencji. Przez ostatnie ponad cztery dekady jednym z fundamentów budowania przewagi konkurencyjnej było wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych najpierw z normą BS 5750, potem z normą ISO 9 001 [17]. Systemy te umożliwiają organizacjom kształtowanie narzędzi zarządzania umożliwiających ustalanie polityk i odpowiedzialności w celu efektywnego 34 2018 Pa ź d z i e r n i k XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza alokowania zasobów i identyfikowania kluczowych działań prowadzących do poprawy istotnych wskaźników biznesowych oraz wdrażania narzędzi ciągłego doskonalenia. Z czasem jednak, w miarę upowszechniania się tych systemów, jednoznaczne pozytywne efekty ich wdrażania przestają być tak wyraźne. Pojawiają się nawet głosy, iż wdrożenie systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001 nie przynosi żadnych efe któw [15]. Z biznesowego punktu widzenia zjawisko, gdzie w miarę upowszechniania się określonych nowych rozwiązań efekty ich wdrażania w poszczególnych kolejnych jednostkach nie są aż tak wyraźne jak w przypadku pionierów, a z czasem nawet całkowicie niedostrzegalne, jest rzeczą normalną. Należy wtedy wyszukać inny fundament budowy przewagi konkurencyjnej, który pomoże zarówno doskonalić zarządzanie, jak i zagwarantuje pożądaną efektywność ekonomiczną. Wiąże się to często z poszukiwaniem przez organizację nowej niszy rynkowej oraz wejściem w nią. Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. stanęły w tym kontekście przed szansą wejścia w grono dostawców sektora samochodowego, lotniczego i kosmicznego. Wejście na ten rynek wiąże się jednak z wdrożeniem i certyfikowaniem systemu zgodnego z normą EN 9100:2016/AS 9100D. W 2017 r., według Teal Group Corpora... więcej»

Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem DOI:10.15199/48.2018.10.2
(Piotr JEDYNAK, Sylwia BĄK)

Zarządzanie ryzykiem jest obecnie uznawane za jedną z kluczowych domen zarządzania, warunkującą niejednokrotnie nie tylko przetrwanie i rozwój organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, ale również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej [3] [5]. Aby kształtować efektywnie działające systemy zarządzania ryzykiem, konieczna jest ich ciągła ocena, umożliwiająca wyłonienie obszarów wymagających poprawy oraz nakreślająca ścieżkę ich ciągłego doskonalenia [2]. Dokonywanie takiej oceny umożliwiają modele dojrzałości zarządzania ryzykiem, które przede wszystkim diagnozują poziom zaawansowania prowadzonych w tym obszarze działań, a ponadto wskazują docelowy stan wzorcowy [4]. Modele te odnoszą się do zintegrowanego zarządzania ryzykiem w organizacji lub do działań wobec ryzyka w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, np. w zarządzaniu projektami. Celem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie oraz porównanie wybranych modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem ich specyfiki, stopnia kompleksowości oraz uniwersalności. 1. Pojęcie i geneza modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem Pojęcie dojrzałości w odniesieniu do działalności organizacji zaczęto stosować pod koniec lat 70. XX wieku. Po raz pierwszy terminu tego użył Crosby w 1979 roku w odniesieniu do zarządzania jakością. Przez dojrzałość w kontekście organizacji rozumie się określony, najwyższy poziom umiejętności w danym obszarze działalności, czyli osiągnięcie ostatecznego poziomu rozwoju [9]. Poziom dojrzałości z kolei jest zdefiniowanym, ewolucyjnym stanem wynikającym z procesu ciągłego doskonalenia organizacji. Sposób określenia poziomu dojrzałości jest uzależniony od wykorzystywanych mierników i ich wzajemnej synchronizacji [6]. Logika wykorzystywania modeli do oceny poziomu rozwoju organizacji szybko zaadaptowała się zarówno w teorii organizacji i zarządzania, jak 13 2018 Pa ź d z i e r n i k i w praktyce gospodarczej. Koncepcja i... więcej»

Rozmowa z dr. inż. Mirosławem Rechą, inicjatorem Polskiej Nagrody Jakości
Małgorzata Wierzbicka: Jak rozpoczęła się Pana przygoda z jakością? Mirosław Recha: Po skończeniu studiów (specjalność elektronika) w 1957 r. rozpocząłem pracę jako konstruktor w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych w Warszawie na ul. Matuszewskiej. Stworzyliśmy tam z grupą młodych inżynierów- -konstruktorów - Wydzielone Biuro Konstrukcyjne Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego oraz Wydział Produkcyjny tych urządzeń. Zaczęliśmy od sporządzenia dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz produkcyjnej, ponieważ takiej dokumentacji nie było. Opracowaliśmy nowe procesy dotyczące produkcji i kontroli modeli, serii próbnych i technologicznych oraz samego procesu produkcyjnego tych urządzeń. Trwało to około 1,5 roku. Zresztą po tym okresie systematycznie doskonaliliśmy naszą dokumentację i wszystkie procesy. Zasadniczą kwestią w tym wszystkim były problemy dotyczące jakości parametrów urządzeń, ich żywotność oraz doskonałość przesyłanych informacji - wizji. Dlatego opracowaliśmy dokładne instrukcje dotyczące kontroli tych parametrów na każdym etapie powstawania i produkcji wyrobów. Ważnym elementem realizacji konstrukcji, a potem produkcji urządzeń, była jakość stosowanych do ich produkcji materiałów, podzespołów oraz elementów. Dlatego opracowaliśmy specjalne metody "starzenia ich", aby po tym procesie były one "długowieczne". Były to w tym o... więcej»

Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w świetle wyników auditów zewnętrznych DOI:10.15199/48.2018.10.3
(Ewa POPŁAWSKA)

Wprowadzenie W świetle wzrastających wymagań klientów oraz nieustannego postępu gospodarczego jakość stała się głównym kierunkiem budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, niezależnie od rynku, na jakim funkcjonuje. Zarządzanie jakością, jako jeden z procesów zarządczych, może być wspomagane dostępnymi narzędziami, zapewniającymi skuteczną implementację standardów jakościowych. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest wykorzystanie w praktyce zarządzania jakością normy ISO 9001. Normy, podobnie jak przepisy prawne, okresowo podlegają aktualizacji wynikającej ze zmian w otoczeniu zewnętrznym, doświadczeń przedsiębiorców w ich implementacji oraz wskazań auditorów jednostek certyfikujących. Do dnia 14 września 2018 r. obowiązuje norma PN-EN ISO 9001:2009 [4], w związku z tym organizacje, które chcą utrzymać certyfikowany system zarządzania jakością są zobligowane do przeprowadzenia auditu zewnętrznego w zakresie wymagań nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 [6]. Polskie Centrum Akredytacji, jako jednostka akredytująca jednostki certyfikujące, opublikowało dokument IAF pn. "Wytyczne dotyczące planowania przejścia na ISO 9001:2015" [2]. W niniejszym dokumencie wskazano, że organizacje posiadające certyfikaty wydane na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 są zobowiązane dostosować system zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Organizacjom tym zalecono podjęcie następujących działań [2]:  identyfikację różnic organizacyjnych, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań;  opracowanie planu wdrożenia;  zapewnienie właściwego szkolenia i świadomości wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji; 20 2018 Pa ź d z i e r n i k XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015…  aktualizację obecnego systemu zarządzania jakością w celu spełnienia zmienionych wymagań... więcej»

2018-9

zeszyt-5629-problemy-jakosci-2018-9.html

 
W numerze m.in.:
Jakość środowiskowa opakowań w aspekcie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym DOI:10.15199/48.2018.9.19
(Hanna ŻAKOWSKA, Grzegorz GANCZEWSKI)

Wprowadzenie Zagadnienia związane z jakością są przedmiotem wielu rozważań opisujących to pojęcie z różnych punktów widzenia. W literaturze jakość opakowań jest oceniana głównie pod kątem oczekiwanych cech fizyko-mechanicznych, użytkowych, estetycznych oraz przydatności do kontaktu z żywnością (jakość zdrowotna opakowań żywności). Wydaje się uzasadnione zwrócenie uwagi na aspekt środowiskowy jakości opakowań w ujęciu kryteriów dotyczących zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami w procesie przechodzenia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym [11]. W literaturze krajowej i światowej jakość środowiskowa opakowań jest nowym pojęciem. Spełnienie istotnych kryteriów związanych z ochroną środowiska nie było dotąd postrzegane w kategoriach jakości, chociaż obecnie oczekują takiego podejścia zarówno użytkownicy opakowań, jak również konsumenci (integracja aspektów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych) [12]. W celu wykorzystania zasobów w bardziej zrównoważony sposób Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet wniosków legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Proponowane działania mają przyczynić się do "zamknięcia obiegu" cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści tak środowisku, jak i gospodarce. Przekształcanie odpadów w zasoby to zasadniczy element nowego podejścia w gospodarce [8]. W nowym pakiecie regulacji prawnych Komisji znalazła się problematyka odpadów opakowaniowych. W perspektywie lat 2025-2030 zaproponowano wzrost poziomów ich recyklingu oraz odzysku w odniesieniu do poziomów zawartych w dyrektywie 94/62/WE [1]. Kryteria oceny jakości środowiskowej opakowań Celem pracy była analiza kryteriów jakości środowiskowej opakowań oraz wskazanie kryterium istotnego z punktu widzenia przekształcania odpadów w zasoby, tj. przydatności do recyklingu, a także sposobów potwierdzania zgodności opakowań w tym zakresie. W całym cyklu życia op... więcej»

Ocena jakościowa ekologii samochodu elektrycznego na podstawie zużycia energii w rzeczywistym ruchu miejskim DOI:10.15199/48.2018.9.13
(Anna SKARBEK-ŻABKIN, Tomasz SZCZEPAŃSKI)

Wprowadzenie Podczas badań samochodów z silnikami spalinowymi powszechnie stosowane są testy jezdne. Są one wykonywane na hamowni silnikowej, podwoziowej lub w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego. Niektóre z nich pełnią rolę testów homologacyjnych. Mierzone jest wówczas zużycie paliwa oraz emisja wybranych składników spalin. Zużycie paliwa stanowi informację o właściwościach ekonomicznych samochodu. Z kolei emisja spalin pozwala wyciągać wnioski dotyczące właściwości ekologicznych [11]. Mierzona może być emisja całkowita w obrębie danego testu albo emisja chwilowa - odniesiona do jednostki drogi (emisja drogowa) lub do jednostki czasu (natężenie emisji). Analiza przebiegu natężenia emisji lub emisji drogowej pozwala na ocenę, w których warunkach ruchu pojazd charakteryzuje się najlepszymi właściwościami ekologicznymi, a w których najgorszymi [1, 4, 5, 7, 8]. W przypadku samochodów elektrycznych nie istnieje możliwość pomiaru emisji spalin, nawet jeśli ich eksploatacja wiąże się z emisją zanieczyszczeń podczas wytwarzania energii elektrycznej. Jedyną informacją, jaką można rejestrować w czasie testów jezdnych w kontekście właściwości ekologicznych, jest zużycie energii. Można je traktować jako zużycie całkowite w obrębie testu lub zużycie chwilowe (odniesione do jednostki czasu lub drogi). Na tej podstawie należy wnioskować zarówno o właściwościach ekonomicznych, jak i pośrednio właściwościach ekologicznych samochodu. W artykule przedstawiono metodykę obliczeń, które na podstawie przebiegu prędkości pojazdu pozwalają szacować, z jaką emisją zanieczyszczeń 93 2018 Wr z e s i e ń jest związana eksploatacja pojazdu elektrycznego. Zaprezentowano również porównanie tak szacowanej emisji na podstawie testu FTP-75 z rzeczywistą emisją z samochodu spalinowego w tym teście. Następnie przedstawiono wyniki badań drogowych, na podstawie których wykonano podobne oszacowanie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń. 1. ... więcej»

Analiza strategiczna procesu obsługi klienta - podejście korelacyjne DOI:10.15199/48.2018.9.24
(Roma MARCZEWSKA-KUŹMA, Jagoda OSTROWSKA)

Wprowadzenie Obsługę klienta można traktować jako proces, a więc jako "specyficzną kategorię zasobów organizacji zapewniającą synchronizację innych zasobów wykorzystywanych w aspekcie zmian" [Grudowski, 2007, s. 18]. Z punktu widzenia możliwości spełniania zmieniających się wymagań stron zainteresowanych, procesowi temu należy zapewnić uporządkowany przebieg (przygotowanie procedur i instrukcji postępowania), przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności realizowanego procesu obsługi z wymaganiami rynku, prawnymi i innymi. Podobnie problem ten traktuje Czerska J., twierdząc: "Stabilność absolutnie nie dotyczy otoczenia, które zmienne jest ze swej pierwotnej natury. Zmienność, którą należy ustalić, dotyczy wszelkich odstępstw od założeń związanych z czasem, jakością i sposobem realizacji poszczególnych czynności i całego procesu. Ustalić zaś oznacza zaprojektować zadania w taki sposób, by zmienność ta nie mogła wystąpić" (Czerska J., 2014, s. 22]. Relacja klient - przedsiębiorstwo z założenia powinna przynosić obustronne korzyści. W ujęciu ogólnym, zysk z relacji - CRPi (customer relationship profitability) jest wyznaczany z różnicy przychodów z relacji - RRi i kosztów wynikających z jej utrzymania RCi. Przyjmując takie założenie, poprawa rentowności relacji jest możliwa przez wzrost przychodów z relacji lub obniżenie kosztów związanych z jej utrzymaniem [Storbacka K., i Leihtinen J. R., 2001, s. 61]. Przedsiębiorstwo może przyczynić się podjętymi działaniami do wzrostu przychodów z relacji z klientem, m.in. przez [Wereda W., 2009, s. 93]:  podniesienie cen usług oferowanych przez przedsiębiorstwo (przy uwzględnieniu elastyczności cenowej popytu na te usługi), czyli wykorzystanie tzw. okazji rynkowych,  poszerzenie oferty produktów lub usług dodatkowych (zwiększenie wartości relacji dla klienta) dla zapewnienia satysfakcji klientów, a w konsekwencji utrzymania obecnych lub pozyskania nowych klientów. W ce... więcej»

Z prasy zagranicznej
Jakość oraz bezpieczeństwo żywności.W czerwcu 2018 roku opublikowano nową wersję normy ISO 22000 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego", która zastąpiła wersję pochodzącą z 2005 roku1. Prawdopodobnie z tego powodu niemal całe wakacyjne wydanie czasopisma "ISO Focus" poświęcone zostało jakości oraz bezpieczeństwu żywności. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) dużą część swojej aktywności koncentruje na tej problematyce. Do chwili obecnej opublikowała ponad 1600 standardów dotyczących produkcji żywności, w tym normę ISO 22000 okr... więcej»

System oceny wyrobów pirotechnicznych w świetle wymagań i przepisów UE DOI:10.15199/48.2018.9.17
(Wojciech DĄBROWSKI, Witold POKORA, Leszek SZYMAŃCZYK)

Wprowadzenie Powstała w Unii Europejskiej (UE) strategia polityki usuwania barier dla swobodnego przepływu dóbr, osób, usług i kapitału, tzw. polityka "nowego podejścia" (New Approach) odnośnie harmonizacji technicznej i normalizacji, opiera się na następujących zasadach:  harmonizacja przepisów dyrektyw powinna ograniczać się do przyjmowania istotnych wymagań (essential requirements) dotyczących bezpieczeństwa (lub innych reprezentujących interes ogólny); wyrób wprowadzany na rynek powinien spełniać te wymagania tak, aby można go było swobodnie rozprowadzać w obrębie UE;  w celu zagwarantowania zdrowia i bezpieczeństwa obywateli UE jest zobowiązana do wydawania obligatoryjnych przepisów technicznych, spójnych z przepisami UE i zapewniających swobodny przepływ towarów;  opracowywanie zharmonizowanych norm technicznych, stanowiących dopełnienie tych dyrektyw, należy do obowiązków europejskich organizacji normalizacyjnych, m.in. CEN - European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny). Przykładem funkcjonującej w UE dyrektywy "nowego podejścia" jest Dyrektywa 93/15/EWG w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych, wdrożona w Polsce na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późniejszymi zmianami). Chociaż w pierwszej kolejności nie objęła ona swoim zakresem wyrobów pirotechnicznych (WP), jednak w kolejnych zmianach wprowadzono postanowienie, że do wyrobów pirotechnicznych stosuje się odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony konsumentów i bezpieczeństwa publicznego, co wynika z Dyrektywy 2007/23/WE. Celem artykułu jest analiza aktualnego stanu prawnego oraz przedstawienie modelu zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania wyrobów pirotechnicznych, w tym wagi odpowiedzialności, na bazie mających zastosowanie norm i przepisów... więcej»

2018-8

zeszyt-5596-problemy-jakosci-2018-8.html

 
W numerze m.in.:
Problemy z wynagradzaniem za jakość DOI:10.15199/48.2018.8.1
(Marek BUGDOL)

Problem wynagradzania za jakość jest tematem zaniedbanym w większości podręczników z zakresu zarządzania jakością. W przeszłości na ten temat wypowiadali się klasycy TQM. Ich wątpliwości dotyczyły tego, czy można przyznawać premię za wykonywanie pracy zgodnej z wyznaczonymi normami i zasadami. Na przykład E. Deming był przeciwny wynagradzaniu prowizyjnemu. P. Crosby zauważył, że kiedy praca jest niewłaściwie zaprojektowana, to taki system motywacji uczy błędów. Motywację opartą na systemie finansowym odrzucał także K. Ishikawa. Podstawowym celem artykułu jest ustalenie, na ile aktualnie stosowane systemy wynagradzania uwzględniają jakość i jak są one oceniane przez pracowników (np. czy są one źródłem odczuwalnej niesprawiedliwości). Autor dokonał analizy literatury przedmiotu (wykorzystano artykuły opublikowane w bazie EBSCO). Zawarte w opracowaniu informacje dotyczące systemów wynagrodzeń pochodzą z projektu badawczego "Ocena procesów zarządzania w spółce X", wykonanego w marcu i kwietniu 2018 roku. Natomiast opis poszczególnych systemów premiowych powstał na podstawie wywiadów prowadzonych z pracownikami spółek produkcyjnych i usługowych woj. opolskiego (ogółem 25 wywiadów). Wynagradzanie za jakość w świetle literatury Problem wynagradzania za jakość był badany z punktu widzenia: dostosowania celów jakości do zasad oceny i wynagradzania pracowników [6], wynagradzania za jakość w sektorze publicznym [7], pensji specjalistów odpowiedzialnych za jakość w organizacji [1], trudności towarzyszących ustalaniu wynagradzania za jakość w różnych środowiskach [3] [9] [11], ograniczonego wpływu wynagradzania na wyniki ekonomiczne i jakość [2] [5]. Często bardzo optymistycznie przyjmuje się, że należy uzależnić wysokość wynagradzania (głównie premii) od wykonania celów jakości [8]. Evan Invey badał problem wynagradzania pracowników za wyniki pracy w środowisku TQM. Z badań tych wynikało, że:  zasadniczym problemem w wyn... więcej»

Certyfikacja systemów zarządzania - kierunek rozwoju
Rozmowa z dr inż. Joanną Jasińską, Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości.Małgorzata Wierzbicka: Czy może Pani nakreślić kierunki rozwoju Państwa działalności certyfikacyjnej? Joanna Jasińska: Dyrektorem CCJ jestem od niedawna. Jednak od początku działalności certyfikacyjnej, czyli niemalże od 17 lat, biorę udział w jej doskonaleniu. W chwili obecnej kontynuuję dzieło moich poprzedników - Witolda Pokory i Andrzeja Świderskiego, którzy budowali CCJ od podstaw. Lista naszych produktów oferowanych klientom jest coraz dłuższa. Rozpoczynaliśmy od certyfikacji systemów zarządzania jakością głównie w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. Proces doskonalenia tego produktu i zmian (w kontekście chociażby ostatnich zmian w dokumentach typu AQAP) trwa nadal i nabiera wręcz cech nie tylko doskonalących, lecz także innowacyjnych. Oczywiście nie są to zmiany rewolucyjne w funkcjono... więcej»

Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych DOI:10.15199/48.2018.8.4
(Aleksandra KOWALSKA)

Oczekiwania konsumentów względem opakowań produktów codziennego użytku dotyczą najsilniej ich wartości informacyjnej [23, 18]. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności jest kwestią zasadniczą, gdyż wpisuje się w obszar priorytetowy dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego żywności [35], a jednocześnie dotyka problemu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego 20 2018 S i e r p i e ń JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych konsumentom żywności1, ściśle związanego z problemem fałszowania żywności [21]. Informacje, do których konsument ma dostęp, jakość przekazu i stopień ich zrozumienia to ważne czynniki wpływające na podejmowane decyzje dotyczące zakupu i/lub spożycia żywności. Pierwsze inicjatywy w obszarze znakowania żywności podejmowane były przez producentów na zasadzie dobrowolności, z czasem jednak wypracowano odpowiednie systemy znakowania żywności, początkowo na poziomie sieci handlowych, aż po stosowne uregulowania prawne przyjmowane na poziomie krajowym i międzynarodowym [35]. Problem znakowania żywności harmonizuje w ramach acquis communautaire Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [34]. Co ważne, rozporządzenie to na pierwszym miejscu wprost stawia interes konsumenta [16]. Początek nowej erze bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej (UE) dało ramowe Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i tzw. pakiet higieniczny, czyli zbiór czterech rozporządzeń mających przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw [28, 29, 30, 31, 32]. Do momentu, w którym opublikowano Rozporządzenie nr 1169/2011, zdecydowanie najwięcej miejsca w prawie żywnościowym UE poświęcano produkcji zwierzęcej. Sądzono bowiem, że główne obszary zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności związane są z produkcją zwierzęcą, co było konsekwencją afer żywnościowych związanych... więcej»

Z prasy zagranicznej
Przywództwo - krytyczny czynnik sukcesu dla skuteczności wdrożenia metody Lean Six Sigma Alessandro Laureani, Jiju Antony. 2018. "Leadership - a critical success factor for the effective implementation of Lean Six Sigma", Total Quality Management & Business Excellence, 5-6: 502-523."Lean Six Sigma to jedno z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań dotyczących ciągłego doskonalenia: jest to metoda doskonalenia działalności organizacji mająca na celu zwiększenie wartości dla udziałowców (właścicieli) poprzez wprowadzanie udoskonaleń odnoszących się do jakości, szybkości, satysfakcji klientów, a także kosztów. Metoda ta z po... więcej»

Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.8.3
(Anna MAZUR, Agnieszka MISZTAL, Aleksandra SOBAŃSKA, Marianna KOPEĆ, Dominika SZREJTER)

Silnie oddziaływająca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego sprawiła, że model zarządzania uczelnią wyższą powinien opierać się o kompleksową analizę samej organizacji, jak i jej złożonego otoczenia. Silne oddziaływanie marketingowe, głośno artykułowane oczekiwania, innowacje technologiczne, a przede wszystkim umasowienie szkolnictwa wyższego, w zestawieniu z rosnącymi wymaganiami studentów wspieranych ich doświadczeniem zawodowym, wręcz wymuszają na zespole oświaty podejmowanie działań, które podniosą satysfakcję klienta, mając na uwadze jego oczekiwania. "Organizacje przestawiają się z zarządzania relacjami z klientem (CRM) na zarządzanie interesariuszami, obejmujące również klientów, które określone zostało jako nigdy niekończące się zadanie związane z równoważeniem i integracją złożonych relacji i wielu różnorodnych celów" [3]. W organizacji usługowej, jaką stanowi uczelnia wyższa, kwestia zarządzania interesariuszami jest kluczowa ze względu na bezpośredni udział jej podstawowych interesariuszy - klientów i pracowników - w realizowanych przez nią procesach usługowych. Obydwie strony mają zupełnie odmienne cele, których pogodzenie przez organizację jest kluczowe dla jej rozwoju. Niemniej jednak nie zawsze istnieje rozwiązanie gwarantujące satysfakcję obydwu stron, co skutkuje realizacją celu nadrzędnego dla organizacji. Z tego właśnie względu należy starannie dopasowywać działania do wcześniej zidentyfikowanych wymagań interesariuszy - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Poniższy artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego podstawowym celem jest przedstawienie metody identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy 13 2018 S i e r p i e ń wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania działań doskonalących jakość usług świadczonych przez uczelnię wyższą, zapewniając przy tym spełnienie oczekiwań interesariuszy. Identyfikacja interesariuszy W obecnych czasach niezwykle trudno jest osiągnąć sukces w p... więcej»

2018-7

zeszyt-5568-problemy-jakosci-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
Znaczenie przestrzegania praw pacjenta w szpitalu w ogólnej ocenie placówki medycznej DOI:10.15199/48.2018.7.2
(Sandra KRYSKA, Anna REJ-KIETLA)

Wprowadzenie Rynek usług zdrowotnych jest zespołem procesów zachodzących pomiędzy świadczeniodawcami usług zdrowotnych (podmiotami leczniczymi) a świadczeniobiorcami (pacjentami). Same usługi zdrowotne nie są jednak wprost uznawane za dobra rynkowe, ponieważ popyt na nie zazwyczaj nie stanowi konsekwencji chęci zaspokojenia określonej potrzeby, ale jest koniecznością, której najlepiej unikać. Specyfika sektora usług zdrowotnych wynika z faktu, że opieka zdrowotna stanowi jeden z determinantów zdrowia, a potrzeby opieki zdrowotnej wywodzą się z zapotrzebowania na zdrowie. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest także asymetria informacji pomiędzy świadczeniodawcami a świadczeniobiorcami, której efektem może być kreowanie popytu przez dostawcę usług zdrowotnych naruszające założenia klasycznej ekonomii. Ważną rolę odgrywa w tym miejscu również niepewność - tak w sferze popytu, jak również w sferze skuteczności leczenia [13]. Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, że rynek ochrony zdrowia stanowi bardzo specyficzny zespół procesów ze specyficznymi potrzebami. Niniejszy artykuł ma na celu określenie znaczenia praw pacjenta oraz ich przestrzegania w podmiotach leczniczych na postrzeganie tych podmiotów 15 2018 L i p i e c jako placówek rzetelnych, godnych polecenia oraz świadczących usługi zdrowotne wysokiej jakości. W artykule podjęto próbę analizy aktów prawnych dotyczących praw pacjenta oraz piśmiennictwa specjalistycznego w zakresie jakości usług zdrowotnych. Dodatkowo wskazano w nim, w jaki sposób wprowadzenie w podmiocie leczniczym drobnych zmian może wpłynąć na zmianę jego postrzegania przez pacjentów oraz ich bliskich. Znaczenie jakości w systemie ochrony zdrowia Współcześnie notuje się istotny wzrost znaczenia jakości we wszystkich sferach życia człowieka. W wielu spośród tych dziedzin jakość świadczonych usług ma kardynalne znaczenie. Analogicznie jest w przypadku opieki zdrowotnej. W tym przypadku jakość ... więcej»

Architektura obiektów ochrony zdrowia a jakość usług medycznych – na przykładzie lecznictwa psychiatrycznego DOI:10.15199/48.2018.7.1
(Beata ŁABUZ-ROSZAK, Jakub S. BIL, Piotr GORCZYCA, Marek ROSZAK)

Wprowadzenie Jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z podstawowych kryteriów oceny w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przy odpowiednim jej koszcie, to zasadnicze wyzwanie stojące przed jednostkami ochrony zdrowia, które chcą się utrzymać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług ochrony zdrowia. Surowe wymogi rynku sprawiają, iż coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej przystępuje do wdrażania zarządzania poprzez jakość, traktując system ten jako gwarant wzrostu swojej konkurencyjności i wiarygodności. Wśród licznych czynników wpływających na jakość świadczonych usług medycznych znajduje się również wygląd obiektu (infrastruktury), gdzie usługa jest świadczona. Wpływ architektury obiektów ochrony zdrowia na jakość usług medycznych jest aktualnym zagadnieniem, widocznym w trendach ogólnoświatowych, jak również budzącym zainteresowanie w naszym kraju. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki. Jakość usług medycznych Jedną z najpopularniejszych definicji dotyczących jakości usługi medycznej opublikowano w 1990 r. Według autorów American Institute of Medicine jakość to "stopień, w którym usługi medyczne - w odniesieniu do indywidualnych odbiorców, jak i całych populacji - zwiększają prawdopodobieństwo 9 2018 L i p i e c uzyskania pożądanych wyników leczenia i są zgodne z aktualną wiedzą" [13]. Z kolei A. Donabedian napisał, że "jakość to ten rodzaj opieki, w którym maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego domenach" [9]. Znaczenie "jakości usługi medycznej" zależy od odbiorcy. Dla pracowników ochrony zdrowia jakość usługi medycznej wiąże ... więcej»

VARIA
Recenzja monografii "Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B" autorstwa dr Anny Wronki.Monografia stanowi interesujące studium literaturowo-badawcze z zakresu szeroko rozumianej komunikacji rynkowej podmiotów przemysłowych. Składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdziały 1-3 mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty jest rozdziałem badawczym, natomiast ostatni, piąty, to rozdział aplikacyjno-poznawczy. Analizowana problematyka, związana z rolą certyfikatów (obligatoryjnych i fakultatywnych) w procesie komunikacji przedsiębiorstw, jest relatywnie rzadko opisywana zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych opracowaniach, tj. w monografiach oraz czasopiśmiennictwie naukowym. Z tego też względu wybór zagadnienia uznaję za ambitny, trafny i nade wszystko niezmiernie aktualny. Przedstawione w książce dociekania i wywody naukowe zostały oparte na gruntownych przemyśleniach Autorki, pogłębionych umiejętną, krytyczną analizą specjalistycznej literatury, a także opisami ciekawych studiów przypadków (case studies). Badania jakościowe były prowadzone zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uważam, że struktura pracy jest przemyślana, logiczna i spójna. W rozdziale pierwszym Autorka dokonała systematyki pojęcia jakości, a także - w sposób uporządkowany - zaprezentowała ewolucję podejścia do jakości, począwszy od starożytności po współczesną interpretację. Ponadto w sposób wnikliwy prz... więcej»

Z prasy zagranicznej
Six Sigma w służbie zdrowia: systematyczny przegląd literatury Jiju Antony, Pruksathorn Palsuk, Sandeep Gupta, Deepa Mishra, Paul Barach. 2018. "Six Sigma in healthcare: a systematic review of the literature", International Journal of Quality & Reliability Management, 5:1075-1092.Jakość służby zdrowia jest wciąż daleka od ideału. Sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie polskiej rzeczywistości, gdyż w wielu krajach pomimo wprowadzanych reform oraz licznych projektów doskonalących pacjenci nadal doświadczają nieodpowiedniego traktowania, a ich głosy nie są słyszane przez osoby podejmujące decyzje. Można jednak dostrzec pewien pozytywny trend polegający na coraz większym zainteresowaniu menedżerów z tego sektora rozwiązania... więcej»

Proces ciągłego doskonalenia jakości usług medycznych na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. (Małgorzata Z. Wiśniewska, Aneta Muzolf)
Wprowadzenie W czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz widocznego wzrostu konkurencyjności niezwykle istotne staje się poszukiwanie form doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Wiąże się to nierozerwalnie z koniecznością adekwatnego wprowadzenia kompleksowych zmian organizacyjnych, a niekiedy również restrukturyzacji. Organizacje na całym świecie, w tym podmioty medyczne, swój sukces w tym względzie upatrują w skutecznym i efektywnym zarządzaniu. Trwałym i nieodłącznym elementem owego zarządzania stało się przy tym doskonalenie i towarzyszące mu różne rozwiązania dostosowawcze, ukierunkowane na proces, produkt/usługę, na personel, dla dobra i satysfakcji klienta. Ich wprowadzenie przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń wpisujących się w postulat doskonalenia, na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 1. Doskonałość, doskonalenie i doskonała organizacja medyczna Doskonałość, jak również doskonalenie, to pojęcia, które są bardzo często stosowane w ramach koncepcji zarządzania jakością. Słowo doskonałość wywodzi się od łacińskiego perfectio, natomiast w mowie potocznej termin "doskonały" rozumiany jest jako "mający wiele zalet" lub "bardzo dobry" i pochodzi od łacińskiego słowa excellentia. Doskonałość jest pojęciem złożonym, którego natury należy upatrywać zarówno w filozofii, jak i prakseologii. Dowodem tego są m.in. dzieła Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu czy T. Kotarbińskiego. W tym ostatnim przypadku, jego Traktat o dobrej robocie to nie tylko rozważania o istocie sprawnego i racjonalnego działaniu, ale również punkt wyjścia do działania ze wszech miar doskonałego. Według M. Ćwiklickiego i H. Obory doskonalenie rozumiane jest jako wszechstronne i długofalowe działanie prowadzące do usprawniania procesów rozwiązywania problemów oraz odnowy organizacj... więcej»

2018-6

zeszyt-5531-problemy-jakosci-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Dobrowolne systemy jakości - znaczący trend w prawie żywnościowym DOI:10.15199/48.2018.6.2
(Monika ŻUCHOWSKA-GRZYWACZ)

Wprowadzenie Zagadnienie dobrowolnych systemów jakości jest wieloaspektowe i odgrywa coraz większą rolę w stosunkach gospodarczych i społecznych. Systemy te są narzędziami pomocniczymi w produkcji towarów wysokiej jakości. W przemyśle spożywczym zostały wypracowane standardy, które są obligatoryjnie wdrażane i wymagane w określonych sektorach żywności i fakultatywne, stworzone w ramach prywatnych inicjatyw. Obydwa rozwiązania służyć mają przedsiębiorcom - wyróżniając ich na rynku, ale przede wszystkim konsumentom - chroniąc ich bezpieczeństwo i gwarantując jakość towarów. Jednym ze sposobów uzyskiwania coraz wyższego poziomu jakości żywności jest wdrażanie dobrowolnych systemów jakości. Umożliwiają one organizowanie, sterowanie i kierowanie środkami służącymi do osiągnięcia celów jakościowych [7]. Korzyści wynikające z wdrożenia tych systemów pozwalają wysunąć hipotezę, iż jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju prawa żywnościowego. Same systemy, w szczególności obligatoryjne, doczekały się rozlicznych opracowań. W ramach niniejszego - obowiązkowe systemy zostały jedynie 9 2018 C z e r w i e c zasygnalizowane, a dobrowolne systemy jakości ujęte w kontekście roli, jaką mogą odgrywać w systemie prawa. Pojęcie jakości w prawie Z punktu widzenia prawa żywnościowego pojęciami kluczowymi z punktu widzenia zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy są - bezpieczeństwo i jakość. O ile standard bezpieczeństwa jest dla ustawodawcy standardem bezwzględnym, mającym swoje liczne odniesienia i definicje w przepisach prawa, w orzecznictwie czy doktrynie, o tyle pojęcie jakość nie ma w ustawodawstwie definicji legalnej. Z uwagi na swoją specyfikę nie będzie wynikać z istoty obowiązywania przepisów prawa, jest jednak rozpatrywana instytucjonalnie w standardach i przepisach. Według normy ISO 9001 jakość jest to "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania" [3]. Podkreślić należy, ... więcej»

Definiowanie usług. Analiza cech usług w definicjach literaturowych DOI:10.15199/48.2018.6.1
(Małgorzata LOTKO)

Usługa jest szczególnym rodzajem działalności, polegającym na świadczeniu pracy, w wyniku której nie powstaje nowy produkt (Wolniak, Skotnicka- Zasadzień 2012). Problematyka usług obecna jest w literaturze od lat czterdziestych dwudziestego wieku (Krzyżanowski 1947). Początkowo, zgodnie z definicją słownikową, uznawano, że usługa to pomoc okazana komuś, grzeczność. Jednak wraz z upływem czasu interpretacja tego terminu ewoluowała. Obecnie usługa oznacza czynności niezwiązane z działalnością produkcyjną, zlecone przez klienta (Rogoziński 2003). Współcześnie w literaturze brak jest jednoznacznego określenia pojęcia usługa. Termin ten definiowany jest różnie, w zależności od badacza oraz dziedziny nauki, którą reprezentuje, okresu w rozwoju gospodarki oraz kontekstu, w jakim słowo to jest wykorzystywane. Dotychczasowa analiza sposobów definiowania usług pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków (Lotko 2017):  w literaturze funkcjonują definicje usługa oraz usługi, 5 2018 C z e r w i e c  w piśmiennictwie z dziedziny nauk ekonomicznych (w tym marketingu) terminy usługa oraz usługi stosowane są zamiennie,  w dokumentach normalizacyjnych do 2015 roku usługa traktowana była jako wyrób niematerialny i obecnie stanowi odrębną kategorię. Klasyfikację dostępnych w piśmiennictwie z dziedziny ekonomii definicji usług przeprowadzili między innymi M. Daszkowska, wyróżniając definicje enumeratywne, negatywne i konstruktywne (Daszkowska 1987), oraz K. Rogoziński, który wskazał definicje analityczne, kontekstowe i kompilacyjne (Rogoziński 2003).... więcej»

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Jerzy Żuchowski urodził się 10 stycznia 1945 roku w Radomiu w rodzinie inteligenckiej, związanej od pokoleń z przemysłem garbarskim. Studia wyższe odbył w latach 1963-1968 na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów mgr inż. Jerzy Żuchowski podjął pracę w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, a po dwóch latach w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Radomiu jako asystent. Zdobyta akademicka wiedza chemiczna pozwoliła na zintegrowanie zainteresowań Profesora z naukami towaroznawczymi. Wychowanie w rodzinie o tradycjach garbarskich, jak również dobre chemiczne wykształcenie pozwoliło mgr. inż. Jerzemu Żuchowskiemu dość łatwo wkroczyć na towaroznawczą ścieżkę badawczą, związaną z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów przemysłu skórzanego. Badania te zaczął prowadzić w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pod kierunkiem znakomitego towaroznawcy, ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - profesora Mieczysława Mysony. Przygotowując swój warsztat badawczy, Profesor zorganizował od podstaw - w 1972 roku - Laboratorium Technologii i Towaroznawstwa, które stało się zaczynem bazy towaroznawczej w Ośrodku Radomskim, później znanej jako Radomska Szkoła Towaroznawcza. Wraz z rozwojem naukowym Profesora wzrastała pozycja towaroznawstwa w radomskim ośrodku naukowym. Jerzy Żuchowski obronił pracę doktorską w 1975 roku w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakow... więcej»

ŚRODOWISKA TECHNICZNE W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ (Janusz Mikołaj Kowalski)
"Historia zrzeszeń polskich inżynierów i techników nierozerwalnie wiąże się z walką o niepodległość" - czytamy w przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, skierowanym do uczestników uroczystego spotkania inżynierów polskich i polonijnych w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas inauguracji (26.04.2018) obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa". Pan Prezydent wyraził też przekonanie, że "nasz kraj musi być nowoczesny, że musi się dynamicznie rozwijać, konkurować z największymi, towarzyszyło polskim inżynierom i technikom walczącym w kolejnych powstaniach i zrywach niepodległościowych. Kształcili się i rozwijali swoje kompetencje, by doczekawszy wymarzonej chwili, zająć się największym projektem swojego życia - projektem, któremu na imię Polska. Gdy jesienią 1918 roku niepodległość stała się faktem, polscy inżynierowie z odwagą i zapałem przystąpili do realizowania pr... więcej»

Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw - ujęcie kontekstualne (Anna MARYNIAK)
Wprowadzenie Obecnie kwestie środowiskowe zyskują dużą uwagę ze strony społeczeństwa, przyspieszając rozwój zielonych łańcuchów dostaw w wymiarze operacyjnym i strategicznym. Ujawnianie informacji na temat realizacji wielowymiarowych projektów prośrodowiskowych oraz praktyk realizowanych wspólnie z uczestnikami łańcucha dostaw jest użyteczne ze względu na możliwość poprawy reputacji firmy i jej wyników finansowych, a także ze względu na możliwość nawiązania dialogu z zainteresowanymi stronami w celu poprawy wydajności środowiskowej.1 Zielone zarządzanie łańcuchem dostaw (green supply chain management - GSCM) zostało uznane przez producentów za wykonalną opcję ograniczenia wpływu operacji na środowisko, przy jednoczesnej poprawie ich wydajności operacyjnej [23]. Między innymi Mumtaz i współautorzy [16] wskazują, że wraz z wdrożeniem praktyk GSCM następuje spadek zanieczyszczenia środowiska i kosztów operacyjnych, niemniej 1 W opracowaniu wydajność środowiskowa utożsamiana jest z wynikami prośrodowiskowymi, czyli z tym, co jest w stanie przedsiębiorstwo uzyskać w wyniku wdrażania aktywności prośrodowiskowych (tzn. w wyniku wszelkich działań mających na celu poprawę dobrostanu środowiska). 34 2018 C z e r w i e c W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw - ujęcie kontekstualne nie wpływa to na zwiększenie elastyczności organizacyjnej. Roehrich, Hoejmose i Overland [19] uważają, że podnosząc wydajność GSCM, wrasta udział w rynku, uzyskuje się pozytywne efekty finansowe oraz wrasta pozycja konkurencyjna w procesie wyboru kontrahentów spośród innych potencjalnych uczestników łańcucha dostaw. Z kolei Vanalle i współautorzy [23] doszli do wniosku, że przyjęcie praktyk GSCM jest pozytywnie powiązane z wynikami ekonomicznymi i środowiskowymi. Podobnie twierdzą Choi i Hwang [3]. Fang i Zhang [8] na podstawie obszernego przeglądu literatury przedmiotu stwierdzili, że wewnętrzne i zewnętrzne pra... więcej»

2018-5

zeszyt-5500-problemy-jakosci-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Centrum Certyfi kacji Jakości - Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
W ramach tej informacji chciałbym przedstawić Państwu dwie kwestie dotyczące: rozszerzenia zakresu akredytacji CCJ oraz pierwszych wyników z oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych. Jak Państwo wiecie, w strukturach Wydziału Logistyki WAT znajduje się Centrum Certyfikacji Jakości, które od 1999 r. realizuje procesy certyfikacji różnych systemów zarządzania, wynikających z zakresu akredytacji AC 057 oraz PL-V 0002, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji Wojskowej Akademii Technicznej jako Jednostce Certyfikującej. Do zadań wynikających z tej akredytacji należą, np.: certyfikacja systemów zarządzania jakością i środowiskiem (QMS, AQAP), w tym AQAP na podstawie Statutu Uczelni, co wiąże się z właściwą wiedzą i doświadczeniem personelu zatrudnionego w Centrum. Mając na uwadze wiedzę CCJ w zakresie systemów zarządzania oraz bardzo duży potencjał badawczy i techniczny w całej Uczelni, uznano, że te dwa elementy powinny być ze sobą połączone i odpowiednio wykorzystane w bezpośrednim kontakcie Uczelni z przemysłem. Ze względu na duże doświadczenie w zakresie oceny systemów za... więcej»

Standaryzacja systemów zarządzania zgodnością (compliance): Norma ISO 19600 DOI:10.15199/48.2018.5.2
(Agnieszka BARCIK)

Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej, złożonej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej powinno koncentrować się głównie na budowaniu i rozwijaniu jego zdolności adaptacyjnych, umiejętności minimalizowania niepewności, a co za tym idzie posiadania kompetencji gromadzenia i przetwarzania właściwych informacji i oceny zjawisk [8]. Z powyższego względu, od kilku już lat na świecie i w Polsce rośnie liczba przedsiębiorstw, które decydują się na implementację Compliance Management System (CMS), rozumianego jako ,,całokształt środków i procesów w danej organizacji, które mają na celu wykrycie ryzyka niezgodności i zarządzanie nim w ten sposób, aby żaden z członków organizacji nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regulacji" [9]. Jednym z priorytetów CMS jest budowa i rozwijanie szeroko pojętej, długofalowej kultury compliance, opartej na fundamentalnych dla organizacji wartościach, świadomości jej poszczególnych członków w zakresie ryzyka zgodności oraz wysokim stopniu zintegrowania z funkcjonującymi w organizacji systemami zarządzania, głównie systemem zarządzania ryzykiem. Tym samym idea CMS wpisuje się także w aktualnie obowiązujący w strategiach zarządzania trend projakościowego i innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem [7,11,13]. Niewątpliwie rosnące zainteresowanie funkcją compliance związane jest ze wzrostem przestępczości gospodarczej. Według raportu PwC "Global Economic Crime Survey 2018" 49% organizacji na 11 2018 M a j całym świecie padło ofiarą przestępstw gospodarczych (jest to wzrost od 2016 roku o 13%), 64% z nich deklaruje, że poniesione w związku z tym straty bezpośrednie sięgają 1 mld dolarów, równocześnie 52% wszystkich oszustw gospodarczych popełnionych zostało przez osoby wewnątrz organizacji. Obok strat finansowych respondenci wskazują na straty w postaci negatywnego wpływu na reputację i markę, relację z interesariuszami, postawy moralne pracowników, relacje biz... więcej»

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zarządzanie jakością na przykładzie firmy produkcyjnej DOI:10.15199/48.2018.5.1
(Anna JAKUBCZAK, Marcin JAKUBIEC)

Gospodarowanie zasobami odbywa się współcześnie w globalizującym się otoczeniu, którego głównym paradygmatem jest zrównoważony rozwój [17]. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga od podmiotów gospodarujących takiego działania, aby zaspokajały one nie tylko swoje potrzeby i oczekiwania ich obecnych klientów, społeczeństwa, ale także uwzględniały potrzeby przyszłych pokoleń [2]. Coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się podjąć wyzwanie społecznej odpowiedzialności. Powody tej decyzji są różne, np. wymagania kontrahentów, poszukiwanie nowych strategii konkurowania na coraz bardziej homogenicznym rynku czy chęć pozyskania nowych klientów. Niezależnie od motywu podjęcia decyzji w przedsiębiorstwie o wdrożeniu społecznej odpowiedzialności do działalności, takie działanie ma wpływ na szereg istotnych zmian w przedsiębiorstwie, w tym na zarządzanie i jego jakość. Zarządzanie w organizacji biznesowej ma na celu przybliżanie jej do zrealizowania przyjętych celów. Odpowiedzialne i społecznie zorientowane zarządzanie organizacją obejmuje nie tylko cele organizacyjne, ale także, równolegle, cele jej interesariuszy, np.: społeczeństwa, pracowników, środowiska naturalnego itd. Jeśli za cel główny przedsiębiorstwa przyjmie się zysk, efektywność czy też wzrost udziału w rynku, to celem pośrednim będzie tworzenie wartości dla klienta, a ten cel bez wątpienia organizacja uzyska, dbając o jakość. 5 2018 M a j Celem empirycznym - jako głównym do realizacji w ramach niniejszego artykułu - było ustalenie, czy zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie ma związek z zarządzaniem jakością i jaki jest jego charakter. Zadania szczegółowe, które podjęto do realizacji, były następujące: 1. Zarys problematyki społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu oraz zarządzania jakością. 2. Charakterystyka obiektu badawczego i procesu głównego - produkcyjnego. 3. Ustalenie elementów zarządzani... więcej»

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Urodził się 4 lutego 1948 roku w Rychwałdku k/Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga w specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel akademicki w nowo organizowanym Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, gdzie awansował kolejno od stanowiska asystenta stażysty do adiunkta włącznie, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Dwunastoletni okres pracy w Politechnice Śląskiej ukształtował początkową, naukową i zawodową sylwetkę profesora Ryszarda Barcika jako nauczyciela akademickiego o bogatym zasobie ugruntowanej wiedzy w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, materiałoznawstwa, technologii metali, krystalografii oraz metodyki badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych badań strukturalnych, metalograficznych, fizycznych i mechanicznych. W okresie tym rozpoczął również działalność naukową i dydaktyczną z elementów wiedzy o przepływach materiałów, które później stały się podstawą działalności naukowej z zakresu zarządzania logistycznego. Profesor Ryszard Barcik wniósł duży wkład pracy przy wdrażaniu nowej tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz w projektowanie stanowisk badawczych. Umiejętnie łączył działalność naukowo- -badawczą i dydaktyczną z rozwijaniem współpracy o charakterze technologicznym i ekspertyzowym z zakładami przemysłow... więcej»

Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów DOI:10.15199/48.2018.5.5
(Grzegorz BIESOK, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL)

Jakość świadczonych usług może być postrzegana w odmienny sposób przez klientów i usługodawców. To, w jaki sposób klienci postrzegają jakość oferowanych im usług, wpływa na ich satysfakcję z dokonywanych zakupów, a w efekcie na długotrwałe relacje z firmą. Ma znaczący wpływ na wyniki biznesowe, koszty działalności, zadowolenie i lojalność klientów oraz rentowność przedsiębiorstwa [27, 30]. Postrzegana jakość kładzie nacisk na te elementy produktu, które sprawiają, że staje się on w oczach klienta lepszy od innych, a tym samym bardziej konkurencyjny. Zależy ona wyłącznie od osobistych odczuć klienta, a w jej ocenie wcale nie muszą być brane pod uwagę obiektywne cechy produktu [33]. Nie zawsze postrzegana jakość usług musi być rezultatem bezpośredniego kontaktu klienta z usługodawcą. Kształtowana może być przez różne formy komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, konkurentami, partnerami biznesowymi oraz pomiędzy samymi klientami. Badacze sugerują, że postrzegana jakość usług ma wielowymiarowy charakter [32]. Wielowymiarowość jakości z kolei przyczyniła się do powstania wielu różnych modeli jakości usług, z których najbardziej znane to modele zaproponowane przez C. Grönroosa i E. Gummessona, A. Parasuremana, V.A. Zeit haml i L.L. Berry’ego. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie modelu satysfakcji klientów supermarketów oraz zweryfikowanie czynników moderujących relacje w tym modelu. Modele satysfakcji klienta z usług nie są jednoznacznie ustalone, wciąż są testowane nowe modele, w których pokazuje się różne relacje między zmiennymi. 28 2018 M a j W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Relacje między postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów Relacja postrzeganej jakości usług i satysfakcji Punkty sprzedaży są miejscem, w którym łączą się ze sobą elementy materialne i niematerialne świadczonej usługi. Zarówno jedne, jak i drugie mogą podlegać ocenie klientów i być postrzegane w odmienny sposób. ... więcej»

2018-4

zeszyt-5479-problemy-jakosci-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Ocena realizacji strategii na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego w Polsce (Mira LISIECKABIEŁANOWICZ)
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce wprowadzono liczne, w tym strategiczne, zmiany w systemie ochrony zdrowia. Strategię rozumiemy jako układ nastawczy sfery zarządzania w wybranym obszarze systemu, obejmujący cele, zadania, środki i sposoby ich realizacji. Natomiast system ochrony zdrowia rozumiemy jako całość, na którą składa się zespół ze sobą współdziałających podmiotów (uczestników) prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych - co może mieć wpływ m.in. na jakość życia polskiego społeczeństwa - realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł (Narodowy Fundusz Zdrowia, budżet państwa, budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), prywatny budżet pacjenta). Struktura tego systemu nakreślona jest w aktach prawnych zawierających programy strategiczne. Zadania w tych programach zostały podzielone między Ministerstwo Zdrowia (MZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) [1]. 25 2018 K w i e c i e ń Ocena realizacji strategii ochrony zdrowia psychicznego poprzez programy ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2011-2015 Priorytety zdrowotne określa Minister właściwy ds. zdrowia. Z myślą o pacjentach z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2015 opracowany został pakiet przepisów prawa, a w nim priorytety, cele i zadania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Głównym jego przesłaniem była promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych, a więc zapewnienie osobom z zaburzeniami tego typu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W przywołanym Programie założono odejście od dominującego dotychczas izolacyjnego modelu postępowania ... więcej»

VARIA
ZŁOTY INŻYNIER 2017 28 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIV Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera. "Złoty Inżynier" to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tytuły przyznawane są w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menedżer, ekologia, nauka i jakość. Także w kategorii Młody Inżynier. Organizatorem plebiscytu "Złoty Inżynier" jest redakcja dwutygodnika "Przegląd Techniczny" oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Patronem medialnym XXIV Plebiscytu "Złoty Inżynier" jest Polskie Radio S.A. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczali 26 laureatom wspólnie: Andrzeja Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Michał Kleiber - Ambasador Komisji Europejskiej oraz Ewa Mańkiewicz- -Cudny - redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT. LAUREACI XXIV PLEBISCYTU ZŁOTY INŻYNIER Diamentowy Inżynier 2017 Inż. Antoni Greń - dyrektor Zakładu w Tychach. Członek Zarządu Fiat - Chrysler Automobiles Poland w Bielsku Białej Sp. z o. o. Złoci Inżynierowie 2017 Inż. Ryszard Czupryński - właściciel firm AGRO-Visbek Sp. z o.o. i IRC. Kategoria menedżer Mgr inż. Tadeusz Franaszek - prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników, organizator Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie. Kategoria "Działacz FSNT-NOT" Mgr inż. Stanisław Jurczyński - prezes zarządu INTROL ENERGOMONTAŻ SA w Chorzowie. Kategoria "Ekologia" Mgr inż. Jerzy Pawlikowski - właściciel Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji INWET SA w Chorzowie. Kategoria "Innowacje" Inż. Ewa Rabuszko - dyrektor Zakładu Usług Antykorozyjnych KOREKO. Kategoria "High-tech" Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - prorektor Politec... więcej»

Z prasy zagranicznej
Wpływ zarządzania jakością na innowacje ekologiczne Dayuan Li, Yini Zhao, Lu Zhang, Xiaohong Chen, Cuicui Cao. 2017. "Impact of quality management on green innovation", Journal of Cleaner Production, 170: 426-470.Zarówno jakość produktów, jak i jakość środowiska to czynniki mające bezpośredni wpływ na warunki życia ludzi. Podczas gdy rozwój świadomości dotyczącej zarządzania jakością produktów jest konsekwencją pojawienia się na rynku wysokiej jakości produktów pochodzących z Japonii, to zwrócenie uwagi na kwestie środowiskowe jest pochodną narastających w skali globalnej problemów środowiskowych. Chiny jako największa obecnie rozwijająca... więcej»

Tendencje w badaniach nad normą ISO 14001 DOI:10.15199/48.2018.4.1
(Marcin ŻEMIGAŁA)

Niniejsze analizy dotyczące zarządzania środowiskowego, a dokładnie normy ISO 14001 - Systemy zarządzania środowiskowego wymagania i wytyczne stosowania, są kontynuacją badań nad standardami z zakresu zarządzania (przeprowadzono już badania dotyczące ISO 9001 [30] - w prezentowanych analizach zastosowana została analogiczna procedura badawcza i zestaw pytań badawczych). Popularność systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 spowodowała, że norma ta stała się tematem analiz naukowych chętnie poruszanym przez badaczy z całego świata. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, wokół jakich skoncentrowane są badania światowe nad normą ISO 14001 i ukazanie głównych tendencji, jakie się w nich rysują. Okazuje się, że wpisując (dnia 19 lipca 2017 roku) w bibliograficznych bazach danych istotnych w naukach o zarządzaniu, czyli w Web of Science i Scopus, frazę "ISO 14001" w najszerszych polach wyszukiwania, uzyskano odpowiednio wyniki 1068 (Web of Science) i 1730 (Scopus) dokumentów. Celem dalszej eksploracji stanu badań nad normą ISO 14001 sformułowano zestaw pytań badawczych (analogicznych jak ten przy analizach ISO 9001 [30]):  PB1. W jaki sposób na przestrzeni lat kształtowała się dynamika badań nad normą ISO 14001?  PB2. Wokół jakich obszarów nauki koncentrują się badania nad normą ISO 14001?  PB3. Które ośrodki naukowo-badawcze są najistotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB4. Którzy autorzy są najistotniejsi, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB5. Które czasopisma są najistotniejsze, jeżeli chodzi o publikowanie wyników badań nad normą ISO 14001? 3 2018 K w i e c i e ń  PB6. Które kraje są najistotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB7. Czego dotyczą badania nad normą ISO 14001 odznaczające się największą uwagą środowisk naukowych? Zastosowana procedura analizy Poszukując odpowiedzi na powyższy zes... więcej»

Znaczenie i pomiar nieuprzejmości i mobbingu/bullyingu dla jakości życia w pracy DOI:10.15199/48.2018.4.3
(Dawid SZOSTEK)

Zgodnie z wynikami badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z 2016 roku1, pracownicy zadeklarowali, że: a) w ostatnim miesiącu doświadczyli: przemocy werbalnej (11% badanych), niepożądanego zainteresowania o podłożu seksualnym (2%), grożenia (4%), poniżania (6%), b) w ostatnim roku doświadczyli: przemocy fizycznej (2%), molestowania seksualnego (1%), bullyingu (5%). Nie każde z tych zachowań jest przejawem mobbingu bądź bullyingu w miejscu pracy, ale może 1 Eurofound (2016), Sixth European Working Conditions Survey - Overview report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf (05.09.2017). Badanie zrealizowano wśród 44 tys. pracowników z 35 europejskich krajów, w tym 28 państw UE. być rodzajem nieuprzejmości (ang. workplace incivility), która ma o wiele łagodniejszy charakter. Każde z tych zachowań ma charakter kontrproduktywny (ang. Counterproductive Work Behavior; CWB), co oznacza, że ich "wspólną cechą jest to, że mają charakter dobrowolny (w przeciwieństwie do działań przypadkowych bądź zleconych) i szkodzą lub ich zamiarem jest szkodzenie organizacji bądź jej interesariuszom, jak klienci, współpracownicy i kierownictwo" (Spector et al., 2006, s. 447). Zachowania te wpisują się w kategorię nadużyć wobec innych (ang. abuse against others) spośród 5 różnych kategorii CWB wskazanych przez Spectora et al. (2006, s. 448-450) i są ukierunkowane na osobę (ang. personal-focused, CWB-P) (s. 447). Każde z tych zachowań rzutuje negatywnie na jakość życia pracownika i to nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego, które pozostaje pod dużym wpływem środowiska pracy (Glynn & Wrobel, 2009, s. 309). Stopień tego wpływu jest wyższy 19 2018 K w i e c i e ń w przypadku mobbingu/bullyingu, a więc bardziej poważnych form CWB. Stąd też, dla przeciwdziałania tym zachowaniom, ważne jest zrozumie... więcej»

2018-3

zeszyt-5447-problemy-jakosci-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych (Joanna BRZESKA)
Jakość materiału polimerowego zależy od warunków prowadzenia syntezy - od czystości i stechiometrycznej ilości substratów wyjściowych, odpowiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnienia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzących do całkowitego przereagowania grup funkcyjnych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej masie cząsteczkowej i właściwościach odpowiednich dla założonego zastosowania. Mówiąc "poliuretany", należy pamiętać, że to polimery zawierające w swojej budowie praktycznie nieograniczony rodzaj wiązań i struktur. Podstawową częścią wszystkich poliuretanów jest powtarzające się ugrupowanie uretanowe (-NHCOO-) w łańcuchu głównym polimeru. Ugrupowania uretanowe są zwykle tworzone w wyniku reakcji bardzo reaktywnych grup izocyjanianowych izocyjanianów (R-(N=C=O)m), z grupami hydroksylowymi oligomeroli (R(OH)n) (tworzącymi segmenty giętkie) lub małocząsteczkowych dioli (HO-R-OH). Segmenty sztywne poliuretanów powstają w wyniku reakcji izocyjanianów z małocząsteczkowymi diolami. Reakcja izocyjanianów z wodą prowadzi do powstania pianek. Na właściwości poliuretanów wpływa się zarówno dobierając substraty wyjściowe, jak i operując ich wzajemnymi stosunkami molowymi. Zachowanie odpowiednich proporcji w ilości segmentów sztywnych i giętkich, budujących poliuretany, pozwala na uporządkowanie segmentów, co prowadzić może do separacji fazowej. Wpływa to w istotnym stopniu na właściwości fizykochemiczne materiałów poliuretanowych. W związku z dostępnością szerokiego wachlarza substratów, z których otrzymać można poliuretany, stanowią one bardzo dużą i zróżnicowaną grupę polimerów. Poliuretany to, m.in. elastomery i termoplasty, pianki i jonomery w wodnych dyspersjach. Tak duża różnorodność materiałów poliuretanowych umożliwiła ich szerokie zastosowanie w budownictwie, opakowalnictwie, inżynierii, przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, tekstylnym i medycznym. Każda z tych dziedzin wymaga innych właściwości m... więcej»

Z prasy zagranicznej
Jakość usług oraz konkurencyjność na globalnym rynku Wenbin Sun, Jing Pang. 2017. "Service quality and global competitiveness: evidence from global service firms", Journal of Service Theory and Practice, 27(6): 1058-1080.W czasopiśmie "Journal of Service Theory and Practice" został opublikowany artykuł analizujący zależności występujące pomiędzy jakością usług oraz konkurencyjnością. Jego autorzy, tj. Wenbin Sun z USA oraz Jing Pang z Chin, zauważyli, że pomimo tego, iż do tej pory przeprowadzono już wiele badań wykazujących istnienie silnych relacji pomiędzy jakością i konkurencyjnością, to bardzo mało uwagi poświęcono specyfice firm działających na rynku globalnym. Aby wypełnić tę lukę informacyjną, autorzy... więcej»

Czystsza produkcja determinantą sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw DOI:10.15199/48.2018.3.2
(Joanna ROSAK-SZYROCKA)

"Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje". R. Ingersoll Wprowadzenie We współczesnym świecie, w którym bardzo dużo mówi się o konkurencji, problem jakości stał się jednym z najważniejszych zagadnień. Nowoczesna organizacja, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, powinna stawiać na jakość, gdyż to jakość staje się podstawą skutecznego prowadzenia działalności i jest nie tylko czynnikiem sukcesu rynkowego, ale też wyznacznikiem jej kultury (Skrzypek E.). Jak zauważa M. Stankiewicz, w dobie globalizacji konkurencyjność staje się imperatywem kategorycznym istnienia przedsiębiorstw. Ważną pozycję wśród uwarunkowań zewnętrznych wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw zajmują czynniki ekologiczne. W Polsce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów (z czego 7% stanowiły odpady komunalne). Ilość wytworzonych w Polsce odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton. Głównym źródłem odpadów w 2014 r. było górnictwo i wydobywanie (ok. 53% ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (22%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (17%) (www. stat.gov.pl). Ekologiczne efekty zewnętrzne występują wówczas, gdy decyzje gospodarcze podejmowane przez jeden lub więcej podmiotów powodują takie zmiany w środowiskowych warunkach gospodarowania, które bezpośrednio - negatywnie (koszty) lub pozytywnie (korzyści) - oddziałują na możliwości produkcyjne bądź konsumpcyjne innych podmiotów (Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z). W konsekwencji tego wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstw, które w procesie wytwarzania wykorzystują technologie o charakterze proekologicznym oraz oferują wyroby spełniające normy ekologiczne (Adamkiewicz-Drwiłło H. G.). Inwestycje związane z ochroną środowiska mogą mieć charakter inwestycji tzw. "końca rury" bądź zintegrowanych. Specyfiką inwestycji "końca rury" jest redukcja lub neutralizac... więcej»

Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym DOI:10.15199/48.2018.3.4
(Bożena GAJDZIK)

Odpowiedzialność producenta podczas wyboru podwykonawców usług wiąże się z ponoszeniem określonych konsekwencji dokonanego wyboru. Konsekwencje te mogą być wynikiem wykonanych prac albo wstrzymania się od ich wykonania. Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług przejawia się w formie odpowiedzialności służbowej, prawnej i moralnej. Odpowiedzialność służbowa jest rezultatem podporządkowania służbowego w trakcie wykonywania usług przez spółki należące do danej grupy kapitałowej. Odpowiedzialność prawna obowiązuje wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz huty. W przypadku odpowiedzialności prawnej opis konsekwencji za skutki działań zawarty jest w umowie, zamówieniu, kontrakcie i obowiązujących przepisach, np.: w kodeksie pracy, w prawie budowlanym, normach technologicznych, normach produktowych [4,9]. Natomiast odpowiedzialność moralna wynika z kwestii etycznych działalności [4,20]. Producenci stosują szczelne procedury zlecania prac, chroniące ich przed negatywnymi konsekwencjami działań wykonawców/podwykonawców, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa prac. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie 26 2018 M a r z e c JAKOŚĆ W PRAKTYCE Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym odpowiedzialnego biznesu. Stosowane praktyki wyłaniania podwykonawców prac w przedsiębiorstwach hutniczych stały się podstawą do opracowania niniejszego artykułu. Za studium przypadku posłużyły przedsiębiorstwa należące do grupy kapitałowej ArcelorMittal działającej w Polsce. Grupę tworzy 14 spółek bezpośrednich i 9 spółek zależnych oraz 1 spółka joint venture [18]. Przedsiębiorstwa hutnicze zlecają szeroki zakres prac firmom zewnętrznym. Są to zarówno usługi ogólnoprzemysłowe, jak i prace związane z utrzymaniem technicznym budynków, maszyn i urządzeń. W 2009 roku na terenie spółki ArcelorMittal Warszawa zatrudnionych było 57 firm... więcej»

Ocena monografii pt. "Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia" Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017 r.
Na rynku wydawniczym pojawiła się interesująca publikacja pt. Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia. Diagnoza i kierunki doskonalenia autorstwa prof. dr hab. Krystyny Lisieckiej, dr Ewy Czyż-Gwiazdy i dr Miry Lisieckiej-Biełanowicz. Problematyka, którą podejmują Autorki, dotyczy ważnego i aktualnego tematu zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki - zarządzania oraz jego doskonalenia w oparciu o kryterium jakości w organizacjach świadczących usługi zdrowotne. Monografia została podzielona na cztery rozdziały - części, wzajemnie się uzupełniające, w których zawarto nie tylko rozważania teoretyczne dające bogate tło dla ukazania problemów badawczych, ale przede wszystkim trafne i logiczne wnioski poparte gruntownymi badaniami. Stanowią one wartość dodaną w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Problematyka poruszana przez Autorki, co należy wyraźnie podkreślić, nie jest łatwa. Wynika to ze specyfiki ochrony zdrowia, która charakteryzuje się dużą zmiennością. Ponadto w tym systemie różnorodne organizacje ochrony zdrowia (podmioty publiczne i niepubliczne) posiadają inną stru... więcej»

2018-2

zeszyt-5411-problemy-jakosci-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych DOI:10.15199/48.2018.2.2
(Janusz ZĄBEK, Renata ZĄBEK)

Wprowadzenie Zachodzące w Europie procesy integracyjne i globalizacja implikują potrzeby w zakresie znajomości języków obcych. Poza obszarami polityczno- -gospodarczymi potrzeby te mają duże znaczenie na poziomie społeczeństw, gdzie znajomość języków obcych stanowi brzegowy warunek przyjaźni, poznawania innych kultur oraz świadomego rozumienia racji innych ludzi. To oznacza, że jakkolwiek pomiędzy członkami Unii Europejskiej od kilku lat istnieje porozumienie w sprawie wczesnego nauczania co najmniej dwóch języków obcych [4], to jednak względy społeczne są istotnym czynnikiem determinującym potrzebę nauczania języków obcych od najwcześniejszych lat1. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że względy organizacyjne, ekonomiczne oraz polityczne to zwykle źródła problemów w nauczaniu języka obcego w pierwszych latach edukacji szkolnej2 [11]. Problematyka związana z nauczaniem języków obcych dzieci zarówno 1 Autorzy świadomie w swojej pracy zwracają uwagę na użyteczność znajomości języków obcych. Jakkolwiek nie wszyscy ludzie posiadają uzdolnienia w zakresie nauki języków obcych to jednak w epoce komunikowania się za pomocą środków technicznych nieograniczonych granicami państw, większość ludzi zetknie się wcześniej czy później z potrzebą porozumiewania się z zastosowaniem nie ojczystego języka. 2 Przykładem kraju, w którym występują liczne bariery we wdrażaniu tej filozofii jest Szwecja, mimo tego że od wielu lat w tym kraju silnie promowany jest plurilingwalizm. 10 2018 Lu t y KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych w Polsce, jak i innych krajach Europy jest przedmiotem badań od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia [18]. W Polsce w dużej mierze dotyczy ona warunków nauczania języków obcych w przedszkolu i w niższych klasach szkoły podstawowej oraz oznaczania uniwersalnych determinant wpływających na jakość usług edukacyjnych... więcej»

Rola i znaczenie kontekstu organizacji w systemie zarządzania jakością zgodnym z najnowszymi standardami ISO i NATO DOI:10.15199/48.2018.2.5
(Witold POKORA, Marek GRĘZICKI)

Wprowadzenie Początkowym celem istnienia NATO, powstałego w dniu 24 sierpnia 1949 r., była obrona militarna przed atakiem ze strony Układu Warszawskiego. Współczesna koncepcja strategiczna NATO zakłada utrzymanie wystarczających sił zdolnych do odstraszania ewentualnych agresorów i prowadzenie działań zapobiegających ewentualnym konfliktom [4]. NATO, jako organizacja o charakterze obronnym, wykorzystuje jako narzędzia sprzęt wojskowy (zwany dalej SpW), czyli specjalnie zaprojektowane wyroby na potrzeby obronności bez względu na stopień ich przetworzenia. SpW jest wytwarzany w skomplikowanych procesach produkcyjnych poprzedzonych długotrwałymi fazami analitycznymi. Bezpieczeństwo SpW jest kształtowane podczas wytwarzania w systemie organizacyjnym wytwórcy, który odpowiada za jakość. Celem tego systemu jest zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby obronne dla życia i zdrowia użytkowników [56]. Bezpieczeństwo wyrobów obronnych jest gwarantowane powtarzalnością działań w skomplikowanych procesach wytwórczych, dla których wymagania stanowią przepisy prawa. Powtarzalna jakość wyprodukowanych wyrobów jest gwarantowana poprzez zastosowanie normy PN-EN ISO 9001:2015 [17] oraz publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110:2016 [1]. Zastosowanie tych norm w procesach wytwarzania wyrobów obronnych jest zagwarantowane przepisami wynikającymi z ustawy [44]. W najnowszym wydaniu normy Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna dostosowała wymagania do potrzeb organizacji usługowej. Wprowadzenie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem w wielu aspektach działalności biznesowej, między innymi w realizacji strategii, relacjach rynkowych, zarządzaniu procesami, technologią i współpracy z dostawcami w aspekcie wymagań formalno prawnym. Odniesienie ryzyka organizacji do jej kontekstu stanowi klucz dla zrozumienia przełomowych zmian w nowej edycji normy [32]. Stanowi to główny problem badawczy poruszany w nini... więcej»

Jakość kultury organizacyjnej przedsiębiorstw - refleksje z badań DOI:10.15199/48.2018.2.4
(Anna PIETRUSZKA-ORTYL)

Od czasów, kiedy w naukach o zarządzaniu rolę pierwszoplanową w uzyskiwaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej organizacji zaczęto przypisywać miękkim atutom przedsiębiorstwa, czyli jego zasobom niematerialnym, problematyka kultury organizacyjnej pozostaje w sferze ciągłego i niesłabnącego zainteresowania teoretyków i praktyków. Wpływ kultury organizacyjnej na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw analizuje się wieloaspektowo. Po pierwsze kulturę organizacyjną rozpatruje się jako jeden z kluczowych zasobów niematerialnych będący elementem kapitału intelektualnego determinującym wartość organizacji [1]. Kolejno traktuje się ją jako kontekst rozwoju innych zasobów niematerialnych i elementów kapitału intelektualnego - w postaci kapitału ludzkiego lub społecznego [20]. Następnie podkreśla się jej rolę katalizatora zmian, ujmując jako element wspomagający efektywne zarządzanie organizacjami i podkreślając pozytywne korelacje między kulturą organizacyjną a skłonnością do dzielenia się wiedzą [3] czy poziomem satysfakcji z pracy [19] lub innowacyjnością przedsiębiorstw [9]. Ponadto, w myśl paradygmatu funkcjonalistycznego, postrzega się ją jako przedmiot zarządzania [16], rozwijając koncepcję zarządzania przez kulturę, argumentując iż działalność w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wymaga zmian nie tylko dostosowawczych, ale i antycypacyjnych. W rezultacie prowadzi się rozważania dedykowane kulturze dzielenia się wiedzą [4], współdziałania [8], opartej na zaufaniu [14] czy kulturze jakości [5]. Analiza literatury przedmiotu prowadzi więc do konkluzji, iż zarządzanie kulturą organizacyjną współcześnie decyduje o sukcesie lub porażce organizacji i dlatego kultura jest postrzegana jako najważniejszy wskaźnik przyszłości organizacji. Organizacja o oryginalnej kulturze stanowi silny atut stanowiący wymierną wartość dla interesariuszy - firma o specyficznej osobowości potrafi przyciągnąć zysk w postaci klientów - ... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstwa Evangelos Psomas, Dimitrios Kafetzopoulos, Katerina Gotzamani. 2018. "Determinants of company innovation and market performance", The TQM Journal, 30(1): 54-73.W wielu publikacjach naukowych dotyczących zarządzania podkreśla się bardzo duże znaczenie innowacyjności. Aby sprostać wymaganiom rynku i zapewnić sobie konkurencyjną pozycję, przedsiębiorstwa powinny przyjmować wprowadzanie innowacji za jeden ze swoich celów strategicznych. Innowacje te nie mogą ograniczać się jedynie do wytwarzanych produktów, ale powinny one dotyczyć również realizowanych w organizacji procesów. Główna odpowiedzialność z... więcej»

Zarządzanie jakością w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2018.2.3
(Tomasz BRZOZOWSKI, Piotr ROGALA)

Praktyka zarządzania jakością charakteryzuje się zróżnicowaniem geograficznym. Na przykład samo miejsce (kraj), w którym dany produkt został wytworzony, często determinuje postrzeganie jego jakości. Wyrobom pochodzącym z niektórych państw, np. z Japonii oraz Niemiec, przypisuje się a priori wysoką jakość, podczas gdy inne wyroby, np. chińskie, uznawane są za produkty o niższej jakości (por. Kauf, Tłuczak, 2016). Ponadto w różnych państwach/regionach obserwuje się odmienne tendencje w zakresie poszczególnych działań z zakresu zarządzania jakością. Dotyczy to, między innymi, popularności konkretnych metod i technik związanych z tą koncepcją zarządzania. Opisywane w literaturze przedmiotu badania porównawcze państw odnoszą się najczęściej do jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzane są np. Europejskie badania jakości życia (www.eurofound.europa.eu), tworzone są rankingi jakości życia (np. www.numbeo.com) oraz rankingi zrównoważonego rozwoju (np. Davor i inni, 2017). Projekty te ograniczają się jednak do określenia zadowolenia z życia oraz standardu życia mieszkańców poszczególnych państw. Inny charakter mają badania porównawcze państw dotyczące wybranych aspektów zarządzania jakością. Są one ograniczone do jednej branży lub jednego narzędzia zarządzania jakością itd. Na przykład Bernd wraz z zespołem (2016) opracował ranking państw dotyczący jakości funkcjonowania służby zdrowia. Z kolei Sampaio wspólnie ze współpracownikami (2014) ocenił wybrane kraje pod względem liczby certyfikatów ISO 9001. Tego typu projekty koncentrują się na wąskim wycinku zarządzania jakością i nie zapewniają szerszej pespektywy. Odmiennym podejściem charakteryzował się projekt badawczy "Stan jakości1 na świecie". Oryginalność tego podejścia polegała na tym, że ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oparto na wskaźnikach związanych z różnymi wymiarami jakości. Jest to nowe ujęcie w stosunku do prezentowanych w literaturze ... więcej»

2018-1

zeszyt-5386-problemy-jakosci-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Norma ISO 9001:2015 w ocenie auditorów - wyniki międzynarodowych badań Luis Fonseca, Pedro Domingues, "The results are in". 2017. Quality Progress, 10: 26 - 33.Ponad 2 lata upłynęły już od opublikowania przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną aktualnej wersji normy ISO 9001. Coraz więcej organizacji otrzymuje certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania jakością z zawartymi w niej wymaganiami. Gromadzone są doświadczenia i wypracowywane są dobre praktyki związane z funkcjonowaniem tych systemów. Pojawiają się też pierwsze badania mające na celu ocenę skuteczności nowych rozwiązań. Wyniki jednego z takich badań opubliko... więcej»

Jakość informacji w konfliktach militarnych DOI:10.15199/48.2018.1.1
(Marek WRZOSEK)

Wprowadzenie Na podstawie wniosków z analizy literatury można postawić tezę, że istnieją dwie zasadnicze koncepcje postrzegania jakości informacji - ilościowa i jakościowa. W artykule rozpatruje się informację w ujęciu jakościowym, czyli w sytuacji, gdzie brany jest pod uwagę użytkownik (odbiorca np.: dowódca, sztab), który wykorzystuje otrzymane informacje podczas konfliktu militarnego. Definiowanie jakości informacji w konfliktach militarnych i wymogi w tym zakresie zmieniają się wraz z rozwojem techniczno-organizacyjnym sił zbrojnych. Armia, podobnie jak funkcjonujące systemy społeczno- gospodarcze, przechodzi metamorfozę w aspekcie poprawy jakości działania. W organizacjach przekłada się to na realizowane strategie obejmujące ich funkcjonowanie, natomiast w siłach zbrojnych powstają nowe doktryny i założenia strategiczno-operacyjne opisujące użycie formacji wojskowych w konfliktach zbrojnych. W procesach biznesowych jakość jest postrzegana jako zdolność do użycia lub zastosowania, która zapewnia spełnienie przez produkt lub usługę pokładanych celów. W kontekście działań militarnych prowadzonych przez siły zbrojne zdolność systemów walki będzie zapewniała realizację zakładanych celów. Natomiast zdolność systemów walki jest warunkowana odpowiedniej jakości informacją. Pozostając w sferze jakości w gospodarce - w powszechnym rozumieniu jakość to zgodność z określonymi wymogami. Istotny problem stanowi zatem wskazanie "wymogów" jakości. W zasadzie można stwierdzić, że nie ma jednolitej specyfikacji wymogów "jakości", bowiem szeroki zakres procesów gospodarczych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych utrudnia standaryzację. W tej sytuacji niemal każda branża ustanawia indywidualne, dostosowane do potrzeb kryteria (wymogi) jakości. Zatem w ujęciu ekonomicznym jakość jest stopniem zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei są opisane wymogami (np.: cena, potrzeba, rozmiar, ilość). 3 2018 S t y c z e... więcej»

Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2018.1.2
(Damian OSTROWSKI, Agnieszka PIASECKA-GŁUSZAK)

W czasach wysokiej konkurencji klient nie chce ponosić kosztów za złą organizację pracy przedsiębiorcy, nadmierną jego rozrzutność i brak kontroli nad wykonywanymi czynnościami. Klient chce zapłacić tylko za wymaganą przez niego ilość bardzo dobrego jakościowo wyrobu gotowego, a nie za straty zwiększające koszty i czas, niedodające wartości z punktu widzenia klienta. Marnotrawstwa w przypadku firmy produkcyjnej mogą pojawić się na każdym etapie - od momentu pozyskania surowców, materiałów, poprzez proces produkcyjny, a kończąc na dostarczeniu klientowi odpowiedniego produktu. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymaganiom odbiorców i zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, zmniejszają koszty - zaczynają zauważać, identyfikować, ograniczać, czy wręcz eliminować pojawiające się marnotrawstwa w procesach. Aby jednak tak się stało, istotne było i jest to, aby zatrudnieni pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejących strat, umieli rozpoznać straty występujące na ich stanowiskach pracy. Tylko wówczas procesy będą przebiegały sprawnie i efektywnie ekonomicznie, a przedsiębiorstwo będzie mogło sprostać wymaganiom płynącym z rynku i zaoferować jak najlepszej jakości produkty. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kluczowych typów marnotrawstwa w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym wśród pracowników produkcyjnych różnych działów. Praca ma pokazać i udowodnić jednocześnie, że straty mogą pojawić się wszędzie, a zatrudnieni, widząc w swoich wykonywanych czynnościach straty, nie boją się ich wskazać. Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia wybrane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych autorów literatury przedmiotu, zaś druga część prezentuje wyniki badań ankietowych na temat typów marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskazanych bezpośrednio przez pracowników związanych z produkcją. Wybrane klasyfikacje źródeł marnotrawstwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym Według definicji marno... więcej»

Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych DOI:10.15199/48.2018.1.3
(Elwira GROSS-GOŁACKA)

Zastosowanie w praktyce rozwiązań z zakresu nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej wiąże się z koncepcjami tzw. nowego zarządzania publicznego (NPM - New Public Management) rozpowszechnionymi szczególnie w krajach anglosaskich od około 40 lat. Podstawowe założenia NPM były skierowane na zwiększanie efektywności jednostek sektora finansów publicznych m.in. poprzez nacisk na zarządzanie finansami (efektywność), wyznaczanie celów i monitorowanie wyników oraz wyznaczanie standardów usług. W Polsce powszechną debatę na temat metod i standardów działania administracji publicznej zapoczątkowała reforma samorządowa z 1999 roku. W pierwszych czterech latach wdrożono ok. 80 systemów jakości (Kozera, 2009, s. 75). W 2006 18 2018 S t y c z e ń W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych roku 211 urzędów administracji samorządowej posiadało wdrożone systemy zarządzania jakością według norm ISO 9001:2000 (Bugdol, Krawczyk, 2003, s. 4-6). Zauważa się, że z każdym kolejnym rokiem administracja publiczna częściej wykorzystywała modele i metody doskonalenia jakości usług publicznych, biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego odbiorcy. Obecnie wiele urzędów posiada certyfikaty potwierdzające funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, która określa podstawowe wymogi zarządzania przez jakość. W dzisiejszych czasach zarządzanie jakością to zadanie wszystkich menedżerów, zarówno tych funkcjonujących w sektorze administracji publicznej, jak i tych z sektora prywatnego. Zarządzanie jakością to podejście, w którym jakość jest najważniejszą kwestią w decyzjach kierowniczych i polega na wykonywaniu funkcji zarządzania w stosunku do jakości systemu zarządzanego i jakości jego składników. Działanie to decyduje o polityce jakości, celach i odpowiedzialności oraz realizacji działań w ramach systemu jak... więcej»

Jakość usług w transporcie lotniczym - rozważania teoretyczne DOI:10.15199/48.2018.1.4
(Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK)

Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jako organizacji dostarczających usługi bądź wyroby o wysokiej jakości, to znaczy w jak największym stopniu zaspokajających potrzeby oraz spełniających oczekiwania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych klientów. Dzisiejszy konsument nie powinien już bowiem dokonywać wyboru pomiędzy jakością a ceną, a przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze, iż konkurencja jakościowa jest nie tylko głównym czynnikiem osiągania zysku, ale niejednokrotnie również warunkiem utrzymania swojej pozycji rynkowej [Dudziak, Stoma 2016]. Powyższe zasady dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw branży usługowej, gdyż to one powinny kłaść silny nacisk na utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczenia usług, co w konsekwencji spowoduje wzrost satysfakcji i lojalności klientów, a finalnie - wzrost sprzedaży i osiąganych zysków. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego na całym świecie (m.in. poprzez powstawanie nowych portów lotniczych i pojawianie się nowych przewoźników, w tym niskokosztowych, tzw. LCC - low cost carrier) spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi lotnicze, a w konsekwencji na bardziej efektywne procesy obsługi pasażerów, samolotu oraz bagażu, warunkujące zadowolenie klienta. Ono z kolei jest jednym z ważniejszych czynników determinujących sukces w działalności usługowej, w tym także w branży lotniczej. Satysfakcja klientów wynika bowiem z indywidualnej percepcji poziomu wykonania usługi w stosunku do oczekiwań. Klienci mają zasadniczo różne oczekiwania; stąd też wszystkie linie i porty lotnicze, rozumiejąc konieczność zaspokajania potrzeb klientów, starają się funkcjonować w taki sposób, aby dostarczyć pożądaną jakość oraz maksymalizować ich zadowolenie [Sultan, Simpson 2000;Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jak... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577